Nhất thiết duy Tâm

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy như sau:

"Nhược nhân dục liễu tri
Tam thế nhất thiết Phật
Ưng quán pháp giới tánh
Nhất thiết duy TÂM tạo".


Nghĩa là :

"Nếu ai muốn biết rõ
Tất cả Phật ba đời
Hãy quán tánh pháp giới
Hết thảy do TÂM tạo".
"Nếu ai muốn hiểu rõ,
Tất cả Phật ba đời"

- Lời Phật thuyết có hiển nghĩa, mật nghĩa; Hiển nghĩa theo nơi văn tự nghĩa; mật nghĩa y nơi tự chứng nghĩa. Do chỗ tự chứng, cấn phải được ấn chứng thì mới được coi là chân chứng. Tại sao?
Bởi lực dụng chưa phát khởi, chỗ liễu tri của tâm nếu chẳng được chư Phật ấn chứng thì không đủ quyết định tâm; Tâm không quyết định thì bị giao động thối thất; đây là một điểm khó.

" Ưng quán pháp giới tánh"

- Pháp giới tánh nói gọn là pháp tánh; nói rộng là Nhất thiết chư pháp chư Phật sở hộ niệm tánh (Kinh A Di Đà - vô vấn tự thuyết - có nói tới cái tánh này, lấy tánh này làm thể thì hiển bày được cảnh giới Cực Lạc - nghĩa sắc tức thị không; cảnh giới xuyên suốt vô chướng ngại). Y nơi tánh này mà thuyết mà lập thành Kinh.

- Pháp tánh là tổng thể nơi chúng sinh hữu - vô tình; riêng nơi hữu tình gọi là Phật tánh; Nếu có thể tương ưng với Phật tánh thì mới có thể quán được pháp giới tánh. Quán này là quán chiếu - trong chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là quán này;

Tương ưng với Phật tánh mà khởi quán chiếu thì tức thì nhận ra được chân thật tướng của ngũ uẩn; sắc tức thị không - thân trí tánh đồng thể với hư không giới; sắc tướng vạn hữu đồng thể với hư không giới; Ở nơi sắc này dung thông; thì không thấy có chướng ngại của sắc, của thọ, của tướng, của hành, của thức; của phi sắc; phi thọ; phi tướng; phi hành; phi thức;

"Độ nhất thiết khổ ách" tức thì vô lượng vô biên chúng sinh khổ đồng thời tan rã ! Đây là điểm khó.

"Nhất thiết duy tâm tạo"

- Tâm này là tâm niệm, không phải tâm thể. Tâm niệm thì có tướng; tâm thể thì vô tướng; Tâm niệm hữu tướng nên nơi tướng bị kẹt, khởi sinh vạn hữu thì tướng hữu phân thành thô tế.

Niệm vô hình nơi mình là tế, đối với tướng của năng giác là thô;

Lại nơi năng giác bị năng không thấu nhiếp thì năng giác là thô; năng không là tế;

Xoay vần tới cùng tột thì trở về nguồn cội "khởi tạo" vạn hữu.

Chỗ này không còn hiện hữu thì mới rõ là "tưởng" tức là "thọ", là "hành", là "thức" là sắc hữu vạn tượng.

Ôi đau đớn thay !!!
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
"Nếu ai muốn hiểu rõ,
Tất cả Phật ba đời"

- Lời Phật thuyết có hiển nghĩa, mật nghĩa; Hiển nghĩa theo nơi văn tự nghĩa; mật nghĩa y nơi tự chứng nghĩa. Do chỗ tự chứng, cấn phải được ấn chứng thì mới được coi là chân chứng. Tại sao?
Bởi lực dụng chưa phát khởi, chỗ liễu tri của tâm nếu chẳng được chư Phật ấn chứng thì không đủ quyết định tâm; Tâm không quyết định thì bị giao động thối thất; đây là một điểm khó.

" Ưng quán pháp giới tánh"

- Pháp giới tánh nói gọn là pháp tánh; nói rộng là Nhất thiết chư pháp chư Phật sở hộ niệm tánh (Kinh A Di Đà - vô vấn tự thuyết - có nói tới cái tánh này, lấy tánh này làm thể thì hiển bày được cảnh giới Cực Lạc - nghĩa sắc tức thị không; cảnh giới xuyên suốt vô chướng ngại). Y nơi tánh này mà thuyết mà lập thành Kinh.

- Pháp tánh là tổng thể nơi chúng sinh hữu - vô tình; riêng nơi hữu tình gọi là Phật tánh; Nếu có thể tương ưng với Phật tánh thì mới có thể quán được pháp giới tánh. Quán này là quán chiếu - trong chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là quán này;

Tương ưng với Phật tánh mà khởi quán chiếu thì tức thì nhận ra được chân thật tướng của ngũ uẩn; sắc tức thị không - thân trí tánh đồng thể với hư không giới; sắc tướng vạn hữu đồng thể với hư không giới; Ở nơi sắc này dung thông; thì không thấy có chướng ngại của sắc, của thọ, của tướng, của hành, của thức; của phi sắc; phi thọ; phi tướng; phi hành; phi thức;

"Độ nhất thiết khổ ách" tức thì vô lượng vô biên chúng sinh khổ đồng thời tan rã ! Đây là điểm khó.

"Nhất thiết duy tâm tạo"

- Tâm này là tâm niệm, không phải tâm thể. Tâm niệm thì có tướng; tâm thể thì vô tướng; Tâm niệm hữu tướng nên nơi tướng bị kẹt, khởi sinh vạn hữu thì tướng hữu phân thành thô tế.

Niệm vô hình nơi mình là tế, đối với tướng của năng giác là thô;

Lại nơi năng giác bị năng không thấu nhiếp thì năng giác là thô; năng không là tế;

Xoay vần tới cùng tột thì trở về nguồn cội "khởi tạo" vạn hữu.

Chỗ này không còn hiện hữu thì mới rõ là "tưởng" tức là "thọ", là "hành", là "thức" là sắc hữu vạn tượng.

Ôi đau đớn thay !!!
haaaaaaa, con ma làm cách nào để biết chư Phật Ấn chứng hay không Ấn chứng vậy con ma. Ngươi mà nói sàm sẽ bị người điên cho 1 gậy vì người điên là người tu Mật Tông nên phải cẩn ngôn trước khi nói. A di đà Phật!
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
haaaaaaa, con ma làm cách nào để biết chư Phật Ấn chứng hay không Ấn chứng vậy con ma. Ngươi mà nói sàm sẽ bị người điên cho 1 gậy vì người điên là người tu Mật Tông nên phải cẩn ngôn trước khi nói. A di đà Phật!


Hề hề,

Trên hỏi làm sao để biết; dưới lại nói là "nếu mà nói sàm" - tức là cho rằng mình đã biết.

Đã biết thì hỏi làm gì nữa ?!

/* Cái mật tông ăn thịt chúng sinh mới linh thần chú thì ta đã nghe ngươi quảng cáo rồi !
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83


Hề hề,

Trên hỏi làm sao để biết; dưới lại nói là "nếu mà nói sàm" - tức là cho rằng mình đã biết.

Đã biết thì hỏi làm gì nữa ?!

/* Cái mật tông ăn thịt chúng sinh mới linh thần chú thì ta đã nghe ngươi quảng cáo rồi !
heeeeeeeee, Ê con ma, chư Phật mà ấn chứng kia thì ko biết, nhưng mà nếu ngươi nói sàm thì biết. Đừng có đánh trống lãng nữa. Còn cái mà nói mật tông ăn thịt chúng sinh mới linh thần chú người điên chưa bao giờ nói mà đó là lời ngươi nói nhen, nếu người điên nói thì cứ trích dẫn đi, còn không thì ngươi là người phỉ báng pháp môn Mật tông. Đừng có vu khống chuyện không nói có. Người tu học cái gì mà ngay cả lời nói cũng cong queo quẹo quọ lạ kỳ vậy hẻ. A di đà Phật!
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
heeeeeeeee, Ê con ma, chư Phật mà ấn chứng kia thì ko biết, nhưng mà nếu ngươi nói sàm thì biết. Đừng có đánh trống lãng nữa. Còn cái mà nói mật tông ăn thịt chúng sinh mới linh thần chú người điên chưa bao giờ nói mà đó là lời ngươi nói nhen, nếu người điên nói thì cứ trích dẫn đi, còn không thì ngươi là người phỉ báng pháp môn Mật tông. Đừng có vu khống chuyện không nói có. Người tu học cái gì mà ngay cả lời nói cũng cong queo quẹo quọ lạ kỳ vậy hẻ. A di đà Phật!
Cũng có gì lạ !

Để trích ra một ít:

nguoidienhocphat1 đã viết:
Ba Tuần đã viết:
Hề hề,

Hễ ăn thịt chúng sanh thì không phải là đệ tử Phật, dù là theo Lạt Ma, Nguyên thuỷ hay Đại thừa, Tịnh Độ, Thiền Tông!

Rồi tới mi!

Mộ Phần.
Con ma kia, ngươi đang phỉ báng chính đức Phật đó. Hãy xem và nghiền ngẫm nhé. Ngươi đang phỉ báng các vị cao tăng đắc đạo cả hàng trăm triệu người đang tu Nguyên thủy và mật tông. Tội ngươi chắc đọa địa ngục cũng không thể xóa hết.

Chính vì những người như ngươi mà anh em mâu thuẫn giữa nguyên thủy và đại thừa, chính những người như ngươi mà ngăn cản bao nhiêu người bước vào đường tu. Tội của ngươi mà ngồi nghiền ngẫm thì rất sâu dày. Cái ngã ngươi lớn qua ngươi phỉ báng luôn cả đức Phật và các vĩ thánh tăng lạt ma.

Đạo Phật là đạo trung đạo là đạo tùy duyên, nhưng qua con người chấp ngã như ngươi thành một đạo cực đoan và gò bó. Ăn chay là rất tốt nhưng không có cấm người khác và lên án người khác ăn tam tịnh nhục nhen. A di đà Phật!


[Link]
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Cũng có gì lạ !

Để trích ra một ít:

haaaaaaaaaaa, tâm ngươi cố chấp quá đọc vào đó mà ngươi nghĩ là ăn thịt thần chú mới linh nghiệm. Đúng là trí tưởng và suy luận từ văn tự của ngươi thật phong phú. Haaaaaaaa. Có câu nào người điên nói ăn thịt chúng sanh tụng chú mới linh không. Thật là thắc cười quá. A di đà Phật!
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
haaaaaaaaaaa, tâm ngươi cố chấp quá đọc vào đó mà ngươi nghĩ là ăn thịt thần chú mới linh nghiệm. Đúng là trí tưởng và suy luận từ văn tự của ngươi thật phong phú. Haaaaaaaa. Có câu nào người điên nói ăn thịt chúng sanh tụng chú mới linh không. Thật là thắc cười quá. A di đà Phật!
Thế mới nói là "quảng cáo".

 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Thế mới nói là "quảng cáo".

haaaaaaa, người điên đã điên rồi, ngươi còn điên hơn nó nữa con ma ah. Ủa rồi câu hỏi chính lại đi đánh trống lãng, như lời ngươi nói lớn rồi ai chơi kỳ thế, heeeeeeeee. A di đà Phật!
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Gửi bởi Ba Tuần
Hề hề,

Hễ ăn thịt chúng sanh thì không phải là đệ tử Phật, dù là theo Lạt Ma, Nguyên thuỷ hay Đại thừa, Tịnh Độ, Thiền Tông!

Rồi tới mi!

Mộ Phần.

haaaaaaaaaa, ngươi nói:
Hễ ăn thịt chúng sanh thì không phải là đệ tử Phật, dù là theo Lạt Ma, Nguyên thuỷ hay Đại thừa, Tịnh Độ, Thiền Tông!

còn Nam Tuyền còn ghê hơn nữa là giết mèo mà ngươi lại tán dương.

Heeeeeeee. Thật là nực cười. Tu riết rồi không biết mình đang tu cái gì đang nói cái gì, học Phật trên văn tự khác chi con vẹt hẻ. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ. A di đà Phật!
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
Gửi bởi Ba Tuần
Hề hề,

Hễ ăn thịt chúng sanh thì không phải là đệ tử Phật, dù là theo Lạt Ma, Nguyên thuỷ hay Đại thừa, Tịnh Độ, Thiền Tông!

Rồi tới mi!

Mộ Phần.

haaaaaaaaaa, ngươi nói:
Hễ ăn thịt chúng sanh thì không phải là đệ tử Phật, dù là theo Lạt Ma, Nguyên thuỷ hay Đại thừa, Tịnh Độ, Thiền Tông!

còn Nam Tuyền còn ghê hơn nữa là giết mèo mà ngươi lại tán dương.

Heeeeeeee. Thật là nực cười. Tu riết rồi không biết mình đang tu cái gì đang nói cái gì, học Phật trên văn tự khác chi con vẹt hẻ. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ. A di đà Phật!
À, có gì lạ !

Không phải là đệ tử Phật, nhưng có thể là Phật !

Ba Tuần đã viết:
Nam Tuyền cổ Phật
/* Nói thêm chút, không thì não lại nhảy tùm lum mà ko hiểu "cổ Phật" nghĩa là sao ?

Nghĩa là một khi lên giai vị Phật mà đã nhập vào thường tịch quang sau khi thọ ký 1 vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ khác tiếp theo sẽ trụ trì Phật Pháp nơi cõi ấy thì gọi là "cổ"

Ngoài ra còn có nghĩa là hạnh không phải để mô Phạm; nghiệp không phải để học theo. [Bởi có hiểu, có biết đâu mà học !]

Cuối cùng, hết thảy chư Phật đều nói lấy "Pháp làm thầy, lấy giới làm Thầy",

Ơ thế thì nói mà không làm theo như lời nói ư ?!

Hề hề,

Chỗ này thì để lại cho ý thức nhảy số tiếp !
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,955
Điểm tương tác
331
Điểm
83
À, có gì lạ !

Không phải là đệ tử Phật, nhưng có thể là Phật !/* Nói thêm chút, không thì não lại nhảy tùm lum mà ko hiểu "cổ Phật" nghĩa là sao ?

Nghĩa là một khi lên giai vị Phật mà đã nhập vào thường tịch quang sau khi thọ ký 1 vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ khác tiếp theo sẽ trụ trì Phật Pháp nơi cõi ấy thì gọi là "cổ"

Ngoài ra còn có nghĩa là hạnh không phải để mô Phạm; nghiệp không phải để học theo. [Bởi có hiểu, có biết đâu mà học !]

Cuối cùng, hết thảy chư Phật đều nói lấy "Pháp làm thầy, lấy giới làm Thầy",

Ơ thế thì nói mà không làm theo như lời nói ư ?!

Hề hề,

Chỗ này thì để lại cho ý thức nhảy số tiếp !
heeeeeeeee, con ma đang nói tào lao gì vậy, hình như cái não của ngươi không điều khiển được cái mồm của ngươi, A di đà Phật!
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
489
Điểm tương tác
191
Điểm
43
"Nếu ai muốn hiểu rõ,
Tất cả Phật ba đời"

- Lời Phật thuyết có hiển nghĩa, mật nghĩa; Hiển nghĩa theo nơi văn tự nghĩa; mật nghĩa y nơi tự chứng nghĩa. Do chỗ tự chứng, cấn phải được ấn chứng thì mới được coi là chân chứng. Tại sao?
Bởi lực dụng chưa phát khởi, chỗ liễu tri của tâm nếu chẳng được chư Phật ấn chứng thì không đủ quyết định tâm; Tâm không quyết định thì bị giao động thối thất; đây là một điểm khó.

" Ưng quán pháp giới tánh"

- Pháp giới tánh nói gọn là pháp tánh; nói rộng là Nhất thiết chư pháp chư Phật sở hộ niệm tánh (Kinh A Di Đà - vô vấn tự thuyết - có nói tới cái tánh này, lấy tánh này làm thể thì hiển bày được cảnh giới Cực Lạc - nghĩa sắc tức thị không; cảnh giới xuyên suốt vô chướng ngại). Y nơi tánh này mà thuyết mà lập thành Kinh.

- Pháp tánh là tổng thể nơi chúng sinh hữu - vô tình; riêng nơi hữu tình gọi là Phật tánh; Nếu có thể tương ưng với Phật tánh thì mới có thể quán được pháp giới tánh. Quán này là quán chiếu - trong chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là quán này;

Tương ưng với Phật tánh mà khởi quán chiếu thì tức thì nhận ra được chân thật tướng của ngũ uẩn; sắc tức thị không - thân trí tánh đồng thể với hư không giới; sắc tướng vạn hữu đồng thể với hư không giới; Ở nơi sắc này dung thông; thì không thấy có chướng ngại của sắc, của thọ, của tướng, của hành, của thức; của phi sắc; phi thọ; phi tướng; phi hành; phi thức;

"Độ nhất thiết khổ ách" tức thì vô lượng vô biên chúng sinh khổ đồng thời tan rã ! Đây là điểm khó.

"Nhất thiết duy tâm tạo"

- Tâm này là tâm niệm, không phải tâm thể. Tâm niệm thì có tướng; tâm thể thì vô tướng; Tâm niệm hữu tướng nên nơi tướng bị kẹt, khởi sinh vạn hữu thì tướng hữu phân thành thô tế.

Niệm vô hình nơi mình là tế, đối với tướng của năng giác là thô;

Lại nơi năng giác bị năng không thấu nhiếp thì năng giác là thô; năng không là tế;

Xoay vần tới cùng tột thì trở về nguồn cội "khởi tạo" vạn hữu.

Chỗ này không còn hiện hữu thì mới rõ là "tưởng" tức là "thọ", là "hành", là "thức" là sắc hữu vạn tượng.

Ôi đau đớn thay !!!
Chào bạn Ba Tuần

Xem từ đầu tới cuối mà không lọt lỗ tai được chỗ nào, nhưng vì đây là chủ đề 'Nhất thiết duy tâm tạo' nên chỉ nói phần này thôi. Tôi không biết cái mà bạn nói 'tâm niệm, tâm thể' là cái chi chi, nó có thật hay do bạn tưởng tượng, chỉ muốn nói rằng 'Tâm' trong câu đó là Tâm thức. Cái này thì ai cũng biết rõ rồi, nên không cần phải dài dòng làm gì nữa :icon_smile:
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
Chào bạn Ba Tuần

Xem từ đầu tới cuối mà không lọt lỗ tai được chỗ nào, nhưng vì đây là chủ đề 'Nhất thiết duy tâm tạo' nên chỉ nói phần này thôi. Tôi không biết cái mà bạn nói 'tâm niệm, tâm thể' là cái chi chi, nó có thật hay do bạn tưởng tượng, chỉ muốn nói rằng 'Tâm' trong câu đó là Tâm thức. Cái này thì ai cũng biết rõ rồi, nên không cần phải dài dòng làm gì nữa :icon_smile:
Chào bạn Doccoden,

Lâu ngày không gặp, "long" thể vẫn an khang chứ ? ít phiền ít não chứ ?

Thật ra tất cả đều là sản phẩm của sức "tưởng tượng" nơi chính mình tạo ra đấy chứ !

Ngay cả cái "tưởng tượng" cũng là "tưởng tượng" nữa.

Giống như trong sinh học: hạt nhân tế bào tự phân đôi; rồi lại phân đôi;...

Vốn là như thế....tự nhiên xã hội...vốn là tự phân tự chia...chẳng phải ngoài mình mà có cái khác vậy.

Thiệt khó, thiệt khó !
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
489
Điểm tương tác
191
Điểm
43
Chào bạn Doccoden,

Lâu ngày không gặp, "long" thể vẫn an khang chứ ? ít phiền ít não chứ ?

Thật ra tất cả đều là sản phẩm của sức "tưởng tượng" nơi chính mình tạo ra đấy chứ !

Ngay cả cái "tưởng tượng" cũng là "tưởng tượng" nữa.

Giống như trong sinh học: hạt nhân tế bào tự phân đôi; rồi lại phân đôi;...

Vốn là như thế....tự nhiên xã hội...vốn là tự phân tự chia...chẳng phải ngoài mình mà có cái khác vậy.

Thiệt khó, thiệt khó !
Tôi vẫn khỏe, cảm ơn bạn đã hỏi thăm.

Bạn hãy giải thích cụ thể xem sao? Khi nói 'tất cả đều do bản thân mình tưởng tượng ra' thì có phải bạn cho rằng doccoden là do Ba Tuần tưởng tượng ra? :icon_winkgrin2: Cả thế giới này đều do Ba Tuần tưởng tượng, rồi chuyện ba mẹ Ba Tuần sinh ra Ba Tuần cũng là tưởng tượng?...
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
Tôi vẫn khỏe, cảm ơn bạn đã hỏi thăm.

Bạn hãy giải thích cụ thể xem sao? Khi nói 'tất cả đều do bản thân mình tưởng tượng ra' thì có phải bạn cho rằng doccoden là do Ba Tuần tưởng tượng ra? :icon_winkgrin2: Cả thế giới này đều do Ba Tuần tưởng tượng, rồi chuyện ba mẹ Ba Tuần sinh ra Ba Tuần cũng là tưởng tượng?...
Hề hề,

Đúng vậy ! Khi nào ngừng tưởng tượng thì không còn Ba Tuần, không còn ba mẹ, không còn Thế giới cho nên nói là tất cả đều là do mình tưởng tượng ra.
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
489
Điểm tương tác
191
Điểm
43
Hề hề,

Đúng vậy ! Khi nào ngừng tưởng tượng thì không còn Ba Tuần, không còn ba mẹ, không còn Thế giới cho nên nói là tất cả đều là do mình tưởng tượng ra.
Hài nhỉ :D Bạn cho rằng doccoden là do bạn tưởng tượng ra thì tại sao lại nói chuyện với nó? :D Mấy người bị bệnh tâm thần họ nói chuyện với một kẻ nào đó do tưởng tượng ra, nên mọi người mới nói họ bị điên là vậy. Nói rộng ra, bạn cho rằng mọi thứ do bạn tưởng tượng ra thì tại sao bạn lại cư xử như là chúng có thật? Tại sao nói một đằng làm một nẻo vậy bạn? :D

Giờ hỏi đến câu quan trọng nè:

Dựa vào đâu mà bạn cho rằng mọi thứ đều do mình tưởng tượng?
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
Hài nhỉ :D Bạn cho rằng doccoden là do bạn tưởng tượng ra thì tại sao lại nói chuyện với nó? :D Mấy người bị bệnh tâm thần họ nói chuyện với một kẻ nào đó do tưởng tượng ra, nên mọi người mới nói họ bị điên là vậy. Nói rộng ra, bạn cho rằng mọi thứ do bạn tưởng tượng ra thì tại sao bạn lại cư xử như là chúng có thật? Tại sao nói một đằng làm một nẻo vậy bạn? :D

Giờ hỏi đến câu quan trọng nè:

Dựa vào đâu mà bạn cho rằng mọi thứ đều do mình tưởng tượng?
À, dựa vào trí tưởng tượng ấy mà. Hề hề
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
489
Điểm tương tác
191
Điểm
43
À, dựa vào trí tưởng tượng ấy mà. Hề hề
Tưởng bạn dựa vào một cơ sở hay lập luận nào đó, té ra là chỉ tưởng tượng như vậy cho vui thôi à? :D Nếu vậy thì ai muốn nói gì chả được, tưởng tượng vẽ vời ra đủ thứ chuyện....

Vấn đề ở đây là bạn lấy câu nói của Phật giáo ra bông đùa như vậy là phỉ báng lời Phật. Bạn cho rằng câu 'Nhất thiết duy tâm' là do tưởng tượng ra => ý bạn muốn nói Đức Phật bị bệnh hoang tưởng chăng??? :107:
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,537
Điểm tương tác
496
Điểm
83
Tưởng bạn dựa vào một cơ sở hay lập luận nào đó, té ra là chỉ tưởng tượng như vậy cho vui thôi à? :D Nếu vậy thì ai muốn nói gì chả được, tưởng tượng vẽ vời ra đủ thứ chuyện....

Vấn đề ở đây là bạn lấy câu nói của Phật giáo ra bông đùa như vậy là phỉ báng lời Phật. Bạn cho rằng câu 'Nhất thiết duy tâm' là do tưởng tượng ra => ý bạn muốn nói Đức Phật bị bệnh hoang tưởng chăng??? :107:
Nếu Ba Tuần "phỉ báng lời Phật" thì sẽ phải đọa địa ngục thôi.

Còn nếu mod của box thấy lời Ba Tuần nói là "phỉ báng lời Phật" thì cứ đưa ra lời đính chính, rồi xóa bài, trừ điểm cho khỏi di hại tới người khác, lại vừa có tính chất răn đe.

Hề hề.
 

doccoden

Moderator
Staff member
Tham gia
10 Thg 7 2016
Bài viết
489
Điểm tương tác
191
Điểm
43
Nếu Ba Tuần "phỉ báng lời Phật" thì sẽ phải đọa địa ngục thôi.

Còn nếu mod của box thấy lời Ba Tuần nói là "phỉ báng lời Phật" thì cứ đưa ra lời đính chính, rồi xóa bài, trừ điểm cho khỏi di hại tới người khác, lại vừa có tính chất răn đe.

Hề hề.

:D Hí hí, phỉ báng phật pháp hay không thì đã rõ, chả lẽ chờ bạn nói thẳng rằng Phật bị hoang tưởng :D

Tôi chỉ nhắc lại:

Ba Tuần cho rằng câu 'Nhất thiết duy tâm tạo' không đúng sự thật mà là sự tưởng tượng

và không nói gì thêm nữa nhé :018:

Thôi chào bạn.
 
Bên trên