Vì sao Phật nói chánh pháp lưu bố cho hàng Trời, Người ?

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
338
Điểm
83
Thưa các đạo hữu,

Trong Kinh ĐẠI BI- Phẩm 6 - HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP có đoạn:

".....Nói chung, đối với Phật Pháp Tăng, họ luôn siêng năng cúng dường và hết lòng hộ trì. Do căn lành đó, sau khi họ thọ hưởng hết phước báo của trời người, có vị sẽ chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, có vị đạt được đạo quả Duyên-giác, có vị đạt được đạo quả Thanh-văn, rồi nhập niết-bàn. Này A Nan! Do công đức cúng dường như thế, mà những vị đó có được thần thông và uy lực lớn như thế; họ cũng làm cho chánh pháp của Như Lai được lưu bố rộng rãi trong các hàng trời, người. Này A Nan, thầy chớ nên lo buồn! Chánh pháp của Như Lai sẽ được lưu bố rộng rãi, đem lại lợi ích cho các hàng trời, người. Này A Nan! Xá-lợi và hình tượng của Như Lai sẽ được tôn trí cùng khắp cõi Diêm-phù-đề; đó là chưa nói đến những nơi mà loài người không thể thấy được, như những hình tượng được tôn trí trong cung điện của các loài trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, cưu-bàn-trà, vân vân. Này A Nan, thầy chớ nên lo buồn! Giáo pháp và giới luật của Như Lai sẽ được lưu bố rộng rãi trong các hàng trời, người."

Vậy các đạo hữu có thể chia sẻ vì sao đức Phật lại tuyên bố chánh pháp lưu bố cho hàng Trời , Người mà không nói cho các cõi khác. Xin cám ơn.

Kính.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Thưa các đạo hữu,

Trong Kinh ĐẠI BI- Phẩm 6 - HỘ TRÌ CHÁNH PHÁP có đoạn:

".....Nói chung, đối với Phật Pháp Tăng, họ luôn siêng năng cúng dường và hết lòng hộ trì. Do căn lành đó, sau khi họ thọ hưởng hết phước báo của trời người, có vị sẽ chứng được đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, có vị đạt được đạo quả Duyên-giác, có vị đạt được đạo quả Thanh-văn, rồi nhập niết-bàn. Này A Nan! Do công đức cúng dường như thế, mà những vị đó có được thần thông và uy lực lớn như thế; họ cũng làm cho chánh pháp của Như Lai được lưu bố rộng rãi trong các hàng trời, người. Này A Nan, thầy chớ nên lo buồn! Chánh pháp của Như Lai sẽ được lưu bố rộng rãi, đem lại lợi ích cho các hàng trời, người. Này A Nan! Xá-lợi và hình tượng của Như Lai sẽ được tôn trí cùng khắp cõi Diêm-phù-đề; đó là chưa nói đến những nơi mà loài người không thể thấy được, như những hình tượng được tôn trí trong cung điện của các loài trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, cưu-bàn-trà, vân vân. Này A Nan, thầy chớ nên lo buồn! Giáo pháp và giới luật của Như Lai sẽ được lưu bố rộng rãi trong các hàng trời, người."

Vậy các đạo hữu có thể chia sẻ vì sao đức Phật lại tuyên bố chánh pháp lưu bố cho hàng Trời , Người mà không nói cho các cõi khác. Xin cám ơn.

Kính.
Hề hề.

Chẳng phải Chánh Pháp chỉ lưu bố cho hàng Trời Người, mà không lưu bố cho các cõi khác.

Nơi Pháp hội Đại Bị, nhân duyên là vì Như Lai sắp Niết Bàn, đại chúng Trời Người tiếc thương lo sợ sau khi Như Lai diệt độ, Chánh Pháp cũng vì thế mà chẳng thể lưu hành lâu dài nơi đời ! Do không rõ nghĩa Chánh Pháp Thường Trụ chẳng hoại, nên mới tiếc thương than khóc !

Như Lai vì lòng Đại Bi, muốn an ủi đại chúng, nên Như Lai nói: Chánh Pháp sẽ được lưu bố rộng rãi cho hàng Trời Người, ngay cả sau khi Như Lai đã diệt độ !

Mộ Phần.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
338
Điểm
83
Hề hề.

Chẳng phải Chánh Pháp chỉ lưu bố cho hàng Trời Người, mà không lưu bố cho các cõi khác.

Nơi Pháp hội Đại Bị, nhân duyên là vì Như Lai sắp Niết Bàn, đại chúng Trời Người tiếc thương lo sợ sau khi Như Lai diệt độ, Chánh Pháp cũng vì thế mà chẳng thể lưu hành lâu dài nơi đời ! Do không rõ nghĩa Chánh Pháp Thường Trụ chẳng hoại, nên mới tiếc thương than khóc !

Như Lai vì lòng Đại Bi, muốn an ủi đại chúng, nên Như Lai nói: Chánh Pháp sẽ được lưu bố rộng rãi cho hàng Trời Người, ngay cả sau khi Như Lai đã diệt độ !

Mộ Phần.
Cám ơn đạo hữu đã thảo luận. Nhưng theo kinh điển ghi lại thì Phật thuyết pháp cho hàng trời người nhưng bằng nhãn quan của một người giác ngộ nên thấy được hàng trời. Như vậy thì Phật biết chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Phải chăng hàng trời người có thể tu giác ngộ nhanh nhất ?

Kính.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Cám ơn đạo hữu đã thảo luận. Nhưng theo kinh điển ghi lại thì Phật thuyết pháp cho hàng trời người nhưng bằng nhãn quan của một người giác ngộ nên thấy được hàng trời. Như vậy thì Phật biết chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Phải chăng hàng trời người có thể tu giác ngộ nhanh nhất ?

Kính.
Chẳng phải nhất định rằng hàng Trời Người mới "có thể tu Giác Ngộ" nhanh nhất !

Sự giác ngộ chỉ trong sát na, chẳng có nhanh chậm.

Chư Đại Thánh đã thành tựu Đà Ra Ni ngôn ngữ, khi thuyết một lời, hết thảy mọi loài đều nghe hiểu được tùy theo giống loài mình !

Trước Phật thuyết pháp: có súc sanh mang hình ếch, nghe tiếng thuyết liền tỉnh ngộ, bỏ thân ếch sanh thân Trời !

Thời đức Phật ở Kỳ Viên tịnh xá thường có mấy vạn người đến nghe pháp. Lời thuyết pháp của Phật đã thu hút muôn loài, trời, người, Atula, ngạ quỷ, muông thú đến nghe Pháp. Ở Kỳ Viên khi Phật thuyết pháp có một con ếch vào nghe.

Lúc bấy giờ có một ông già chăn bò cũng vào nghe Pháp. Ông già chăn bò vì vô tâm nên đã chống gậy trúng nhằm con ếch. Trong khi nghe pháp, lòng tràn đầy hoan hỷ, bị cây gậy đâm phải, con ếch la lên một tiếng rồi chết. Ngay lúc đó ếch hóa sanh lên cõi trời Đạo Lợi, thành một vị Thiên có hào quang rực rỡ, sống trong cõi chư Thiên, có cung điện nguy nga tráng lệ. Chỉ với tâm nghe pháp, kính trọng pháp mà con ếch được hóa sanh thành một vị Chư thiên, có sắc đẹp, có hào quang, có quyền lực, có cung điện nguy nga tráng lệ. Vị Thiên này bèn chiếu hào quang rực rỡ bay xuống Kỳ Viên thuật lại cho Đức Phật nghe chuyện tiền kiếp của mình.
Mà đại chúng Người thì chẳng phải ai cũng lãnh hội được !

Đây là do chủng tử huân tập nhiều kiếp đã chín mùi, chỉ một lời một nghĩa, liền được giải thoát !

Kinh Bi Hoa - Phẩm thứ sáu(Bản Kinh)
“Đức Phật Vô Cấu Công Đức Quang Minh Vương bảo các vị Đại Bồ Tát: ‘Thiện nam tử! Đức Thích-ca Như Lai thường dùng Phật nhãn thanh tịnh quán sát khắp hết thảy, không có gì không nhìn thấy. Thiện nam tử! Tất cả những chúng sinh ở thế giới Ta-bà, dù ở trên mặt đất hay ở giữa không trung, hết thảy đều nói rằng: Đức Phật Thích-ca chỉ riêng nhìn thấy trong tâm ta, chỉ riêng vì ta thuyết pháp.

“Thiện nam tử! Đức Phật Thích-ca ấy chỉ dùng một âm thanh, vì đủ các loài chúng sinh khác nhau mà thuyết pháp, nhưng mỗi loài chúng sinh thảy đều tùy theo tiếng nói của mình mà nghe hiểu được. Ngài không dùng những âm thanh khác nhau để thuyết pháp cho nhiều người. Chúng sinh ở thế giới ấy, những ai thờ phụng Phạm thiên sẽ nhìn thấy thân Như Lai như hình tượng Phạm thiên, liền được nghe thuyết pháp. Nếu những ai thờ phụng Ma thiên, Thích thiên, Nhật nguyệt Tỳ-sa-môn thiên, Tỳ-lâu-lặc, Tỳ-lâu-bác-xoa, Đề-đầu-lại-trá, Ma-hê-thủ-la... tám vạn bốn ngàn loài chúng sinh khác nhau đều như vậy, mỗi chúng sinh đều nhìn thấy thân Như Lai là hình tượng của mình thờ phụng, liền được nghe thuyết pháp, đều nghĩ rằng Như Lai chỉ riêng vì mình thuyết pháp.
Do đây càng thấy rõ hơn, sự xuất hiện của đức Phật nơi thế gian là thù thắng, hy hữu, đại lợi ích ! Sự giáo hóa là bình đẳng, lợi ích cho hết thảy chúng sanh !

Mộ Phần.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
338
Điểm
83
Cám đạo hữu đã thảo luận,

Như vậy chắc chắn rằng chúng sanh trong lục đạo thì hàng Thiên, Nhân, Súc sanh được đức Phật thọ ký có thể tu học Phật pháp và có thể giải thoát. Vậy thì với hàng Atula, Ngạ quỷ, Địa ngục có thể tu giải nghiệp được không? Và có kinh nào nói đến sự xác nhận của Phật về sự tu học giải nghiệp về ba hàng này không?

Kính.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Cám đạo hữu đã thảo luận,

Như vậy chắc chắn rằng chúng sanh trong lục đạo thì hàng Thiên, Nhân, Súc sanh được đức Phật thọ ký có thể tu học Phật pháp và có thể giải thoát. Vậy thì với hàng Atula, Ngạ quỷ, Địa ngục có thể tu giải nghiệp được không? Và có kinh nào nói đến sự xác nhận của Phật về sự tu học giải nghiệp về ba hàng này không?

Kính.
Kinh Địa Tạng - Phẩm Thứ 13: (Bản Kinh)
Lại nữa, này Ðịa-Tạng Bồ Tát! Trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của đức Phật, hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu kệ kinh điển đại thừa.

Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương chước cứu vớt các chúng sanh đó, ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục làm cho họ được sanh lên cõi Trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng'.

Bấy giờ đức Thế-Tôn liền nói kệ rằng:

Ðời nay đời sau chúng Thiên, Nhơn
Nay ta ân cần dặn bảo ông;
Dùng đại thần thông quyền độ họ,
Ðừng cho ác đạo đọa vào trong.

Mộ Phần.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
338
Điểm
83
Chẳng phải nhất định rằng hàng Trời Người mới "có thể tu Giác Ngộ" nhanh nhất !

Sự giác ngộ chỉ trong sát na, chẳng có nhanh chậm.

Chư Đại Thánh đã thành tựu Đà Ra Ni ngôn ngữ, khi thuyết một lời, hết thảy mọi loài đều nghe hiểu được tùy theo giống loài mình !

Trước Phật thuyết pháp: có súc sanh mang hình ếch, nghe tiếng thuyết liền tỉnh ngộ, bỏ thân ếch sanh thân Trời !Mà đại chúng Người thì chẳng phải ai cũng lãnh hội được !

Đây là do chủng tử huân tập nhiều kiếp đã chín mùi, chỉ một lời một nghĩa, liền được giải thoát !

Kinh Bi Hoa - Phẩm thứ sáu(Bản Kinh)


Do đây càng thấy rõ hơn, sự xuất hiện của đức Phật nơi thế gian là thù thắng, hy hữu, đại lợi ích ! Sự giáo hóa là bình đẳng, lợi ích cho hết thảy chúng sanh !

Mộ Phần.
Cám ơn đạo hữu thảo luận,

Như lời đh thì chư Đại thánh đã thành tựu Đàa la ni ngôn ngữ khi thuyết pháp sẽ được chúng sanh lãnh ngộ. Vậy đh có thể nói thêm vài câu hỏi này được không?

- Đà là ni là gì ?
- Đà là ni có tác dụng như thế nào?
- Ai có thể tu thành tựu Đà là ni ?

Kính.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Cám ơn đạo hữu thảo luận,

Như lời đh thì chư Đại thánh đã thành tựu Đàa la ni ngôn ngữ khi thuyết pháp sẽ được chúng sanh lãnh ngộ. Vậy đh có thể nói thêm vài câu hỏi này được không?

- Đà là ni là gì ?
- Đà là ni có tác dụng như thế nào?
- Ai có thể tu thành tựu Đà là ni ?

Kính.
Hề hề

Đấy là việc của chư Đại Thánh, tôi chẳng rõ!

Lúc nào NC thành Đại Thánh thì sẽ rõ thôi!

Mộ Phần.
 
Bên trên