Thảo luận Kinh Viên Giác.- Chương 4. 5

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
245
Reaction score
101
Điểm
43
Dạ con chào thầy Viên Quang!

Nếu theo như định nghĩa vọng, chân như trên thì nhiều sự hiểu lầm sẽ khởi như thuyết Linh hồn bất tử.

Bởi vì Pháp Thể tức Tâm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ loạn động như gió. Không có gì gọi là chân trong cái tổ hợp giả danh báo thân cả.

Bản thể như thị xưa nay vẫn như thị. Nên Thiền Tông gọi là chơn Tâm vậy thôi.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Bản Thể Tâm (Chân Tâm Khó định nghĩa).

Dạ con chào thầy Viên Quang!

Nếu theo như định nghĩa vọng, chân như trên thì nhiều sự hiểu lầm sẽ khởi như thuyết Linh hồn bất tử.

Bởi vì Pháp Thể tức Tâm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ loạn động như gió. Không có gì gọi là chân trong cái tổ hợp giả danh báo thân cả.

Bản thể như thị xưa nay vẫn như thị. Nên Thiền Tông gọi là chơn Tâm vậy thôi.
Cảm ơn ĐH Hoa Vô Tướng tham gia thảo luận.

Dạ đúng là nếu "Định nghĩa" bất cứ nghĩa gì đối với Chân Tâm, thì tức khắc "Chân Tâm ấy" không còn "CHÂN" nữa (Do đó VQ dùng tử "Khái niệm").

Vì sao ? Vì:

Tâm Chân Như là:

- “Tâm Chân Như” còn được gọi là “Chân Tâm”. Chân Tâm cũng tức là Bản Thể Tuyệt Đối, Phật Tánh, Giác Tánh, Giác Tri Kiến, Tri Kiến Phật, Trí Tuệ Bát Nhã (Prajna Paramita), Tánh Không, Niết Bàn, Buddha Nature, Buddha Mind, True Mind, The Truth, ... vân vân ...

“Tâm Sinh Diệt” còn được gọi là “Vọng Tâm” thì nền tảng của nó là Tàng Thức, nghĩa là cái kho, còn gọi là Thức Thứ Tám trong Tâm Lý Học, mà thuật ngữ nhà Phật gọi là Duy Thức Học.

Ở Đại Thừa Khởi Tín Luận. Tổ Mã Minh dạy:

Tâm Chân như tức Bản thể Nhất pháp giới đại tổng tướng gọi là Tâm tính bất sinh bất diệt. Tất cả pháp đều y Vọng niệm nên có sự sai khác, nếu rời Vọng niệm tức khắc không còn tướng sai biệt. Thế nên tất cả pháp từ xưa nay đều rời tướng ngôn thuyết, rời tướng văn tự, rời tướng tâm duyên, tuyệt đối bình đẳng không bao giờ biến dị, cũng không thể phá hoại, duy Nhất tâm vì thế gọi là Chân như. Tất cả những ngôn thuyết đều giả danh không thật, tùy theo Vọng niệm nên thật sự là Bất khả đắc. Dù gọi Chân như nhưng Chân như không có tướng. Đây là chỗ cùng cực của ngôn thuyết, dùng ngôn ngữ phủ định ngôn ngữ. Tuy nhiên Bản thể Chân như tuyệt đối không thể phủ định, bởi vì tất cả các pháp đều là Chân, cũng không thể thành lập bởi vì tất cả các pháp đều là Như. Vì thế nên gọi Chân như. Nên biết tất cả chư pháp không thể nói, không thể suy nghĩ, vì tất cả pháp đều là Chân như.

Khi nghiên cứu Chân như phải nên nhớ Chân như có 2 nghĩa. 1: Ly ngôn chân như là Chân như thanh tịnh tuyệt đối, là lý tính Nhất pháp giới bất sinh bất diệt, ly ngôn thuyết, ly văn tự, ly tâm duyên, là tự tính bản hữu của tất cả chúng sinh không thể bị Nhiễm pháp vô minh vọng tâm huân tập. 2: Y ngôn chân như là Chân như tùy duyên nhiễm và tịnh huân tập phát sinh nhiễm và tịnh muôn pháp. Kinh Bát Nhã gọi là Chân như Bất biến và Chân như tùy duyên. Sinh diệt lại có 2 loại. 1: Nhiễm và Tịnh pháp cùng sinh cùng diệt, có nhiễm tức có tịnh và ngược lại. Nơi nào còn chúng sinh thì nơi đó có chư Phật thị hiện.

(https://phatgiao.org.vn/luan-dai-thua-khoi-tin-p1-d24877.html)

Cùng nghĩa với ý này. Ở Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phật dạy: Ngôn vọng hiển chư Chân. Vọng Chân đồng nhị vọng
(Nói "Vọng" để hiển cái "Chân". Đến chỗ cùng cực, thì "Vọng" "Chân" tất cả đều là VỌNG).

Vì gáng cho nó một bất cứ cái nghĩa gì, thì đã mắc vào ngôn ngữ, văn tự. mắc vào Duyên Lự tướng vậy.

* Mà Duyên Lự là "Vọng Tâm" đó.
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Hiện Tượng Tâm.

Giống như dẫn dụ "Tâm" ở trên. Hiện tướng của Tâm ví như "Điểm giao nhau của 2 đường thẳng".

Đối với Hình học.- Người ta định nghĩa:

+ Một đường thẳng được hiểu như là một đường dài (vô hạn), mỏng (vô cùng) và thẳng tuyệt đối.

+ "TÂM" là"Điểm",- là "nơi giao nhau" của 2 đường thẳng.

* Như vậy hóa ra "TÂM" KHÔNG CÓ THỰC THỂ (TÂM KHÔNG) (Vì đường thẳng không có diện tích).

Như vậy suy ra: TÂM LÀ KHỞI ĐIỂM VÔ CÙNG NHỎ, MÀ CŨNG LÀ TỒNG THỂ VÔ CÙNG LỚN.- Vì NHỎ NHẤT LÀ KHÔNG MÀ LỚN NHẤT CŨNG LÀ KHÔNG.

Cũng vậy , Đói với Phật học::

Kinh Viên giác Phật dạy: khởi niệm tư duy là có khởi tâm. Đó chỉ là bóng dáng của lục trần, không phải tâm thể chân thật

+ Như vậy: Vọng Tâm chính là NIỆM NIỆM SANH DIỆT. NÓ LÀ BÓNG DÁNG CỦA 6 TRẦN ( Chúng sanh chấp sự sanh diệt này là Tâm).

Chư Tổ phân tích Tâm Sanh diệt này: Trong một cái chớp mắt có 9 triệu 200 ngàn lần Tâm tụ tán sanh diệt. Hay nói cách khác.

Mõi Niệm là Tâm.- Thì Tâm đó chính TÂM KHÔNG. KHÔNG chính là TÂM. Mà không thì hiện hữu khắp cả Vũ trụ. Nên Hình Tướng Tâm là Vô cùng nhỏ mà cũng vô cùng lớn.

Phật dạy,- TÂM: Phóng chi tắc Ca la Pháp Giới. Thâu chi tắc tế nhập vi trần.

Nghĩa là nói nhỏ thì hạt vi trần (nhỏ nhất của vật chất) đã lớn hơn Tâm. Nói lớn thì cả Vũ trụ này chỉ là hạt cát trong sa mạc tự tâm.

CHÂN KHÔNG LÀ HIỆN TƯỚNG TÂM ĐÓ.
 

trừng hải

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
30 Tháng 7 2013
Bài viết
973
Reaction score
480
Điểm
63
Kính Thầy Viên Quang

Vậy phải chăng Chân tâm hay Vọng tâm vốn chẳng khác bởi tánh của Chân_Vọng đồng là Không (Thanh tịnh) nhưng cũng chẳng phải một vì tuy đồng là Thanh tịnh (Không) nhưng ở Chân tâm là Bản nhiên mà ở nơi Vọng tâm thì lại là Tịch tĩnh.

Kính, trừng hải
 
Chỉnh sửa cuối:

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Tất cả Pháp đều NHƯ.
Kính Thầy Viên Quang

Vậy phải chăng Chân tâm hay Vọng tâm vốn chẳng khác bởi tánh của Chân_Vọng đồng là Không (Thanh tịnh) nhưng cũng chẳng phải một vì tuy đồng là Thanh tịnh (Không) nhưng ở Chân tâm là Bản nhiên mà ở nơi Vọng tâm thì lại là Tịch tĩnh.

Kính, trừng hải
Kính Bác Trừng Hải. VQ cũng thấy như vậy.

Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: Tâm, Phật, chúng sanh thị tam vô sai biệt.

Nguyễn Thế Đăng có lời giải:

Kinh Hoa Nghiêm chỉ bày sự đồng nhất của tất cả mọi sự, bởi thế mà có thể tóm gọn: “Tất cả là một, một là tất cả”. Kinh nói sự đồng nhất của ba thực thể tâm, Phật và chúng sanh:

Như tâm, Phật cũng vậy

Như Phật, chúng sanh đồng

Nên biết Phật cùng tâm

Thể tánh đều vô tận


Như tâm, Phật cũng vậy

Như Phật, chúng sanh đồng

Tâm, Phật và chúng sanh

Cả ba không sai khác.


- Xét về mặt Chân:

Chân Như là CHÂN KHÔNG . Vì là Không.- Nên

Không sinh cũng không diệt
Không thường cũng không đoạn
Không đến cũng không đi
Không một cũng không khác.

(Trung Quán Luận)

* Xét về mặt Vọng. Phẩm Tu Di Ðảnh Kệ Tán Thứ mười bốn dạy:

Quan-sát nơi các pháp

Ðều không có tự-tánh

Tướng nó, vốn sanh-diệt

Chỉ là danh thuyết giả.

Tất cả pháp vô-sanh

Tất cả pháp vô-diệt

Nếu hiểu được như vậy

Chư Phật thường hiện tiền.

Pháp-tánh vốn không tịch

Vô-thủ, cũng vô-kiến

Tánh không, tức là Phật

Chẳng thể nghĩ lường được.

Nếu biết tất cả pháp

Thể tánh đều như vậy

Người này thời chẳng bị

Phiền-não làm nhiễm trước.

(hết trích)

Do vậy. Bản chất CHÂN và VỌNG đều NHẤT NHƯ.

Kinh Kim Cương nói: “Phật bảo: Như vậy! Như vậy! Tu-bồ-đề! Thật không có pháp gì Như Lai đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì sao thế? Như Lai là nghĩa Như của tất cả các pháp.

Nếu có người nói: Như Lai đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác thì phải biết lời ấy không chân thật. Tu-bồ-đề! Thật không có pháp gì Phật đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Tu-bồ-đề! Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác Như Lai đắc, trong ấy không thật không hư. Thế nên Như Lai nói: Tất cả các pháp đều là Phật pháp”.


Câu đầu tiên nói về tánh Không; câu thứ hai nói về tánh Như. Như vậy, tánh Không và tánh Như đi cùng với nhau. Đây là điều kinh Đại Bát-nhã nói, và những kinh Đại thừa khác đều nói, như kinh Duy-ma-cật, kinh Hoa Nghiêm. Không những tánh Không, tánh Như mà ánh sáng, như huyễn cũng đi cùng với nhau, nghĩa là Ba Thân là một. Lục tổ Huệ Năng cũng giảng như thế
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoa Vô Tướng

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
9 Tháng 4 2018
Bài viết
245
Reaction score
101
Điểm
43
Kính Thầy Viên Quang

Vậy phải chăng Chân tâm hay Vọng tâm vốn chẳng khác bởi tánh của Chân_Vọng đồng là Không (Thanh tịnh) nhưng cũng chẳng phải một vì tuy đồng là Thanh tịnh (Không) nhưng ở Chân tâm là Bản nhiên mà ở nơi Vọng tâm thì lại là Tịch tĩnh.

Kính, trừng hải
Con chào Sư Phụ! @trừng hải

Theo con thì bản tánh vốn Tịch Tĩnh nhưng thể thì huyễn biến nên tựa như có sự sanh diệt, qua lại nhưng thảy chỉ là "Tiếng vỗ 1 bàn tay". Chẵng từ đâu đến mà đến, chẵng đi về đâu mà đi! Tức Vạn pháp duy tâm tạo

Tâm tâm chẵng khác đương thể tức Chân, chỉ do mê lầm thể biến nên chổ rỗng sáng toàn thể sẵn sàng lại thành chỗ vô minh thượng hạng.

Thật sự thuyết Chân, thuyết Vọng chỉ là lời tiếp dẫn hậu học tham cứu chân lý, chứ thực tướng toàn sóng tức nước danh từ còn không có chỗ dùng. hì hì..
 

trừng hải

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
30 Tháng 7 2013
Bài viết
973
Reaction score
480
Điểm
63
Con chào Sư Phụ! @trừng hải

Theo con thì bản tánh vốn Tịch Tĩnh nhưng thể thì huyễn biến nên tựa như có sự sanh diệt, qua lại nhưng thảy chỉ là "Tiếng vỗ 1 bàn tay". Chẵng từ đâu đến mà đến, chẵng đi về đâu mà đi! Tức Vạn pháp duy tâm tạo

Tâm tâm chẵng khác đương thể tức Chân, chỉ do mê lầm thể biến nên chổ rỗng sáng toàn thể sẵn sàng lại thành chỗ vô minh thượng hạng.

Thật sự thuyết Chân, thuyết Vọng chỉ là lời tiếp dẫn hậu học tham cứu chân lý, chứ thực tướng toàn sóng tức nước danh từ còn không có chỗ dùng. hì hì..
Chào đạo hữu Hoa Vô Tướng

Tịch tĩnh chính là Niết bàn tịch tĩnh (Chư hành vô thường, Chư pháp vô ngã và Niết bàn tịch tĩnh) nhằm để làm rõ chỗ Chân_Vọng nhất như phải do hành giả Y Pháp Phụng Hành.

Mến, trừng hải

 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
* Nghĩa "NHƯ" của các Pháp.

Tịch tĩnh chính là Niết bàn tịch tĩnh (Chư hành vô thường, Chư pháp vô ngã và Niết bàn tịch tĩnh) nhằm để làm rõ chỗ Chân_Vọng nhất như phải do hành giả Y Pháp Phụng Hành.

Mến, trừng hải

Kính các Bạn: "Chân_Vọng nhất Như " là NGHĨA NHƯ CỦA CÁC PHÁP.

Hay nói cách khác: Trong Chân Như không có tướng đối đãi, không có năng- sở, Tất cả Pháp Bất Nhị.

Do Nghĩa này mà trong Chứng Đạo Ca. Tổ Huyền giác nói:

Vô Minh thật tánh tức Phật tánh,
Ảo hoa không thân tức Pháp thân...


Hành giả khi quán chiếu Viên giác Diệu Tâm. Nếu một khi đã rơi vào thức tình phân biệt, rơi vào bóng dáng 6 trần mà ngỡ là Tâm.- Lấy Tâm vọng đó mà tìm hiểu Tâm Viên giác, thì Viên Giác đã ẩn đi mất rồi.

Lời Trực Chỉ. HT Thích Từ Thông dạy:

Thành tựu : Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, tức là về đến Bồ đề tự tánh, Niết bàn diệu tâm đến nguyên quán của mình mà mình xa rời lưu lạc từ bấy lâu nay. Do vậy, Như Lai nói: Trong cảnh giới Như Lai Viên Giác Diệu Tâm không có thành Phật hay không thành Phật. Không có luân hồi hay không luân hồi. Không có cái từ Bồ đề Niết bàn để khiến cho ai ham mộ…

Thể nhập cảnh giới Viên Giác không thể dùng tâm phân biệt tạp tưởng để suy lường. Vọng tâm, tạp tưởng suy lường cảnh giới Viên Giác thanh tịnh cũng như lấy lửa đóm đóm đem đốt núi Tu di dù có nhọc công nhưng không đem lại kết quả gì.
 

trừng hải

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
30 Tháng 7 2013
Bài viết
973
Reaction score
480
Điểm
63
Xin phép Thầy Viên Quang cho trừng hải nói chuyện chơi một chút. Kính

Công án "Tiếng vỗ của một bàn tay"- Bạch ẩn
Ở thế giới kinh nghiệm tức thế gian xứ thường ngôn "Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ" vậy nên "Âm thanh một bàn tay" là cái phi hiện hữu tức phi thực vì không đủ điều kiện để hình thành sự tương tác mà làm nên một âm thanh;
Nhưng với Bạch ẩn thì cái gọi là phi thực đó chỉ là sản phẩm mặc định của thế giới bị điều kiện do tâm thức tự giới hạn mà hình thành và gọi cái phi thực đó là "Chích thủ diệu thanh".

Hãy đặt bàn tay giữa thanh không và lắng nghe thanh âm bản nhiên vô trụ xứ.

Trừng Hải

 
Chỉnh sửa cuối:

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Xin phép Thầy Viên Quang cho trừng hải nói chuyện chơi một chút. Kính

Công án "Tiếng vỗ của một bàn tay"- Bạch ẩn
Ở thế giới kinh nghiệm tức thế gian xứ thường ngôn "Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ" vậy nên "Âm thanh một bàn tay" là cái phi hiện hữu tức phi thực vì không đủ điều kiện để hình thành sự tương tác mà làm nên một âm thanh;
Nhưng với Bạch ẩn thì cái gọi là phi thực đó chỉ là sản phẩm mặc định của thế giới bị điều kiện do tâm thức tự giới hạn mà hình thành và gọi cái phi thực đó là "Chích thủ diệu thanh".

Hãy đặt bàn tay giữa thanh không và lắng nghe thanh âm bản nhiên vô trụ xứ.

Trừng Hải

Bản tâm diệu vô thanh,
Vô tâm, vô diệu đức.
Vô thỉ cũng vô chung,
Vô ngôn đồng vô thuyết.

Vô thuyết lại vô ngôn,
Thuyết ngôn bất xứ trụ.
Hiện tịch, thường lưu chuyển.
Bất động lại sanh sanh.

Diệu !
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Thành viên BQT
Tham gia ngày
6 Tháng 2 2007
Bài viết
6,336
Reaction score
1,690
Điểm
113
CHƯƠNG 5

ÂN ÁI THAM DỤC LÀ CĂN BẢN CỦA SỰ LUÂN HỔI

--- o0o ---

Bấy giờ Bồ tát Di lặc đảnh lễ Phật và chấp tay thưa:

Đấng đại bi Thế Tôn đã mở kho tàng bí mật, khiến đại chúng có được đạo nhãn, thâm ngộ luân hồi, phân biệt tà chánh, đối với đại Niết bàn có lòng chánh tín kiên cố, không thể rơi vào ảo tưởng với kiến chấp sai lầm.

Bạch Thế Tôn ! Bồ tát và chúng sanh đời sau muốn dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như lai phải đoạn căn bản luân hồi bằng cách nào? Luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Đường Bồ đề Phật tu tiến có những sai khác thế nào? Khi vào trần lao cần có những phương tiện chi trong sự nghiệp giáo hoá độ chúng sanh? Cúi mong Như Lai mở rộng lòng bi chỉ dạy cho các Bồ tát và chúng sanh có được tuệ nhãn sáng trong, gương lòng tỏ rạng hầu tiếp thu tri kiến Như Lai Vô thượng !

Phật dạy: Di lặc! Những lời ông hỏi rất có ý nghĩa, sẽ đem lại lợi ích cho Bồ tát và chúng sanh.

Nầy, Di Lặc! Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, vì ân ái tham dục mà tác tạo ra nguyên nhân và hậu quả của sự luân hồi. Trong thế giới có các loại chúng sanh như: sanh do thai, do trứng, do ẩm ướt, do biến hóa đều do dâm dục mà hình thành tánh mạng. Vì vậy, cho nên biết rằng nguồn gốc của luân hồi chính là sự ái ân. Dục hỗ trợ cho ái, ái làm tăng trưởng dục thành ra chuỗi dài nhân quả, quả nhân cho sự luân hồi tương tục.
 
Top