Trung Quán Học Viện-Hiển Mật Song Tu Viên Dung.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43


37 Pháp thực hành của Bồ Tát, của ngài Vô Trước Hiền nói:
An lạc Tam Giới như sương đầu ngọn cỏ
Cứ một khoảng khắc các Pháp đều hoại diệt
Vĩnh viễn bất biến thù thắng quả giải thoát
Truy cầu Thắng nghĩa (ý nghĩa giải thoát) là Pháp hành Bồ Tát
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

37 Pháp thực hành của Bồ Tát, của ngài Vô Trước nói:
Với ai ngang hàng, kém cỏi thấp hơn ta
Cũng vì ngã mạn sai xử nên khinh ta
Thành kính như là Đạo Sư của chính mình
Đặt trên đỉnh đầu là Pháp hành Bồ Tát
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

37 Pháp thực hành của Bồ Tát, của ngài Vô Trước nói:
Phẩm vật mong cầu cũng như nước muối mặn
Dù dùng bao nhiêu tham ái càng tăng thêm
Vật chất sinh khởi tham đắm như thế nào
Từ bỏ vật tạm là Pháp hành Bồ Tát
37 Pháp thực hành của Bồ Tát, của ngài Vô Trước nói:
Không có giới học tự lợi chưa thành tựu
Mà muốn thành tựu tha lợi ngẫm mỉm cười
Vì thế không có vọng cầu cõi thế gian
Trì giữ Giới Luật là Pháp Hành Bồ Tát
37 Pháp thực hành của Bồ Tát, của ngài Vô Trước nói:
Luận tội Bồ Tát, người khác bởi phiền não
Như thế chính mình đã phạm phải lỗi lầm
Những vị thâm nhập đi vào thừa vĩ đại
Không nói lỗi người là Pháp hành Bồ Tát
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

*NẾU KHÔNG THỂ GIỮ NHIẾP LUẬT NGHI GIỚI THÌ KHÔNG THỂ GIỮ GÌN HAI LOẠI GIỚI CÒN LẠI (NHIẾP THIỆN PHÁP GIỚI, NHIẾP CHÚNG SANH GIỚI).
-NẾU HỦY PHẠM GIỚI LUẬT NGHI LÀ HỦY PHẠM TẤT CẢ GIỚI LUẬT CỦA BỒ TÁT.
N
hiếp Quyết Trạch Phần nói: “Ba tụ tịnh giới đều do giới luật nghi nhiếp trì làm cho chúng hòa hợp. Nếu có thể tinh tiến giữ gìn giới luật nghi thì cũng là tinh tiến giữ gìn hai loại giới kia. Nếu đối với giới luật nghi không thể giữ gìn thì cũng không thể giữ gìn hai loại giới kia. Hủy phạm giới luật nghi là hủy phạm tất cả giới luật của Bồ tát.”
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

*GIỚI BỒ TÁT CHỈ CÓ MỘT LOẠI, KHÔNG PHẢI NHIỀU LOẠI NHƯ GIỚI BIỆT GIẢI THOÁT.
-NẾU THỌ TRÌ PHẢI GIỮ TẤT CẢ, CHẲNG THỂ THỌ MỘT PHẦN.
Hỏi: Sau khi chánh thức thọ Bồ tát giới rồi, trong ba tụ giới, nên thọ trì một tụ hay là thọ trì cả ba?
Đáp: Giới luật Bồ tát chỉ có một loại chứ không phải như giới biệt giải thoát có nhiều loại.
-Nếu thọ trì thì đối với các điều giới phải học không thể chỉ thọ trì một phần mà phải thọ trì tất cả.
Nhiếp Quyết Trạch Phần nói: “Nếu Bồ tát khiếm khuyết một trong ba tụ giới đã thọ, nên biết Bồ tát đó không giữ giới luật.”
Đại sư Tông Khách Ba
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Phật thể vô biên đức,
Giác tư lương là căn. (căn=gốc)
Cho nên giác tư lương,
Cũng không có giới hạn.


Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Cho nên các Bồ-tát,
Tiếp sau Phật, cúng dường.
Lòng từ bằng hư không,
Biến khắp các chúng sinh.

Cho nên bậc tối thắng,
Tiếp sau Phật, cúng dường.
Với các loài chúng sinh,
Đại bi thương như con.


 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43


Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Đã là Bồ-tát mẫu,
Cũng là chư Phật mẫu.
Bát-nhã Ba-la-mật,
Là giác sơ tư lương.


Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Thí và quả báo thí,
Xót thương cùng người cần,
Thí chủ với chúng sinh,
Cũng giống như cha mẹ,

Không nghĩ đến của cho,
Người nhận và kẻ cho,
Mà thường vui bố thí,
Đó gọi là thí chủ


Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Khéo tu tập tâm từ,
Chúng sinh đồng thể ta.
Bình đẳng là không hai,
Làm sao giận chúng sinh?
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Thân chẳng phải của ta, (nếu của ta chết rồi nên đem theo cái thân)
Phải biết kia chịu được.
Nếu không thấy có ngã,
Và tự tính ngã sở,

Liền được vô sinh nhẫn,
Phật tử an ổn nhất.Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Tâm có sức khéo làm phương tiện,
Tâm này do từ tinh tiến sinh.
Cho nên trong các việc ra làm,
Tinh tiến là nhân thành tựu nhất.Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Đại bi thấu xương tủy,
Làm chỗ dựa chúng sinh
Như cha đối với con một.
Từ thì khắp tất cả.


 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Bồ-tát với chúng sinh
Không có duyên giáo hóa,
Phải khởi Đại từ bi
Mà không vội xả bỏ.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Chưa hiểu kinh rất sâu,
Chớ nói phi Phật thuyết.
Nếu ai nói như vậy,
Bị ác báo khổ nhất.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Huống là Đại trượng phu,
Độ mình và độ người,
Mà sao không phát khởi
Gấp ngàn ức tinh tiến?


 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43


*HỮU VI NGHĨA LÀ NHÂN DUYÊN HÒA HỢP SINH.
-DO NHÂN DUYÊN HÒA HỢP SINH NÊN KHÔNG CÓ NGÃ, NGÃ SỞ.
-DO HỮU VI NÊN LÀ VÔ THƯỜNG.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:

Quán hữu vi vô thường,
Như vô ngã, ngã sở,
Nếu có các ma nghiệp,
Phải biết mà lìa bỏ.
*Hữu vi nghĩa là nhân duyên hòa hợp sinh.
-Do nhân duyên hòa hợp sinh nên không có ngã sở.
-Do hữu vi nên là vô thường.
-Nếu là vô thường thì bị cái khác bức bách làm cho khổ.
-Nếu khổ thì không tự tại chuyển cho nên vô ngã.
-Đối với pháp hữu vi nên quán sát như vậy.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Cứu thoát vật bị giết,
Tự nhiên tăng không giảm.
Khéo tu nghề minh xảo,
Tự học và dạy người.
*Có chúng sinh bị giết, cứu cho được thoát khỏi.
-Nhân duyên hộ mạng lìa khỏi sát sinh, thụ các nghiệp đây đêm dài tập cận, nên sẽ được tướng ngón tay dài, tướng bàn chân bằng phẳng, tướng thân ngay ngắn. Đó là dự báo tướng sống lâu. Tự mình thụ thiện pháp, thụ rồi tăng trưởng không cho tổn giảm sẽ được mu bàn chân cao như tướng con ốc, tướng lông hướng lên trên. Hai thứ đó là pháp dự báo tướng không giảm.
-Khéo tu tập các nghề minh luận công xảo, tự mình học và dạy người khác sẽ được tướng I-ni-diên. Đó là tướng dự báo mau nhiếp thụ.


Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Tuy là người nô bộc,
Khéo nói cũng tiếp nhận.
Nên sinh rất tôn trọng,
Cho thuốc lành các bệnh.

 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

1, LỜI NÓI ĐẸP DỊU DÀNG
2, KHÉO NÓI LỜI CHÍNH Ý
3, TRƯỚC SAU ĐỀU ĐẦY ĐỦ (đầy đủ ý nghĩa)

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Đi trước tiên thiện nghiệp,
Lời nói đẹp dịu dàng,
Khéo nói lời chính ý,
Trước sau đều đầy đủ.

MẮT TỪ NHÌN CHÚNG SINH.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Không phá quyến thuộc người,
Mắt từ nhìn chúng sinh,
Cũng không tâm hiềm khích,
Đều xem như bạn thân
*NẾU CHƯA ĐỦ TƯ DUY [CHÍNH LÝ] [HỌ NHƯ THẾ NÀO] CHỚ VỘI TIN THEO HỌ.
-NGOẠI ĐẠO, TRỜI RỒNG QUỶ THẦN ĐỀU KHÔNG THỂ TIN, [KHÔNG THỂ NƯƠNG TỰA].

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Nếu chưa tư sở tác,
Chớ vội, chớ theo người,
Ngoại đạo thiên long thần,
Đều là không thể tin.
TÂM PHẢI NHƯ KIM CANG MỚI THÔNG ĐƯỢC CÁC PHÁP.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Tâm phải như kim cang,
Mới thông được các pháp.
Tâm cũng phải như núi,
Các việc không làm động.
VUI THÍCH LỜI XUẤT THẾ GIAN, CHỚ THÍCH LỜI THẾ GIAN.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Vui thích lời xuất thế,
Chớ thích lời thế gian.
Mình thụ các công đức,
Cũng phải cho người thụ.

 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43


TU TỊNH NĂM LOẠI THẦN THÔNG.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Thiên nhĩ với thiên nhãn,
Thần túc với tha tâm,
Cùng với túc mạng trụ,
Phải tu tịnh 5 thông.
*Trong đó thiên nhãn, thiên nhĩ, ức niệm túc trụ, tri tha tâm, thần túc, 5 thứ trí thông này cần phải tu tập.* [BỊ] ĐÁNH MẮNG, KHỦNG BỐ [THẬM CHÍ BỊ] GIẾT, ĐỀU KHÔNG OÁN TRÁCH NGƯỜI.
-ĐÓ ĐỀU LÀ NGHIỆP CỦA TA ĐÃ LÀM ĐỜI TRƯỚC, NAY PHẢI CHỊU QUẢ NHƯ VẬY.
-CHỈ VÌ NGHIỆP BÁO HIỆN ĐẾN MỚI NHƯ VẬY, CÁC CHÚNG SINH KHÔNG CÓ TỘI [HAY LỖI LẦM] GÌ CẢ.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Đánh mắng khủng bố giết,
Đều không oán trách người.
Đó là do tội ta,
Nghiệp báo nên hiện đến.
*Nếu có người đến đánh mắng khủng bố trói nhốt giết ta, đó đều là tội mình nên có như vậy.
-Hoàn toàn không giận người.
-Đó là nghiệp của ta đã làm đời trước, nay phải chịu quả bất ái như vậy.
-Các chúng sinh kia không có tội gì.
-Chỉ là nghiệp báo của tội ta hiện đến nên mới như thế.
* VÌ [MUỐN CHÁNH] PHÁP ĐƯỢC PHỔ LỢI CHÚNG SINH.
-MUỐN CHÚNG SINH THOÁT KHỔ, KHÔNG TỰ MỘT MÌNH ĐƯỢC VUI [TRONG PHẬT PHÁP].

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Vì pháp không vị lợi,
Vì đức không vì danh,
Muốn chúng sinh thoát khổ,
Không muốn một mình vui.

*RẮC RỐI HÓA GIẢI ĐƯỢC, CHUYỆN NHỎ [NHẶT] NÊN BỎ QUA .

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Rắc rối điều phục được,
Chuyện nhỏ bỏ không màng.
Tám thứ việc biếng nhác,
Thảy đều dứt trừ hết.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43


*CHẤP VÀO NGOAN KHÔNG (ngoan không= chấp không có gì) MÀ ĐOẠN TRỪ LÀ ĐẠI NGU SI.
-NGƯỜI TRÍ CHỚ DỰA VÀO CHẤP KHÔNG MÀ LÀM.
-CHẤP NGOAN KHÔNG CÒN TỆ HƠN CÁI ÁC KHÓ TRỊ.
-BỞI VÌ CHẤP KHÔNG NÊN KHÔNG THỂ TRỊ [PHIỀN NÃO] BỞI KHÔNG CÓ GÌ XUẤT LY.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Nơi không mà được không,
Người trí chớ làm theo.
Nếu được ở nơi không,
Ác kia hơn thân kiến.
*Dựa vào không mà đoạn trừ là đại vô trí.
-Người trí chớ dựa vào được không mà làm.
-Nếu dựa vào được không mà làm tức là người có thân kiến, còn tệ hơn cái ác khó trị.
-Bởi các kiến do từ không, nếu chấp không kiến thì không thể trị bởi không có gì xuất ly.Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Trong đời trước không sinh,
Trong đời này không trụ,
Trong đời sau không đến,
Quán các pháp như vậy.*VIỆC TỐT CHO CHÚNG SINH, KHÔNG [MONG] CẦU BÁO ĐÁP LẠI TỐT [VỚI MÌNH].
-MỘT MÌNH CHỊU KHỔ, CHỨ KHÔNG [MONG RẰNG] TỰ VUI RIÊNG

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Việc tốt cho chúng sinh,
Không cầu báo đáp tốt.
Hãy một mình chịu khổ,
Chứ không tự vui riêng.

 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43


*DẦU RẰNG ĐỦ PHÚC BÁU LỚN CŨNG KHÔNG NGÃ MẠN, [KHOE KHOANG].
-CHO DÙ NGHÈO KHỔ, CŨNG KHÔNG HẠ MÌNH, KHÔNG LO [PHIỀN].

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Dầu đủ phúc báo lớn,
Không cao cử, không mừng.
Dẫu nghèo như quỷ đói,
Không hạ mình không lo.Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Nếu trì Bồ-tát tạng
Và được Đà-la-ni,
Nhập sâu vào nguồn pháp,
Đó là cúng dường pháp.

Bồ Đề Tư Lương Luận của ngài Long Thọ nói:
Cần phải dựa nơi nghĩa,
Đừng chỉ thích tạp vị.
Ở trong đạo pháp sâu,
Khéo vào chớ phóng dật.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

*NHỮNG PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH, CŨNG GIỐNG NHƯ TRỐNG RỖNG NHƯ HÌNH CHIẾU.
-DO DUYÊN HỢP NÊN KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ.
Những pháp trống rỗng như là hình chiếu v.v.,
Do bởi duyên hợp nên không phải là không có,
Cũng giống như là sự trống rỗng của hình chiếu v.v.,
Sự nhận biết về chúng (những duyên) cũng khởi lên.
Nhập Trung Luận, của ngài Nguyệt Xứng.


*NHỮNG KINH BÁC BỎ NGOẠI CẢNH KHÔNG CÓ, CHỈ THỪA NHẬN TÂM..
-VÌ AI QUÁ THAM ĐẮM SẮC, NÊN KINH ẤY LÀ BẤT LIỄU NGHĨA (kinh không viên mãn).
Nhập Trung Luận, của ngài Nguyệt Xứng.
Kinh dạy ngoại cảnh không hiển hiện
Từ Tâm hiển hiện thành muôn hình vạn trạng
Đối với ai quá tham đắm sắc
Vì trừ tham sắc, nên kinh ấy là bất liễu nghĩa.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

*NỘI NGÃ CHẲNG NAM-NỮ.
Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên nói:
Nội ngã thật không nam
Không nữ, không cả hai
Chỉ vì do không trí
Cho ngã là trượng phu.1, ÔNG TÔI CÒN CHẲNG CÓ NGÃ
2, NÊN TƯỚNG NGÃ KHÔNG NHẤT ĐỊNH. (đời đời biến đổi)
3, HÁ Ở NƠI VÔ THƯỜNG, VỌNG PHÂN BIỆT LÀM NGÃ.

Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên nói:
Ông, Tôi còn chẳng ngã
Nên tướng ngã không định
Há không nơi vô thường
Vọng phân biệt làm ngã?
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

*NẾU CHO RẰNG CÓ CÁI NGÃ TỒN TẠI THƯỜNG HẰNG ĐỘC LẬP [NGOÀI CÁC UẨN], BỞI DO DUYÊN SINH GIÚP THÀNH TÀ CHẤP.
-VÍ NHƯ NÓI LỬA ĐỘC LẬP (có tự tánh lửa) THƯỜNG HẰNG, TỨC KHÔNG CẦN DUYÊN NƠI CỦI, VÀ [NƠI NGƯỜI ĐỐT] MÀ SẴN CÓ LỬA, THÌ THẬT LÀ PHI LÝ.

Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên nói:
Nếu cho ngã tư thường
Duyên giúp thành tà chấp
Như nói lửa thường trụ
Tức không duyên nơi củi.
*PHÁP THƯỜNG HẰNG THÌ KHÔNG THỂ CÓ PHIỀN NÃO.
-LÀM SAO CÓ THỂ BỎ PHIỀN NÃO, VÀ CHỨNG GIẢI THOÁT [KHI BẢN CHẤT NÓ THƯỜNG HẰNG]?
-VÌ THẾ CHẤP RẰNG CÓ CÁI NGÃ THƯỜNG HẰNG, MÀ CHỨNG ĐƯỢC GIẢI THOÁT LÀ PHI LÝ.
Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên nói:
Pháp thường không thể não
Sao bỏ não giải thoát
Vì thế chấp ngã thường
Chứng giải thoát phi lý.*HOẶC QUÁN NGÃ Ở KHẮP MỌI NƠI, HOẶC CHẤP CÁI NGŨ ẤM NÀY LÀ NGÃ (hiện lượng là ngã).
-HOẶC CHẤP NHƯ CÓ CỰC VI TRẦN (như tiểu thừa phái Nhất Thiết Hữu).
-NGƯỜI TRÍ TUỆ THÔNG ĐẠT, CHẲNG CÓ NHỮNG THỨ CHẤP SAI LẦM NÀY.

Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên nói:
Hoặc quán ngã khắp nơi
Hoặc thấy lượng đồng thân
Hoặc chấp như cực vi
Người trí thông chẳng có.
*TRONG GIẢI THOÁT NẾU KHÔNG THẬT CÓ.
-TRƯỚC ĐÓ, CŨNG NÊN KHÔNG THẬT CÓ GIẢI THOÁT.

Tứ Bách Kệ Tụng của ngài Thánh Thiên nói:
Trong giải thoát nếu không
Trước cũng nên không có
Chỗ thấy lúc không tạp
Chân tánh kia nên biết.

 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Vì vậy người có trí
Lẽ nào không hiểu rằng
Trí tuệ về duyên khởi
Là tinh tuý pháp Phật
.
*NGOẠI TRỪ PHÁP DUYÊN KHỞI, CÒN PHÁP NÀO HƠN ĐƯỢC?

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Thế nên, ai xưng tán
Hy hữu, đấng Cứu hộ
Ngoại trừ pháp duyên khởi
Còn pháp nào hơn thế?
*CÁC PHÁP DO DUYÊN SINH, PHÁP ẤY KHÔNG TỰ TÁNH.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Các pháp y duyên sinh
Pháp ấy tự tánh Không
Tuyệt vời thay thiện thuyết
Còn giáo thuyết nào hơn?


Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Kẻ phàm phu chấp thật
Bị biên kiến trói chặt
Trí giả với duyên khởi
Cắt đứt lưới hí luận.*VÌ THẾ TRONG GIÁO LÝ ĐỨC PHẬT TÁN THÁN PHÁP DUYÊN KHỞI,
-CHẲNG PHẢI KHÔNG CÓ TẤT CẢ, CHẲNG PHẢI TẤT CẢ CÓ TỰ TÁNH.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Vì thế giáo pháp Phật
Tán thán kiến duyên khởi
Chẳng phải không tất cả
Chẳng phải có tự tánh.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43


*CHẲNG CÓ PHÁP NÀO MÀ KHÔNG DO DUYÊN KHỞI.
-NẾU CHẲNG KHÔNG TỰ TÁNH THÌ CHẲNG CÓ PHÁP NÀO TỒN TẠI.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Vì vậy không pháp nào
Mà không do duyên khởi

Nếu chẳng tự tánh không
Không pháp nào tồn tại.

*NẾU CÁC PHÁP CÓ TỰ TÁNH THÌ TỰ TÁNH KHÔNG THỂ DIỆT.
-DO KHÔNG THỂ DIỆT, NÊN KHÔNG THỂ DIỆT HÝ LUẬN, KHÔNG THỂ CHỨNG NIẾT BÀN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Nếu pháp có tự tánh
Tự tánh không thể diệt

Không thể diệt hí luận
Không thể chứng Niết Bàn.*KHÔNG MẢY MAY PHÁP NÀO CÓ TỰ TÁNH, DO DUYÊN ĐÂY PHÁP NÀY SINH.
-CẢ CHÂN ĐẾ VÀ TỤC ĐẾ ĐỀU KHÔNG MÂU THUẪN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Không mảy may tự tánh
Duyên đây pháp này sinh
Tất cả lý đều thành
Chân tục không mâu thuẫn.*DUYÊN KHỞI LÀ TÁNH CHẤT KHÔNG THẬT CÓ.
-PHÀM PHU TỪ "DANH XƯNG" DO DUYÊN SINH, TRỞ LẠI CHẤP CÓ TỰ TÁNH.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Cửa vô thượng dẫn vào
Duyên khởi là không tánh
Phàm phu từ danh xưng
Trở lại chấp tự tánh.


*QUAY LƯNG VỚI GIÁO LÝ ĐỨC PHẬT, CÀNG THỰC HÀNH KHỔ HẠNH CÀNG LẠC LỐI.
-DO KHÔNG BIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỂ PHÁ NGÃ CHẤP, MÀ CÀNG TĂNG ~NGÃ KIẾN KIÊN CỐ~.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Quay lưng với Thánh giáo
Dù khổ hạnh dài lâu
Càng gọi, càng sai lầm
Do ngã kiến kiên cố.*THUYẾT DUYÊN KHỞI THÙ THẮNG HƠN HẲN CÁC THUYẾT.
-TRÍ TUỆ VỀ DUYÊN KHỞI THÙ THẮNG HƠN HẲN CÁC TRÍ TUỆ,
-NHƯ TRÍ TUỆ CỦA "TỐI THẮNG VƯƠNG", CHỈ CÓ ĐỨC PHẬT CHỨNG VIÊN MÃN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Thuyết duyên khởi trong các thuyết
Trí duyên khởi trong các trí

Như Tối thắng vương trong đời
Thế Tôn chứng tri, không ai khác.


*TẤT CẢ GIÁO LÝ ĐỨC PHẬT ĐỀU HƯỚNG NHẬP LÝ DUYÊN SINH, NHẰM HƯỚNG VỀ NIẾT BÀN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Tất cả giáo pháp Phật
Hướng nhập lý duyên sinh
Nhằm hướng đến Niết Bàn

Ngài chẳng hành hạnh nào
Không mang lại tịch tịnh.

*HY HỮU NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÍ! TẠI SAO HIỂU SAI LẦM LÀ TÁNH KHÔNG THẬT VÀ DUYÊN KHỞI LÀ TÁCH RỜI, KHÁC BIỆT.
-NẾU HIỂU ĐÚNG RẰNG TÁNH KHÔNG THẬT CÓ VÀ DUYÊN KHỞI LÀ MỘT.
-MỚI HIỂU TẬN ĐÁY LÒNG CỦA THẾ TÔN, KHÔNG THỂ KHÔNG CUNG KÍNH ĐỨC PHẬT.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Hy hữu, người có trí
Hiểu khác biệt giữa hai
Há dễ tận đáy lòng
Không tôn kính Thế Tôn.
*TRẢI QUA VÔ LƯỢNG KIẾP, THÍCH CA MÂU NI PHẬT PHẢI THÍ THÂN MẠNG, NGƯỜI THÂN CÙNG TÀI SẢN, MỚI TRUY TÌM ĐƯỢC CHÂN LÝ DUYÊN KHỞI.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Trải qua vô lượng kiếp
Vì truy cầu duyên khởi

Ngài thí nhiều thân mạng
Người thân cùng tài sản.
*CÓ TỰ TÁNH THÌ CHẲNG HƯ HOẠI, CHẲNG CÓ ĐỐI ĐÃI.
-DUYÊN SINH LÀ KHÔNG TỰ TÁNH NÊN HƯ GIẢ VÀ ĐỐI ĐÃI.
*LÀM SAO CÙNG THỐNG NHẤT [KHÔNG TỰ TÁNH VÀ CÓ TỰ TÁNH], [TRONG KHI] HAI SỰ VIỆC LÀM SAO]KHÔNG MÂU THUẪN [CHO ĐƯỢC]?

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Tự tánh, phi hư, phi đối đãi
Duyên sinh hư giả và đối đãi
Làm sao cùng thống nhất
Hai sự không mâu thuẫn?
*CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH, DUYÊN VỚI CÁI NÀO THÌ QUẢ SINH PHÁP ĐÓ.
-HAI PHÁP NHÂN QUẢ HỖ TRỢ CHO NHAU KHẲNG ĐỊNH TRONG TƯƠNG ĐỐI. CHỚ NÓ KHÔNG MẤT.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Cái này tự tánh không
Duyên cái này quả sinh
Hai khẳng định tương đối
Tương hỗ không tương huỷ.


*TÂM YẾU LÀ TÁNH KHÔNG, NHÂN QUYẾT ĐỊNH KHÔNG THỂ SO SÁNH.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Hằng vì ích chúng sinh
Đấng Y vương thuyết giáo
Tâm yếu là tánh không
Nhân quyết định vô tỉ.
*KHÔNG MẢY MAY PHÁP NÀO CÓ TỰ TÁNH, DO NHÂN NÀY--DUYÊN NÀY, QỦA NÀY SINH.
-TRONG CHÂN ĐẾ VÀ TỤC ĐẾ ĐỀU KHÔNG MÂU THUẪN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Không mảy may tự tánh
Duyên đây pháp này sinh
Tất cả lý đều thành
Chân tục không mâu thuẫn. 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
631
Điểm tương tác
157
Điểm
43

*GIÁO PHÁP DUYÊN KHỞI VÀ TÁNH KHÔNG THẬT NÀY.
-KẺ PHÀM PHU LÚNG TÚNG NHƯ VƯỚNG TRONG CỎ RỐI.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Giáo pháp vi diệu này
Kẻ phàm phu vô trí
Lúng túng và hỗn loạn

Như vướng trong cỏ rối.


*DO THIỆN THUYẾT DUYÊN KHỞI, KHÔNG LỆ THUỘC BIÊN KIẾN. (chấp đoạn-chấp thường, chấp thật có-chấp thật không).

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Do thiện thuyết duyên khởi
Không lệ thuộc biên kiến
Lý do thiện thuyết ấy
Tôn Ngài vô thượng thuyết.*TUY RẰNG TÂM YỂM LY LUÂN HỒI, CÙNG PHÁT KHỞI TÂM BỒ ĐỀ LÀ NHÂN VÔ THƯỢNG.
-NẾU KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ THÔNG ĐẠT CHÂN LÝ, THÌ BẠN KHÔNG THỂ NHỔ TẬN GỐC RỄ LUÂN HỒI.
-CẦN PHẢI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỨNG LÝ DUYÊN KHỞI.

Ba Cốt Tủy Đạo Lộ của ngài Tông Khách Ba:
Nếu không có trí tuệ thông đạt chân lý
Chỉ tu tập tâm yểm ly cùng Bồ Đề
Thì bạn không thể nhổ tận gốc luân hồi
Cần phải dụng phương cách chứng lý duyên khởi.

 
Last edited:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên