Niệm Phật vãng sanh có trái nhân quả không?

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
A. Trước hết, tôi sẽ bác bỏ các quan điểm sau:

1. Quan điểm sai thứ nhất: Còn nợ đời thì bắt buộc phải tái sanh để trả nợ.

Nợ là ý nói đến việc ác mà ta đã gây ra cho người khác. Như vậy quan điểm trên cho rằng nếu một người đã tạo nghiệp ác thì khi chết phải tái sanh để mà chịu lại cái tội lỗi để gây ra. Như vậy thì phải trả hết nợ của tất cả các kiếp sống, mới mong không còn tái sanh. Và đúng theo quan điểm đó, ta không cần tu, chỉ đợi trả hết quả báo thì hết sanh tử. Điều này chỉ có tượng đá mới làm được, vì trong tâm còn tham sân si thì còn tiếp tục gây ra nợ, thì tương lai lại phải trả. Như vậy là phải trả mãi, không có ngày nào hết!

Khi xưa, thời Thế Tôn còn tại thế, có một người đã giết 999 người. Ông tìm Phật để giết được tổng số 1000 theo tà pháp nào đó. Nhưng không ngờ lại được Phật độ và chứng A LA HÁN quả. Như vậy, cái nợ 999 mạng người đó, vị ấy có trả xong chưa? mà vẫn được chứng A LA HÁN.

Luân hồi sanh tử hay không là do tâm mình quyết định, chứ không do nợ nần đã gây ra quyết định. Nợ thì ắt sẽ trả nhưng chúng ta khoan bàn tới!

2. Quan điểm sai thứ hai: Còn tham sân si thì phải tái sanh trong thế ta bà mà chúng ta đang sanh sống.

Điều đó chỉ đúng nếu vũ trụ chỉ có một thế giới ta bà duy nhất mà chúng ta đang sinh sống! Sẽ không có một cơ sở nào chứng minh được điều đó. Sẽ không ai chứng minh cả. Muốn rõ điều đó thì duy chỉ có Đức Phật mà thôi.

Tuy nhiên Đức Phật đã thuyết giảng có hằng hà sa số các thế giới sai biệt cùng hiện hữu. Mỗi thế giới như vậy là quốc độ của một vị Phật nào đó. Chẳng hạn, cõi ta bà này là quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cõi Cực Lạc là quốc độ của Đức Phật A Di Đà, cõi Tịnh Lưu Ly là quốc độ của Đức Phật Dược Sư,.... (đây là cách nói phương tiện, chứ Phật không có sở hữu chúng).

Nhưng sẽ được làm hai nhóm: nhóm uế độ và tịnh độ. Thế giới chúng ta đang sống thuộc nhóm uế độ, tức là có nhiều thứ xấu ác về hoàn cảnh và nội tâm con người. Còn các cõi như Cực Lạc, Tịnh Lưu Ly, Vô Cấu,... là các cõi nước nói chung là trang nghiêm thanh tịnh về hoàn cảnh cũng như nội tâm của dân chúng. Cho nên chữ tịnh này là ngược lại với chữ xấu uế, chứ không phải là tuyệt đối, vì tuyệt đối không có hình tướng! Còn các cõi thế giới tịnh độ hoặc uế độ thì đều là giả tạm, có hình tướng biến chuyển.

Con người tham cầu những thứ thuộc thế giới nào sẽ vào thế giới đó! Chúng ta tham cầu sở hữu những thứ thuộc ta bà thế giới thì vào ta bà thế giới, chúng ta tham cầu về Cực Lạc thế giới tu tập thì tái sanh sang Cực Lạc. Tham nó có nhiều loại, chứ không phải hễ tham là phải ta bà! Như có những người không tham việc ái dục, không tham tiền tài, không tham vật chất,... nhưng tham cầu việc giải thoát, những người này có thể sanh sang các cõi Tịnh nếu như đáp ứng được cái nhân huân tập sang thế giới đó!

B. Kết luận

Một người có tái sanh hay không, tái sanh vào thế giới nào là do nội tâm của người đó quết định, không cần biết là người đó đã gieo bao nhiêu tội lỗi!

Những người không tin sự hiện hữu của Cực Lạc thì tâm họ quyết định chẳng có nên không tái sanh sang Cực Lạc.
Những người tin sự hiện hữu của Cực Lạc nhưng họ thích tu tập trong ta bà thì tâm họ đã quyết định ở ta bà.
Những người cho rằng tu theo Phật Pháp phải xóa bỏ mọi tâm tham cầu thì tâm họ quyết định không cầu sanh đâu cả, họ Niết Bàn nếu đoạn tận các tập khí sanh tử; Và sẽ vẫn sanh nếu họ chưa đoạn tận các tập khí sanh tử và sanh vào thế giới mà họ biết.

Những người tin sự hiện hữu của thế giới Cực Lạc đúng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, về hoàn cảnh và dân chúng nơi đó, rồi phát nguyện sanh, thực hiện đúng một trong số các nhân duyên vãng sanh thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn sang thế giới Cực Lạc.
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
A. Trước hết, tôi sẽ bác bỏ các quan điểm sau:

1. Quan điểm sai thứ nhất: Còn nợ đời thì bắt buộc phải tái sanh để trả nợ.

Nợ là ý nói đến việc ác mà ta đã gây ra cho người khác. Như vậy quan điểm trên cho rằng nếu một người đã tạo nghiệp ác thì khi chết phải tái sanh để mà chịu lại cái tội lỗi để gây ra. Như vậy thì phải trả hết nợ của tất cả các kiếp sống, mới mong không còn tái sanh. Và đúng theo quan điểm đó, ta không cần tu, chỉ đợi trả hết quả báo thì hết sanh tử. Điều này chỉ có tượng đá mới làm được, vì trong tâm còn tham sân si thì còn tiếp tục gây ra nợ, thì tương lai lại phải trả. Như vậy là phải trả mãi, không có ngày nào hết!

Khi xưa, thời Thế Tôn còn tại thế, có một người đã giết 999 người. Ông tìm Phật để giết được tổng số 1000 theo tà pháp nào đó. Nhưng không ngờ lại được Phật độ và chứng A LA HÁN quả. Như vậy, cái nợ 999 mạng người đó, vị ấy có trả xong chưa? mà vẫn được chứng A LA HÁN.

Luân hồi sanh tử hay không là do tâm mình quyết định, chứ không do nợ nần đã gây ra quyết định. Nợ thì ắt sẽ trả nhưng chúng ta khoan bàn tới!

2. Quan điểm sai thứ hai: Còn tham sân si thì phải tái sanh trong thế ta bà mà chúng ta đang sanh sống.

Điều đó chỉ đúng nếu vũ trụ chỉ có một thế giới ta bà duy nhất mà chúng ta đang sinh sống! Sẽ không có một cơ sở nào chứng minh được điều đó. Sẽ không ai chứng minh cả. Muốn rõ điều đó thì duy chỉ có Đức Phật mà thôi.

Tuy nhiên Đức Phật đã thuyết giảng có hằng hà sa số các thế giới sai biệt cùng hiện hữu. Mỗi thế giới như vậy là quốc độ của một vị Phật nào đó. Chẳng hạn, cõi ta bà này là quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cõi Cực Lạc là quốc độ của Đức Phật A Di Đà, cõi Tịnh Lưu Ly là quốc độ của Đức Phật Dược Sư,.... (đây là cách nói phương tiện, chứ Phật không có sở hữu chúng).

Nhưng sẽ được làm hai nhóm: nhóm uế độ và tịnh độ. Thế giới chúng ta đang sống thuộc nhóm uế độ, tức là có nhiều thứ xấu ác về hoàn cảnh và nội tâm con người. Còn các cõi như Cực Lạc, Tịnh Lưu Ly, Vô Cấu,... là các cõi nước nói chung là trang nghiêm thanh tịnh về hoàn cảnh cũng như nội tâm của dân chúng. Cho nên chữ tịnh này là ngược lại với chữ xấu uế, chứ không phải là tuyệt đối, vì tuyệt đối không có hình tướng! Còn các cõi thế giới tịnh độ hoặc uế độ thì đều là giả tạm, có hình tướng biến chuyển.

Con người tham cầu những thứ thuộc thế giới nào sẽ vào thế giới đó! Chúng ta tham cầu sở hữu những thứ thuộc ta bà thế giới thì vào ta bà thế giới, chúng ta tham cầu về Cực Lạc thế giới tu tập thì tái sanh sang Cực Lạc. Tham nó có nhiều loại, chứ không phải hễ tham là phải ta bà! Như có những người không tham việc ái dục, không tham tiền tài, không tham vật chất,... nhưng tham cầu việc giải thoát, những người này có thể sanh sang các cõi Tịnh nếu như đáp ứng được cái nhân huân tập sang thế giới đó!

B. Kết luận

Một người có tái sanh hay không, tái sanh vào thế giới nào là do nội tâm của người đó quết định, không cần biết là người đó đã gieo bao nhiêu tội lỗi!

Những người không tin sự hiện hữu của Cực Lạc thì tâm họ quyết định chẳng có nên không tái sanh sang Cực Lạc.
Những người tin sự hiện hữu của Cực Lạc nhưng họ thích tu tập trong ta bà thì tâm họ đã quyết định ở ta bà.
Những người cho rằng tu theo Phật Pháp phải xóa bỏ mọi tâm tham cầu thì tâm họ quyết định không cầu sanh đâu cả, nhưng sẽ vẫn sanh nếu họ chưa đoạn tận các tập khí sanh tử và sanh vào thế giới mà họ biết.

Những người tin sự hiện hữu của thế giới Cực đúng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, về hoàn cảnh và dân chúng nơi đó, rồi phát nguyện sanh, thực hiện đúng một trong số các nhân duyên vãng sanh thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn sang thế giới Cực Lạc.
ta đã nói là mi là thằng đại ngu si nơi ta bà này. cái thằng giết 999 người mà nó thành A La Hán là chỉ trong một lời dạy ngắn ngủi và chỉ 1 sát na nó đã hoàn toàn chứng nhập cái bản thể bất cấu , bất tịnh, bất tăng bất giảm... khi đó nó đã hoàn toàn thoát khỏi những gì mà trong cái đầu ngu si của mi đang nghĩ. cho nên loại ngu si như mi thì về mà rửa đít cho vợ rồi tối đến mà cà khịa đi , lên đây nói nhảm thành ra đến lúc chết lại sanh về cái thế giới của bọn thần kinh phân lập là cái chắc . ahahahahahaahahahahahahahahahahahaha....
còn mi muốn vãng sanh hả? được tao hỗ trợ cho, nhưng mà trong một niệm mà mi chưa từ bỏ được cái quạt la sát của mụ vợ mi , mi còn ôm đồm thích đủ thứ như mi nói là không thể bỏ được , thì tiên sư mi mà cứ nói vãng sanh , mà tao gặp được ngoài đời là nát cái mặt đó , đừng có mà lừa đảo , muốn lừa đảo phải có tài , có sách , có lý, mi phải hiểu là bọn chùa Ba Vàng , rồi Thích Thanh Quyết... toàn là bọn lấy vong linh với cầu siêu ... đã bị đời nó ị trên mặt mà còn làm theo tiếp hả.. mi coi chừng cái bọn vãng sanh như mi sẽ đến lúc như bọn đó . vì đã lừa đảo thì sớm muộn cũng lòi đĩ ra thôi . hahahahahahahahahahahahahhaha......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
ta đã nói là mi là thằng đại ngu si nơi ta bà này. cái thằng giết 999 người mà nó thành A La Hán là chỉ trong một lời dạy ngắn ngủi và chỉ 1 sát na nó đã hoàn toàn chứng nhập cái bản thể bất cấu , bất tịnh, bất tăng bất giảm... khi đó nó đã hoàn toàn thoát khỏi những gì mà trong cái đầu ngu si của mi đang nghĩ. cho nên loại ngu si như mi thì về mà rửa đít cho vợ rồi tối đến mà cà khịa đi , lên đây nói nhảm thành ra đến lúc chết lại sanh về cái thế giới của bọn thần kinh phân lập là cái chắc . ahahahahahaahahahahahahahahahahahaha....
còn mi muốn vãng sanh hả? được tao hỗ trợ cho, nhưng mà trong một niệm mà mi chưa từ bỏ được cái quạt la sát của mụ vợ mi , mi còn ôm đồm thích đủ thứ như mi nói là không thể bỏ được , thì tiên sư mi mà cứ nói vãng sanh , mà tao gặp được ngoài đời là nát cái mặt đó , đừng có mà lừa đảo , muốn lừa đảo phải có tài , có sách , có lý, mi phải hiểu là bọn chùa Ba Vàng , rồi Thích Thanh Quyết... toàn là bọn lấy vong linh với cầu siêu ... đã bị đời nó ị trên mặt mà còn làm theo tiếp hả.. mi coi chừng cái bọn vãng sanh như mi sẽ đến lúc như bọn đó . vì đã lừa đảo thì sớm muộn cũng lòi đĩ ra thôi . hahahahahahahahahahahahahhaha......
Ta đâu có nói ông ấy không chứng đâu nhỉ?
Sẵn đây hỏi ngươi, giết 999 người thì việc ấy có cần đền trả không?
Nếu có thì sau người đó chứng A LA HÁN nhập Niết Bàn mất tiêu rồi.
Còn nếu không thì có trái nhân - quả không?
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Ta đâu có nói ông ấy không chứng đâu nhỉ?
Sẵn đây hỏi ngươi, giết 999 người thì việc ấy có cần đền trả không?
Nếu có thì sau người đó chứng A LA HÁN nhập Niết Bàn mất tiêu rồi.
Còn nếu không thì có trái nhân - quả không?
Mi lại càng ngu khi nói ra . chính Lão Thích Ca đã nói là chẳng có Phật Niết Bàn , chẳng có Niết Bàn Phật. Vậy mà mi cứ ngu si chấp thật có Phật có Niết Bàn là sao hả , thằng ngu lâu dốt dai kia?
Mi cứ bỏ hết con mẹ mi đi , cái quạt la sát nhà mi cũng cho vô lò đi , mọi thứ mi ham muốn , mi cứ khoái làm thì bỏ hết đi, khi đó mi không cần phải hỏi ai, và mi sẽ biết mở mồm hỏi là đại ngu , thậm chí là không bằng con ....... hahahahahaahahahahahahahahahahahahha.....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Mi lại càng ngu khi nói ra . chính Lão Thích Ca đã nói là chẳng có Phật Niết Bàn , chẳng có Niết Bàn Phật. Vậy mà mi cứ ngu si chấp thật có Phật có Niết Bàn là sao hả , thằng ngu lâu dốt dai kia?
Mi cứ bỏ hết con mẹ mi đi , cái quạt la sát nhà mi cũng cho vô lò đi , mọi thứ mi ham muốn , mi cứ khoái làm thì bỏ hết đi, khi đó mi không cần phải hỏi ai, và mi sẽ biết mở mồm hỏi là đại ngu , thậm chí là không bằng con ....... hahahahahaahahahahahahahahahahahahha.....
Uhm, nếu ngươi đã bỏ hết thì được rồi. Thế thì tại sao, bài nào ta viết, người cũng nhảy vô chửi, không bỏ được sao?kkkkkkkk
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Uhm, nếu ngươi đã bỏ hết thì được rồi. Thế thì tại sao, bài nào ta viết, người cũng nhảy vô chửi, không bỏ được sao?kkkkkkkk
ta hỏi mi lão Thích Ca là người thế nào? sao mà vẫn cứ chân trần , suốt 49 năm để chửi cái bọn ngu như mi cho sáng dạ sáng lòng ra hả? mi cứ mở mồm ra là nói ngu mà không biết . ahahahahahahahahahhahahahahahhah
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
ta hỏi mi lão Thích Ca là người thế nào? sao mà vẫn cứ chân trần , suốt 49 năm để chửi cái bọn ngu như mi cho sáng dạ sáng lòng ra hả? mi cứ mở mồm ra là nói ngu mà không biết . ahahahahahahahahahhahahahahahhah
Ủa có, có người như thế sao! Sách vở nào nói vậy? Con mắt nào của nhà người thấy có một ông Phật như thế? KaKaKaKaKa
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Ủa có, có người như thế sao! Sách vở nào nói vậy? Con mắt nào của nhà người thấy có một ông Phật như thế? KaKaKaKaKa
Cái tiên sư nhà mi , mi bấy lâu đọc cái gì, sách mi đọc , cái thế giới lầm lạc mà mi rao giảng chính mồm mi nói là lão Thích Ca thuyết. giờ mi nói không có lão Thích Ca thì là cái mả tổ nhà mi lâu nay ngự trong lòng mi hả? chỉ có mi nói luôn mồm có ông Phật Di Đà , ông Phật Tích Ca , chứ ai nói , mi có nghe tao nói là lão Thích Ca không?, lão ta giác ngộ vậy thôi , còn mi thì tao lại thấy ra là cái bản chất lươn lẹo theo bọn lừa đảo. khi bị phát hiện thì loanh quanh đổi thừa , mi về hỏi con mẹ mi có phải mi là cha của mi không? có khi lại là là thằng lừa đảo cũng nên mới sinh ra cái thằng mi vừa ngu si lại gian trá . hahahahaahahahahahahahaahahahahahha.....
nếu không có một lão Thích Ca thì mi lấy mô ra cái luận điệu có A Di Đà nơi cõi cực Lạc mà mi cứ say sưa như thằng nghiện rượu ôm chai không vậy hả? tiên sư mày nếu chùi đít xong rồi mà không biết chỗ để thì nhét vào mồm mà nuốt để khỏi người ta biết là mi vứt bậy chứ.
Còn ngu như mi thì nói là tao chửi , còn mấy lão già khi xưa thì nịnh loại như mi chăng? vì đã nói là ngu như mi thì bốc cứt ăn gọi là xôi mà đưa cho mi bánh nếp thì mi nói là cứt bò .hahahahahaahahahahaahahahahahahhahahahahha........
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Cái tiên sư nhà mi , mi bấy lâu đọc cái gì, sách mi đọc , cái thế giới lầm lạc mà mi rao giảng chính mồm mi nói là lão Thích Ca thuyết. giờ mi nói không có lão Thích Ca thì là cái mả tổ nhà mi lâu nay ngự trong lòng mi hả? chỉ có mi nói luôn mồm có ông Phật Di Đà , ông Phật Tích Ca , chứ ai nói , mi có nghe tao nói là lão Thích Ca không?, lão ta giác ngộ vậy thôi , còn mi thì tao lại thấy ra là cái bản chất lươn lẹo theo bọn lừa đảo. khi bị phát hiện thì loanh quanh đổi thừa , mi về hỏi con mẹ mi có phải mi là cha của mi không? có khi lại là là thằng lừa đảo cũng nên mới sinh ra cái thằng mi vừa ngu si lại gian trá . hahahahaahahahahahahahaahahahahahha.....
nếu không có một lão Thích Ca thì mi lấy mô ra cái luận điệu có A Di Đà nơi cõi cực Lạc mà mi cứ say sưa như thằng nghiện rượu ôm chai không vậy hả? tiên sư mày nếu chùi đít xong rồi mà không biết chỗ để thì nhét vào mồm mà nuốt để khỏi người ta biết là mi vứt bậy chứ.
Còn ngu như mi thì nói là tao chửi , còn mấy lão già khi xưa thì nịnh loại như mi chăng? vì đã nói là ngu như mi thì bốc cứt ăn gọi là xôi mà đưa cho mi bánh nếp thì mi nói là cứt bò .hahahahahaahahahahaahahahahahahhahahahahha........
Lúc trước. ta nói khi còn là Bồ Tát, Phật Thích Ca xả bỏ đầu, mắt, tai não,.... thì ngươi phê bình, nói ta chấp vào sách, lại còn hỏi con mắt nào của ta thấy. Thì nay ngươi nói lão Thích Ca thì ta cũng với câu hỏi như ngươi hỏi trước đây thôi! Nhưng ngươi đã nhảy ong ổng lên, chửi đến nổi cái miệng bự hơn con mắt. Thế thì so về độ lươn lại thì ngươi là nhất rồi.

Ta đâu có nói là không có Phật Thích Ca, ta chỉ muốn ngươi chỉ ra con mắt nào của ngươi thấy có người tên Thích Ca giác ngộ, vẫn chân trần 49 năm chửi bọn ngu... Nhưng ngươi bí quá, quay sang chửi ta. Ờ, con mắt nào của nhà ngươi thấy mà thuật lại với ta vậy, kể nghe với????

Ta tiếc cho ngươi là trong mắt ngươi vẫn còn có kẻ ngu người giác trong khi cái miệng thì bô bô không Phật, không chúng sanh. Nói với ta rằng phải buông bỏ này, phải buông bỏ kia, ... Ấy vậy mà khi thấy bài viết của ta thì không những không buông bỏ được mà còn nhảy vô viết nhiệt tình. Đúng là tự vả cái mồm téc bét từa lưa hột dưa. kakakakakakaka

Hãy nhắm mắt mà yên nghỉ đi, cái mà ngươi thấy về ta chỉ là ảo ảnh thôi, chớ nên chấp huyễn mà chửi bới như chó táp bông gòn thì vô ích lắm. ka ka ka ka

Nào hãy đọc theo ta: ( do ta đọc sách vở nhiều và chế ra, chớ ta là phàm phu mà, ka ka ka)


Cục đá nằm ngoài bờ
Cùng 7 tỷ con người
Bình đẳng không sai khác
Trong tự tánh tròn đầy
Đều trọn thành Phật Đạo
Chẳng có vật nào thừa
Nằm bên ngoài tự tánh
Tự tánh cùng sanh diệt
Trọn đủ một cá nhân
Không có chỗ thật sanh
Cũng không chỗ thật diệt
Sanh diệt diệt hết rồi
Cá nhân là tự tánh
Tịch chiếu khắp muôn nơi
Không thể suy lường hết
Tận cùng bậc Như Lai
 
Last edited:

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
368
Điểm tương tác
145
Điểm
43
À há!

Cuối cùng cũng trồi lên mặt nước thở được 1 hơi rồi.

Vỗ tay!

Ha ha...

Hôm nay biết rõ mặt mũi Phật Di Đà rồi nhé! Kkkkkkkkk

@thantanmadai chúc mừng lão huynh ngươi nhé! :D
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
À há!

Cuối cùng cũng trồi lên mặt nước thở được 1 hơi rồi.

Vỗ tay!

Ha ha...

Hôm nay biết rõ mặt mũi Phật Di Đà rồi nhé! Kkkkkkkkk

@thantanmadai chúc mừng lão huynh ngươi nhé! :D
Thôi cái thằng điên ni ta để cho chú mi thỉnh thoảng đem ra khảo nghiệm cho vui nhé , thử xem nói nói kệ tủ hay kệ Tivi hay kệ mẹ nó xem nghe chú . híc....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Các bạn nào đủ lòng tin về Cực Lạc Thế Giới thì cùng VNBN này tái sanh sang bên đó. Qua đó, chắc chắn thành tựu Phật Quả chẳng còn nhọc công sức nữa. Đó là cách tu thực tế nhất mà tôi đã nghiên cứu xưa nay. Nhưng bạn phải đủ lòng tin mới được, chứ lúc xuống lúc lên thì hên xui lắm. Bạn có đủ lòng tin thì bạn tu pháp gì cũng được nhưng cuối cùng bạn gom hết về Cực Lạc là được. Giỏi thì cứ Kiến Tánh gì đó thoải mái, dở thì cứ trì danh hiệu Phật cho nhất tâm chuyên chú một hướng Cực Lạc. Xin nhắc lại. bạn phải đủ lòng tin, lòng tin phải kiên cố. Chứ kiểu như nghe cái ông thantanmadai chửi là hoảng hồn, dao động thì nên theo ổng mà học, không ngại ăn đá, ăn đạp liên miên thì kiên trì cũng tỏ ngộ, mà lỡ như không tỏ ngộ thì ổng đi mất tiêu thì ngồi đó mà khóc!
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Các bạn nào đủ lòng tin về Cực Lạc Thế Giới thì cùng VNBN này tái sanh sang bên đó. Qua đó, chắc chắn thành tựu Phật Quả chẳng còn nhọc công sức nữa. Đó là cách tu thực tế nhất mà tôi đã nghiên cứu xưa nay. Nhưng bạn phải đủ lòng tin mới được, chứ lúc xuống lúc lên thì hên xui lắm. Bạn có đủ lòng tin thì bạn tu pháp gì cũng được nhưng cuối cùng bạn gom hết về Cực Lạc là được. Giỏi thì cứ Kiến Tánh gì đó thoải mái, dở thì cứ trì danh hiệu Phật cho nhất tâm chuyên chú một hướng Cực Lạc. Xin nhắc lại. bạn phải đủ lòng tin, lòng tin phải kiên cố. Chứ kiểu như nghe cái ông thantanmadai chửi là hoảng hồn, dao động thì nên theo ổng mà học, không ngại ăn đá, ăn đạp liên miên thì kiên trì cũng tỏ ngộ, mà lỡ như không tỏ ngộ thì ổng đi mất tiêu thì ngồi đó mà khóc!
Mi nói mi nghiên cứu xưa nay, mà mi còn mở mồm là tui đang phàm phu còn có đủ tham ái , chưa thể bỏ vợ con , lại phải lo toan làm đủ mọi thứ chuyện ... vậy mi vãng đi đâu mà đòi thành Phật hả . hahahahahaahahahahahahahahahhahahahahahha....... mi mở mồm hỏi Hoa Vo Tướng là chịu được mũi thuốc mê mà vẫn tỉnh táo .... thì biết mi ngu đến chừng nào rồi, ta hỏi mi đến cái Lão Thích Ca biết là chết đến nơi mà còn không chống lại được mà phải chết đúng như qui luật , mấy cái thằng lừa đảo vãng sanh ốm lăn lóc nhiều năm đến lúc kiệt sức cũng phải chết còn đéo làm được gì mà phải chịu chôn xuống đất mà mi cứ nói là vãng sanh . ahahahahahaahahahahaahahahahahahahahahahhahaha.....
tại sao mi lại muốn có phép thần thông như vậy hả? chỉ vì mi cứ mê muội nên mới tin là có ông Phật bay khắp bốn phương trời , có vị Bồ Tát lướt sóng ngoài biển khơi hễ nghe có ai kêu cứu là đến liền ...... ahahahaahahahahahahahahahha.... hàng ngàn năm nay cho đến tận bây giờ mấy bác ra khơi đánh cá , gặp bão tố chắc chẳng kêu trời hả , gặp mấy thằng tàu khựa nó bắn cho chìm tàu chắc chẳng kêu cứu hả . lúc đó Phật , Bồ Tát ở mơ mi nói ta nghe coi?
Nếu nói lòng tin thì loài người đã tin vào thần thánh từ khi có sự sống đến giờ , nhưng đã có thần thánh nào hại ai và cứu ai chưa hả? hay là do chính con người tạo ra cả. mi đừng có lừa đảo nữa , lòng tin theo mi là mù quáng , mi chưa thấy tận mắt , tay chưa sờ được cực lạc là gì , bản thân còn tục tĩu như bao con người bình thường , vẫn thích cà khịa đàn bà , vẫn khoái món ngon , vẫn muốn người ta ca tụng ....
nếu nói người chết với người bị thuốc mê thì có gì khác biệt , đều là cái chết về thể xác , chỉ khác là chết hẳn và chết một thời gian ngắn . song đó đều là cái chết , lúc đó tự tánh ở đâu?
Nếu mi muốn làm chủ thì thằng chết thật cũng phải làm chủ được chứ ? vậy thì cái thân xác nó phụ thuộc nhân và duyên thì nó cứ vận hành theo nhân duyên chứ nó liên quan gì đến cái tự tánh mi nói hả ? nếu nó thực sự chịu sự chỉ đạo của cái mi gọi là tự tánh thì thằng chết thật về thân xác thì nó vẫn được làm chủ để sống lại chứ . nếu không sao mi lại đòi Hoa Vo Tướng là tỉnh táo khi bị tiêm thuốc mê hả? đồ con lợn .
mi xui mọi người theo tao làm gì, có theo thì theo lời chân thật ông Thích Ca và các vị đã giác ngộ dạy là:
TRÍCH TRONG PHẬT HỌC VỀ TÔN GIÁO CỦA NHÂN LOẠI Tất cả tôn giáo trên thế giới đều phải có đủ các yếu tố sau đây: 1.- Oai quyền.
2.- Nghi thức.
3.- Suy lường.
4.- Truyền thống.
5.- Thần trị và ân điển.
6.- Thần bí.
Về tôn giáo của nhân loại, sáu yếu tố này đã phát huy được tác dụng trọng yếu, nhưng mỗi thứ yếu tố ấy đều có thể làm mất sự khống chế mà sanh ra các tệ đoan. Tệ đoan này làm cho thực cảnh của tôn giáo ngày càng hoang vu, hủ bại(mục nát), lạc đề, đầy thất bại và lẩn quẩn trong mê tín. Phật Thích Ca quyết tâm rửa sạch miếng đất hoang vu này, để cho chân lý đươc mọc mầm. Phật giáo đối với sáu yếu tố này đều không có một chút dính dáng. Do đó làm cho người ta hoãng sợ, vì theo cách quan sát của người thường, nếu một tôn giáo mà thiếu sáu yếu tố này thì không thể tồn tại được. Nhưng sự thực này đều được chứng tỏ như sau:
I.- PHẬT THÍCH CA HOẰNG DƯƠNG MỘT TÔN GIÁO CHẲNG CÓ OAI QUYỀN. Đặc quyền của Bà La Môn đứng trên bốn giai cấp ở Ấn Độ đều bị Phật quét sạch. Phật nói với mọi người, chớ nên tin và ỷ lại thói quen của thế tục, chớ nên vì thấy một học thuyết ở trên kinh điển mà cho là phù hợp với tín ngưỡng của mình, hoặc vì lời khai thị của Đạo Sư mình, mà minh lại tin và mến nó cho nó là ngọn đèn của mình. Chúng ta ở hiện tại cho đến sau khi chết chỉ tin nơi chính mình, chẳng cần sự tiếp tay của người khác. Chỉ có khả năng của chính mình mới đạt được cảnh giới tối cao.
II.- PHẬT HOẰNG DƯƠNG MỘT TÔN GIÁO CHẲNG CÓ NGHI THỨC. Phật cho rằng tất cả nghi thức điển lễ chỉ có hiệu lực bó buộc tinh thần của con người. Về điểm này, nhiều tác giả hình dung Phật giáo chẳng thuộc về lý tánh đạo đức tôn giáo nào cả.
III.- PHẬT HOẰNG DƯƠNG MỘT TÔN GIÁO CHẲNG CÓ SUY LƯỜNG. Lý do này rất đơn giản. Đối với sự cầu tri giải của tham dục. Phật cho là không thể giúp trong việc khai mở trí huệ. Thí dụ như một người bị một mũi tên độc bắn trúng, không cho thầy thuốc chữa liền, mà còn để tìm hiểu mũi tên người bắn v.v… thì như thế, người bị thương sẽ chết trước khi tìm hiểu được.
IV.- PHẬT HOẰNG DƯƠNG MỘT TÔN GIÁO CHẲNG CÓ TRUYỀN THỐNG. Phật kêu gọi một tín đồ từ chổ bị đè ép nặng nề mà tự giải thoát, chớ nên tôn sùng ỷ lại và giử lại những lời dạy bảo của đời trước truyền xuống. Nếu tín thọ phụng hành những giáo điều ấy, sẽ làm cho mình bị mê hoặc và đau khổ, biết đến khi nào tự giác, tự chứng được chính mình ! Phật cho rằng nên cắt đứt truyền thống đời xưa là tốt nhất.
V.- PHẬT HOẰNG DƯƠNG MỘT TÔN GIÁO NHẤN MẠNH TỰ LỰC, KHÔNG CẦU AN ĐIỂN. Vận mệnh của mình không do người khác định đoạt, dù là thần, tiên cho đến Phật cũng không giải thoát dùm cho mình được, mà phải nhờ tự lực mới giải thoát đến cùng tột.
VI.- PHẬT HOẰNG DƯƠNG MỘT TÔN GIÁO KHÔNG THẦN BÍ. Phật nói tất cả bói toán, tiên tri… đều là môn học thấp kém, không cho môn đồ làm những phép thần bí này. “Phàm dùng tà thuật để hiển bày kỳ lạ, đều chẳng phải đệ tử của ta, làm phép thần bí là một việc rất nguy hiểm”. Khi Phật tại thế, Phật luôn luôn phòng ngừa sáu yếu tố có hại kể trên sẽ xâm nhập vào Phật giáo. Vậy mà sau khi Phật diệt rồi, những tệ hại của sáu yếu tố này lần lần tràng khắp. Nhưng sự di hại này không làm mất bản chất chân thật của Phật giáo, mà chúng tôi nhận thức như sau:
1.- Rất chú trọng kinh nghiệm trực tiếp. Xưa nay, chưa có một tôn giáo nào hoàn toàn dùng cách phán đoán do kinh ngiệm trực tiếp để làm sáng tỏ lập trường kinh ngiệm trực tiếp của cá nhân, mới là sự khảo nghiệm chân lý tối hậu đối với mọi vấn đế. Chớ nên y cứ vào một luận lý hoặc suy lý hay biện luận nào. Một đệ tử chân chính của Phật cần phải tự mình chứng ngộ mới được.
2.- Rất khoa học. Kinh nghiệm trực tiếp dẫu cho là sự phán đoán sau cùng, nhưng mục đích của nó là làm sáng tỏ sự quan hệ nhân quả của thế hệ sanh tồn, nghĩa là :Bỉ tồn tại thì thử tồn tại , bỉ chẳng tồn tại thì thử chẳng tồn tại.
3.- Rất thực dụng. Phật xóa bỏ tất cả các suy lường và tìm cầu bên ngoài, mà tập trung chú ý vế sự giải quyết vấn đề thực tế. Lời dạy của phật chỉ là phương tiện tạm thời, chẳng có giá trị nào khác. Cũng như chiếc bè chỉ để qua sông, khi qua đến bờ bên kia rồi, thì thành vô dụng.
4.-Trị liệu. Phật nói : “Ta chẳng ý kiến của người. Ta chẳng hỏi tôn giáo của ngươi,Ta chỉ hỏi ngươi “Có bệnh gì?”. Phật nói “khổ” và cách dứt khổ, “bệnh” và cách dứt bệnh, ta chỉ khai thị cho ngươi việc này .
5.- Nhân bản. Phật thuyết pháp chẳng từ sự bắt đầu của vũ trụ, chỉ nói về thực tế của con người, nói về vấn đề của con người, tánh chất của con người và động lực phát triển của con người mà thôi.
6.- Rất dân chủ. Phật phê bình và đã kích chế độ giai cấp, nhất là sự thiết lập năng lực khuynh hướng về chế độ truyền thừa. Phật sanh ra từ giòng vua chúa, thuộc giai cấp thống trị, lại còn là Tăng sĩ Bà La Môn (có đặc quyền đứng trên bốn giai cấp ở Ấn Độ) mà vẩn quyết định đả phá giai cấp, chẳng màng địa vị xã hội của mình, lấy sự bình đẳng mà đối với đại chúng.
7.-Tự tánh tự độ. Phật pháp là vì sự lợi ích chung cho tất cả chúng sanh, nhưng rất chú trọng về phương tiện tu tập của cá nhân. Đối tượng của Phật thuyết pháp là là mỗi cá nhân, Phật muốn mỗi người đều nhìn ngay chính mình để đạt được Chánh đẳng Chánh giác. Cho nên Phật nói với A Nan rằng : “ Ngươi hãy làm đèn sáng cho chính mình, ngươi phải làm nơi nương tựa cho chính mình, chớ nên nương tựa bên ngoài, phải siêng năng tu tập để giải thóat cho mình”. GHI CHÚ : Chế độ truyền thừa : Cha làm vua thì con cháu là giai cấp vua ; cha làm nô lệ thì con cháu là giai cấp nô lệ.
---o0o---
TRÍCH LỤC : KINH DUY MA CẬT PHẨM THỨ SÁU - BẤT TƯ NGHÌ DUY MA CẬT nói với Xá Lợi Phất rằng : “Kẻ cầu pháp chẳng màng thân mạng, huống là sàng tọa”. “Kẻ cầu pháp chẳng cầu : sắc, thọ, tưởng, hành, thức ; chẳng cầu lục căn; lục trần; luc thức; chẳng cầu tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc)”. “Xá Lợi Phất ! Kẻ cầu pháp chẳng chấp trước cầu Phật, chẳng chấp trước cầu Pháp, chẳng chấp trước cầu Tăng”. “Kẻ cầu pháp chẳng cầu thấy khổ, chẳng cầu đoạn dứt tập khí phiền não, chẳng cầu chứng quả tu đạo. Tại sao ? - Pháp chẳng hý luận, nếu nói : Ta phải thấy khổ, dứt tập khí, chứng diệt, tu đạo, thế là hý luận, chẳng phải cầu pháp”. “Xá Lơi Phất ! Pháp gọi là Tịch diệt, nếu hành theo sanh diệt là cầu sanh diệt, chẳng phải cầu pháp”. - Pháp gọi là không nhiễm, nếu nhiễm nơi pháp cho đến Niết Bàn, thế là nhiễm trước, chẳng phải cầu pháp. - Pháp chẳng có chỗ hành, nếu hành nơi pháp, thế là chỗ hành, chẳng phải cầu pháp. - Pháp chẳng thủ xả, nếu thủ xả pháp thế là thủ xả chẳng phải cầu pháp. - Pháp chẳng xứ sở, nếu chấp trước xứ sở, thế là chấp trước xứ sở, chẳng phải cầu pháp. - Pháp gọi vô tướng, nếu theo tướng để biết, thế là cầu tướng chẳng phải cầu pháp. - Pháp chẳng thể trụ, nếu trụ nơi pháp thế là trụ pháp, chẳng phải cầu pháp. - Pháp chẳng thể kiến, văn, giác, tri, nếu hành theo kiến, văn, giác, tri, thế là kiến, văn, giác, tri, chẳng phải cầu pháp. - Pháp gọi vô vi, nếu hành hữu vi, thế là cầu hữu vi, chẳng phải cầu pháp. Cho nên Xá Lợi Phất, nếu là kẻ cầu pháp thì đối với tất cả pháp : “ƯNG VÔ SỞ CẦU”.
---o0o---
 
Last edited:

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Nào hãy đọc theo ta: ( do ta đọc sách vở nhiều và chế ra, chớ ta là phàm phu mà, ka ka ka)

Cục đá nằm ngoài bờ
Cùng 7 tỷ con người
Bình đẳng không sai khác
Trong tự tánh tròn đầy
Đều trọn thành Phật Đạo
Chẳng có vật nào thừa
Nằm bên ngoài tự tánh
Tự tánh cùng sanh diệt
Trọn đủ một cá nhân
Không có chỗ thật sanh
Cũng không chỗ thật diệt
Sanh diệt diệt hết rồi
Cá nhân là tự tánh
Tịch chiếu khắp muôn nơi
Không thể suy lường hết
Tận cùng bậc Như Lai
Thơ gì mà có mùi hăng
Ngày như quả ớt đêm bằng cổ tay .
hahahahahahahahahahaahhahahahahahahahhahha.......
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
nếu nói người chết với người bị thuốc mê thì có gì khác biệt , đều là cái chết về thể xác , chỉ khác là chết hẳn và chết một thời gian ngắn . song đó đều là cái chết , lúc đó tự tánh ở đâu?
Nếu mi muốn làm chủ thì thằng chết thật cũng phải làm chủ được chứ ? vậy thì cái thân xác nó phụ thuộc nhân và duyên thì nó cứ vận hành theo nhân duyên chứ nó liên quan gì đến cái tự tánh mi nói hả ? nếu nó thực sự chịu sự chỉ đạo của cái mi gọi là tự tánh thì thằng chết thật về thân xác thì nó vẫn được làm chủ để sống lại chứ . nếu không sao mi lại đòi Hoa Vo Tướng là tỉnh táo khi bị tiêm thuốc mê hả? đồ con lợn .
Hahahah, ngươi nói xem, lúc bị đánh thuốc mê còn chẳng biết gì cả thì lúc chết thật, cũng chẳng biết chi đâu, vậy thì làm chủ ở chỗ nào?

Đã rơi vào trạng thái không biết gì cả thì khác chi cục đá? Ai đặt đâu thì ngồi đó!

Theo bạn, khi Phật bị chích thuốc mê thì có rơi vào trạng thái không biết gì cả hay không?
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Hahahah, ngươi nói xem, lúc bị đánh thuốc mê còn chẳng biết gì cả thì lúc chết thật, cũng chẳng biết chi đâu, vậy thì làm chủ ở chỗ nào?

Đã rơi vào trạng thái không biết gì cả thì khác chi cục đá? Ai đặt đâu thì ngồi đó!

Theo bạn, khi Phật bị chích thuốc mê thì có rơi vào trạng thái không biết gì cả hay không?
để đến một thời gian dài đến độ nếu mà Lão Tôn ta lên trời thì không biết đến mấy ngàn lần đi lại rồi mà mi vẫn cứ ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahaahahahaahahahahahahahahahhaha.....
đã nói là cái thân xác bằng thịt này thì từ mi cho đến ông Thích Ca , khi bị thuốc mê thì vẫn cứ như là chết cả hiểu không?
Chắc mi muốn nói đến cái Phật tánh khi đó nó ở mô đúng không?
Hahahahahaahahahahahahahahahahaha... đồ con lợn, loại như mi thì chỉ thế thôi.
hãy tự tìm hiểu đi , có đâu ta nhọc nhằn trăm khổ ngàn cay ở đời này để rồi bỗng dưng nói không cho một con heo biết hả. hahahaahahahahaahahahahahahhaha... Giang hồ đâu có như mi nghĩ vậy, nó rõ ràng sòng phẳng lắm, mi cứ muốn ngồi chơi mà đòi xơi xôi gấc hả . ahahahahahahahaahahahahahahahahahahahaha......
Đến đặt một câu hỏi mà còn không biết đặt cho ra câu hỏi thế nào mới đúng thì ...hahahaahahahaahahahahahahhahaha.... mi dạy học trò cái gì hả? chả trách thời nay tốt nghiệp xong là thành đồ ăn hại cả , toàn láo lếu mất dạy và muốn ăn chơi nói phét, và tính toán theo kiểu ngu si như mi cả . ahahahahahaahahahahahahahahahahhahahha....
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
để đến một thời gian dài đến độ nếu mà Lão Tôn ta lên trời thì không biết đến mấy ngàn lần đi lại rồi mà mi vẫn cứ ngu vẫn hoàn ngu . hahahahahaahahahaahahahahahahahahahhaha.....
đã nói là cái thân xác bằng thịt này thì từ mi cho đến ông Thích Ca , khi bị thuốc mê thì vẫn cứ như là chết cả hiểu không?
Chắc mi muốn nói đến cái Phật tánh khi đó nó ở mô đúng không?
Hahahahahaahahahahahahahahahahaha... đồ con lợn, loại như mi thì chỉ thế thôi.
hãy tự tìm hiểu đi , có đâu ta nhọc nhằn trăm khổ ngàn cay ở đời này để rồi bỗng dưng nói không cho một con heo biết hả. hahahaahahahahaahahahahahahhaha... Giang hồ đâu có như mi nghĩ vậy, nó rõ ràng sòng phẳng lắm, mi cứ muốn ngồi chơi mà đòi xơi xôi gấc hả . ahahahahahahahaahahahahahahahahahahahaha......
Đến đặt một câu hỏi mà còn không biết đặt cho ra câu hỏi thế nào mới đúng thì ...hahahaahahahaahahahahahahhahaha.... mi dạy học trò cái gì hả? chả trách thời nay tốt nghiệp xong là thành đồ ăn hại cả , toàn láo lếu mất dạy và muốn ăn chơi nói phét, và tính toán theo kiểu ngu si như mi cả . ahahahahahaahahahahahahahahahahhahahha....
Nếu bị thuốc mê mà Phật và các A LA HÁN đều bị rơi vào trạng thái không còn hay biết bất kì điều gì cả thì khi chết do già hay bất đắt kì tử, thì cũng chẳng còn hay biết gì cả. Vậy có khác gì cục đá đâu anh bạn ơi?!

Phật cùng với các vị A LA HÁN khi lục thức tắt thì tâm vẫn không bị mê, không rơi vào tình rạng như cục đá không biết gì, mà chỗ này, lục thức không thể biết được! Nhưng bạn lại khẳng định, các vị đó vẫn rơi vào trạng thái không còn biết cái gì cả thì chẳng khác nào nói rằng giác ngộ, giải thoát rồi cũng giống gỗ đá mà thôi.

Bởi vậy, anh bạn có giải thoát được như các vị A LA HÁN và PHẬT đâu mà biết, tưởng rằng mình cũng như Phật rồi từ bụng ta suy ra bụng người mà trật lất hết trơn.

Ông bạn cứ chê ta, còn ái dục, nhưng ái dục là cái gì mà ông phải chê cười nó thế, chắc ông thấy có cái gì dị thường trong ái dục rồi sao?!

Thể xác có quy luật gì ở trong đó mà anh bạn quy định cái tâm phải rơi vào đoạn diệt khi thể xác không hoạt động ư! Bởi vậy, với tư tưởng đó thì là mê rồi, đâu cần thuốc mê. Ông bạn nên biết rằng: lục thức tắt rồi thì tâm các vị A LA HÁN, PHẬT thì vẫn không tắt nhé. Tâm đó dĩ nhiên chẳng thể suy lường nổi (lục thức tắt mà nó vẫn còn thì đâu phải nằm trong phạm vi của lục thức, cũng như tất cả tư tưởng).


Tự tánh thì ai cũng có, nó không cần phải ở đâu và không cần phải làm chi, .... Nhưng chỉ có cái tự tánh đó thôi thì không có cá nhân nào cả. Phải có tâm, tướng. Tâm phóng ra ngoài tự tánh nhưng chẳng ra khỏi được mà xoay chuyển hiện tướng sanh tử, còn như không như vậy nữa thì tâm cũng là tánh, bất sanh bất tử.
 

Hoa Vô Tướng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
9 Thg 4 2018
Bài viết
368
Điểm tương tác
145
Điểm
43
Nếu bị thuốc mê mà Phật và các A LA HÁN đều bị rơi vào trạng thái không còn hay biết bất kì điều gì cả thì khi chết do già hay bất đắt kì tử, thì cũng chẳng còn hay biết gì cả. Vậy có khác gì cục đá đâu anh bạn ơi?!

Phật cùng với các vị A LA HÁN khi lục thức tắt thì tâm vẫn không bị mê, không rơi vào tình rạng như cục đá không biết gì, mà chỗ này, lục thức không thể biết được! Nhưng bạn lại khẳng định, các vị đó vẫn rơi vào trạng thái không còn biết cái gì cả thì chẳng khác nào nói rằng giác ngộ, giải thoát rồi cũng giống gỗ đá mà thôi.

Bởi vậy, anh bạn có giải thoát được như các vị A LA HÁN và PHẬT đâu mà biết, tưởng rằng mình cũng như Phật rồi từ bụng ta suy ra bụng người mà trật lất hết trơn.

Ông bạn cứ chê ta, còn ái dục, nhưng ái dục là cái gì mà ông phải chê cười nó thế, chắc ông thấy có cái gì dị thường trong ái dục rồi sao?!

Thể xác có quy luật gì ở trong đó mà anh bạn quy định cái tâm phải rơi vào đoạn diệt khi thể xác không hoạt động ư! Bởi vậy, với tư tưởng đó thì là mê rồi, đâu cần thuốc mê. Ông bạn nên biết rằng: lục thức tắt rồi thì tâm các vị A LA HÁN, PHẬT thì vẫn không tắt nhé. Tâm đó dĩ nhiên chẳng thể suy lường nổi (lục thức tắt mà nó vẫn còn thì đâu phải nằm trong phạm vi của lục thức, cũng như tất cả tư tưởng).


Tự tánh thì ai cũng có, nó không cần phải ở đâu và không cần phải làm chi, .... Nhưng chỉ có cái tự tánh đó thôi thì không có cá nhân nào cả. Phải có tâm, tướng. Tâm phóng ra ngoài tự tánh nhưng chẳng ra khỏi được mà xoay chuyển hiện tướng sanh tử, còn như không như vậy nữa thì tâm cũng là tánh, bất sanh bất tử.
Chào VNBN!

Vì những gì hiện hữu mà chúng ta có những trải nghiệm tuyệt vời!

Bạn thuộc về những tồn tại tuyệt vời nên tôi sẽ dành cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời!

1. Nếu cha mẹ bạn không đến với nhau thì bạn sẽ là cái đầu buồi gì ở đây???

2. Bạn cho là mình tồn tại, bất sanh, bất tử vậy thì thai trâu,. Bụng lừa đều là bạn???
 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
137
Điểm tương tác
13
Điểm
18
Nếu bị thuốc mê mà Phật và các A LA HÁN đều bị rơi vào trạng thái không còn hay biết bất kì điều gì cả thì khi chết do già hay bất đắt kì tử, thì cũng chẳng còn hay biết gì cả. Vậy có khác gì cục đá đâu anh bạn ơi?!

Phật cùng với các vị A LA HÁN khi lục thức tắt thì tâm vẫn không bị mê, không rơi vào tình rạng như cục đá không biết gì, mà chỗ này, lục thức không thể biết được! Nhưng bạn lại khẳng định, các vị đó vẫn rơi vào trạng thái không còn biết cái gì cả thì chẳng khác nào nói rằng giác ngộ, giải thoát rồi cũng giống gỗ đá mà thôi.

Bởi vậy, anh bạn có giải thoát được như các vị A LA HÁN và PHẬT đâu mà biết, tưởng rằng mình cũng như Phật rồi từ bụng ta suy ra bụng người mà trật lất hết trơn.

Ông bạn cứ chê ta, còn ái dục, nhưng ái dục là cái gì mà ông phải chê cười nó thế, chắc ông thấy có cái gì dị thường trong ái dục rồi sao?!

Thể xác có quy luật gì ở trong đó mà anh bạn quy định cái tâm phải rơi vào đoạn diệt khi thể xác không hoạt động ư! Bởi vậy, với tư tưởng đó thì là mê rồi, đâu cần thuốc mê. Ông bạn nên biết rằng: lục thức tắt rồi thì tâm các vị A LA HÁN, PHẬT thì vẫn không tắt nhé. Tâm đó dĩ nhiên chẳng thể suy lường nổi (lục thức tắt mà nó vẫn còn thì đâu phải nằm trong phạm vi của lục thức, cũng như tất cả tư tưởng).


Tự tánh thì ai cũng có, nó không cần phải ở đâu và không cần phải làm chi, .... Nhưng chỉ có cái tự tánh đó thôi thì không có cá nhân nào cả. Phải có tâm, tướng. Tâm phóng ra ngoài tự tánh nhưng chẳng ra khỏi được mà xoay chuyển hiện tướng sanh tử, còn như không như vậy nữa thì tâm cũng là tánh, bất sanh bất tử.
Mi con nhà ai? cha mẹ mi mần chi mà để ra cái thằng ngu lâu dốt dai như mi ri hứ?
những điều ta nói mi còn nỏ biết ta nói cái chi thì mi cứ Phật với A La Hán mần chi mồ. thật tội nghiệp cho thằng bé thịt không ăn lại cứ gặm xương rồi la làng cho là người ta đối xử tệ ...hahahahahaahahahaahahahahahahahahhaha.........
Hiện tại mi đôi lúc bị đau bụng do tạp ăn mà còn không ra lện cho cái bụng đừng đâu nữa còn nỏ được, mi sướng lên trong người còn nỏ gìm được vẫn cứ phải nịnh mẹ thằng cu một xíu mà ..hahahahahaahahahahaahahahahahahahahhahahha....... huống hồ cái anh chàng 80 tuổi ăn lỡ bát canh nấm độc đành biết là sắp đến ngày tạm biệt anh em nên dặn dò cẩn thận.....
Hầy... chắc là lúc đó anh chàng VO-NHAT-BAT-NHI đang lo tìm gái nên không nhớ nhắc anh chành 80 tuổi khoan hẵng chết nên mới ra nông nỗi đời ni có một thằng VO-NHAT-BAT-NHI ngu si ni ra đời hí .hahahahahahaahahahahahahahahhahah.......
còn điều này nữa ta hé lộ cho mi biết, vì thực tế cái chi cũng đang ở cái mức là sợ nên tham dục mi cũng chỉ dám ở cái mé ngoài của sự sướng, cho nên mi không thể có cái chí xuất trần để mà đi đến tận cùng để biết được đoạn cuối của cái sướng là gì? hahahaaahahahahaahahahahahahahahhahahaha.....
Cho nên Đạo thì còn ở chân núi , mà đời thì mắc ở bụi tre nhiều gai góc.hahahahahaahahahahahahahahahahahhah........
Cứ tiếp tục đi , sướng hết cỡ đi .hahahahaahahahahahahahahahaha.... may ra sẽ thấy CỤC ĐÁ .hahahahaahahahaahahahaahahahahahahahahahahhaha.........
 

Kim Cang Thoi Luan

Moderator
Staff member
Tham gia
13 Thg 8 2018
Bài viết
568
Điểm tương tác
136
Điểm
43
7112Có Tây Phương Cực Lạc thế giới không? Chắc chắn là có. Bởi vì tất cả kinh điển Đại thừa như: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Mi Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đều là giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ.

-Kinh A Mi Đà đức Phật chỉ ngài Xá Lợi Phất hướng về phía Tây cách ~mười muôn ức cõi Phật~ có thế giới tên là Cực Lạc. Thế giới này có đức Phật A Mi Đà đã thành Phật 10 đại A Tăng Kỳ kiếp tức là thành Phật trước ngài Thích Ca Mâu Ni hiện đang thuyết pháp, thế giới này hoàn toàn không có khổ nạn, đều do oai thần bổn nguyện của A Mi Đà Phật gia trì thành tựu, thế giới này không có Tam Ác Đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh).

-Kết thúc bản kinh này lần lược sáu phương Phật đại diện thay mặt hết thảy ba đời chư Phật tán thán A Mi Đà Phật, bằng cách hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp ~tam thiên đại thiên thế giới~ (1000x1000x1000= 1 tỷ 1.000. 000. 000. thế giới).
-----

*Chứng minh cõi A Mi Đà Phật, Cực Lạc thế giới là hợp lý qua "nhân chứng minh".

-Trong kinh Vô Lượng Thọ ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ~nhân địa~ khi còn tu hạnh Bồ Tát của Pháp Tạng Bồ Tát đã tích lũy công đức với thời gian là: Hai trăm mười ức năm.
-Và Thầy của ngài là lão sư Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai đã tuyên thuyết vô lượng cảnh giới chư Phật ở khắp mười phương.
-Với sự thông minh và công đức gia trì mười phương chư Phật, Ngài đã thấy những khiếm khuyết của chư Phật ở mười phương, chọn ra những tinh hoa lập thành cõi Tịnh Độ nhằm dắt dẫn chúng sinh ở mười phương nương về.
--------

*Qủa chứng minh hợp lý:

-Trong 48 Đại nguyện đức A Mi Đà Phật có 7 nguyện căn bản:
1, Nguyện là cõi nước không có Tam Ác Đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh)
2, Nguyện những ai sinh về Cực Lạc thế giới chắc chắn sẽ chứng địa vị bất thối, sẽ vĩnh viễn không đọa lại Tam Ác Đạo
3,Nguyện quyết định thành Chánh Giác, tức là sinh về đó rồi chắn chắn ai ai cũng sẽ đạt học vị quả vị Phật.
4,Nguyện mười niệm vãng sinh
5, Nguyện sám hối được vãng sinh.
6, Nguyện phàm sinh lên Cực Lạc thế giới đều bình đẳng đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp y hệt A Mi Đà Phật.
7, Nguyện chắc chắn tới tiếp dẫn người lâm chung.
----------

*Nay A Mi Đà Phật đã thành Phật trong 10 đại A Tăng Kỳ Kiếp nên mỗi tâm nguyện đã hoàn thành.

-Thành tựu cõi nước Tịnh Độ Vô Lượng Thọ kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật đã tuyên bố A MI ĐÀ PHẬT ĐÃ VIÊN MÃN MỖI LỜI NGUYỆN nên nói:
Phật bảo A Nan: Tỳ Kheo Pháp Tạng, tu hạnh Bồ Tát, tích công dồn đức, vô lượng vô biên. Đối tất cả pháp, thường được tự tại, ở chỗ “hay biết”, đều không phải do, ngôn ngữ phân biệt. Lời thệ nguyện phát, thành tựu viên mãn, như thật an trụ, trang nghiêm đầy đủ, oai đức rộng lớn, thanh tịnh cõi Phật.
-----------

*Kinh Vô Lượng Thọ nói A Mi Đà Phật là chân tánh của người vãng sinh như sau:
-Thế Tôn dạy rằng: Phật Như Lai kia, không từ đâu tới, không đi về đâu, không sanh không diệt, không phải quá khứ, hiện tại vị lai.


A Mi Đà Phật đang thật sự hiện hữu là do oai thần bổn nguyện của Ngài kinh này (Vô Lượng Thọ) lại nói tiếp:
Chỉ vì thực hiện, hạnh nguyện độ sanh, hiện tại Phương Tây, cách Diêm Phù Đề trăm ngàn câu chi na do tha cõi, có một thế giới, tên là Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật, hiệu A Mi Đà, thành Phật đến nay, trải qua mười kiếp. Hiện tại nói pháp, vô lượng vô số, Bồ Tát Thanh Văn, cung kính vây quanh.

------------

*QUA NHÂN PHÁP TẠNG BỒ TÁT TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC HAI TRĂM MƯỜI ỨC NĂM.
-THÀNH TỰU QUẢ TỊNH ĐỘ QUA 48 ĐẠI NGUYỆN.
-Kết luận: Hợp lý cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thành tựu.
----------

*NHỮNG NGƯỜI MUỐN VÃNG SINH VỀ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI.
1, Nhóm người của Vua A Xà Thế.
Trích kinh này:
Đức Thế Tôn nói : Phật A Mi Đà, lúc làm Bồ Tát, cầu đắc nguyện nầy. Vương tử A Xà, cùng với năm trăm vị đại trưởng giả, nghe đặng lời nầy, phát lòng vui lớn, mỗi vị trên tay, nâng lọng hoa vàng, tới lễ trước Phật. Dâng lọng hoa rồi, ngồi sang một phía, nghe Phật giảng kinh. Thâm tâm nguyện rằng: “Khiến cho chúng con, tới khi thành Phật, đều được giống như Phật A Mi Đà”.

Phật liền biết ý, bảo các Tỳ Kheo: Các Vương tử nầy, sau sẽ thành Phật, họ trong đời trước, trú đạo Bồ Tát, từ vô số kiếp, đã từng cúng dường, bốn trăm ức Phật. Thời Phật Ca Diếp, các vị ấy đều làm đệ tử ta, nay cùng gặp lại, đồng cúng dường ta. Lúc chư Tỳ Kheo, nghe Phật nói thế, vô cùng vui mừng.

2, Những ngài như Long Thọ rất nhiều luận, Thế Thân trong Vô Lượng Thọ Kinh Luận, Mã Minh trong Khởi Tín Luận, Quán Âm, Thế Chí, ~Văn Thù, Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm~.
-Rất nhiều người vãng sinh trong 3-5 năm chuyên niệm Phật A Mi Đà y theo kinh A Mi Đà đã vãng sinh thấy Phật ghi lại trong Vãng Sinh Truyện, còn cõi Tây Phương Cực Lạc ngài Thế Thân đã thấy cõi đó vi diệu trang nghiêm nên viết ra bộ luận. Những vị tu thiền đúng lý như Thế Thân trong phái Đại thừa Duy Thức Tông đã công nhận cõi của Phật A Mi Đà.

----------
Vô Lượng Thọ Kinh Luận của ngài Thế Thân nói:
Ta làm Luận, nói Kệ
Nguyện thấy A Mi Đà
Cùng khắp các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc.

Trong Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tánh Luận của ngài Di Lặc nói:
Nguyện đến khi mạng chung,
Thấy Phật Vô Lượng Thọ,
Thân vô biên công đức.

Tôi cùng các tín giả,
Được thấy Phật kia rồi,
Nguyện được ly cấu nhãn,
Thành vô thượng Bồ-đề.

Trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh phẩm 40, Phổ Hiền Hạnh Nguyện, ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói:
Nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung
Trừ hết tất cả các chướng ngại
Tận mặt gặp Phật A Mi Đà
Liền được vãng sanh cõi Cực Lạc,

Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi
Hiện tiền thành tựu nguyện lớn này
Cả thảy tròn đủ không thừa thiếu
Lợi lạc tất cả các chúng sanh.
Chúng hội Mi Đà đều thanh tịnh
Tôi từ hoa sen nở sinh ra
Thân thấy đức Phật Vô Lượng Quang
Liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề.
Nhờ đức Phật kia thọ ký rồi
Tôi hóa vô số vạn ức thân
Trí huệ rộng lớn khắp mười phương
Khắp lợi tất cả chúng sanh giới.


Kinh Vô Lượng Thọ: A Nan bạch rằng: “Cõi Phật tịnh đó, chưa từng có được, con cũng nguyện thích sinh về cõi đó”.
-------------
AI ĐÃ THẤY PHẬT A MI ĐÀ?


1, Tôn giả A Nan người phụng sự đức Bổn sư Thích Ca.

-Trích Vô Lượng Thọ kinh:
Phật bảo A Nan: “Các ông muốn thấy, Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác và chư vị Bồ Tát, các A La Hán, cõi nước đang ở, nên hướng về Tây, phía mặt trời lặn, cung kính đảnh lễ, xưng niệm Nam Mô A Mi Đà Phật”.

A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt hướng về Tây, chấp tay đảnh lễ, rồi bạch Phật rằng: Con nay nguyện thấy, thế giới Cực Lạc, Phật A Mi Đà, phụng sự cúng dường, trồng các căn lành. Đang khi đảnh lễ, bỗng dưng được thấy Phật A Mi Đà, dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm, như ngọn núi vàng, cao vượt hơn hết, tất cả thế giới. Lại cũng nghe đặng, chư Phật Như Lai, mười phương thế giới, xưng dương tán thán, Phật A Mi Đà, các thứ công đức, không ngại không dứt.

Khi nói lời nầy, Phật A Mi Đà, liền từ lòng tay, phóng vô lượng quang, chiếu khắp tất cả, thế giới chư Phật. Ngay trong lúc ấy, cõi nước chư Phật, thảy đều hiện rõ, trong khoảng một tầm, thảy đều do nơi, quang minh thù thắng, vô cùng thanh tịnh, của Phật Mi Đà. Trong thế giới nầy, núi Đen núi Tuyết, Kim Cang Thiết Vi, các núi lớn nhỏ, sông ngòi rừng cây, cung điện trời người, tất cả cảnh giới, chiếu soi nơi nơi. Như mặt trời mọc, chiếu sáng thế gian, tận đường địa ngục, cho đến hang hốc, những chỗ tối tăm, thảy đều khai thông, đồng một sắc sáng. Giống như nạn nước, đầy khắp thế giới, vạn vật trong đó, chìm lỉm không hiện, bao trùm muôn vật, chỉ thấy toàn nước, quang minh Phật kia, cũng giống như thế. Bồ Tát Thanh Văn, tất cả quang minh, đều bị ẩn mờ, chỉ ánh sáng Phật, minh hiện chiếu diệu. Bốn chúng trong hội, Trời Rồng, Tám Bộ, Người và Phi Nhân... thảy thảy đều thấy, thế giới Cực Lạc, các thứ trang nghiêm: Phật A Mi Đà, ngồi trên tòa cao, uy nghi oai đức, tướng tốt sáng chói, Bồ Tát Thanh Văn, cung kính vây quanh. Cũng thí như là: núi chúa Tu Di, vương khỏi mặt biển, sáng rực chiếu diệu, thanh tịnh bằng thẳng, không có tạp uế không hình loại khác, chỉ toàn các thứ, quý báu trang nghiêm, thánh hiền đồng trú. A Nan cùng với, các chúng Bồ Tát, đều rất vui mừng, hớn hở đảnh lễ, cúi đầu sát đất, xưng niệm Nam mô A Mi Đà Phật, Chánh Đẳng Chánh Giác. Chư Thiên nhân dân, cho đến các loài, bò bay máy cựa, thấy ánh sáng nầy, tất cả bệnh khổ, không chi chẳng dứt. Tất cả ưu não, đều được giải thoát, thảy thảy đều phát, tâm từ tu thiện, hoan hỷ khoái lạc. Chuông khánh đàn cầm, và đờøn không hầu, không đánh tự nhiên, cũng phát ngũ âm. Trong cõi nước Phật, chư Thiên nhân dân, đều đem hương hoa, tận trên hư không, rải khắp cúng dường. Vào lúc bấy giờ, thế giới Cực Lạc, về phía hướng Tây, trăm ngàn câu chi na do tha nước, nhờ thần lực Phật, như hiện trước mắt, như thiên nhãn tịnh, quán một tầm đất. Kia thấy cõi nầy, cũng lại như vậy: Cũng đều thấy đặng “thế giới Ta Bà, Thích Ca Như Lai, và các Tỳ Kheo, vây quanh thuyết pháp”.


2,Những người đã tham dự Vô Lượng Thọ Kinh Đã Thấy Phật.

Bấy giờ Thế Tôn, nói kinh pháp nầy, Trời Người thế gian, có đến một vạn hai ngàn na do tha ức chúng sanh, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Có hai mươi ức, chúng sanh chứng đắc, quả A Na Hàm. Sáu ngàn tám trăm, chư vị Tỳ Kheo, phiền não đã sạch, tâm đặng giải thoát. Có bốn mươi ức chư vị Bồ Tát, đối với quả vị Vô Thượng Bồ Đề, trụ bất thối chuyển, công đức hoằng thệ, đem tự trang nghiêm. Hai mươi lăm ức, các loại chúng sanh, được bất thối nhẫn. Có đến bốn vạn ức na do tha, trăm ngàn chúng sanh, đối với quả vị “Vô Thượng Bồ Đề", chưa từng phát ý, nay mới phát tâm. Trồng các căn lành, nguyện sanh Cực Lạc, thấy Phật Mi Đà, đều sẽ vãng sanh cõi Như Lai đó.

--------------

-BỞI PHẬT NHÃN CỦA PHẬT TRÍ TUỆ NHẤT THIẾT TRÍ CÓ THẾ THẤY XA VÔ NGẠI.
-CÒN PHÁP NHÃN CỦA A LA HÁN, BÍCH CHI PHẬT CŨNG CÓ GIỚI HẠN NHƯ trích trong

A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thật Nghĩa Sớ của ngài An Tuệ chứng minh giới hạn trí tuệ thần thông của hàng Thanh Văn như sau:
"Như xưa có một người đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-tử cầu xin xuất gia. Lúc ấy, Tôn giả quán xét người ấy trong hai A-tăng-kỳ kiếp không có căn thiện xuất gia nên không chấp nhận. Người ấy bèn đến chỗ Đức Phật cầu xuất gia, Đức Thế Tôn quán xét thấy ngoài hai A-tăng-kỳ kiếp, người ấy có chút căn thiện, nên thuận cho và nói kệ: Hạt giống giải thoát kia
Ta quán thấy rất nhỏ
Cũng như trong các quặng
Vàng thật ẩn nơi ấy.

*Đức Mục Liên quán xét mẹ mình không biết xứ sinh, nên đến hỏi Đức Phật. Phật bảo: Mẹ ông sinh nơi thế giới Ma-lợi-chi, cách đây tam thiên đại thiên thế giới. Như thế, trong nhiều thứ phân biệt, trí của hàng Thanh văn v.v… đều không thấu đạt."
-Qua luận trên chứng minh trí tuệ của hàng Thanh Văn rất có hạn.

----------
*Như trong kinh A Mi Đà đức Phật đã nói cõi Tây Phương cách đây mười muôn ức Phật độ.
-Một cõi Phật hóa độ tối thiểu cũng là 1 tỷ thế giới, huống hồ là mười muôn ức cõi chư Phật giáo hóa.
-Do đó, kinh này toàn là Phật Thích Ca Mâu Ni tự nói, trí tuệ đứng đầu như Xá Lợi Phất chỉ biết gật đầu.
-Tức là chứng minh của Na Lan Đà, Thánh Ngôn Lượng. Lời nói, vượt tầm hiểu thông thường chỉ có thể tin để đi vào.
----------

KINH NÀY KHÓ TIN, VÌ KHÔNG PHẢI LÀ SUY NGHĨ CỦA PHÀM NHÂN, PHÁP NHÃN CỦA THANH VĂN, DUYÊN GIÁC, MÀ DUY PHẬT NHÃN THẤU.

Kinh A Mi Đà lại nói pháp Tây Phương Tịnh Độ này khó tin như sau:

Xá- Lợi- Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời này: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền trược, não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.
Xá- Lợi- Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó!
-----------
Kết luận: Tịnh độ của chư Phật là hoàn toàn có, dựa vào nhân và duyên để chứng minh hợp lý.
-Các kinh điển Đại thừa nhắc vô số các Tịnh Độ.
-Đức Phật nói cõi trời trong lục đạo luân hồi thì ai cũng thừa nhận, tại vì họ có thể thấy trong phước báu, nhãn quan họ thấy được. Duy Tịnh Độ chư Phật chẳng phải là nhục nhãn của phàm phu, pháp nhãn A La Hán, Bích Chi Phật mà đo lường được.


---------
*Mục tiêu vãng sinh chính là thay đổi trường lớp, bạn bè sau khi học thành tựu rồi quay ngược thuyền từ phổ độ chúng sinh,
-Vãng sinh chẳng phải trốn nợ, chỉ là tạm thời ẩn tu thành Phật. Sau khi thành Phật rồi thì dù có trả những nhân quá khứ cũng có cảm thấy chẳng có chút bận tâm nào.
-Nhân niệm Phật quả thành Phật, nhân nào quả nấy hoàn toàn hợp lý.
-Nếu đời này cả đời không thể chứng vị bất thoái, nhập dòng thánh tức Tu Đà Hoàn quả, thì chưa ai chắc đời sau, đời sau nữa không thoái chuyển tới Tam Ác Đạo.
-Bởi thế, dù cho tu pháp môn nào, cuối cùng về thế giới Hoa Tạng, hay cõi Mật Tông gọi là thế giới Mật Nghiêm tức tên khác của Hoa Tạng thế giới, vẫn phải theo Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tất về cõi Cực Lạc mới sớm hòng viên mãn Phật quả.
 
Last edited:
Bên trên