Phật là giáo dục chí thiện viên mãn.

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
633
Điểm tương tác
158
Điểm
43
*Phật pháp đích thực không phải mê tín,Phật giáo là giáo dục.Học Phật là học những gì? Học Phật là học giác ngộ.Sau khi học Phật giác ngộ rồi; học an vui,học khỏe mạnh,học trường thọ,học từ bi.
-Do vậy,Thích Ca Mâu Ni Phật ngài là một nhà giáo dục.Ngài đã giảng kinh thuyết pháp 49 năm,ngay trong 49 năm này đều là giảng kinh dạy học.Ngài là nhà triết học,Ngài là nhà khoa học đã giảng 49 năm lưu lại một bộ Đại Tạng Kinh.
-Hy vọng mọi người đầy đủ tín tâm,chúng ta có thể làm 20% thì có thể vãng sanh Phàm Thánh Đồng Cư độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới.
-Tu pháp môn Tịnh Độ phải phát Bồ Đề tâm.Những gì là Bồ Đề tâm? Chúng ta nhất tâm,nhất ý đời này kiếp này phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới,không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới quyết không ngừng nghỉ,đây là tâm Vô Thượng Bồ Đề.
-Người không sợ chết,chỉ sợ đến nơi nào đầu thai.Nên quý vị phải phát đại tâm,nguyện lực thắng nghiệp lực,thông minh không thể thắng nghiệp lực,giàu sang không thể tránh khỏi luân hồi.Liễu sanh tử xuất luân hồi là việc lớn.
-Chúng ta đến cái thế gian này đầu thai vô cùng khổ. Thứ nhất thọ mạng chúng ta vô cùng ngắn ngủi,người sống 70 tuổi thì “cổ lai hy” (may mắn) rồi.
-Bởi lẽ đó,chúng ta phải cầu vãng sanh Tịnh Độ. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta là “liên hoa hóa sanh” (hóa sanh từ hoa sen).
-Hoa sen chính là công cụ giao thông của chúng ta.
-Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới toàn dùng bằng ý niệm,đi con đường nào cũng toàn bằng ròng.Đại địa toàn là bảo thạch.
-Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi,không giống như Sa Bà thế giới của chúng ta.
-Thế giới Sa Bà này toàn là người thượng ác ở chung với nhau.
-Tây Phương Cực Lạc thế giới toàn là người thiện thượng thiện ở chung với nhau.
-Tây Phương Cực Lạc thế giới có hai hạng người.Một là lão sư A Mi Đà Phật,hai là học trò chúng ta.
-Những chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều thành Thất Địa Bồ Tát,thành A Duy Việt Trí Bồ Tát.
-Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không có quốc vương đại thần,phàm là những thứ ác trược của Sa Bà thế giới ở Cực Lạc thế giới đều không có.
-Tây Phương Cực Lạc thế giới là cõi thanh tịnh,vào năm xưa A Mi Đà Phật còn tại nhân địa,Ngài còn tu nhân ở Thầy Thế Tự Tại Vương Như Lai đem lấy tinh hoa của tận hư không pháp giới làm thành Tây Phương Cực Lạc thế giới.
-Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là một loại,không có tướng khác biệt,đều là nam chúng,không có người nữ,đoạn hết dục vọng.
-Đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi người đều là đại trí tuệ,chim cũng biết nói pháp,cây cũng biết nói pháp,nước cũng biết nói pháp.
-Ao thất bảo,nước tám công đức nếu chúng ta tắm vào,chúng là từ dưới phún lên trên giống như là đám mây vậy.
-Cho nên,chúng ta đến đó rồi,nước trong ao báu đều là ý niệm.
-Qúy vị muốn nó ấm,hay nóng đều tùy ý thích,không giống như nước ở Sa Bà thế giới chúng ta quý vị uống nhiều rồi sẽ trướng bụng ra mà chết,quý vị rơi vào trong đó bị dìm chết.
-Tây Phương Cực Lạc thế giới là ý niệm muốn ấm,hoặc lạnh giống như cam lồ vậy,quý vị khai đại trí tuệ.
-Qúy vị vào đó tắm gọi sẽ giảng pháp cho quý vị nghe khiến cho quý vị phá trừ vô minh,phá trừ ngu si,làm cho quý vị khai đại trí tuệ.
-Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới ngày ngày đều là A Mi Đà Phật giảng kinh thuyết pháp.
-Quán Âm,Thế Chí,Di Lặc đều là lão sư của chúng ta, sau khi đến đó rồi ngày ngày văn kinh thuyết pháp,không còn ngu si nữa.
-Tây Phương Cực Lạc thế giới cái quý vị ăn,cái quý vị mặc đều là dùng ý niệm.
-Mọi người chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là quê hương của chúng ta.
-Đều là chung một nước,ở một nơi.
-Chúng ta ở mọi nơi hội lại thức ăn trân quý đều ở trước mặt chúng ta,khi không dùng nữa vừa khởi ý niệm liền biến mất.Không giống như Sa Bà thế giới của chúng ta,các thứ lộn xộn,bày biện ngổn ngang,đến nơi đâu cũng toàn là rác.
-Tây Phương Cực Lạc thế giới mọi thứ đều là ý niệm cho nên không có cạnh tranh.
-Mọi người bình đẳng đều sống chung hòa thuận với nhau.
-Tây Phương Cực Lạc thế giới nếu chúng ta muốn mặc y phục thế nào,y phục liền trên thân chúng ta như Quán Âm,Thế Chí kiểu dáng giống hệt.
-Nếu chúng ta muốn ở cung điện nào,đều là kim ngân,lưu ly,xa cừ,xích châu,mã não. Cung điện đều bằng thất bảo,muốn lên không trung liền lên không trung,muốn ở đất bằng thì ở đất bằng.
*Do vậy,Tây Phương Cực Lạc thế giới y,chánh trang nghiêm vô cùng thù thắng.
-Thù thắng lớn nhất không thấy già nua,còn không hề chết,tuổi thọ của họ là Vô Lượng Thọ.
-Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là Vô Lượng Quang,Vô Lượng Thọ.
-Tại sao chúng ta niệm A Mi Đà Phật? A là Vô,Mi Đà là Lượng,Phật là Giác.
-Niệm A Mi Đà Phật trí tuệ vô lượng,đức năng vô lượng,tướng hảo vô lượng,ánh sáng vô lượng,tài nghệ vô lượng,quyến thuộc vô lượng,mọi thứ vô lượng.
-Quyến thuộc vô lượng là như thế nào vậy? Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát đều là quyến thuộc của chúng ta.
-Bởi vậy,chúng ta ở thế giới đó vô cùng tốt.
-Chúng ta ở thế gian này chẳng ai không cần thọ mạng,chúng ta tu hành mọi người đều dũng mãnh tinh tấn,đều phát đại tâm muốn cầu thành tựu,muốn cầu một đời thành Phật.Khi bạn vừa tu có một chút công phu,có một chút thanh tịnh,thọ mạng đến rồi tu chưa thành tựu thì đã chết rồi.
-Sau khi đã chết rồi phải làm từ đầu,chí ít hai mươi năm đầu không thể tiến vào Phật pháp,không gặp được giáo pháp.Chúng ta ba mươi tuổi vừa gặp được Phật pháp,tu được mười năm,hai mươi năm sau thọ mạng đến rồi!
-Do đó,ở Sa Bà thế giới chúng ta muốn tu thành chánh quả,liễu sanh tử,siêu việt lục đạo luân hồi “khó ở trong khó không qua được cái khó này” (nan trung chi nan vô quá thử nan).
-Thế nhưng pháp môn niệm Phật là “dị hành đạo” (đạo dễ hành).Trong Vãng Sanh Truyện rất nhiều vị niệm qua ba năm,niệm qua năm năm họ vãng sanh rồi.Chúng ta nên tin lời của tổ tông.
-Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đối với Vô Lượng Thọ kinh giảng kinh thuyết pháp bốn mươi chín năm,đối với bộ kinh nào chỉ nói qua một lần.Duy nhất Vô Lượng Thọ kinh của chúng ta Ngài đã giảng qua chín lần,giảng kinh thuyết pháp bốn mươi chín năm đây là đệ nhất kinh.
-Chân tín,thiết nguyện,quý vị chắc chắn được lợi ích,quý vị chắc chắn liễu thoát sanh tử,quyết định xuất ly lục đạo luân hồi.
-Qúy vị phải tin tưởng Vô Lượng Thọ kinh,bốn mươi tám nguyện là cương lĩnh của chúng ta.Ngay trong bốn mươi tám nguyện,nguyện thứ mười tám là cương lĩnh của chúng ta.
-Nguyện thứ mười tám là: Thập phương chúng sanh,nghe danh hiệu ta,chí tâm tin ưa,hết thảy thiện căn,tâm tâm hồi hướng,cho đến niệm mười niệm,nếu chẳng được sanh,không thành chánh giác,duy trừ ngũ nghịch,phỉ báng chánh pháp.
-Năm nghịch,mười ác lâm chung sám hối cũng có thể vãng sanh.
-Vì vậy,các vị tu Tịnh Độ phải có tín tâm kiên định,chúng ta nhất định phải phát Bồ Đề tâm.
-Chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ tuy rằng nói pháp môn dễ hành,nhưng phải phát đại tâm.Phát Bồ Đề tâm,nhất hướng chuyên niệm.
-Hiện tại chúng ta là cái thân sau cùng,vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới từng ngày từng ngày đến rồi.
-Ngày rời khỏi Sa Bà thế giới cũng không xa nữa.Chúc mừng mọi người hãy nên học tập,học tập theo Hải Hiền lão Hòa Thượng,Ngài đã tam chuyển pháp luân,Ngài chứng minh pháp môn này,hy vọng mọi người phát tâm.
-Hải Hiền lão Hòa Thượng đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đang chờ chúng ta,từng người từng người vãng sanh.Hải Hiền lão Hòa Thượng sẽ cùng Quán Âm,Thế Chí đến tiếp dẫn chúng ta.Chúng ta cùng nhau phát đại nguyện,phải thừa nguyện tái lai độ thân bằng quyến thuộc,độ khắp chúng sanh.
 
Bên trên