Trung Quán Học Viện-Hiển Mật Song Tu Viên Dung.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43
*NGOẠI HÌNH XẤU XÍ, THƯỜNG Ở CÙNG NGƯỜI XẤU ÁC (tâm ác hiện tướng ác). MẤT ĐI KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT ĐÚNG SAI.
-KHÔNG NHẪN NHỊN MAU CHÓNG ĐỌA LẠC CÕI THẤP.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Ngoại hình xấu xí, thường cùng người xấu ác,
Cướp mất khả năng phân biệt đúng và sai,
Không Nhẫn mau chóng đưa người vào cõi thấp.

*BIẾT RẰNG QUẢ NGHIỆP SINH RA TỪ NHÂN CÁC NGHIỆP QUÁ KHỨ ĐÃ TẠO.
-NẾU HIỂU THÁNH PHÁP, MÀ VẪN HẠI NGƯỜI, GIẬN DỮ LÀM SAO ĐOẠN NHÂN RA KHỎI LUÂN HỒI?!

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Những quả sanh ra từ các nghiệp quá khứ,
Người muốn thuyết pháp tận trừ năng lực ấy,
Mà vẫn hại người, giận dữ, tạo nhiều khổ đau,
Làm sao tạo nhân dẫn (chúng sanh khỏi luân hồi).


*BỞI GIẬN DỮ CÔNG ĐỨC BỐ THÍ, TRÌ GIỚI VÔ LƯỢNG KIẾP, LẬP TỨC TAN BIẾN TRONG KHOẢNH KHẮC.
-VÌ VẬY, KHÔNG PHÁP NÀO TỔN HẠI LỚN LAO BẰNG GIẬN DỮ.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Bởi giận dữ với các pháp vương tử,
Bố thí, trì giới công đức hằng trăm kiếp,
Lập tức tan biến trong một sát na gian,
Vì vậy không pháp nào tổn hại bằng giận dữ.*BẢN THỂ SẮC CHỈ LÀ DANH XƯNG, HƯ KHÔNG CŨNG LÀ DANH XƯNG.
-CÁC ĐẠI CHỦNG KHÔNG THẬT CÓ, LÀM SAO SẮC THẬT CÓ?
-CHO NÊN CÁC PHÁP CHỈ LÀ DANH XƯNG.

Bảo Hành Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Bản thể sắc chỉ là danh xưng
Hư không cũng duy nhất là danh xưng
Không đại chủng làm sao có sắc?
Cho nên cũng là duy danh xưng.*ĐỨC PHẬT DẠY: THẤY, NGHE, VUI, KHỔ, V.V...THUẬN CẢNH, NGHỊCH CẢNH, KHÔNG THẬT, CŨNG KHÔNG GIẢ.
-CÁC PHÁP ĐỀU KHÔNG THẬT CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Đại Năng Nhân Vương dạy:
Thấy, nghe v.v…không thật, không giả
Thuận phần và nghịch phần
Cả hai đều không thật có.
 
Last edited:

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43
*VÌ SÁU GIỚI (đất, nước, lửa, gió, hư không, thức) TỤ HỢP THÀNH CHÚNG SINH, NÊN KHÔNG THẬT THỂ.
-TƯƠNG TỰ MỖI GIỚI (đất, nước, lửa, gió, hư không, thức) DO TỤ HỢP NÊN KHÔNG THẬT THỂ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Vì sáu giới tụ hợp thành chúng sinh
Nên không có thực thể
Tương tự từng mỗi giới
Do tụ hợp thành không thực thể.

*NHƯ VẬY, CÁC PHÁP CHẲNG THẬT SỰ LÀ NGÃ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cho nên Chư Đấng Chiến Thắng dạy
Các pháp đều vô ngã
Vì Quốc Vương dạy rằng:
Sáu giới tất cả vô ngã.

*NGÃ- VÔ NGÃ ĐỀU KHÔNG THẬT CÓ.
-THẤY CÓ NGÃ THẬT CÓ, HOẶC THẤY VÔ NGÃ THẬT CÓ, ĐỨC PHẬT ĐỀU BÁC BỎ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Như vậy ngã và vô ngã
Không thấy chân thật tính
Ngã kiến và vô ngã kiến
Đại Năng Nhân Vương bác bỏ.

*THẮNG NGHĨA ĐẾ TẠI THẾ GIAN NÀY VƯỢT QUA CẢ THẬT-GIẢ.
-CHO NÊN, ĐỨC PHẬT KHÔNG DẠY: CÁC PHÁP LÀ THẬT HAY LÀ KHÔNG THẬT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thắng nghĩa thế gian này
Vượt qua cả thật giả
Cho nên Ngài không dạy
Là thật hay không thật.
*CÓ NGƯỜI HỎI ĐỨC PHẬT LUÂN HỒI LIỆU CÓ BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC.
-ĐỨC PHẬT YÊN LẶNG, KHÔNG TRẢ LỜI. (vì trong thắng nghĩa đế không có khởi đầu và kết thúc)

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tại sao Phật yên lặng, không trả lời
Có bắt đầu và kết thúc
Đoạn diệt ở trong ba đời
Không là nguyên nhân phát triển thế gian.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*GIỚI PHỤ THỨ 2:
NẾU ĐẠI THỪA BỒ TÁT CÓ LÒNG THAM CẦU KHÔNG BIẾT HẠN CHẾ ĐỐI VỚI LỢI DƯỠNG, CUNG KÍNH.
PHẠM Ô NHIỄM HỌC XỨ BỒ TÁT.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
[2] Nếu Bồ tát, thọ trì giới luật nghi thanh tịnh của Bồ tát, có lòng tham cầu không biết hạn chế, đối với lợi dưỡng cung kính sinh lòng tham đắm không xả, đây gọi là phạm nhiễm ô học xứ của Bồ tát.

Những trường hợp không phạm: tuy đã nỗ lực tinh tiến trừ diệt tâm tham, nhưng vì tập khí sâu nặng, vô minh che lấp, nên tâm tham vẫn còn tiếp tục hiện hành.• GIỚI PHỤ THỨ 3 VÀ 4.
• NẾU ĐẠI THỪA BỒ TÁT XUẤT GIA VÀ TẠI GIA: GANH TỴ, TẬT ĐỐ, CHƯỚNG NGẠI, KHÔNG NHƯ PHÁP NHƯ LÝ TIẾP ĐÓN CÁC VỊ TẠI GIA, XUẤT GIA THỌ TRÌ TỊNH GIỚI BỒ TÁT CÓ ĐỨC HẠNH.
PHẠM NHIỄM Ô HỌC XỨ BỒ TÁT.
TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
[3&4] Nếu Bồ tát, thọ trì giới luật nghi thanh tịnh của Bồ tát, thấy các vị đồng giới Bồ tát có đức hạnh, khả kính đến, nhưng vì bị tâm kiêu mạn khống chế, hoặc trong lòng hiềm hận, giận dữ, bực dọc, không chịu đứng dậy chào hỏi, không nhường chỗ ngồi.
Hoặc nếu họ tới đàm luận, an ủi, hỏi han, nhưng vì bị tâm kiêu mạn khống chế, hoặc trong lòng hiềm hận, không chịu trả lời một cách lễ độ, đây gọi là vi phạm nhiễm ô học xứ của Bồ tát. Nếu như không phải vì bị tâm kiêu mạn khống chế, không có tâm hiềm hận, mà chỉ vì lười biếng, lơ đãng, hoặc đang ở trong trạng thái vô ký, thì gọi là vi phạm không nhiễm ô.
Những trường hợp không phạm: đang bị bệnh nặng; hoặc thần kinh thác loạn; hoặc đang ngủ mà đối phương tưởng là đang thức, cho nên đến đàm luận, an ủi, hỏi han; hoặc đang vì người khác giảng nói, biện biệt nghĩa lý Phật pháp; hoặc đang cùng người khác đàm luận, hỏi han; hoặc đang lắng nghe người khác thảo luận, biện biệt nghĩa lý Phật pháp; hoặc sợ sự trả lời của mình sẽ xúc phạm người đang giảng pháp; hoặc muốn giữ ý cho người đang giảng pháp; hoặc muốn dùng phương tiện này để điều phục đối phương, làm cho họ xa lìa nẻo ác, quay về đường lành; hoặc tuân theo quy chế của tăng đoàn; hoặc muốn giữ ý cho đại chúng. Trong những trường hợp này đều không phạm.
*GIỚI PHỤ THỨ 5.
NẾU ĐẠI THỪA BỒ TÁT XUẤT GIA VÀ TẠI GIA THỌ TRÌ LUẬT NGHI THANH TỊNH KHI CÓ CHÚNG SINH ĐẾN MỜI CÚNG DƯỜNG NHƯNG KHỞI TÂM PHIỀN NÃO KIÊU MẠN, GIẢI ĐÃI, LƯỜI NHÁT, LƠ ĐÃNG, HOẶC RƠI VÀO TRẠNG THÁI VÔ KÝ NGHIỆP, KHÔNG TIẾP NHẬN LỜI MỜI, PHẠM NHIỄM Ô HỌC XỨ BỒ TÁT.

TRỪ NHỮNG HỢP ĐẶC BIỆT.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
[5] Nếu Bồ tát, thọ trì giới luật nghi thanh tịnh của Bồ tát, có người đến mời thỉnh, hoặc đến nhà họ, hoặc đến chùa khác, để cúng dường thức ăn, quần áo, cùng những vật dụng cần thiết, nhưng vì bị tâm kiêu mạn khống chế, trong lòng hiềm hận, giận dữ, bực dọc, nên không chịu đi ứng cúng, không nhận lời mời, đây gọi là vi phạm nhiễm ô học xứ của Bồ tát; nếu vì lười biếng, nhút nhát, lơ đãng, hoặc đang ở trong trạng thái vô ký mà không đi ứng cúng, không nhận lời mời, thì gọi là vi phạm không nhiễm ô.
Những trường hợp không phạm: đang có bệnh, hoặc không có sức lực, hoặc thần kinh thác loạn; hoặc chỗ thỉnh ở quá xa; hoặc đường có nhiều hiểm nạn; hoặc muốn dùng phương tiện này để điều phục đối phương, làm cho họ xa lìa nẻo ác, quay về đường lành; hoặc trước đó đã nhận lời mời ở nơi khác; hoặc đang tu tập các pháp thiện, muốn giữ cho công phu tu tập không bị gián đoạn; hoặc đang muốn chứng đắc những pháp chưa từng có; hoặc không muốn những pháp nghĩa đã nghe không bị thoái sụt,…. Các trường hợp luận nghị, biện biệt nghĩa lý Phật pháp, cũng giống như trường hợp nghe pháp; hoặc biết đối phương ôm lòng mưu hại, giả vờ đến mời thỉnh; hoặc không muốn làm nhiều người khác tị hiềm; hoặc tuân theo quy chế của tăng đoàn, không đến nơi thỉnh, không nhận lời mời, thảy đều không phạm.*BIẾT RẰNG BẢN CHẤT VẬT DỤNG LÀ BIẾN ĐỘNG KHÔNG NGỪNG. VÌ THẾ TA NÊN CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG: NHỮNG BẬC TÔN QUÝ, THIỆN TRI THỨC, NGƯỜI ĐANG CẤP BÁCH, NGƯỜI KHỐN KHỔ.
-KHÔNG CÓ BẠN THÂN NÀO GIÚP TA LỢI LẠC HƠN PHÁP HÀNH BỐ THÍ BA LA MẬT.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Biết rằng bản chất vật dụng là biến động, vô nghĩa
Cung kính dâng thí đến các đối tượng:
Tỳ Kheo, bà la môn, thiện tri thức, người khốn khổ
Không có bạn thân nào hơn bố thí ba la mật.
*NHỮNG PHÁP DO DUYÊN KHỞI, BẢN LAI (xưa nay) KHÔNG TỰ TÁNH.
-BẢN THỂ CHÚNG LÀ KHÔNG THẬT CÓ.
-TRONG KHÔNG THẬT CÓ MÀ HIỂN LỘ, NHƯ ẢO THUẬT HÓA HIỆN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Những gì do duyên khởi
Bản lai không tự tánh
Bản thể chúng là không
Trong không mà hiển lộ
Như ảo thuật hoá hiện.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43


*CÁC PHÁP TUY RẰNG TRÊN PHƯƠNG DIỆN TƯƠNG ĐỐI THẤY HIỆN CÓ SINH VÀ DIỆT.
-NHƯNG TRONG NGHĨA CHÂN THẬT CHẲNG THẬT THẤY CÓ PHÁP SINH-DIỆT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Như là con voi huyễn hoá
Tuy hiện sinh và diệt
Nghĩa chân thật nó là
Không có sinh và diệt.*THẾ GIAN NHƯ HUYỄN HÓA, TUY HIỆN THẤY CÓ PHÁP SINH VÀ DIỆT.
-NHƯNG Ở TRONG THẮNG NGHĨA ĐẾ (chân lý cứu cánh) KHÔNG CÓ PHÁP SINH VÀ DIỆT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thế gian như huyễn hoá
Tuy hiện sinh và diệt
Nhưng ở trong thắng nghĩa
Không có sinh và diệt.*NHƯ TỪNG BẸ CÂY CHUỐI BỊ TÁCH RỜI RA TỪNG PHẦN, HOÀN TOÀN KHÔNG THẤY GÌ TRONG ĐÓ.
-CŨNG VẬY PHÂN TÍCH CHIA CHẺ SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC RA CHẲNG THẬT THẤY NGÃ TỒN TẠI CHỖ NÀO.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thọ, tưởng, hành và thức
Đều giống như các đại chủng
Phải tư duy ngã tương tự
Sáu giới không có ngã.
Như từng bẹ cây chuối
Bị tách rời hoàn toàn
Không tồn tại cũng như hữu tình
Tách từng giới như trên.
*SIÊU VIỆT BẢN THỂ BA THỜI (quá khứ, hiện tại, vị lai), CHỈ LÀ PHÁP DO DUYÊN SINH NÊN TẠM GÁN THÀNH NGÔN NGỮ.
-CÁC PHÁP CÓ VÀ KHÔNG, CÁI GÌ THẬT CÓ THEO NGHĨA THẾ GIAN?

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Siêu việt bản thể ba thời
Chỉ danh ngôn gán thành
Các pháp có và không
Cái gì có theo nghĩa thế gian?
*CON VOI HUYỄN HÓA, KHÔNG TỪ ĐÂU ĐẾN, KHÔNG ĐI VỀ ĐÂU.
-ĐOẠN HẾT TÂM SI MÊ CHẤP THẬT, CHÂN THẬT LÀ VÔ TRỤ. (vô trụ= không trụ, không chấp, không dính)

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Như con voi huyễn hoá
Không đến từ đâu, không đi về đâu
Đoạn hết tâm duy si mê
Chân thật là vô trụ.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*1, NHỮNG KẺ ĐÂM THUÊ CHÉM MƯỚN
2, NHỮNG KẺ CẤU KẾT VỚI KẺ THÙ.
3, VỢ KHINH THƯỜNG CHỒNG.
4, NHỮNG KẺ TRỘM CƯỚP ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ.
NHỮNG HẠNG NGƯỜI NÊN TRÁNH XA.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Như kẻ đao phủ, tính đồng kết với kẻ thù
Như bà phu nhân khinh thường chồng
Như kẻ cướp trộm vặt
Hãy từ bỏ ba loại vợ này.*NGAY CẢ NÚI TU DI TUỔI THỌ LÂU DÀI, KHI DUYÊN DIỆT CÒN TAN NÁT THEO VÔ THƯỜNG.
-ĐỪNG NÓI CHI THÂN THÂN NGƯỜI MONG MANH.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Ngay cả đại địa, núi Diệu Cao, biển cả
Bị sức nóng của bảy mặt trời thiêu đốt
Cháy rụi mảnh tro tàn cũng chẳng sót lại
Nói chi thân người quá hèn mọn mỏng manh.*DÙNG THÂN NGƯỜI QUÝ BÁU LÀM ĐIỀU TỘI LỖI.
-VÍ NHƯ NGƯỜI NGU DÙNG BÌNH VÀNG CHỨA ĐỒ DƠ RỒI BỎ ĐI LUÔN BÌNH BÁU.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Ai tái sinh làm người
Làm các điều tội lỗi
Người ấy ngu dại hơn
Kẻ dùng bình vàng nạm ngọc báu
Để chứa chất nôn mửa tanh hôi, rồi đổ đi.
NGUY HIỂM CỦA LUÂN HỒI.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Luân hồi nơi sinh ra nhiều khổ lụy
Như già, bệnh, chết, muốn không được
Xin Quốc Vương, Ngài hãy lắng nghe!
Sinh lòng chán nản hiểm nguy của luân hồi.
*LUÂN HỒI KHÔNG HỀ CÓ NHẤT ĐỊNH. SAU KHI CHẾT ĐI RỒI! NAY LÀM CHA MAI LÀM CON.
-NAY LÀM MẸ MAI LÀM VỢ, KẺ THÙ THÀNH BẠN THÂN.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Luân hồi không hề xác định
Vì cái chết làm đảo lộn
Cha thành con, mẹ thành vợ,
Kẻ thù thành bạn thân.

 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*THƯỜNG ĐOÁI HOÀI TỚI TRẺ EM, NGƯỜI GIÀ VÀ NGƯỜI BỆNH.
-BAN RUỘNG ĐẤT CHO HỌ AN CƯ.
-CUNG CẤP TẤT CẢ NHỮNG DỊCH VỤ TRỌNG YẾU CẦN THIẾT, MIỄN PHÍ CÚNG DƯỜNG MỌI NGƯỜI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Vì trừ khổ cho dân nước mình
Trẻ con, người già và người bệnh
Cần có bác sĩ, thợ cắt tóc, v.v…
Ban ruộng đất cho họ an cư.
*PHÁP DUYÊN KHỞI THÂM SÂU QUẢNG ĐẠI CÁC PHÁP VÔ NGÃ (các pháp chẳng thật sự là ngã), CHÚNG SINH KHÓ HIỂU THẤU MINH BẠCH.
-BỞI VẬY, SAU KHI THÀNH ĐẠO, THÍCH CA MÂU NI PHẬT LẶNG YÊN, KHÔNG MUỐN THUYẾT PHÁP.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Pháp này thì thâm sâu
Chúng sinh khó hiểu thấu
Nên sau khi thành đạo
Phật lặng yên, không thuyết pháp.*NẾU HIỂU SAI PHÁP DUYÊN KHỞI CÁC PHÁP VÔ NGÃ NÀY. KẺ NGU SI BỊ RƠI VÀO ĐOẠN KIẾN (đoạn kiến= bằng phủ định tất cả không tồn tại, không có gì). RƠI VÀO BÙN LẦY BẤT TỊNH.
-BỞI HỌ HIỂU SAI (nên hành sai) RƠI VÀO ĐOẠN KIẾN, NÊN TƯỞNG RẰNG MÌNH LÀ BẬC TRÍ GIẢ, RƠI VÀO ĐỊA NGỤC.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu hiểu sai pháp này
Kẻ vô trí suy đồi
Bị rơi vào đoạn kiến
Đắm trong bùn lầy bất tịnh.

Mặt khác chấp sai lầm
Kẻ ngu ngạo nghễ tưởng mình trí giả
Hiểu sai tâm bất an
Chúc ngược đầu đoạ vô gián.
Như ăn nhằm thức ăn hư
Sẽ làm hại chính mình
Khi khéo dùng thức ăn
Được khoẻ mạnh, không bệnh.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*THẾ GIAN NÀY NHƯ HUYỄN HÓA (tuy rằng hiện thấy duyên sinh nên có, nhưng không thật, không tự tánh).
-KHÔNG TỪ ĐÂU ĐẾN, CHẲNG ĐI VỀ ĐÂU.
-ĐOẠN TRỪ SI MÊ CHẤP THẬT, CHÂN THẬT LÀ VÔ TRỤ. (vô trụ= không chấp= không dính)

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thế gian như huyễn hoá
Không đến từ đâu, chẳng đi về đâu
Đoạn trừ duy tâm si mê
Chân thật là vô trụ.*CÁI THÂN NÀY LÀ BẤT TỊNH, [TỪ NGHIỆP CHƯỚNG MÀ HIỆN RA],
-NHƯNG TÂM PHÀM PHU KHÔNG NHỚ BẤT TỊNH, CHO RẰNG SẠCH SẼ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thân này là bất tịnh
Thô thiển thấy trước mặt
Thường trực hiển hiện ra
Nhưng tâm không nhớ bất tịnh.*NẾU KHI NÀO CHƯA HIỂU PHÁP THÂM SÂU NÀY, BỊ NGÃ CHẤP XUI KHIẾN.
-CÒN TẠO NGHIỆP THIỆN VÀ ÁC NGHIỆP TỪ ĐÓ CÒN TÁI SINH NƠI LUÂN HỒI TỐT VÀ XẤU.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nếu không hiểu toàn diện pháp này
Bị ngã chấp xui khiến
Tạo nghiệp thiện bất thiện
Từ đó tái sinh tốt và xấu.*KHI NÀO CHƯA HIỂU PHÁP TRỪ DIỆT NGÃ CHẤP.
-THÌ HÃY CUNG KÍNH THỰC HÀNH CÁC PHÁP: BỐ THÍ, TRÌ GIỚI, NHẪN NHỤC [ĐỂ HƯỞNG QUẢ PHƯỚC ĐỜI SAU].

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Khi nào chưa hiểu biết
Pháp trừ diệt ngã chấp
Khi đó hãy cung kính hành
Bố thí, trì giới và nhẫn nhục.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*SỐNG HIỀN LƯƠNG CÙNG VỚI TRÍ TUỆ.
-TẠO MỌI ĐIỂU KIỆN NHƯ: XÂY CẤT TẤT CẢ NHỮNG THỨ CẦN THIẾT, THIẾT THỰC CÚNG DƯỜNG BÌNH ĐẲNG MỌI NGƯỜI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Hiền lương cộng với tuệ
Xây phòng nghỉ, hoa viên và bể nước
Hồ, nhà khách, nước uống
Chăn giường, thực phẩm, cỏ và cây.*CUNG CẤP NƯỚC UỐNG, CHỖ NGHỈ NGƠI KHẮP MỌI NẺO ĐƯỜNG THÀNH PHỐ, GẦN CHÙA, NƠI THỊ TRẤN, BẤT KỲ CHỖ NÀO ĐỀU CÓ THỂ CÚNG DƯỜNG MIỄN PHÍ MỌI NGƯỜI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cung cấp bể chứa nước
Khắp nẻo đường thiếu nước
Xây nhà nghỉ ở khắp
Đô thành, già lam và thị trấn.
*THUYẾT DUYÊN KHỞI KHÔNG TỰ TÁNH NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ?
-CÁC PHÁP HIỆN THẤY, HOẶC KHÔNG THẤY. VIỄN LY LỐI CHẤP TRƯỚC.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Thuyết này nhắm đích gì?
Các pháp thấy, không thấy
Viễn ly lối chấp trước
Tăng ích và tổn giảm.
GIỚI PHỤ THỨ 6.

*NẾU ĐẠI THỪA BỒ TÁT XUẤT GIA VÀ TẠI GIA, ĐÃ THỌ TRÌ GIỚI LUẬT NGHI THANH TỊNH CỦA BỒ TÁT. CÓ NGƯỜI ÂN CẦN CUNG KÍNH ĐẾN CÚNG DƯỜNG, NHƯNG VÌ HIỀN HẬN, GIẬN DỮ, BỰC DỌC, CỰ TUYỆT KHÔNG NHẬN CÚNG DƯỜNG.
-PHẠM NHIỄM Ô HỌC XỨ CỦA BỒ TÁT, BỞI VÌ ĐÃ XẢ BỎ CHÚNG SINH.

TRƯỜNG HỢP CỰ TUYỆT KHÔNG VI PHẠM:
1, SAU KHI CÚNG DƯỜNG RỒI HỌ SINH TÂM HỐI TIẾC, HOẶC PHÁT CUỒNG (tinh thần rối loạn).
2, HOẶC SAU KHI TA NHẬN CÚNG DƯỜNG RỒI THÍ CHỦ TRỞ NÊN NGHÈO KHỔ.
3, HOẶC ĐỒ CÚNG CỦA TAM BẢO.
4, HOẶC VẬT DO BẤT CHÍNH MÀ CÓ.
5, HOẶC SAU KHI NHẬN CÚNG DƯỜNG RỒI! TA SẼ BỊ GIAM, BỊ PHẠT, BỊ GIẾT, BỊ PHIỀN HÀ, BỊ HIỀM NGHI, BỊ QUỞ TRÁCH, BỊ TRỤC XUẤT.

Du Già Sư Địa Bồ Tát Giới Ba La Mật Đa Luận của ngài Di Lặc nói:
[6] Nếu Bồ tát, thọ trì giới luật nghi thanh tịnh của Bồ tát, có người ân cần cung kính, đem đến các loại vàng bạc, tiền tài, các món vật quý đến cúng dường, nhưng Bồ tát vì tâm hiềm hận, giận dữ, bực dọc, cự tuyệt không chịu thọ nhận, đây gọi là phạm nhiễm ô học xứ của Bồ tát, bởi vì đã xả bỏ chúng sinh; nếu vì lười biếng, nhút nhát, đãng trí, hoặc đang ở trong trạng thái vô ký mà cự tuyệt không thọ nhận, thì gọi là phạm không nhiễm ô.
Những trường hợp không phạm: hoặc biết sau khi thọ nhận, mình sẽ sinh tâm tham luyến; hoặc biết sau đó thí chủ sẽ sinh tâm hối tiếc; hoặc sau đó thí chủ sẽ phát cuồng; hoặc biết nếu nhận vật bố thí, thí chủ sẽ trở nên nghèo khổ; hoặc biết vật bố thí là vật của Tăng, hoặc vật của tháp miếu; hoặc biết vật bố thí là vật trộm cắp; hoặc biết vật bố thí sẽ đem lại nhiều phiền hà cho mình, như bị giết, bị giam, bị phạt, bị trục xuất, hoặc bị người khác hiềm nghi, quở trách. Trong những trường hợp này cự tuyệt không thọ nhận, đều không vi phạm.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*LÚC SINH Ở NƠI CÕI CAO, HƯỞNG KHOÁI LẠC TRIỀN MIÊN.
-SAU KHI HẾT PHƯỚC BÁU RỒI!
-ĐỌA XUỐNG ĐỊA NGỤC BỊ CƯA CẮT NGHIỀN NÁT KHỔ KHÔNG THỂ TẢ!

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Lúc sinh nơi cõi cao, hưởng khoái lạc triền miên
Xúc chạm eo, ngực của phụ nữ
Sau phải chịu xúc chạm khó nhẫn
Bị máy cưa cắt nghiền nơi địa ngục.*BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT THỌ KÝ THÁNH LONG THỌ, GIẢI THÍCH RÕ PHÁP VÔ THƯỢNG THỪA.
-KHIẾN CHO GIÁO PHÁP VƯỜN NHIỀU VÔ LƯỢNG NHƯ VƯỜN HOA KUNDA. KHIẾN CHO CON LÌA HAI BIÊN CHẤP CÓ, VÀ CHẤP KHÔNG.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Thế Tôn thọ ký Thánh Long Thọ
Giải thích rõ pháp vô thượng thừa
Giáo thuyết như vườn hoa kunda
Khiến lìa biên chấp hữu và vô.*VÒNG ÁNH SÁNG CHIẾU DIỆU, THIỆN THUYẾT CỦA NGÀI NGUYỆT XỨNG.
-KHI CON GẶP ĐƯỢC LỜI DẠY CỦA NGÀI TÂM CON ĐƯỢC AN ỔN.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Vòng bạch quang chiếu diệu
Thiện thuyết của Nguyệt Xứng
Khi gặp được ân sư
Tâm con được an ổn.


*XUẤT GIA NỐI GÓT THÍCH CA MÂU NI PHẬT, TINH TẤN TU HỌC THÁNH GIÁO KHÔNG YẾU KÉM.
-TỲ KHEO TINH TẤN HÀNH DU GIÀ, ĐỂ TỎ LÒNG TÔN KÍNH, TRI ÂN ĐỨC PHẬT.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Xuất gia nối gót Bậc Đạo sư;
Tu học Thánh giáo không yếu kém
Tỳ kheo tinh tấn hành du già
Để tỏ tôn kính Đại Tiên Nhân.


*NGUYỆN CẦU GIÁO PHÁP ĐẤNG LỢI SINH, TỒN TẠI ĐẾN TẬN CÙNG KHÔNG CÓ BIÊN, TẾ, HỮU.
-NGƯỜI NGƯỜI THÂM TÍN, ĐẮC VÔ SANH PHÁP NHẪN, THƯỜNG SUNG MÃN.
-THÔNG ĐẠT LỜI DẠY CỦA PHẬT.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Nguyện cầu giáo pháp Đấng lợi sanh
Tồn tại đến cùng biên tế hữu
Bất động trước gió ác phân biệt
Người người tín nhẫn thường sung mãn
Thông đạt thuyết giáo của Đạo sư.
*CON NGUYỆN NGÀY ĐÊM SUY TÌM, PHƯƠNG TIỆN NÀO ĐỂ XIỂN DƯƠNG DIỆU PHÁP, LỢI LẠC VÔ LƯỢNG CHÚNG SANH.

Xưng Tán Duyên Khởi của ngài Tông Khách Ba:
Con nguyện ngày đêm thường suy tìm
Phương tiện nào xiển dương diệu pháp
Đạo Sư Tối thắng vô lượng kiếp
Tận tâm nỗ lực mới thành tựu.


*HÃY TRÂN TRỌNG [CUNG KÍNH] CUNG CẤP, CÚNG DƯỜNG BỆNH NHÂN, NGƯỜI CÔ THẾ, NGƯỜI GẶP KHỔ NẠN, NGƯỜI NGHÈO CÙNG, NGƯỜI THẤP KÉM.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thường thương xót bảo bọc
Hãy trân trọng cấp dưỡng
Bệnh nhân, người cô thế, khổ đau
Người nghèo cùng thấp kém.*BẢN THÂN HÀNH VI VÀ QUAN ĐIỂM, HAY LỪA DỐI KẺ KHÁC.
-THÌ QUẢ NHIỀU KIẾP VỀ SAU, MÌNH CŨNG SẼ BỊ NGƯỜI GẠT LẠI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Theo quan điểm hành vi
Hay lừa dối kẻ khác
Thì hàng ngàn đời kiếp
Mình sẽ bị dối gạt.
*NHỮNG NGƯỜI THAM LAM BỎN SẺN, HỦY HOẠI TẤT CẢ TÀI SẢN THIỆN ĐỨC.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Chỉ bố thí rộng rãi
Che giấu lỗi của Vua
Cũng như lòng tham lam
Huỷ hoại tài sản thiện đức.
*HÃY KẾT THÂN VỚI NGƯỜI: TRỰC NGÔN, Ý THANH TỊNH, TRÍ TUỆ, CÓ LÒNG TỪ BI, KHÔNG BỊ XÃ HỘI Ô NHIỄM .
-LIỀN TRÍ TUỆ VÀ PHÁP THANH TỊNH THƯỜNG TĂNG TRƯỞNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Hãy kết thân với người
Trực ngôn, ý thanh tịnh
Trí tuệ, lòng bi, vô nhiễm
Tuệ và pháp thường tăng trưởng.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43
*NGAY CẢ ĐEM CÔNG ĐỨC-PHƯỚC BÁU HỒI HƯỚNG ĐẾN PHẬT QUẢ TOÀN GIÁC, NẾU CÒN CHẤP (ta, người, pháp thật có) TỨC ĐỒNG NHƯ PHÁP THẾ GIAN (thế gian chấp các pháp thật có).
-NẾU KHÔNG CÒN CHẤP TỨC LÀ CHÂN LÝ PHẬT ĐÀ, GỌI LÀ PHÁP BA MẬT ĐA SIÊU VIỆT.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Ngay cả hồi hướng quả Phật toàn giác,
Còn chấp ba tướng tức đồng thế gian pháp,
Nếu không còn chấp tức chân lý Phật Đà,
Gọi là pháp Ba La Mật Đa siêu việt.Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Bố Thí vân vân, ba pháp thường hành này,
Đấng Thiện Thệ dạy hàng cư sĩ tại gia,
Những công đức cần được tích tụ này,
Là nhân thành Phật thân viên mãn.*TẤT CẢ THÀNH TỰU KHÔNG LƯỜNG ĐỀU TỪ TINH TẤN MÀ RA.
-LÀ NHÂN CHÁNH YẾU TÍCH TỤ PHƯỚC BÁU VÀ TRÍ TUỆ.

Nhập Trung Luận của ngài Nguyệt Xứng:
Tất cả thành tựu không lường đều từ tinh tấn ra,
Là nhân chánh yếu tích tụ phước báu và trí tuệ,
Nơi mà tinh tấn tỏa sáng rạng ngời,
Địa thứ tư này gọi là Diễm Huệ Địa.*CÚNG DƯỜNG THỨC ĂN UỐNG THEO MÙA (để phù hợp sức khỏe).
-MÓN KHAI VỊ ĐẦU MÙA CHƯA CÚNG PHẬT VÀ TỲ KHEO, CHỚ NÊN DÙNG TRƯỚC.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thức ăn uống theo mùa
Món khai vị, gạo đậu, trái cây
Chưa dâng cho Tỳ Kheo và người cần
Đức Vua không nên dùng trước.*NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ, TÂM KIÊN ĐỊNH SẼ KHÔNG BỊ NGOẠI CẢNH XOAY CHUYỂN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Có trí, tâm không động kiên định
Không bị kẻ khác xoay chuyển
Sẽ không bị lừa gạt
Đức Vua nên tu tuệ.*NGƯỜI UỐNG RƯỢU NGU SI THIẾU SUY NGHĨ, BỊ THẾ GIAN KHINH BỈ.
-TIÊU TIỀN VÌ RƯỢU MỘT CÁCH VÔ NGHĨA.
-DO VẬY, THƯỜNG BỎ RƯỢU.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Do rượu thế gian khinh bỉ
Tiêu tán tài sản, vô nghĩa
Ngu si thiếu suy nghĩ
Do vậy thường bỏ rượu.*THÂN THỂ NÀY SINH RA TỪ PHỐI HỢP TINH DỊCH VÀ MÁU ME CHẤT BẤT TỊNH.
-BIẾT THÂN THỂ NÀY NHÂN GỐC BẤT TỊNH, SAO LẠI NGU SI THAM ÁI THÂN NÀY?

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Phối hợp tinh dịch và máu me
Hạt giống chất bất tịnh sinh ra
Biết thân thể bất tịnh
Sao lại còn tham ái thân này?*THÂN NÀY LÀ NHÂN BẤT TỊNH, LÀM VĂN CHƯƠNG TÂNG BỐC
-ÔI KẺ NGU SI! KHÔNG BIẾT HỔ THẸN, THẬT ĐÁNG XẤU HỔ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thân này là bất tịnh
Làm văn chương tâng bốc
Ôi thật là ngu si, không biết thẹn
Thật là đáng xấu hổ.*HẦU HẾT CHÚNG SANH BỊ CHE CHƯỚNG (phiền não) BỞI BÓNG TỐI VÔ MINH,
-VÌ ĐIÊN CUỒNG TRUY CẦU THAM DỤC TRANH ĐẤU, NHƯ LOÀI CHÓ TRANH GIÀNH ĂN PHÂN THỐI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Hầu hết bị chướng che
Bởi bóng tối bất tri
Vì tham dục tranh đấu
Như loài chó tranh phân thối.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*CÚNG DƯỜNG BÌNH ĐẲNG, ĐẦY ĐỦ TẤT CẢ VẬT DỤNG CẦN THIẾT TRỌNG YẾU NƠI CÔNG CỘNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Đặt bên cạnh bể nước
Giày dép, cái dù, đồ lọc nước
Cái nhíp nhổ gai nhọn
Kim, chỉ và chiếc quạt (mái hiên che mát).
Ba quả thuốc, ba loại thuốc sốt
Bơ, mật và thuốc mắt
Thuốc trừ độc đặt gần bể nước
Cũng nên ghi cách dùng thuốc và chú.
Đặt bên cạnh bể nước
Dầu thoa đầu, chân, thân
Đồ len, ghế nhỏ, cháo
Bình, nồi ấm, cái rìu, v.v…
Các thùng nhỏ chứa đầy
Mè, gạo đậu, thức ăn
Đường, dầu, nước sạch
Làm bóng mát cạnh bể nước.*ĐẶC TRÁCH NGƯỜI ĐÁNG TIN CẬY, THƯỜNG CHO THỨC ĂN NƯỚC UỐNG TỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH.
-Ở TRƯỚC CỬA TỔ KIẾN ĐẶT ĐƯỜNG ĂN, VÀ CÁC LOẠI HẠT CHÚNG CÓ THỂ DÙNG CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG CHÚNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Đặc trách người đáng tin cậy
Thường cho thức ăn nước uống
Đường và các loại hạt
Ở trước cửa tổ kiến.*TRƯỚC KHI ĂN VÀ SAU KHI ĂN NÊN BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG TẤT CẢ CHÚNG SANH.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Trước hoặc sau khi ăn
Thí cho loài ngạ quỷ
Chó, kiến mối và chim
Thường cho thức ăn hợp với chúng.*MỞ LÒNG RỘNG LỚN CHĂM SÓC KẺ GẶP KHỔ NẠN, NGƯỜI ĐANG ĐÓI KHÁT.
-NGƯỜI BỊ ÁP BỨC, NGƯỜI BỊ BỆNH DỊCH, NGƯỜI THƯƠNG PHẾ BINH.
-GIÚP ĐẤT NƯỚC ĐANG GẶP KHỔ NẠN CHIẾN TRANH.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Mở lòng chăm sóc rộng lớn
Thế gian kẻ hoạn nạn,
Nạn nhân năm đói khát
Áp bức, bệnh dịch, thương binh
Đất nước bị chiến bại.*THƯƠNG XÓT SỰ KHỐN KHỔ CỦA DÂN ĐEN.
-CUNG KÍNH CUNG CẤP CÚNG DƯỜNG HẠT GIỐNG VÀ ẨM THỰC.
-TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN LÀM ĂN CHO HỌ, TẬN SỨC GIẢM THUẾ MỨC THẤP NHẤT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cho các nông phu khốn khổ
Hạt giống và ẩm thực
Cũng nên giảm thu thuế
Bằng cách không đánh thuế cao.Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Bệnh ghẻ lác ngứa gãi thích thú
Không ghẻ ngứa sẽ thích thú hơn
Tương tự, thế gian có dục là hạnh phúc
Không tham dục thì hạnh phúc hơn.
*CĂN BẢN LÀ TÂM BỒ ĐỀ, VỮNG CHẢI NHƯ SƠN VƯƠNG.
-LÒNG TỪ BI TRẢI KHẮP CÙNG, TRÍ TUỆ KHÔNG RƠI VÀO CHẤP THƯỜNG HẰNG (thường biên=chấp thật), CHẤP ĐOẠN DIỆT (đoạn biên= rơi vào không có gì tức ngoan không).

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Căn bản là Tâm Bồ Đề
Vững chãi như sơn vương
Lòng bi trải khắp cùng
Trí tuệ không rơi vào hai biên.PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
*MUỐN ĐƯỢC TƯỚNG DƯỚI LÒNG BÀN CHÂN CÓ BÁNH XE NGÀN CĂM.
-THÌ HÃY THỰC HÀNH TÔN KÍNH CÚNG DƯỜNG: CÁC BẬC TÔN TÚC, TRƯỞNG THƯỢNG, THÁNH GIẢ, BẢO THÁP, TƯỢNG PHẬT, XÁ LỢI PHẬT, V.V...

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tôn kính cúng dường các bậc Tôn Túc,
Trưởng Thượng, Thánh Giả, bảo tháp, v.v…
Dưới lòng bàn tay chân sẽ có
Tướng bánh xe cát tường
Của Chuyển Luân Thánh Vương.*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-BỐ THÍ (tiền tài, pháp thí, vô úy thí phóng sanh) VÀ NÓI LỜI ÁI NGỮ.
-CÙNG CHÚNG SANH LÀM VIỆC TỐT VÀ ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ VỚI HỌ.
-SẼ THÀNH TỰU TƯỚNG PHƯỚC BÁU NGÓN TAY MÀNG LIÊN KẾT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Bố thí và ái ngữ
Lợi hành và đồng sự
Sẽ thành tướng tốt đẹp
Màng liên kết giữa ngón tay.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*NGƯỜI NGHÈO KHỔ THIẾU PHƯƠNG TIỆN, CHẲNG THỂ HÀNH TRÌ GIÁO PHÁP.
-HÃY TẠO MỌI THUẬN DUYÊN CHO HỌ TU TẬP, LÀ BỐ THÍ THÙ THẮNG NHẤT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Người khổ thiếu phương tiện
Chẳng thể hành trì pháp
Hãy tạo mọi thuận duyên
Là bố thí thù thắng.*DÙ LÀ LƯƠNG THỰC THƯỢNG DIỆU, NẾU ĂN VÀO TỔN HẠI SỨC KHỎE CŨNG KHÔNG NÊN CHO NGƯỜI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Chất độc nào hữu ích
Cũng nên ban cho người
Lương thực dù thượng diệu
Nếu tổn hại cũng không cho.*THƯỜNG CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG (in ấn) KINH ĐIỂN VÀ CÚNG DƯỜNG PHÁP SƯ.
-TÔN TRỌNG LẮNG NGHE THÁNH PHÁP, NỔ LỰC THỰC HÀNH BỐ THÍ PHÁP.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Hãy cung kính cúng dường
Diệu pháp và Pháp Sư
Tôn trọng lắng nghe pháp
Cũng thực hành pháp thí.*Ở TRỜI ĐAO LỢI TRÊN ĐỈNH NÚI TU DI CHÂU BÁU KHẮP MỌI NƠI. THA HỒ HƯỞNG LẠC, SAU KHI HẾT PHƯỚC BÁU RỒI!
-ĐỌA XUỐNG ĐỊA NGỤC KHỔ SỞ GIẪM CHÂN TRÊN HẦM LỬA RỰC CHÁY, Ở NƠI ĐÓ ĐẦY DẪY XÁC THỐI, KHÓ NHẪN.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Trên đỉnh núi Tu Di châu báu
Thỏa thích phúc lạc giẫm chân chạm
Sau phải khổ sở giẫm chân lên
Hầm lửa rực cháy, đẫm xác thây thối, khó nhẫn.*BẢO HỘ NGƯỜI ĐANG GẶP KHỔ NẠN MIỄN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Bảo hộ người khổ vì khát cầu
Miễn thuế và giảm thuế
Cũng giải trừ phiền muộn
Ngồi chầu chực lâu ở cửa.*LUYỆN TÂM BỐ THÍ TẤT CẢ CHÚNG SINH, KHOẢNG TRONG BẢY BƯỚC ĐI LÀM LỢI ÍCH GIÚP CHO HỌ.
-CÁC BỒ TÁT THỰC HÀNH NHƯ VẬY, NÊN SINH PHƯỚC ĐỨC NHƯ HƯ KHÔNG BAO LA.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Bước khoảng trong bảy bước
Luyện tâm bố thí tất cả
Chư Bồ Tát sinh phước đức
Như hư không bao la.*KHÔNG ĐỌC SÁCH VỞ TẠP NHAM, LUẬN THẾ GIAN NGOẠI ĐẠO.
-KHÔNG CA NGỢI ĐỨC HẠNH CỦA MÌNH.
-DÙ LÀ KẺ THÙ CỦA MÌNH, CŨNG HÃY NÊU ƯU ĐIỂM CỦA HỌ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không đọc luận thế gian, thuận thế phái v.v…
Bỏ kiêu ngạo tranh biện
Không ca ngợi đức mình
Hãy nói công đức người
Dù là kẻ thù của mình.*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-KHÔNG SÁT SINH, THƯỜNG PHÓNG SINH, ĐỜI SAU CẢM ĐƯỢC THÂN TRANG NGHIÊM, THẲNG, LỚN, TUỔI THỌ LÂU DÀI, NGÓN TAY THON DÀI, GÓT CHÂN RỘNG RÃI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không sát sinh, phóng sinh
Cảm được thân trang nghiêm, thẳng, lớn
Trường thọ, ngón tay thon dài
Gót chân thì rộng rãi.*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-BÌNH ĐẲNG CÚNG DƯỜNG TẤT CẢ CHÚNG SINH, NHIỀU THỨC ĂN ĐỒ UỐNG THẬT THƯỢNG DIỆU.
-ĐỜI SAU CẢM ĐƯỢC THÀNH TƯỚNG CHÂN TAY MỀM MẠI. CHÂN, TAY, VAI, GÁY, CỔ. BẢY TƯỚNG ĐẦY ĐẶN NHÔ CAO, THÂN TƯỚNG TO LỚN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Dâng thí nhiều thức ăn
Đồ uống thật thượng diệu
Thành tướng chân tay mềm mại
Chân, tay, vai, gáy, cổ
Bảy tướng đầy đặn nhô cao
Và thân tướng to lớn.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-CHÂN CHÍNH TU HÀNH TRUYỀN CHÁNH PHÁP, CẢM ĐƯỢC ĐỜI SAU TƯỚNG TỐT MÀU SẮC RỰC RỠ, MẮT CÁ CHÂN ẨN KÍN, LÔNG HƯỚNG LÊN PHÍA TRÊN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Chân chính tu hành truyền chánh pháp
Tướng tốt màu sắc rực rỡ
Mắt cá chân ẩn kín
Lông hướng lên phía trên.
*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-CUNG KÍNH HỌC TẬP VÀ CHO KIẾN THỨC GIÚP MỌI NGƯỜI,... CẢM ĐỜI SAU BẮP CHÂN SUÔN TRÒN NHƯ LINH DƯƠNG, ĐẠI TRÍ TUỆ, BÉN NHẠY.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cung kính học và cho kiến thức
Nhân minh, công xảo minh v.v…
Bắp chân suôn tròn như linh dương
Đại trí tuệ, bén nhạy.
*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-CÓ NGƯỜI CẦU XIN TÀI VẬT, NHƯ THỆ NGUYỆN HẠNH BỒ ĐỀ TÂM, THỰC HÀNH BỒ TÁT ĐẠO LIỀN GỬI CHO.
-ĐỜI SAU CẢM ĐƯỢC TAY RỘNG, NƯỚC DA ĐẸP, THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO CHO THẾ GIAN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Có người cầu tài vật
Như thệ nguyện liền gửi cho
Tay rộng, nước da đẹp
Thành người lãnh đạo cho thế gian.
*Ở CÕI TRỜI, ĐƯỢC THIÊN NỮ HẦU CẬN, VUI CHƠI KHOÁI LẠC TRONG KHU VƯỜN TUYỆT ĐẸP. SAU KHI HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁU RỒI!
-ĐỌA XUỐNG ĐỊA NGỤC, RỪNG CÂY HOA LÁ TOÀN BẰNG GƯƠM DAO SÁNG NGỜI, PHẢI CHỊU CẮT THÂN THỂ RA TỪNG CHÚT MỘT.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Ở cõi giới cao, được thiên nữ hầu cận
Vui chơi khoái lạc trong khu vườn tuyệt đẹp
Trở lại rừng cây cánh hoa lá như gươm dao
Phải chịu cắt chân, tay, tai, mũi.
*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-THÂN QUYẾN BỊ PHÂN LY NHAU, CHÍNH TRỰC LÀM HÒA GIẢI CÁC CUỘC XUNG ĐỘT.
-ĐỜI SAU CẢM ĐƯỢC TƯỚNG “MÃ ÂM TÀNG”.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Chính trực làm hoà giải
Thân quyến bị phân ly nhau
Được tướng mã âm tàng
Ẩn kín vào bên trong.
* PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-CÚNG DƯỜNG CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH NHÀ CỬA XINH ĐẸP, TẶNG TẤM THẢM TỐT THANH NHÃ.
-ĐỜI SAU ĐƯỢC MÀU DA MỊN MÀNG, NHƯ MÀU VÀNG TINH LUYỆN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Dâng thí nhà xinh đẹp
Tấm thảm tốt thanh nhã
Được màu da mịn màng
Như màu vàng tinh luyện.

* PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-CUNG KÍNH TỐI CAO TỘT BỰC BẬC ĐẠO SƯ, ĐỜI SAU CẢM ĐƯỢC TƯỚNG TỐT MỖI LỖ CHÂN LÔNG.
-KHUÔN MẶT TRANG NGHIÊM CÓ TƯỚNG GIỮA CHÂN MÀY CÓ BẠCH HÀO.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Dâng hiến quyền tối cao
Theo đúng pháp thờ Thầy
Tướng tốt mỗi lỗ chân lông
Mặt trang nghiêm bạch hào.
*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-LỜI NÓI ÁI NGỮ, HÒA THUẬN, ÊM DỊU KHIẾN MỌI NGƯỜI HOAN HỶ.
-ĐỜI SAU CẢM ĐƯỢC TƯỚNG VAI TRÒN CAO, PHẦN THÂN TRÊN NHƯ SƯ TỬ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Lời nói êm dịu khiến người hoan hỷ
Lời hoà thuận ái ngữ
Đức Vua có tướng vai tròn cao
Phần thân trên như sư tử.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*Ở THIÊN CUNG CÓ THIÊN NỮ GƯƠNG MẶT TUYỆT MỸ, CÙNG TẮM TRONG HỒ SEN BẰNG VÀNG. SAU KHI HƯỞNG HẾT PHÚC BÁU RỒI!

-ĐỌA ~DU THẰNG NHIỆT ĐỊA NGỤC~ NƯỚC SÔI LỘT DA, MẶN RÁT TANH HÔI KHÔNG CHỊU NỔI.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Ở Thiên Cung có thiên nữ gương mặt tuyệt mỹ
Cùng tắm trong hồ sen vàng
Sau lại đọa vào Du Thằng Nhiệt địa ngục
Nước sôi lột da, mặn rát tanh hôi.
*KHÔNG THAM DANH VỌNG NƠI THẾ GIAN, VUI VỚI ĐẠO XUẤT THẾ GIAN.
-MÌNH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ LỢI ÍCH CỦA PHẬT PHÁP, NÊN NỔ LỰC GIÚP NGƯỜI KHÁC NHƯ GIÚP BẢN THÂN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không tham danh thế gian
Vui với xuất thế gian
Mình phát sinh thiện đức
Giúp kẻ khác như mình.
*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-PHỤNG DƯỠNG CÁC BỆNH NHÂN.
-ĐỜI SAU CẢM ĐƯỢC SỐNG CỔ RỘNG RÃI, KHI ĂN THỨC ĂN THÀNH THƯỢNG VỊ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Phụng dưỡng các bệnh nhân
Được sống cổ rộng rãi
Tự mình được sống an
Thức ăn thành thượng vị.*Ở CÕI SẮC GIỚI, TRỜI PHẠM THIÊN DO TU HẠNH LY DỤC ĐƯỢC AN LẠC, SAU KHI HẾT PHƯỚC BÁU RỒI!
-DỄ BỊ RƠI TRONG VÔ GIÁN ĐỊA NGỤC (ngục A Tỳ), LIÊN TỤC THỐNG KHỔ KHÓ NHẪN CHỊU.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Khoái lạc tuyệt diệu ở Dục Thiên Giới
Cõi Phạm Thiên ly dục được an lạc
Dễ bị rơi lại thiêu đốt trong Vô Gián địa ngục
Liên tục thống khổ khó nhẫn chịu.*PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-MỖI HÀNH ĐỘNG HỢP VỚI GIÁO PHÁP TÍCH LŨY LÂU DÀI, ĐỜI SAU CẢM ĐƯỢC ĐỈNH ĐẦU NHỤC KẾ SỪNG SỮNG, PHỦ KÍN CAO VÀ RỘNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Hành động hợp với pháp
Được đỉnh đầu nhục kế
Sừng sững như cây Ni Câu Luật
Phủ kín cao và rộng.*KHÔNG DÙNG ÁC TÂM TRANH CHẤP, PHÊ BÌNH CHỈ TRÍCH KHUYẾT ĐIỂM CỦA NGƯỜI KHÁC.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không ác tâm tranh chấp
Chỉ trích khuyết điểm người
Hãy tự thường quán xét
Từng sai lầm của mình.*BỊ KẺ KHÁC LÀM HẠI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG SÂN, CÀNG KHÔNG GIẬN, NGHĨ RẰNG ĐÓ LÀ NGHIỆP NHÂN QUÁ KHỨ ĐÃ GIEO, NÊN NAY PHẢI NHẬN CHỊU.
-THÌ KHỔ ĐAU KHÔNG SINH, TỰ MÌNH SẼ KHÔNG DÁM LÀM VIỆC ÁC.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Bị kẻ khác làm hại
Không sân, nghĩ nghiệp cũ
Thì khổ đau không sinh
Tự mình sẽ không làm ác.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*LÀM LỢI ÍCH GIÚP CHO CHÚNG SANH, KHÔNG HY VỌNG RẰNG HỌ SẼ BÁO ÂN MÌNH LẠI.
-KHỔ ĐAU XIN NHẬN CHỊU MỘT MÌNH, PHƯỚC BÁU XIN CÙNG CHIA NHAU THỌ HƯỞNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Làm lợi ích cho họ
Không hy vọng báo ân
Khổ đau chịu một mình
Phúc lạc cùng thọ hưởng.
*HIỆN ĐANG HƯỞNG QUẢ PHƯỚC NHƯ CHƯ THIÊN, CŨNG KHÔNG NÊN KIÊU NGẠO.
-DÙ ĐANG TRẢ QUẢ KHỔ NGHÈO SUY NHƯ NGẠ QUỶ, CŨNG KHÔNG NÊN NẢN LÒNG NHÉ!

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Viên mãn như chư thiên
Cũng không nên kiêu ngạo
Nghèo suy như ngạ quỷ
Cũng không nên nản lòng.* PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-TRẢI QUA THỜI GIAN LÂU DÀI NÓI LỜI THÀNH THẬT HÒA NHÃ.
-ĐỜI SAU THÀNH TỰU TƯỚNG LƯỠI DÀI RỘNG, ÂM THANH HAY NHƯ CỦA PHẠM THIÊN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nói lời thật hoà nhã
Trải qua thời gian dài
Chúa tể của loài người (Quốc Vương)
Có tướng lưỡi dài rộng
Âm thanh của Phạm Thiên.* PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-THƯỜNG LIÊN TỤC KHÔNG NGỪNG NÓI LỜI CHÂN THẬT
-ĐỜI SAU THÀNH TỰU TƯỚNG HAI MÁ NHƯ SƯ TỬ, KHUÔN MẶT RẠNG RỠ PHI THƯỜNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thường liên tục không ngừng
Nói lời chân thật ngữ
Hai má như sư tử
Rạng rỡ (kẻ khác) không thể thắng.* PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-TÙY THUẬN TU HÀNH THEO CHÁNH LÝ, CUNG KÍNH VÀ CÚNG DƯỜNG BA LA MẬT ĐA.
-ĐỜI SAU RĂNG CÓ MÀU TRẮNG SÁNG, BẰNG PHẲNG VÀ TỐT ĐẸP.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tuỳ thuận theo chánh lý
Cung kính và cúng dường
Răng có màu trắng sáng
Bằng phẳng và tốt đẹp.* PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-THÓI QUEN DÀI LÂU NÓI LỜI THÀNH THẬT, KHÔNG NÓI LY GIÁN.
-ĐỜI SAU THÀNH TỰU BỐN MƯƠI CHIẾC RẰNG ĐỀU ĐẸP VÀ THẲNG HÀNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nói lời thật, không nói ly gián
Thành thói quen dài lâu
Bốn mươi chiếc răng đẹp
Đều đặn và thẳng hàng.* PHÁP TU TƯỚNG HẢO CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA.
-DÙNG CÁI TÂM KHÔNG THAM, KHÔNG SÂN GIẬN, KHÔNG SI MÊ, THƯƠNG YÊU NHÌN TẤT CẢ CHÚNG SINH.
-ĐỜI SAU THÀNH TỰU MẮT SÁNG XANH BIẾC, LÔNG MI NHƯ CON BÒ CHÚA.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tâm thương yêu nhìn chúng sinh
Không tham, sân và si
Được mắt sáng xanh biếc
Như lông mi con bò.* TÁM MƯƠI VẺ ĐẸP SINH RA TỪ NHÂN TƯƠNG ỨNG LÒNG TỪ BI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tám mươi vẻ đẹp sinh từ
Tương ứng với nhân quả của lòng từ
Tôi không giải thích cho Đức Vua
Ngại bản văn sẽ dài.* TẤT CẢ CÁC VUA “CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG” TUY CÓ BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT, TÁM MƯƠI VẺ ĐẸP, NHƯNG CÒN TƯỚNG QUÁ THÔ (điều này sẽ nhắc đến trong Mật thừa) SO VỚI ĐỨC PHẬT TƯỚNG THANH TỊNH, TRANG NGHIÊM, RẠNG RỠ KHÔNG BẰNG MỘT PHẦN NHỎ CỦA NGÀI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tất cả Chuyển Luân Thánh Vương
Tuy có các tướng này
Không sánh bằng một phần của Phật
Thanh tịnh, trang nghiêm và rạng rỡ.* TẤT CẢ TƯỚNG TỐT NÀY THÀNH TỰU LÀ MỘT PHẦN DO TỊNH TÍN (lòng tin thanh tịnh) VỚI ĐỨC PHẬT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tướng hảo của Chuyển Luân Vương
Vẻ đẹp đó có được
Một phần do lòng tin thanh tịnh
Đối với Đấng Năng Nhân Vương.* TRẢI QUA VÔ LƯỢNG KIẾP CHUYÊN TÍCH LŨY THIỆN CĂN, TƯỚNG PHƯỚC BÁY NÀY CŨNG KHÔNG BẰNG TƯỚNG MỘT HẢO MỘT LỖ CHÂN LÔNG CỦA ĐỨC PHẬT. (điều này sẽ giảng rộng trong Vô Thượng Mật thừa).

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Trải qua trăm ức kiếp
Chuyên nhất tích luỹ thiện căn
Cũng không thể có được
Tướng một lỗ chân lông Phật.*32 TƯỚNG TỐT, 80 VẺ ĐẸP CỦA VUA CHUYỂN LUÂN VƯƠNG NHƯ ÁNH SÁNG ĐOM ĐÓM ÁNH CHỚP LẬP LÒE SO VỚI TƯỚNG HẢO ĐỨC PHẬT, KHÁC NÀO MẶT TRỜI SÁNG CHÓI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tướng hảo của Chư Phật
Như các mặt trời sáng chói
So với tướng của Chuyển Luân Vương
Như ánh chớp lập loè của đom đóm.*“MỘT TƯỚNG PHƯỚC BÁU” DO TÍCH LŨY THIỆN CĂN-PHƯỚC ĐỨC CỦA 32 TƯỚNG TỐT, 80 VẺ ĐẸP NÀY CỦA VUA CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG NHÂN GẤP MƯỜI LẦN.
-THÀNH TƯỚNG TỐT MỘT LỖ CHÂN LÔNG CỦA ĐỨC PHẬT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Công đức này gấp mười lần
Thành tướng một lỗ chân lông.
Tất cả lỗ chân lông của Phật
Tích luỹ phước đức đều giống nhau.*TỪ CÔNG ĐỨC KHÔNG THỂ NGHĨ LƯỜNG, LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH TỰU TƯỚNG HẢO CỦA PHẬT.
-TRONG PHÁP ĐẠI THỪA GIÁO (và Mật Thừa) CÓ NÓI RÕ RÀNG, MINH BẠCH ĐỂ LÀM THẾ NÀO THÀNH TỰU.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Từ công đức không thể nghĩ lường
Làm thế nào sinh Phật tướng hảo
Trong Đại Thừa giáo có thuyết
Đại Vương nên lắng nghe!
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*PHẢI TÍCH RẤT NHIỀU CÔNG ĐỨC, MÌNH MỚI THÀNH TỰU ĐƯỢC VẺ ĐẸP HOÀN MỸ.
-CHO ĐẾN 32 TƯỚNG TỐT, 80 VẺ ĐẸP.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tích rất nhiều công đức
Đức Vua mới có được
Một vẻ đẹp hoàn mãn
Cho đến tám mươi vẻ đẹp.
*ĐẦY ĐỦ PHƯỚC TƯ LƯƠNG CỦA PHÁP TU BA LA MẬT ĐA THỪA THÀNH TỰU, ĐƯỢC TÁM MƯƠI VẺ ĐẸP.
-LẤY MỘT TƯỚNG HẢO ĐẦY ĐỦ THÀNH TỰU ĐÓ (80 vẻ đẹp của vua Chuyển Luân Vương) , NHÂN GẤP MỘT TRĂM LẦN (x100) THÀNH MỘT TƯỚNG TỐT NHỎ CỦA BẬC BỒ TÁT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Phước tư lương thành tựu
Được tám mươi vẻ đẹp
Nhân gấp một trăm lần
Thành một tướng tốt của Đại Sĩ.
*LẤY (nguyên) NHÂN CỦA THÀNH TỰU 32 TƯỚNG HẢO DO TÍCH LŨY PHƯỚC ĐỨC RỘNG LỚN NÀY.
-NHÂN GẤP MỘT NGÀN LẦN, THÀNH TỰU “TƯỚNG BẠCH HÀO”.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nguyên nhân thành tựu ba mươi tướng hảo
Tích luỹ phước đức rộng lớn
Nhân gấp một ngàn lần
Thành tựu bạch hào như trăng tròn.*LẤY CÔNG ĐỨC CỦA TƯỚNG BẠCH HÀO, NHÂN GẤP TRĂM NGÀN LẦN.
-THÀNH TỰU “VÔ KIẾN ĐẢNH TƯỚNG”, PHẬT QUẢ VỊ ĐẤNG CỨU HỘ CHÚNG SANH.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Công đức của bạch hào
Nhân gấp trăm ngàn lần
Thành tựu Vô Kiến Đảnh Tướng
Đấng Cứu Hộ Đảnh Tướng (nhục kế).*CÔNG ĐỨC ĐỂ THÀNH TỰU PHẬT SẮC THÂN NHIỀU VÔ LƯỢNG, VÔ BIÊN.
-CHỈ TÙY THUẬN NGÔN NGỮ THẾ GIAN MÀ SUY LƯỜNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Công đức ấy vô lượng
Như nói mười phương giới
Chỉ ước tính suy lường
Cho thế gian ước lượng.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*DO ĐẦY ĐỦ CẢ HAI TƯ LƯƠNG: PHƯỚC TƯ LƯƠNG VÀ TRÍ TUỆ TƯ LƯƠNG. LÀ NHÂN THÀNH TỰU QUẢ VỊ PHẬT.

-BỞI LẼ ĐÓ, HÃY TÍCH LŨY HAI TƯ LƯƠNG NÀY.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Do cả hai tư lương
Là nguyên nhân thành Phật
Do vậy hãy tích luỹ
Phước và trí tư lương.*TÓM LẠI NÊN BIẾT RẰNG:
-SẮC THÂN PHẬT SINH RA TỪ “PHƯỚC TƯ LƯƠNG”
-PHÁP THÂN PHẬT SINH RA TỪ “TRÍ TUỆ TƯ LƯƠNG”.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Quốc Vương nên xác biết
Sắc thân của Chư Phật
Sinh từ phước tư lương
Tóm lại pháp thân Phật
Sinh từ trí tư lương.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*NÓI PHÁP CHÁNH LÝ LÀ NGUYÊN NHÂN LÀM TÂM AN LÀNH.
-TÍCH LŨY PHƯỚC ĐỨC NÀY THÀNH TỰU QUẢ BỒ ĐỀ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Chánh lý và giáo thuyết
Nguyên nhân làm tâm an
Phước thành tựu Bồ Đề
Không nên sinh lười biếng.*HƯ KHÔNG KHẮP MỌI NƠI, NHIỀU VÔ BIÊN NHƯ THẾ NÀO! THÌ KHỔ NẠN CHÚNG SANH CŨNG NHIỀU NHƯ THẾ ẤY.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Hư không khắp mọi phương
Đất, nước, lửa và gió
Vô biên như thế nào
Chúng sanh khổ cũng vô biên.
*LÒNG TỪ BI CỦA CÁC BẬC BỒ TÁT, ĐỐI VỚI CHÚNG SANH VÔ BIÊN QUYẾT DẪN DẮT VÔ LƯỢNG HỮU TÌNH, ĐẾN QUẢ VỊ PHẬT CỨU CÁNH VIÊN MÃN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Lòng bi của Bồ Tát
Đối với chúng sinh vô biên
Quyết dẫn dắt hữu tình
An lập họ vào Phật vị.*CHÚNG SANH VÔ BIÊN, BỞI LẼ ĐÓ: LÀ CƠ HỘI CHO CHÚNG TA TÍCH LŨY VÔ BIÊN CÔNG ĐỨC.
-QUẢ VỊ PHẬT DO TÍCH NHÂN VÔ BIÊN CÔNG ĐỨC MÀ RA, KHÔNG KHÓ CHỨNG ĐẮC.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Vì chúng sanh vô biên
Thường tích luỹ công đức vô biên
Do tạo nhân vô biên
Quả Phật vô biên không khó chứng.
*DUYÊN VỚI CÁI CHẾT THÌ RẤT NHIỀU, NHÂN SỐNG CÒN RẤT ÍT.
-DO VẬY, HÃY THƯỜNG XUYÊN HÀNH TRÌ GIÁO PHÁP.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Duyên tử vong thì nhiều
Nhân sống còn rất ít
Duyên sống chuyển thành duyên tử vong
Do vậy thường hành pháp.*TẠO TỘI ÁC CHỊU THỌ THÂN ÁC THÚ, CHỊU KHỔ ĐÓI VÀ KHÁT, V.V...
-BỒ TÁT ĐOẠN ÁC TU THIỆN, SẼ KHÔNG CHỊU KHỔ ĐỜI SAU.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tội ác, thân ác thú
Chịu khổ đói và khát, v.v…
Bồ Tát bỏ ác, làm lành
Không khổ ở đời sau.*TÂM THAM QUÁ NẶNG ĐỌA NGẠ QUỶ ĐẠO.
-TÂM SÂN HẬN QUÁ NẶNG ĐỌA ĐỊA NGỤC ĐẠO,
-TÂM SI MÊ QUÁ NẶNG ĐỌA SÚC SINH ĐẠO,
-NGƯỢC LẠI THAM, SÂN, SI NHẸ THÌ Ở CÕI TRỜI-CÕI NGƯỜI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Do tham đọa ngạ quỷ
Sân hận dẫn xuống địa ngục
Phần lớn si mê đọa bàng sinh
Ngược lại sinh trời người.-BỎ ÁC TU TẤT CẢ ĐIỀU THIỆN LÀ PHÁP SINH CÕI CAO.
-TRÍ TUỆ BÁT NHÃ DIỆT MỌI CHẤP TRƯỚC, LÀ PHÁP QUYẾT ĐỊNH THIỆN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Đoạn lỗi lầm, giữ thiện đức
Là pháp sinh cõi cao
Trí tuệ diệt mọi chấp trước
Là pháp quyết định thiện.


*PHÁP TU THÀNH TỰU THẦN THÔNG CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA:
-CÚNG DƯỜNG ĐÈN SÁNG Ở NƠI TỐI TĂM CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH.
-THẮP SÁNG NƠI BẢO THÁP PHẬT, BỒ TÁT.
DO TÍCH LŨY NHÂN PHƯỚC LÂU DÀI, SẼ TỰ ĐẮC ĐƯỢC THIÊN NHÃN. (nên phân biệt có rất nhiều loại nhãn, như nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, Phật nhãn.Bởi thiên nhãn chỉ nhìn được số thời gian gần mà thôi)

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cúng hoa đăng trước bảo tháp
Thắp đèn nơi tối tăm
Nhờ việc dâng cúng đèn
Sẽ đắc được Thiên Nhãn.*PHÁP TU THÀNH TỰU THẦN THÔNG CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA:
-CÚNG DƯỜNG CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH GIÀY DÉP, TẠO ĐIỀU KIỆN CHO HỌ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN.
-CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG PHỤC VỤ NGƯỜI TẬT NGUYỀN, HẦU HẠ BẬC THẦY.
-TÍCH LŨY NHÂN NÀY THỜI GIAN LÂU DÀI, SẼ ĐẮC “THẦN THÔNG BIẾN HÓA”.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cúng giày dép, phương tiện vận chuyển
Phục vụ người tật nguyền
Cung kính hầu hạ Thầy
Người trí đắc thần thông biến hoá.*PHÁP TU THÀNH TỰU THẦN THÔNG CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA:
-HỘ TRÌ GIÁO PHÁP CỦA PHẬT, BẰNG CÁCH XÂY DỰNG NƠI TU TẬP NHƯ LÝ, NHƯ PHÁP.
-BAN CHO CHÚNG SANH GIÁO PHÁP TỐI THẮNG, KHÉO GHI NHỚ NGHĨA KINH LUẬN.
-TÍCH LŨY NHÂN NÀY DÀI LÂU SẼ ĐẮC “TÚC MẠNG THÔNG”.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Vì giáo pháp xây chùa
Ghi nhớ nghĩa kinh luận
Pháp thí không nhiễm ô
Sẽ đắc Túc Mạng Thông.*PHÁP TU THÀNH TỰU THẦN THÔNG CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA:
-KHÔNG NÓI LỖI, PHÊ BÌNH KHUYẾT ĐIỂM CỦA NGƯỜI,
-ĐÓN Ý, TÙY THUẬN TÂM HỮU TÌNH CHÚNG SANH.
-TÍCH LŨY NHÂN NÀY LÂU DÀI, SẼ ĐẮC “THA TÂM THÔNG”.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không nói lỗi của người
Không chê phần khuyết tật
Phòng hộ tâm hữu tình
Sẽ đắc Tha Tâm Thông.
*PHÁP TU THÀNH TỰU THẦN THÔNG CỦA BA LA MẬT ĐA THỪA:
-CÚNG DƯỜNG LÊN PHẬT, BỒ TÁT ÂM NHẠC THANH TỊNH.
-TÍCH LŨY NHÂN PHƯỚC BÁU LÂU DÀI SẼ ĐẮC THIÊN NHĨ THÔNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cúng dường âm nhạc thanh tịnh
Chuông, trống và ốc pháp
Dâng lên các bảo tháp
Sẽ đắc Thiên Nhĩ Thông.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43

*Ở HẮC THẰNG ĐỊA NGỤC VÀ CHÚNG HỢP ĐỊA NGỤC, THÂN THỂ CHÚNG SANH NƠI ĐÓ BỊ ÉP NHƯ ÉP DẦU, BỊ NGHIỀN NHUYỄN NHƯ NGHIỀN BỘT, BỊ LƯỠI CƯA XẺ, CHIẾC RÌU SẮT BÉN SÁNG NGỜI CHẶT THÂN RA TRĂM NGÀN MẢNH, ÔI KHỔ KHÔNG THỂ TẢ.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Một số bị ép như ép mè lấy dầu
Bị nghiền nhuyễn như nghiền bột
Bị lưỡi cưa cưa xẻ
Chiếc rìu sắt bén chặt thân khó nhẫn.


Ở ĐỊA NGỤC CỰC NÓNG Ở NƠI ĐÓ, CHÚNG SANH BỊ CAI NGỤC LÔI ĐẦU BẮT UỐNG NƯỚC ĐỒNG SÔI.
-DỤNG CỤ TRA TẤN TỘI NHÂN, GIÁO SẮT SÁNG NGỜI BÉN NHỌN ĐÂM XUYÊN TOÀN THÂN THỂ.

Bức Thư Gửi Bạn (gửi cho Quốc Vương Lạc Hành Hiền) của ngài Long Thọ:
Một số chúng sanh bị cai ngục
Bắt uống nước đồng sôi
Giáo sắt sáng rực lửa đầy gai nhọn
Đâm xuyên qua toàn thân.


*BIẾT RÕ NHƯ THẬT CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH (chứng nhân vô ngã), ĐẮC “LẬU TẬN THÔNG” ĐOẠN TẬN HẾT THẢY PHIỀN NÃO TRONG TAM GIỚI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Như thật chánh liễu tri
Các pháp không tự tánh
Đắc thần thông thứ sáu
Các lậu hoặc đoạn tận.


*TẠO TƯỢNG PHẬT CÚNG DƯỜNG MỌI NGƯỜI, LÀM NHỮNG PHƯỚC THIỆN, SẼ ĐƯỢC HƯỞNG QUẢ GIÀU CÓ VÔ CÙNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Thường tôn kính tạo dựng
Phật tượng và bảo tháp,
Già lam và tăng phòng, v.v…
Sẽ giàu có vô cùng.


*KHÔNG LỄ BÁI, CÚNG DƯỜNG HÀNG NGOẠI ĐẠO.
-DO GIEO DUYÊN NHÂN CỦA KẺ NGU.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không lễ bái cúng dường
Tôn kính hàng ngoại đạo
Do duyên làm cho kẻ ngu
Bị tham đắm lỗi lầm.*NÊN BỐ THÍ KINH, LUẬN CỦA ĐỨC PHẬT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Trước tiên nên bố thí
Mực, viết và giấy tập
Ghi chép kinh và luận
Của Đấng Năng Nhân Vương.


Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Người mù, bệnh, hạ liệt
Không nơi nương tựa, nghèo, tật nguyền
Nên cung cấp thức ăn, uống
Một cách bình đẳng, không gây chướng ngại.


*ĐẶC BIỆT THƯƠNG XÓT KẺ TÍNH CỰC ÁC, KẺ SÁT NHÂN, LÀ ĐỐI TƯỢNG THƯƠNG XÓT CỦA BỒ TÁT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Đặc biệt sinh thương xót
Những kẻ bẩn tính ác
Tạo tội cực ác, kẻ sát nhân
Họ là đối tượng thương xót của Đại Sĩ.
Như đứa con hư hỏng
Mong nó thành người tốt
Lấy tình thương trừng phạt
Không vì sân, không vì sự giàu có.


*KẺ SÂN HẬN GIẾT NGƯỜI, KHÔNG NÊN GIẾT CŨNG KHÔNG LÀM HẠI HỌ, CHỈ TRỤC XUẤT ĐẾN XỨ XA XÔI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Điều tra kẻ sân hận giết người
Khéo quán sát biết rõ
Không giết, không làm hại
Trục xuất họ đến xứ khác.*CẢM THỌ KHOÁI LẠC CỦA THÂN, CHỈ LÀ “BIẾN HOẠI KHỔ”.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cảm thọ khoái lạc của thân
Chỉ là biến hoại khổ
Bản chất tưởng khoái lạc tâm
Chỉ là ức niệm chuyện đã qua.

*MỌI AN LẠC NƠI THẾ GIAN, CHỈ LÀ “BIẾN HOẠI KHỔ”. AN LẠC ẤY LÀ GIẢ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Mọi an lạc thế gian
Chỉ là biến hoại khổ
Vì chỉ là tư duy
An lạc kia không thật lạc.


*NHỮNG AN LẠC NƠI THẾ GIAN, CHỈ LÀ BIẾN HOẠI KHỔ, DO NGÃ CHẤP TƯỞNG THẬT CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Những pháp biến hoại khổ
Chấp thật lạc ngã mạn
Như vậy lạc biến hoại
Khởi thật khổ ngã mạn.


*DO VẬY, CÁC PHÁP KHÔNG TỰ TÁNH. ĐOẠN TRỪ DỤC LẠC SINH THAM CHẤP.
-RỜI XA NHÂN KHỔ ĐAU LÀ ÁI DỤC, VÀ THẤY ĐƯỢC GIẢI THOÁT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cho nên không tự tánh
Đoạn trừ dục lạc sinh ái
Ly khổ đau của ái
Và thấy được giải thoát.


*TÂM NÀO THẬT CÓ TRÊN PHƯƠNG DIỆN DANH NGÔN THẾ GIAN?
-KHÔNG TỰ TÁNH, NÊN KHÔNG CHẤP NHẬN “CÙNG SANH”.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tâm nào có thể thấy
Trên phương diện danh ngôn
Không tâm sở thì tâm không sinh
Không tự tính, không chấp nhận câu sinh.


*CHÂN THẬT TÁNH BIẾT CHÚNG SANH KHÔNG THẬT CÓ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Chân thật tánh như trên
Biết chúng sinh không thật
Như không nhân củi lửa
Vô trụ, vô thủ đắc Niết Bàn.


*ĐỨC NHƯ LAI DẠY TRONG PHÁP ĐẠI THỪA CHO CÁC BỒ TÁT VIÊN MÃN TƯ LƯƠNG (phước và tuệ tư lương).
-NHỮNG KẺ NGU SI, SINH LÒNG HỦY BÁNG GIÁO PHÁP.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Đức Như Lai trong Đại Thừa
Dạy Bồ Tát tư lương
Những kẻ thật ngu si
Phát sinh lòng huỷ báng.*DO HIỂU BIẾT SAI LẦM, MÀ SÂN HẬN HỦY BÁNG ĐẠI THỪA.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không biết sai lầm và thiện đức
Hoặc tưởng thiện đức là sai lầm
Cũng sinh sân hận với thiện
Mà phỉ báng Đại Thừa.


*GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA CHÍNH LÀ HÀNH LỤC ĐỘ BA LA MẬT.
-THIỀN ĐỊNH, TRÍ TUỆ LÀ NHÂN CỦA GIẢI THOÁT.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Trì giới, bố thí là lợi tha
Tinh tấn, nhẫn nhục là tự lợi
Thiền định, trí tuệ là nhân của giải thoát
Tóm gọn trong Đại Thừa nghĩa.


*TRONG KINH CỦA TIỂU THỪA CHƯA NÓI NGUYỆN CỦA BỒ TÁT.
-CÁCH HÀNH TRÌ VÀ HỒI HƯỚNG (của Bồ Tát), THÌ LÀM SAO CÓ THỂ THÀNH BỒ TÁT!

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Trong kinh Thanh Văn Thừa
Chưa nói Bồ Tát nguyện
Các hành và hồi hường
Thì đâu có thể thành Bồ Tát.


*CA NGỢI SỰ LUYẾN ÁI PHỤ NỮ, LÀ ÁC DỤC PHI THIỆN ĐỨC.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Phải bỏ tham dục phi pháp
Ca ngợi sự luyến ái phụ nữ
Là ác dục, phi thiện đức
Giả vờ có thiện đức.


*THAM DỤC LÀ TÂM BẨN THỈU, LÀM THÂN CHÁN CHƯỜNG, LƯỜI BIẾNG, UỂ OẢI VÀ GIẢI ĐÃI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Tâm bất mãn không bền chắc
Tham dục là tâm bẩn thỉu
Làm thân chán chường, lười biếng
Uể oải và giải đãi.
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
570
Điểm tương tác
136
Điểm
43


*NGƯỜI PHIỀN NÃO NHIỀU ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẦN SẮC.
-ĂN UỐNG BỪA BÃI, TẠP ĂN KHIẾN THÂN THỂ KHÔNG ĐIỀU HÒA, TÂM THẦN BẤT AN.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Do phiền não thúc giục
Ảnh hưởng thân, thần sắc
Dùng quá lượng thức ăn
Thực phẩm không thích hợp
Khiến thân thể bất an.

*CÁI TÂM THẤP HÈN KHIẾP NHƯỢC, ĐIÊN CUỒNG TRUY CẦU DỤC VỌNG.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cái tâm tính thấp hèn
Gọi là tâm khiếp nhược
Tham đắm vào ngũ dục
Khởi tìm cầu dục vọng.
Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Bố thí sẽ được giàu có
Giữ giới sẽ sinh cõi lành
Nhẫn nhục dung mạo rực rỡ
Tinh tấn được uy nghiêm,
Thiền định được tâm an,
Trí tuệ được giải thoát
Bi mẫn việc thành công.
*NGUYỆN CHO CÁC HỮU TÌNH CHÚNG SANH, SỐNG TRONG CÕI LUÂN HỒI, TRONG TAY LUÔN CÓ TÀI BẢO.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nguyện cho các hữu tình
Trong tay có tài bảo
Sống trong cõi luân hồi
Mọi vật dụng bao la
Không bao giờ cạn kiệt.
*CẦU CHO TẤT CẢ HỮU TÌNH CHÚNG SANH, ĐƯỢC ĐẠI OAI QUANG DUNG NHAN ĐOAN NGHIÊM, XINH ĐẸP.
-CÓ SỨC MẠNH VÀ TRƯỜNG THỌ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Cầu cho mọi hữu tình
Dung nhan đoan nghiêm xinh đẹp
Đại oai quang, không bệnh
Sức mạnh và trường thọ.
*SỐNG TỪ, BI, HỶ, XẢ VỚI TẤT CẢ CHÚNG SANH.
-TRANG NGHIÊM BẢN THÂN BẰNG BỐ THÍ, TRÌ GIỚI, NHẪN NHỤC, TINH TẤN, THIỀN ĐỊNH, TRÍ TUỆ BÁT NHÃ.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Sống từ, bi, hỷ, xả
Trang nghiêm bằng bố thí
Trì giới và nhẫn nhục
Tinh tấn, thiền định, tuệ.
*NGUYỆN CHO CÁC NỮ NHÂN, SỚM CHUYỂN THÂN THÙ THẮNG. TẤT CẢ HỮU TÌNH SỚM THÀNH TỰU CHÂN GIỚI.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Mong sao nữ nhân ở mọi thời
Chuyển thành thân người thù thắng
Tất cả hữu tình, trí giả
Nguyện họ thành tựu chân giới.
Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nguyện mọi kiếp về sau
Thành tựu ngũ thần thông
Thường vì làm lợi lạc
Cho hết thảy chúng sanh.
*THƯỜNG CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH, TỰ DO THỌ DỤNG KHÔNG CẠN KIỆT.
-THƯƠNG CHÚNG SANH NHƯ SINH MẠNG, THƯƠNG YÊU QUÝ TRỌNG HỌ HƠN MÌNH.
-CON NGUYỆN NHẬN HẾT ~QUẢ TỘI LỖI~ ,DÂNG PHƯỚC BÁU CHO CHÚNG SANH.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Nguyện làm đất, nước, lửa, gió
Thuốc men, rừng cây, chỗ nghỉ
Thường cho tất cả chúng sanh
Tự do thọ dụng không hết.
Thương chúng sanh như sinh mạng
Thương yêu quý trọng họ hơn mình
Nguyện nhận hết quả tội lỗi
Dâng phước báu cho chúng sanh.
Con nguyện đến khi nào
Còn một chúng sinh chưa đạt giác ngộ
Dù con đã chứng Vô Thượng Bồ Đề
Xin ở lại thế gian cứu độ họ.
*VÌ THÀNH TỰU VIÊN MÃN VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ, NÊN THƯỜNG NGÀY SUY TƯ LỜI DẠY NÀY.

Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Vì thành tựu viên mãn
Quả Bồ Đề Chánh Giác
Cho mình và chúng sinh
Quốc Vương thường mỗi ngày
Suy tư lời dạy này.
Bảo Hành Vương Chánh Luận của ngài Long Thọ:
Không bỏn xẻn, hẹp hòi
Thân gần bậc hiền trí,
Xa lánh kẻ bất lương
Giúp đỡ kẻ hèn hạ
Lợi tha không mong cầu
Đền ơn bằng tài lộc,
Thường trú trì chánh pháp
Cầu Vô Thượng Bồ Đề.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên