Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 24. Ca Diếp Bồ Tát

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Noãn Pháp (tt).

+ Thế nào là: nhiều chấp ngã nên dạy phân tích thập bát giới ?

thập bát giới là 18 giới hạn, 18 ranh giới để phân biệt NGÃ và PHÁP GIỚI.

“Thập bát giới” bao gồm mọi thứ trong vũ trụ mà con người thấy biết được bằng lục căn, tượng trưng cho thế giới, bên ngoài một cá nhân là NGÃ (hay uẩn), và PHÁP (Vũ trụ bên ngoài).

* NGÃ có 12 ranh giới . Đó là:

- 6 “căn giới” : nhãn giới, nhĩ giới, tỉ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới.

- 6 “thức giới”: Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỉ thức giới, thiệt thức giới,
xúc thức giới, ý thức giới.

* PHÁP có 6 ranh giới . Đó là:

- 6 “trần giới”: Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới.

* Đây là pháp môn HỢP SẮC KHAI TÂM mà Phật đã dạy. Nghĩa là đối với người chấp NGÃ nặ̣ng hơn PHÁP, thì đức Phật triễn khai phân tích phần NGÃ có 12 chỗ không thật, mà bói lượt bớt đi phần Pháp 6 món cũng không thật. Nói không thật bởi vì chúng là PHÁP DUYÊN HỢP. CHÚNG NHƯ HUYỄN.

Thế nào là 18 giới NHƯ HUYỄN ?
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Noãn Pháp (tt).

+ 18 Giới. chính là 3 cõi.- Chúng huyễn hiện theo nghiệp thức.

Như trên chúng ta đã khảo sảt công năng của 18 giới.

- 6 Căn chính là Dục giới.- Vì nó là căn nguyên của tham dục, thực dục và dâm dục. () (Tham)

- 6 Trần chính là Sắc giới.- Vì nó là căn nguyên của yêu và ghét (Sân)

- 6 Thức chính là Vô Sắc giới.- Vì nó là căn nguyên của "tư giác", Vô minh (si).

Ngộ Tánh Luận. Tổ Đạt Ma nói:

"- Tam giới là tham sân si.

- Trái với tham sân si là giới định huệ.

- Có giới định huệ gọi là vượt khỏi tam giới.

- Thật ra tham sân si cũng không có thể tánh chơn thiệt. Chỉ y cứ nơi chúng

sanh mà nói đó thôi.

- Nếu có thể phản chiếu thì thấy rõ tánh của tham sân si là Phật tánh. Ngoài

tham sân si không có Phật tánh riêng."


Có thể khái quát chúng thành 3 lĩnh vực: Căn- Trần- Thức và đó cũng chính là Tam Giới .- Chúng nó từ tâm mà biến hiện[MOVRIGHT]"Vạn pháp giai tùng tâm tự hiện,
Lục Phàm , Tứ Thánh thể hà thù ?
Mê thời vọng hiện thiên sai biệt,
Nhất niệm hồi quang tánh tự tri"

[/MOVRIGHT]
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Noãn Pháp (tt).

+ Phổ hiện viên thông.

Ở kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật dạy:

....
Bấy giờ Thế Tôn bảo khắp các vị đại Bồ Tát và các vị A La Hán đã sạch các lậu hoặc trong đại chúng rằng: “Các ông là những vị Bồ Tát và A La Hán sinh trưởng trong Phật pháp, đã chứng được quả vô học. Nay Như Lai hỏi các ông, lúc ban đầu mới phát tâm, ngộ tánh viên thông ở giới nào trong mười tám giới? Do phương tiện gì mà được tam-muội? ”

(tiếp đó kinh nói về chư Bồ tát do tu quán 18 giới mà chứng Viên thông.- Lượt nói, dưới đây)

VIÊN THÔNG SÁU TRẦN

nhóm ông Kiều Trần Na

VIÊN THÔNG NĂM CĂN

nhóm ông A-na-luật-đà

VIÊN THÔNG SÁU THỨC

nhóm ông Xá-lợi-phất

VIÊN THÔNG BẢY ĐẠI
* * *
nhóm ông
Ô-sô-sắc-ma


(hết trích)

Kính các Bạn. Như lời kinh Phật dạy ở trên. Chúng ta muốn thành Đạo, muốn chứng quả, muốn đến Noãn Pháp.- thì phải y cứ nơi tu quán 18 Giới như chư Thánh, Bồ Tát thưở quá khứ, chứ không có pháp nào khác.- Đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,


 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Noãn Pháp (tt).

+ Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch.

Đó là câu trực chỉ Chân Tâm của Tổ Tăng Xáng. Nguyên đoạn như vầy:

Nhị do nhứt hữu, Nhất diệc mạc thủ.
Nhất tâm bất sanh, Vạn pháp vô cữu.


Dịch nghĩa: Hai do một có, Một cũng chớ giữ. Một tâm chẳng sanh, Muôn pháp không lỗi.

Vô cữu vô pháp, Bất sanh bất tâm.
Năng tùy cảnh diệt, Cảnh trục năng trầm.


Dịch nghĩa: Không lỗi không pháp, Chẳng sanh chẳng tâm. Năng tùy cảnh diệt, Cảnh theo năng chìm.

1. Nếu một tâm chẳng sanh, thì muôn pháp không có lỗi
2. Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch

Cảnh do năng cảnh, Năng do cảnh năng.
Dục tri lưỡng đoạn, Nguyện thị nhất không.


Dịch nghĩa:

Cảnh bởi năng cảnh, Năng do cảnh năng.
Muốn biết hai đoạn, Nguyên là một không

3. Tâm năng niệm theo cảnh sở niệm mà diệt, cảnh cũng theo tâm mà mất
4. Cảnh do tâm năng niệm mà thành cảnh, tâm do cảnh sở niệm mà thành tâm
5. Nên biết hai bên tâm cảnh, vốn là một cái Không
6. Một cái Không này đồng với hai tâm cảnh kia, đều bao hàm vạn tượng

“Nhất tâm bất sanh, vạn pháp vô cữu.
Vô cữu vô pháp, bất sanh bất tâm”


[Nếu một tâm chẳng sanh, thì muôn pháp không có lỗi (câu 24); Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch (câu 25)]. Tâm ấy tự tịch tức là Bồ Đề, là Đạo, là Niết Bàn đó vậy.

(trích tín- tâm- minh)

Ở đây chúng ta ứng dụng vào 18 Giới do tâm biến hiện mà có sai khác.


(như bài viết tiếp đây...)
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Noãn Pháp (tt).

+ Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch (tt).

Phật dạy:”Thanh tịnh pháp thân là chơn tánh thanh tịnh, không sanh không diệt, không hoại không thành. Vọng tánh của chúng sanh chỉ thấy nhục thân mà không thấy pháp thân. Tại chổ phàm phu gọi là tâm tánh, tại nơi thánh hiền gọi là thánh tánh, trong cõi trời đất gọi là thiên tánh. Tới chỗ Bồ tát gọi là Phật tánh và tại chổ chư Phật gọi là thanh tịnh pháp thân”.

https://thuvienhoasen.org/a12719/26-luc-can-luc-tran-luc-thuc

Cũng vậy. 18 giới này.

- Ở nơi phàm phu thì chúng nhiễm ô và trói buộc, Chúng chính là 18 tầng địa ngục.

- Ở nơi chư Bồ Tát thì chúng là nơi chư Bồ Tát Giáo hóa chúng sanh, để các ngài trang nghiêm Phật Quốc. Như bài Cảnh Sách của Tổ Qui Sơn:

Chánh Văn:

“Như tư hành chỉ, thật bất uổng phi pháp phục. Diệc nãi thù báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Sanh sanh nhược năng bất thoái, Phật giai quyết định khả kỳ. Vãng lai tam giới chi tân, xuất một vị tha tác tắc”.


Dịch:

Nếu làm được như thế, mới thật không uổng mặc áo pháp, cũng là đền đáp bốn ân cứu giúp ba cõi. Đời đời nếu không thối chuyển thì quả Phật quyết chắc được nên. Làm người khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm phép tắc cho người.

Giảng:

Nếu đi đúng đường lối Thiền Tông như trên, tức “ngộ thinh ngộ sắc như thạch thượng tài hoa”, mới thật không uổng mặc áo pháp trong nhà Phật.

- Ở nơi chư Phật, thì 18 giới chính là Pháp Thân Tỳ Lô Gía Na. Như câu Chứng Đạo Ca của Tổ Huyền Giác:

QUÂN BẤT KIẾN!

Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân

Bất trừ vọng tường bất cầu chân

Vô minh thực tánh tức Phật tánh

Ảo hóa không thân tức pháp thân

Pháp thân giác liễu vô nhất vật

Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật

Ngũ uẩn phù hư không khứ lai

Tam độc thủy bào hư xuất một

Dich nghĩa:

Ai có biết !

Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo

Vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chân

Tánh của vô minh và Phật tánh không hai

Phật Tánh ấy! Chính là thật tánh của Vô Minh đấy!

* Thân ảo hóa với Pháp thân cũng vậy

Ảo hóa thân là hiện tượng của Pháp thân

Biển Pháp thân ví: bản thể vô cùng

Thân ảo hóa tựa sóng mòi lao xao trên mặt nước

* Nhận thức rõ hai thân pháp hóa (1)

Chợt tỉnh ra rằng: "vạn pháp giai không"

Tánh thiên chân là thật tánh của mình

Mình là Phật vốn là thiên chân Phật

* Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán

Hợp rồi tan trong vũ trụ bao la

Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng

Nó hiện hữu với thời gian vô tận

* Gọi tam độc thực tánh không hề độc

Ví như bọt bèo, sanh diệt huyễn hư

Hể u mê thì tam độc hoành hành

Bằng tỉnh thức, không sao tìm được chúng.


Tóm lại 18 Giới là Duy Tâm biến hiện, NHƯ HUYỄN. Đây là Chân Lý Vạn Pháp Nhất Như. Như Tín- Tâm- Minh dạy:

Bất hảo lao thần,
Hà dụng sơ thân.
Dục thú nhứt thừa,
Vật ố lục trần.

Lục trần bất ố,
Hoàn đồng chánh giác.
Trí giả vô vi,
Ngu nhơn tự phược.

Pháp vô vị pháp,
Vọng tự ái trước.
Tương tâm dụng tâm,
Khởi thi đại thác.

Mê sanh tịch loạn,
Ngộ vô bảo ác.
Nhứt thiết nhị biên,
Vọng tự châm chước.

Nhãn nhược bất thùy,
Chư mộng tự trừ.
Tâm nhược bất dị,
Vạn pháp nhất như.


Dịch nghĩa:

Chẳng tốt nhọc thần,
Ðâu cần sơ thân.
Muốn đến nhất thừa,
Chớ ghét sáu trần. ...

Sáu trần không ghét,
Hoàn đồng chánh giác.
Kẻ trí vô vi,
Người ngu tự trói.

Pháp không pháp khác,
Tự vọng ái trước.
Ðem tâm vọng tâm,
Há chẳng lầm to.

Mê sanh tịch loạn,
Ngộ không tốt xấu.
Tất cả hai bên,
Do vọng châm chước.

Mộng huyễn không hoa,
Ðâu nhọc nắm bắt.
Ðược mất, phải quấy,
Một lúc buông bỏ.

Mắt nếu chẳng ngủ,
Các mộng tự trừ.
Tâm nếu chẳng khác,
Muôn pháp nhất như.


Và là Ý nghĩa.- Nếu một tâm chẳng sanh, thì muôn pháp không có lỗi (câu 24); Không có lỗi thì không có pháp, pháp chẳng sanh thì tâm ấy tự tịch (câu 25)]. Tâm ấy tự tịch tức là Bồ Đề, là Đạo, là Niết Bàn đó vậy.


 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Tư Đà Hoàn quả.

Kinh văn: Bạch Thế Tôn ! Trước kia đức Phật nói rằng những phiền não của bực Tu Đà Hoàn dứt, dường như dòng nước rộng bốn mươi dặm, những phiền não còn lại như giọt nước đầu sợi lông.

Nơi đây sao lại nói dứt ba món kiết sử gọi là bực Tu Đà Hoàn : Một là ngã kiến, hai là chẳng phải nhơn thấy là nhơn, ba là lưới nghi.


Trong giáo pháp Phật, Thanh Văn thừa người tu thì có chứng quả.- Đó là 4 quả vị: Đầu tiên là Tư Đà Hoàn , kế đến tu đà Hàm. A na Hàm và rốt sau là A la Hán.

- Hành giả do tu tập đoạn trừ được ba món kiết sử,- tức là 3 món làm trói buộc tâm trí.- gọi là bực Tu Đà Hoàn : Một là ngã kiến, hai là chẳng phải nhơn thấy là nhơn, ba là lưới nghi.

- 1. Ngã kiến: Là thấy sai về Ngã đưa đến chấp Ngã.- Muốn dứt Ngã kiến phải tu quán 5 Uẩn là KHÔNG.

- 2 Chẳng phải nhơn thấy là nhơn: Đây là Giới cấm thủ. Tức là giữ điều cấm một cách si mê, Giống như ngài xưa Ông Vô Não tin rằng giết đủ 100 người lấy ngón tay làm chuổi đeo thì được chứng quả.
Muốn dứt giới thủ kiến, thì phải siêng học lời Phật dạy.

- 3 Lưới nghi.- Nghi ngờ là do không thấy được chân lý, do Vô minh che đậy. Muốn dứt sự nghi ngờ trong Chánh Pháp. phải tu tập GIỚI, do Giới mà sanh ĐỊNH, do Định mà tỏ HUỆ. Có Giới- Định- Huệ thì dứt được lưới nghi.

Sơ quả Tư Đà Hoàn (còn gọi là quả Nhập Lưu). tuy là bước đầu nhưng rất quan trọng. Vì người chứng được quả này, thì là đã vào được giòng Thánh. Mà trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật thọ ký rằng ĐÃ THÀNH PHẬT. Như bài kệ:

Mê hối tức vô minh,

Phát minh tiện giải thoát.

Giải kết nhân thứ đệ,

Lục giải nhất diệt vong.

Căn tuyển trạch viên thông,

Nhập lưu thành Chánh Giác.

dịch:

Mê muội tức vô minh,

Phát minh liền giải thoát.

Mở, thắt theo thứ tự,

Lục mở nhất cũng tiêu

Chọn căn nào viên thông,

Nhập lưu thành Chánh Giác.


Đó là trong Lục tức Phật: 1 Lý tức Phật, 2 Danh tự tức Phật, 3 Phần chứng tức Phật, 4 Phần chứng tức Phật. 5 Cứu cánh tức Phật.

Người này ở giai đoạn (3) Phật Phần chứng vậy.
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Tu Đà Hoàn quả (tt) ()

+ Ngũ Căn.

Kinh văn: Nầy Thiện Nam Tử ! Bực Tu Đà Hòan quán tứ đế được bốn điều : Một là kiên cố trụ chánh đạo, hai là có thể khắp quan sát, ba là có thể thấy đúng như thật, bốn là có thể phá hoại oán địch lớn. Bực Tu Đà Hoàn, thành tựu tín v.v… Ngũ căn không ai có thể lay động, nên gọi là kiên cố trụ nơi chánh đạo. Bực nầy đều có thể quở trách những phiền não trong và ngoài, nên gọi là khắp quan sát. Thấy đúng như thật chính là nhẫn trí. Oán địch lớn là nói bốn thứ điên đảo.
Ngũ Căn. Là căn lành mà bậc Tu Đà Hoàn thành tựu được .- Còn gọi là căn tu- . Đó là:

1/. Tín căn: Là lòng tin nơi 3 ngôi Tam Bảo. Kinh Hoa Nghiêm nói "Tín vi công đức mẫu" nghĩa là lòng tin là mẹ sanh các công đức lành .

Bậc Tu Đà Hoàn thành tựu được Tín Căn kiên cố nên gọi là kiên cố trụ nơi chánh đạo.

2/. Tấn Căn: Là sự siêng năng tu trì chánh pháp các Pháp lành.

3/. Niệm Căn: Là ghi nhớ niệm lành, như niệm Phật, niệm Pháp, miện Tăng, niệm giới, niệm bố thí, niệm Không (tức là nhớ các Pháp là Không).

4/. Định Căn: Là tu tập các Pháp Thiền Chỉ và Quán.

5/. Huệ Căn: Là tu tập làm tăng trưởng Trí huệ Bát Nhã (là quán các pháp không, vô tướng, vô tác).
 

Tịch Nhiên

Moderator
Staff member
Tham gia
12 Thg 1 2017
Bài viết
986
Điểm tương tác
404
Điểm
63
Hi hi....

Cảm ơn thầy Viên Quang!

Thiền Tông thì không có chia ra quả vị nên con cũng mù tịt vụ này hi hi...

Theo nhận thức của con thì các quả vị tu chứng là chỉ các cảnh giới tự giác của trí quán (Ngộ) khi hành giả quán Thể phải không ạ? Nếu vậy thì các quả vị tu chứng sẽ tương ứng với các cảnh giới . Tiểu Ngộ. Đại Ngộ. Triệt Ngộ của Thiền Tông phải không ạ?

Con nhận thấy khi dùng trí quán, quán ngược lại gốc trí thì phát sinh ra diệu quan sát trí. Tại sao gọi là diệu? Vì nó vừa biết cảnh như cũng biết trí Như. Tựa như tự mình đứng ra ngoài pháp giới mà nhìn toàn cảnh Pháp giới vậy. Cảm giác rất dị vì thấy Pháp giới chỉ là 1 Tâm hiện hành xưa nay vẫn như vậy. Tư tưởng đến đi cũng như vạn pháp nó không ngăn ngại Tâm này. Nhưng nếu con bị lệch chấp vào một tưởng nào thì cảnh giới này biến mất.

Xin thầy cho con lời khuyên ạ ! :089:
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Tu Đà Hoàn quả (tt)

+ "TÙY CƠ THỤ GIÁO"

Hi hi....

Cảm ơn thầy Viên Quang!

Thiền Tông thì không có chia ra quả vị nên con cũng mù tịt vụ này hi hi...

Theo nhận thức của con thì các quả vị tu chứng là chỉ các cảnh giới tự giác của trí quán (Ngộ) khi hành giả quán Thể phải không ạ? Nếu vậy thì các quả vị tu chứng sẽ tương ứng với các cảnh giới . Tiểu Ngộ. Đại Ngộ. Triệt Ngộ của Thiền Tông phải không ạ?

Con nhận thấy khi dùng trí quán, quán ngược lại gốc trí thì phát sinh ra diệu quan sát trí. Tại sao gọi là diệu? Vì nó vừa biết cảnh như cũng biết trí Như. Tựa như tự mình đứng ra ngoài pháp giới mà nhìn toàn cảnh Pháp giới vậy. Cảm giác rất dị vì thấy Pháp giới chỉ là 1 Tâm hiện hành xưa nay vẫn như vậy. Tư tưởng đến đi cũng như vạn pháp nó không ngăn ngại Tâm này. Nhưng nếu con bị lệch chấp vào một tưởng nào thì cảnh giới này biến mất.

Xin thầy cho con lời khuyên ạ ! :089:
Kính ĐH Tịch Nhiên và các Bạn.

Theo VQ nghĩ: Như lời đức Phật dạy "NHẤT THIẾT TU ĐA LA GIÁO NHƯ TIÊU NGUYỆT CHỈ" nghĩa là tất cả kinh điển như ngón tay để chỉ trăng (chớ không phải là mặt trăng).

- Nam Tông thì dạy 4 Quả Thánh.- Cũng là do Phật dạy.

- Bắc Tông thì dạy 52 vị. Gồm Thập tín, Thập Hạnh, Thập Địa, Thập trụ, Thập Hồi hướng, Đăng giác, Diệu Giác.- Cũng là do Phật dạy.

- Thiền Tông thì dạy: Giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự. Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật.- Cũng là do Phật dạy.

Tất cả những Tông Phái- Pháp môn đó cũng chỉ là ngón tay thôi ( Thiền Tông cũng không ngoại lệ ).

Hành Giả phải "TÙY CƠ THỤ GIÁO".,.... Nghĩa là không nên trú chấp Pháp nào cả. Ví như ăn mía .- Có thể ăn nhiều loại mía. Nhưng phải nuốt nước mà nhả xác vậy.

Mến.

 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
497
Điểm tương tác
240
Điểm
43
Lý Duyên khởi sẽ giúp thấy rõ sự thật của con người, cuộc đời và giá trị hạnh phúc.

ĐẠO LÝ sẵn ở mỗi người!

Bỏ cái CÓ thì dễ! Bỏ cái KHÔNG CÓ thì làm sao bỏ?

Biết cái mình CÓ thì dễ! Biết cái mình KHÔNG CÓ thì khó vô cùng.
Nói cái mình BIẾT thì dễ! Nói cái mình KHÔNG BIẾT thì khó vô cùng.

CÓ mình (sống) hôm nay! KHÔNG CÓ mình (chết) ngày mai.
CÓ (PHẬT) hôm xưa! KHÔNG CÓ (PHẬT) hôm nay thì mình CÓ cái gì bỏ?

Làm sao bỏ ĐẠO LÝ sẵn ở mỗi người?


PHẬT HỌC CƠ BẢN
GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI.


- Do cái (nhân ) này có mặt nên cái (quả) kia có mặt.
- Do cái (nhân) này không có mặt, nên cái (quả) kia không có mặt.
- Do cái (nhân) này sinh, nên cái (quả) kia sinh.
- Do cái (nhân) này diệt, nên cái (quả) kia diệt.


Giáo lý Duyên khởi là căn bản của hệ thống triết học Phật giáo.

Nhận thức đúng giáo lý Duyên khởi sẽ giúp cho các học viên, hành giả thấy rõ sự thật của con người, cuộc đời và giá trị hạnh phúc.

Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni và chư Thế Tôn quá khứ đều giác ngộ Vô thượng giác từ giáo lý Duyên khởi (vì Duyên khởi là thực tính, thực tướng của tất cả pháp).

Tóm lược sự kiện giác ngộ vào đêm cuối cùng sau 7 tuần lễ (có tài liệu ghi 4 tuần lễ) thiền quán dưới cội bồ đề của Thế Tôn...

Kết luận:

* Vào cuối canh 1: Thấy nhân quả ở tự thân (thấy rõ nhân quả qua Túc mệnh).
* Vào cuối canh 2: Thấy nhân quả ở chúng sanh (Minh và Thiên nhãn minh).
* Vào cuối canh 3: Thấy rõ nhân quả và sự thật của Tứ đế (đắc Lậu tận minh).
* Vào cuối canh 5: Chứng ngộ Vô thượng Bồ đề sau khi thiền quán xuôi ngược chiều Duyên khởi.

Chứng ngộ Duyên khởi, Nhân quả và Tứ đế cùng lúc cuối canh 3 (đó là toàn bộ nội dung chứng ngộ Vô thượng Bồ đề của Thế Tôn).

Từ ba giáo lý căn bản đó, Phật giáo ra đời.

Và cũng từ đó, sau đó 18 bộ phái Phật giáo ra đời.

Đấy là Phật giáo!
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Tu Đà Hoàn quả (tt)

+ 7 lần sanh tử.

Kinh văn: Nầy Thiện Nam Tử ! Có hai hạng Tu Đà Hoàn : Lợi căn và độn căn. Bực độn căn bảy lần sanh cõi người cõi trời, hoặc sáu lần, năm lần, bốn lần, ba lần, hai lần sanh cõi người trời mới chứng quả A La Hán. Bực lợi căn hiện đời chứng quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán.
Thế nào là 7 lần sanh tử của Tu Đà Hoàn ?

1/. Khi Nhãn căn tiếp xúc với nhãn trần, thì tâm thức liền sanh khởi. Bậc Tu Đà hoàn biết rõ sự sanh khởi đó là Vọng tưởng nên không theo vọng. Đó là một lần sanh và một lần diệt.

2/. Khi Nhĩ căn tiếp xúc với Thanh trần, thì tâm thức liền sanh khởi. Bậc Tu Đà hoàn biết rõ sự sanh khởi đó là Vọng tưởng nên không theo vọng. Đó là lần thứ 2 sanh và lần thứ 2 diệt.

3/. Khi Tỷ căn tiếp xúc với Hương trần, thì tâm thức liền sanh khởi. Bậc Tu Đà hoàn biết rõ sự sanh khởi đó là Vọng tưởng nên không theo vọng. Đó là lần thứ 3 sanh và lần thứ 3 diệt.

4/. Khi Thiệt căn tiếp xúc với Vị trần, thì tâm thức liền sanh khởi. Bậc Tu Đà hoàn biết rõ sự sanh khởi đó là Vọng tưởng nên không theo vọng. Đó là lần thứ 4 sanh và lần thứ 4 diệt.

5/. Khi Thân căn tiếp xúc với Xúc trần, thì tâm thức liền sanh khởi. Bậc Tu Đà hoàn biết rõ sự sanh khởi đó là Vọng tưởng nên không theo vọng. Đó là lần thứ 5 sanh và lần thứ 5 diệt.

6/. Khi Ý căn tiếp xúc với Pháp trần, thì tâm thức liền sanh khởi. Bậc Tu Đà hoàn biết rõ sự sanh khởi đó là Vọng tưởng nên không theo vọng. Đó là lần thứ 6 sanh và lần thứ 6 diệt.

7/. Khi tâm thức biết rõ 6 Trần là ô nhiễm, 6 Thức là vọng động, và từ đó xã bỏ để tâm được thanh tịnh. Nhưng cũng không chấp sự thanh tịnh đó làm sở đắc, Đó là lần thứ 7 sanh và lần thứ 7 diệt.

Như vậy là hành tướng của quả vị Tu Đà hoàn.

Có câu chuyện Tôn giả Câu Hy La, sau đây:

Tôn giả Câu Hy La- Là cậu ruột của Ngài Xá Lợi Phất (Cao đệ tử của Phật ).

Lúc ngài Câu Hy La chưa xuất gia, Xá lợi Phật thì đang là đệ tử Phật.

Do ngài Xá Lợi Phất và Xá Lợi Phất ở Thành Thị đó đều là Nghị Luận Sư. Nhưng ngài Câu Hy La thường nghị luận thua ngài Xá Lợi Phất.

Quyết mong thắng được cháu mình nên ngài Câu Hy La đóng cửa không tiếp khách chuyên tâm nghiêng cứu 18 loại kinh sách Phệ Đà (Triết học và Đạo học Ấn Độ). Sau 18 năm thông thuộc 18 loại kinh sách Phệ Đà.- ngài Câu Hy La tìm ngài Xá Lợi Phất để "Phục hận".

Nghe ngài Xá Lợi Phất đã theo Phật xuất gia làm đệ tử Phật. Ngài Câu Hy La chuyển mục tiêu "Phải tranh luận thắng Thầy của Xá Lợi Phất" (Phật) sẽ hơn là thắng đệ tử Phật.

+ Khi đến gặp Đức Phật. Ngài Câu Hy La khởi lên hỏi:

- Ông nghĩ như thế nào "Nếu người được 6 căn không nhiễm 6 trần" ? (Trong ý của ông muốn khoe rằng ông ta đã được 6 trần bất nhiễm, đã là Thánh).

Đức Phật biết ông tuy phá được Ngã Chấp, nhưng còn "Pháp chấp" (nghĩa là còn chấp vào sự tu chứng của mình). Bên Phật hỏi ngược lại:

- Ông được 6 căn không nhiễm 6 trần, Nhưng có NHIỄM CHỖ VÔ NHIỀM ĐÓ KHÔNG ?

Ngay lúc đó Ngài Câu Hy La liền diệt độ được lần sanh diệt thứ 7 và chứng Quả Tu Đà Hoàn, và xin làm đệ tử Phật. Ngài Xá lợi Phất liền ngay đó chứng A la Hán.
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
497
Điểm tương tác
240
Điểm
43
Nhất Thiết Duy Tâm Tạo.

Hồi xưa người ta chứng quả dễ ghê he, cứ như lá tới mùa là đua nhau rụng vậy. Hì hì. Sao giờ lại không được như vậy nhỉ? Hì hì hì.
- Là do Phật tại thế?
- Là do căn cơ chúng sanh thời đó?
- Là cộng nghiệp khác nhau?
Quý đạo hữu có từng thắc mắc chăng?
Chưa giác ngộ
HAM MUỐN thành Phật nên thấy nhiều!
Giác ngộ rồi
KHÔNG MUỐN thành Phật nên thấy KHÔNG.
 

Vo Minh

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
27 Thg 12 2017
Bài viết
497
Điểm tương tác
240
Điểm
43
Lý Như-Huyễn

Hồi xưa người ta chứng quả dễ ghê he, cứ như lá tới mùa là đua nhau rụng vậy. Hì hì. Sao giờ lại không được như vậy nhỉ? Hì hì hì.
- Là do Phật tại thế?
- Là do căn cơ chúng sanh thời đó?
- Là cộng nghiệp khác nhau?
Quý đạo hữu có từng thắc mắc chăng?
Theo Lý Duyên Khởi

Hồi xưa CÓ người VÔ THƯỜNG chứng quả
thì
Ngày nay CÓ người VÔ THƯỜNG chứng quả.


Hồi xưa KHÔNG CÓ người VÔ THƯỜNG chứng quả
thì
Ngày nay KHÔNG CÓ người VÔ THƯỜNG chứng quả.


Người VÔ THƯỜNG chứng quả DỄ hay KHÓ??
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
Hồi xưa người ta chứng quả dễ ghê he, cứ như lá tới mùa là đua nhau rụng vậy. Hì hì. Sao giờ lại không được như vậy nhỉ? Hì hì hì.
- Là do Phật tại thế?
- Là do căn cơ chúng sanh thời đó?
- Là cộng nghiệp khác nhau?
Quý đạo hữu có từng thắc mắc chăng?

Kính bạn VN một ly trà [smile]:

[nếu KLL có nói gì sai Phật lý .. vẫn kính xin thày VQ tận tình chỉ dạy ... ]

Câu hỏi của bạn đặt rất là đúng chỗ ... là bởi vì cũng như là đại lão KKT thường hay nói:

thân này .. chẳng do thân này độ

thử hỏi .. đời nào .. độ thân này ?Vì vậy .. chúng ta cứ mải mê với ngã - vô ngã, thường - vô thường, nhất - nhị .. rùi thì ngây ngất với SIÊU HÌNH HỌC [metaphysics] như là những vật thể vô cùng nhỏ có đặc tính là: không có ta, không có ai .. là trống rỗng ... mà quên tự hỏi mất: CÁI THÂN NÀY là gì ?

Tui nhớ lần đầu tiên tui register vào trang mạng này .. đã nhìn thấy sự "CHUYÊN TÂM" = bởi vì mỗi lần muốn vào diễn đàn đòi hỏi chúng ta phải: TRANG NGHIÊM .. NAM MÔ DA DI ĐÀ PHẬT . hay là TÔI NGUYỆN NGHE LỜI PHẬT DẠY chẳng hạn ...

nhưng chúng ta thấy phần lớn những người vào đây .. sự chuyên tâm của họ vẫn đặt ở vấn TÁNH "ÁC" .. tức là sự CHUYÊN TÂM = vẫn đặt ở chỗ "CHUYÊN NGÃ"

- đây là tôi .. tôi là người bán hàng là người như vầy .. như vầy .. đây là sự chuyên tâm của tôi: THAM THÂN .. SÂN CHO CÁI THÂN, CÁI TƯ TƯỞNG này .. SI, THƯƠNG, BÁM LẤY CÁI THÂN, CÁI TƯ TƯỞNG này .. rùi .. cả TÀM QUÝ ... cũng không có thấy có luôn .. như vậy .. chiếu theo VI DIỆU PHÁP = đó là TÁNH ÁC ...

... nhưng nếu chúng ta nhìn ở khía cạnh tự nhiên .. tuần tự diễn tiến sự việc xảy ra .. thì đương nhiên .. THAM CHO CÁI THÂN ĐÓ = THÂN KIẾN, NGHI .. .vv. .. sẽ dẫn tới khổ .. bởi vì VÔ THƯỜNG không chừa ra một "THÂN PHẬN NÀO" .. không một cái ta cái ngã nào ở ngoài vô thường ..


--->> tuy nó xảy ra .. nhưng lại là chậm ... chậm ... và âm thầm .. kín đáo tới độ .. ÍT NGƯỜI TỰ THẤY nó vẫn xảy ra ở trong đời họ .. và đời họ cứ xảy ra theo những quy luật của những chân lý .. TỤC ĐẾ chắc [smile]mặt khác .. cũng vậy thôi .. ở đâu cũng có người chí thành .. thành tâm hương phật .. thành tâm tìm hiểu học hỏi để đặt chân lên con đường tự ngộ tự giác của mình .. ngày xưa đức Phật, có một khởi đầu rất là tốt, ngài là một vương giả .. là một người có uy đức, có tài năng diễn thuyết, suy luận, đủ mọi phương pháp .. nên chúng ta thấy KINH PHẬT CŨNG NHIỀU MÓN .. cũng bởi vì vậy bên cạnh ngài mới có những người xuất hiện .. cũng hệt như ngài ..

và sự tinh cờ cũng chỉ xảy ra cho những ai đáng được tình cờ .. bởi vì những người xuất hiện quan đức Phật cũng là những người thật sự muốn tìm kiếm .. cái CỤ THỂ CỦA CÁI CHÂN LÝ NỘI TẠI ... ở NGAY NƠI CHÍNH HỌ .. để mà GIẢI THOÁT có thể xảy ra .. ngay trong đời này [smile]

Thí dụ như là quả TƯ ĐÀ HOÀN mà thày VQ vừa liệt kê .. nếu chúng ta để ý tới 7 LẦN SANH TỬ = thì cũng thấy .. đó chính là 7 lân sinh tử được nhắc tới trong TỊNH ĐỘ TÔNG .. khi một người NIỆM PHẬT đã tới mức NHẤT TÂM BẤT LOẠN ... để cho cái gọi là VIỄN LY RA KHỎI CÁI "TA" chịu sự sai khiên của vô thường không còn là ngăn ngại nữa .. bởi vì thực chất của CÁI TA ĐÓ --> chưa phải là CÁI TA THẬT [smile]


Ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

minhthien

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 6 2018
Bài viết
84
Điểm tương tác
71
Điểm
18
Hồi xưa người ta chứng quả dễ ghê he, cứ như lá tới mùa là đua nhau rụng vậy. Hì hì. Sao giờ lại không được như vậy nhỉ? Hì hì hì.
- Là do Phật tại thế?
- Là do căn cơ chúng sanh thời đó?
- Là cộng nghiệp khác nhau?
Quý đạo hữu có từng thắc mắc chăng?
có trăn trở
nhưng chưa đạt được tuệ giác , chưa có "thông" nên không dám lạm bàn

theo logic thì khi Phật còn tại thế , Ngài là bậc đạo sư , nên ai có duyên thì giác ngộ , chứng quả là điều hiển nhiên
ngày nay những lời Phật dạy đã tam sao thất bổn khá nhiều , ai cũng hiểu theo ý minh và lý luận nên không nhìn ra cái chân lý (hay là gì gì tuỳ tông môn) mà Đức Phật chỉ ra nên ta cứ loay hoay
đời người mầy chục năm ngắn ngủi so với vài trăm , ngàn .... a tăng kỳ , mấy trăm ngàn đại kiếp ... cho nên đời này kiếp này có giác ngộ hay không thì không thể nghĩ bàn
`
cái mà mt suy nghĩ là làm sao cho đời sau kiếp khác thấy được chánh pháp và tiếp tục học ra bài học mà dành ra cho mình , học chừng nào xong thì tốt nghiệp thôi

còn hiên giờ ráng chánh niệm từng phút giây , vì
ngay phút giây này có thể là giây phút giác ngộ .... mà quên chánh niệm thì lỡ mất một nốt nhạc
ngay phút giây này có thể là sát na cân tử xảy ra ... nhịp cầu cho đời sau có thể là kiếp độn với nhiều trắc trở nên có nhiều khả năng tạo nghiệp xấu làm con đường luân hồi sanh tử dài hơn
ngay phút giây này , nếu không chánh niệm thì uổng phí một kiếp làm người (làm mấy loài khác thì cơ duyên và môi trường thấy ra lẽ thật - giác ngộ không nhiều bằng)
ngay giây phút này , nếu không chánh niệm thì tạo nghiệp là cái chắc (either xấu hay tốt ) ....
 

khuclunglinh

Moderator
Staff member
Tham gia
26 Thg 12 2017
Bài viết
3,108
Điểm tương tác
661
Điểm
113
Bạn Vo Minh mến, Duyên khởi hơi ngộ, cần chú ý ngôn từ.
Bạn KLL mến, lạc lối... à nhằm lạc đề rồi.
~~~~~
kính bạn VN một ly trà [smile]

A ha ha hahahahahhahahahahahahahahahha

ở nơi nào có ÁNH SÁNG .. tự dưng người người cũng có thể PHÁT QUANG [smile]

bởi vì MẶT TRĂNG đâu tự nó phát quang .. nhưng nó nhờ ÁNH SÁNG MẶT TRỜI mà SÁNG đấy [smile]

ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
Thảo luận Kinh Đại Bát Niết Bàn- Phẩm 23

* Tu Đà Hoàn quả (tt)

+ Vì sao không thấy người chứng quả ?

Hồi xưa người ta chứng quả dễ ghê he, cứ như lá tới mùa là đua nhau rụng vậy. Hì hì. Sao giờ lại không được như vậy nhỉ? Hì hì hì.
- Là do Phật tại thế?
- Là do căn cơ chúng sanh thời đó?
- Là cộng nghiệp khác nhau?
Quý đạo hữu có từng thắc mắc chăng?
Xin trở lại với câu hỏi của ĐH Vô Năng:

Vâng, những điều suy tư của Bạn rất đúng.

- Do Phật còn tại thế, nên người tu chứng quả nhiều hơn.

+ Nhưng theo kinh Đại Niết Bàn này, thì Phật dạy Phật Thường Trụ. Nên Không phải Đức Phật "chết là hết" ! Suy ra mãi mãi chúng sanh vẫn chứng Đạo như thưở ấy không hề thay đổi.

Sở dĩ chúng ta không thấy được người chứng quả là vì2 lý do chánh:

1. Là vì chúng ta say mê, ngủ sâu trong giấc mộng Vô minh. Vì mê ngủ nên không thấy. Khi tỉnh thức thì sẽ thấy rõ ràng.

2. Cao hơn hoặc ngang cấp thì mới thấy. Ví dụ ngư: đứa bé mới học mầm non mẫu giáo, thì không thể thấy và hiểu được trí thông minh, hiểu biết của anh học sinh lớp 6, lớp 7. Nó chỉ thấy ai cũng ham chơi, không biết chữ.... Phải đợi lên đến lớp đó hoặc học cao hơn sẽ thấy thôi. Chớ không phải " Cả nước chỉ toàn học sinh mẫu giáo".

Mến.
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
996
Điểm tương tác
500
Điểm
93
Kính Ngài Viên Quang

Đúng là chết chẳng phải hết, quả là Phật thường trụ. Nhưng Phật tại thế có lợi thế như sau:
+ Có nhục thân: Người thấy khổ đều có thể đến Phật cầu cứu, như Mục Kiền Liên, cứ việc cầu Phật đến khi mẹ hết khổ thì thôi.
=> Nhắc nhở: Phật thấy "hố" liền nhắc nhở, thấy sai liền nhắc nhở.
=> Giảng rõ: Chẳng hiểu thì hỏi, hỏi đến khi nào hiểu thì thôi.
=> Phật lực: Có nhục thân làm trung gian, tạo nhân quả với thế giới, nên gia trì cũng nhiều và dễ hơn.
=> Phước điền: Làm gì cũng được, hễ có liên quan đến Phật kiểu gì cũng lợi ích lớn. Như ông Vô Não đòi giết Phật, như Vua A Dục ném đất vào bát Phật, như Phật mẫu được sanh thiên.


Cho nên, nghĩ đến việc:
+ Khổ không biết chổ cầu
+ Phật pháp mông lung chẳng biết chổ ngộ
+ Phật lực gia trì chẳng thù thắng
+ Phước điền khổ cực, chẳng bao nhiêu


Thì Phật tại thế vô cùng trân quý, muốn thấy Phật đã khó, cầu nghe Phật giảng càng khó hơn.
Tự cho là "vô năng" lâu ngày ám thị thành "vô năng".

Nghe một lần hồng danh Đức Phật trải a tăng tỳ kiếp hồng danh ấy vẫn còn vốn là HỒNG PHƯỚC VÔ BIÊN MƯỜI PHƯƠNG VÔ NGẠI KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN phải là chỗ quy hướng mới là hùng khí tề thiên của người Phật tử.

Hãy ngừng tự kỷ ám thị, nên chăng, hề hề

Trừng Hải

 

vienquang6

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn - Quyền Admin
Staff member
Tham gia
6 Thg 2 2007
Bài viết
6,563
Điểm tương tác
1,783
Điểm
113
* Tu Đà Hoàn quả (tt)

+ Những nguyên nhân có thể chướng ngại quả chứng.


Linh văn:
Nầy Thiện Nam Tử ! Ngày trước có một lúc ta ở nước Xá Vệ tại tịnh xá A Na Phân Chỉ, có một Tỳ Kheo đến bạch với ta rằng ông luôn tu hành mà chẳng thể được quả Tu Đà Hoàn đến quả A La Hán. Lúc đó ta liền bảo A Nan rằng : Nay ông nên lo đủ đồ cần dùng cho Tỳ Kheo nầy.

A Nan liền dắt Tỳ Kheo đó đến rừng Kỳ Đà cho ở phòng nhà tốt. Tỳ Kheo đó nói với A Nan rằng : Trông mong Đại Đức vì tôi mà trần thiết phòng nhà, dọn dẹp thật sạch sẽ, dùng thất bảo trang nghiêm, treo phan lọng bằng lụa.

A Nan nói : Người nghèo trong thế gian mới gọi là Sa Môn, tôi làm sao sắm được những đồ như vậy?

Tỳ Kheo nói : Nếu Đại Đức có thể sắm sửa được cho tôi thời tốt lắm, bằng không thời tôi sẽ trở về ra mắt Phật.

A Nam liền trở về đem việc ấy bạch với Phật. Đức Phật liền bảo A Nan sắm sửa tất cả đồ dùng theo ý của Tỳ Kheo đó.

Tỳ Kheo đó được những đồ cần dùng theo ý mình muốn, liền nhiếp niệm tu hành, không bao lâu chứng được quả Tu Đà Hoàn lần đến quả A La Hán.

Nầy Thiện Nam Tử ! Vô lượng chúng sanh đáng được nhập Niết Bàn, nhưng vì thiếu thốn chướng ngại loạn động tâm niệm của họ, nên chẳng chứng được.
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
339
Điểm
83
* Tu Đà Hoàn quả (tt)

+ Những nguyên nhân có thể chướng ngại quả chứng.


...............Tỳ Kheo đó được những đồ cần dùng theo ý mình muốn, liền nhiếp niệm tu hành, không bao lâu chứng được quả Tu Đà Hoàn lần đến quả A La Hán.

Nầy Thiện Nam Tử ! Vô lượng chúng sanh đáng được nhập Niết Bàn, nhưng vì thiếu thốn chướng ngại loạn động tâm niệm của họ, nên chẳng chứng được.
Kính thưa Thầy,

Như đoạn Kinh trên con hiểu rằng, dù ở ở trong bất cứ hoàn cảnh nào mà tâm của mình luôn luôn thanh tịnh thì tất cả pháp đều thanh tịnh.

Chẳng hạn như: Ở Tây Tạng thời tiết khắc nghiệt, cây cỏ rau quả không thể sống, chỉ có thịt là thức ăn chính nên các vị sư ở đó vẫn dùng để có sức khỏe tu học, còn nếu chấp vào thức ăn thì không còn sức khỏe để tu học nữa.

Kính lễ.
 
Bên trên