Tịnh độ tông cực lạc thâu nhíp tất cả thừa

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,827
Điểm tương tác
464
Điểm
83
Kính thưa các bạn, kính thưa quí thầy cô.

Hôm nay VNBN mạo muội viết ra bài viết này để bày tỏ tri kiến về con đường Cực Lạc rất rất rất là vi diệu này. Chỉ người nhìn xa trong rộng, thực dụng mới thấy được sự vi diệu, tinh hoa trong phương tiện độ sanh, chớ đừng vì cái trước mắt mà vội vàng chê bai môn Tịnh Độ Cực Lạc này.

1. Các thừa trong Phật Giáo.

Nói đến các thừa là nói đến các nhóm căn cơ của hành giả, có ba nhóm chính: Nhân Thiên Thừa, Thanh Văn Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa.

- Thiên Nhân Thừa, là những chúng sanh hâm mộ Phật Pháp, tin nhân quả, tin sự giải thoát nhưng chưa phát tâm tu tập giải thoát mà chỉ giữ giới căn bản, bố thí, tu các thiện mà tu tập từ từ.

- Thanh văn Duyên Giác Thừa là những vị đã hoặc đang tu học giải thoát khỏi sự ràng buộc khổ đau của thế gian, chẳng còn muốn thọ thân ngũ uẩn nữa, chỉ muốn an trụ nơi pháp vắng lặng cách ly ngũ uẩn. Pháp tu là tứ thánh đế, thập nhị nhân duyên.

- Bồ Tát Thừa là một nhóm lớn, bao gồm những vị, những chúng sanh tu tập với tâm Bồ Đề lợi mình lợi người, hướng đến Phật Quả. Gồm cả những bậc phàm phu tâm còn dính các tướng nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả và các bậc tự tại chẳng dính các tướng đó (tối thượng thừa). Từ lúc sơ phát tâm cho đến khi thành Phật là khoảng 55 hoặc 52 địa vị.

Có hai loại chủng tánh trong Bồ Tát thừa, nhóm từ thể tánh đi vào thì trãi qua 55 địa vị trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhóm từ tâm tùy thuận đi vào thì trãi qua 52 địa vị giảng giải trong Kinh Hoa Nghiêm.

Trong các địa vị Bồ Tát, ngoại trừ quả Diệu Giác (Phật) thì cao nhất là bậc Đẳng Giác Bồ Tát. Trong Bậc Đẳng Giác Bồ Tát thì cao nhất là Nhất Sanh Bổ Xứ Bổ Tát, tức là bồ tát chỉ chờ tái sanh để thị hiện thành Phật thôi. Như Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trong khi chờ giáng sanh thành Phật thì Ngài là Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát.

Các Tổ Sư Thiền Tông, Mật Tông cũng nằm các địa vị Bồ Tát đó, thuộc vào nhóm tự tại Bồ Tát, họ chưa phải Phật, chưa được gọi là Thế Tôn.

2. Tịnh Độ Tông thấu nhíp tất cả thừa.

- Đầu vào dân chúng thế giới Cực Lạc: Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Gác, Bồ Tát đều có đủ tại thế giới Cực Lạc. Trong đó, mức thấp nhất là Nhân, không có ba đường ác. Đây là nói đến tâm chứ không phải hình tướng bên ngoài. Tức là một chúng sanh không chủ trương theo ác, tâm niệm các điều lành, nhân - quả, lại tin tưởng thế giới Cực Lạc, Đức A Di Đà như trong Kinh miêu tả và giữ được lòng tin đó đến cùng, tất thảy đều được vãng sanh. Vượt tiêu chuẩn đó lại càng tốt thôi. Như vậy ba thừa đều được thâu nhận.

- Đầu ra: Tức là một người rời khỏi Cực Lạc họ sẽ đạt thành quả gì?

Trong 48 đại nguyện, điều thứ 22: Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sanh về nước tôi rốt ráo tất cả đến bực nhứt sanh bổ xứ. Trừ người có bổn nguyện tự tại hóa độ, vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thệ chứa công đức độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương, khai hóa hằng sa vô lượng chúng sanh khiến họ đứng nơi đạo chánh chơn vô thượng, vượt hơn công hạnh của hạng tầm thường, hiện tiền tu công đức Phổ Hiền. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

Điều thứ 28. Nếu con được thành Phật mà các Bồ Tát trong cõi nước con, cho đến kẻ có ít công đức nhất không thấy được ánh sáng muôn mầu của cây Bồ Đề cao bốn trăm vạn do tuần thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.

Điều nguyện thứ 28, chứng tỏ dân chúng Cực Lạc đều có tâm Bồ Đề, đều là Bồ Tát (Phàm và Thánh) trong 52, 55 địa vị mặc dù với những danh xưng khác nhau như là dân chúng, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát.

Điều nguyện thứ 22. Chứng tỏ đầu ra của Thế Giới Cực Lạc gồm có hai: một là Nhất Sanh Bổ Xứ chờ giáng sanh thành Phật, hai là bậc Bồ Tát tu hạnh công đức Phổ Hiền, tự tại thần thông du hóa mười phương chẳng ngại, bậc này dĩ nhiên khi mãn nguyện thì dĩ nhiên thành Phật, cứ không rẽ đâu khác nữa! Điều này có nghĩa là một người nếu không có duyên sâu nặng với chúng sanh mười phương thì chỉ cần ở tại Cực Lạc là chờ giáng sanh thành Phật luôn.

Như Vậy, ra khỏi thế giới Cực Lạc là nhất định chắc chắn phải thành Phật. Điều đó cũng được Thế Tôn xác quyết trong Kinh Niệm Phật Ba La Mật.

3. Mục đích của tu học Phật Pháp là gì?

Chính là thành Phật, là như các Đức Phật đó, như Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, như Đức A Di Đà Như Lai, như Đức Dược Sư Như Lai, như Đức Quang Minh Như Lai, ...

Vậy nay cứ tu tập vãng sanh Thế Giới Cực Lạc chắc chắn được toại nguyện đắc thành Phật Quả, chớ lo chi việc khác. Thật là vi diệu thay.
 

ngokhong

Registered
Tham gia
2 Thg 12 2009
Bài viết
835
Điểm tương tác
2
Điểm
18
Kính thưa các bạn, kính thưa quí thầy cô.

Hôm nay VNBN mạo muội viết ra bài viết này để bày tỏ tri kiến về con đường Cực Lạc rất rất rất là vi diệu này. Chỉ người nhìn xa trong rộng, thực dụng mới thấy được sự vi diệu, tinh hoa trong phương tiện độ sanh, chớ đừng vì cái trước mắt mà vội vàng chê bai môn Tịnh Độ Cực Lạc này.


Hihihih ... ngay phần mở đầu này thì bạn VNBN đã khó hoằng pháp được rồi . Cái câu "chỉ những người nhìn xa trông rộng " nên bỏ vì hơi phản cảm.Chả lẽ những người tu Thiền hay Mật thì "không nhìn xa trông rộng" ... Đa phần chúng ta đều là những người phàm phu tục tử,dễ nổi sân si lắm.Cho nên khi muốn hoằng pháp thì nên tránh những từ ngữ như vậy bởi chính từ những điều tưởng như nhỏ nhặt như vậy mà lại gây nên sự phản cảm,sự tranh luận,sự bài xích không đáng có ...

Hihihi ... Dù tu gì,theo Tông phái nào thì vẫn phải "nghiền ngẫm" về phần Vô Ngã ... Đạo Phật mà không có Vô Ngã thì chả còn là Đạo Phật.Tu học có cao siêu đến đâu mà không có Vô Ngã thì chả khác gì xây nhà từ nóc ...

Hihii
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,827
Điểm tương tác
464
Điểm
83
Hihihih ... ngay phần mở đầu này thì bạn VNBN đã khó hoằng pháp được rồi . Cái câu "chỉ những người nhìn xa trông rộng " nên bỏ vì hơi phản cảm.Chả lẽ những người tu Thiền hay Mật thì "không nhìn xa trông rộng" ... Đa phần chúng ta đều là những người phàm phu tục tử,dễ nổi sân si lắm.Cho nên khi muốn hoằng pháp thì nên tránh những từ ngữ như vậy bởi chính từ những điều tưởng như nhỏ nhặt như vậy mà lại gây nên sự phản cảm,sự tranh luận,sự bài xích không đáng có ...

Hihihi ... Dù tu gì,theo Tông phái nào thì vẫn phải "nghiền ngẫm" về phần Vô Ngã ... Đạo Phật mà không có Vô Ngã thì chả còn là Đạo Phật.Tu học có cao siêu đến đâu mà không có Vô Ngã thì chả khác gì xây nhà từ nóc ...

Hihii
Kính chào bạn ngôkhộng.
Vnbn có viết rõ là "trong vấn đề độ sanh" chứ không phải nói chỗ chứng đắc. Như kẻ phạm tội ngũ ngịch, trong giờ phút lâm chung còn có thể được độ vãng sanh Cực Lạc và nhất định sẽ thành Phật, há chẳng phải vi diệu bậc nhất sao.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,006
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Kính chào bạn ngôkhộng.
Vnbn có viết rõ là "trong vấn đề độ sanh" chứ không phải nói chỗ chứng đắc. Như kẻ phạm tội ngũ ngịch, trong giờ phút lâm chung còn có thể được độ vãng sanh Cực Lạc và nhất định sẽ thành Phật, há chẳng phải vi diệu bậc nhất sao.
Có thể trích dẫn cho tôi biết được không? Ở kinh nào nói phạm vào ngũ nghịch vẫn có thể vãn sanh được cực lạc?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,827
Điểm tương tác
464
Điểm
83
Có thể trích dẫn cho tôi biết được không? Ở kinh nào nói phạm vào ngũ nghịch vẫn có thể vãn sanh được cực lạc?
Kinh quán vô lượng thọ Phật, trong 9 phẩm vãng sanh có phẩm "hạ phẩm hạ sanh".
"Ở hạ phẩm hạ sanh, nếu có chúng sanh nào làm các nghiệp chẳng lành, nào là tạo năm tội ngỗ nghịch, làm mười điều ác, và làm toàn việc bất thiện. Do gây tạo nghiệp xấu nên những người ngu như thế, lẽ ra phải bị đọa vào ác đạo và trải qua nhiều số kiếp để chịu khổ vô cùng tận. Song những người ngu này lúc sắp mạng chung, nhờ gặp bậc Thiện Tri Thức ân cần an ủi, thuyết diệu Pháp và chỉ dạy niệm Phật. Tuy nhiên, do người kia bị khổ bức nên chẳng kịp niệm Phật. Khi ấy, bậc thiện hữu lại bảo:

'Nếu ông không thể thường niệm Đức Phật kia thời nên xưng danh hiệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Hãy chí tâm xưng Nam-mô A-di-đà Phật và làm cho mỗi tiếng niệm không bị đứt đoạn và đầy đủ mười niệm như thế.'

Do xưng hồng danh của Phật nên trong mỗi niệm diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Lúc mạng chung, người đó thấy hoa sen vàng giống như mặt trời hiện ra trước mặt. Như chừng một niệm khoảnh, họ liền đắc vãng sanh về Thế Giới Cực Lạc. Họ ở trong hoa sen và khi mãn 12 đại kiếp thì hoa sen mới nở. Lúc ấy, Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí sẽ dùng âm thanh đại bi và vì người đó rộng nói thật tướng các pháp và Pháp diệt trừ tội chướng. Sau khi nghe Pháp, họ sanh tâm hoan hỷ và liền phát Bồ-đề tâm. Đây gọi là Hạ Phẩm Hạ Sanh.
 
Bên trên