Ném viên đá .... ph1

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
415
Điểm
83
Thưa đạo hữu Tin Tin cùng trưởng bối Nguyên Chiếu!
Topic của đạo hữu Tin Tin về chủ đề Phật có từng niệm Phật không mở ra rất hay. Đến giờ phút này trưởng bối lại đưa ra câu hỏi cũng rất xảo diệu. Rất cảm ơn những điều mà trưởng bối Nguyên Chiếu và quý hữu Tin Tin đã chia sẻ. Những điều chia sẻ đó ắt hẳn sẽ mang lại sự lợi lạc cho rất nhiều người. Lành thay! Lành thay!
Vấn đề trưởng bối Nguyên Chiếu đặt ra:
"Ng -chiếu thấy các thầy bên Tịnh Độ vẫn thường nhắc nhở và thuyết pháp cho Phật tử làm như vậy mà, không biết tự nhiên hiện nay lại có nhiều ý kiến bác bỏ chuyện niệm Phật A Di Đà của họ vậy? Trường hợp này đạo hữu có ý kiến gì không thưa đạo hữu?".
Latuan giải nghi:
Điều này nếu có trách thì trưởng bối hãy trách người truyền pháp và cả người học Phật ở pháp môn Tịnh độ. Latuan không quơ đũa cả nắm mà chỉ nói đến những vị không dùng trí tuệ khách quan, đúng mực, sáng rõ để mà quán chiếu thực tướng pháp môn tu học của chính mình.
Theo như cách nói của trưởng bối: "Tu học muốn thành tựu thì chúng ta phải có trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, nếu chỉ niệm câu danh hiệu A Di Đà mà không thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhịn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ thì vẫn không được thành tựu. Chúng ta có gieo hạt giống trí tuệ Ba La Mật thì trước khi xả bỏ báo thân này mới được về cõi Cực Lạc và ngược lại. Nên việc chuyên tâm niệm Phật phải đi đôi với hành lời Phật dạy thì mọi việc mới viên mãn".
Các thầy bên Tịnh độ liệu có được mấy người thuyết pháp cho người học Phật ở pháp môn niệm Phật rốt ráo được như lời trưởng bối nói. Điều này latuan có cưỡng từ đoạt lý nói hay không thì trưởng bối cứ tùy duyên tham vấn những người học Phật ở pháp môn niệm Phật bất kỳ thì sẽ rõ.
Theo chỗ latuan được biết thì không chỉ những người già, ít học tu theo pháp môn niệm Phật có sự không hề rõ ràng về những điều mà trưởng bối lập luận ở bên trên mà ngay đến cả những người học Phật trẻ tuổi, trí thức khá cao cũng mụ mẫm về pháp môn tu niệm Phật A di đà.
Họ cứ trói vào đời mạt pháp chỉ còn pháp môn niệm Phật A di đà thù thắng phù hợp mọi căn tánh chúng sinh là thường trụ. Đời mạt pháp kinh sách sẽ không còn, nếu còn giấy thì cũng sẽ không còn chữ viết chỉ còn lại pháp môn niệm Phật A di đà giúp người học Phật vãng sinh cực lạc.
Hỏi: Ai nói vậy?
Đáp: Sư thầy, Tổ, Phật nói vậy. Kinh sách viết vậy.
Hỏi: Kinh nào viết vậy?
Đáp: Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Bát,... Và Kinh A di đà, bộ kinh sau cùng mà Phật Thích Ca thuyết trước ngày nhập diệt.
Latuan vấn: Sư thầy có chứng ngộ sẽ không nói vậy. Nếu là chân Tổ sẽ không nói vậy vì người đạt đạo sẽ rất khéo dùng Tam pháp ấn - Không, vô tướng, vô tác. Họ thuyết xong hoặc viết ra giấy trắng mực đen thì liền đó dùng pháp "bôi bảng" ngay. Phật Thích Ca càng không mắc lỗi nói càn như thế. "Người nào dùng sắc, dùng âm thanh cầu Ta. Người ấy hành đạo Tà, ắt chẳng thấy Như Lai"; "49 năm Ta không từng nói một lời nào"... Vậy sao lại nói rằng Phật thuyết như thế? Phật không dùng pháp để trói người chỉ do người vô minh mà thành sự hư vọng.
Dựa vào Tam pháp ấn sẽ sáng rõ đâu là chánh kinh, đâu là ngụy thư, đâu là ngụy thư trong chánh kinh. Ví như bộ kinh Hoa Nghiêm là ngụy kinh bởi do bộ kinh này vốn không do Phật Thích Ca thuyết và đây là trò vẽ vời của giả danh bồ tát mang tên Long Thọ, yếu tố Không - Vô tướng - Vô tác không có ở bộ kinh này. Có thể nghĩ đến bộ kinh này là ngụy kinh của Phật giáo Trung Hoa. Kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng là những bộ kinh có dấu vết Trung Quốc rõ nét.
Cũng lại như vậy. Kinh A di đà không phải là chánh kinh mà Phật Thích Ca thuyết sau cùng. Người Trung Hoa đã lấy một ý trong bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ để lập nên cõi Phật A di đà làm đối trọng với cõi Tiên của đạo Lão đang thịnh hành lúc bấy giờ. Đương nhiên là việc lập ra ngụy kinh A di đà không phải do một người chứng ngộ hoàn toàn bày ra. Người chứng ngộ hoàn toàn rõ biết không có cõi để Phật hay người giác ngộ về thọ dụng. Do vậy nếu dùng làm pháp dụ thì nói xong sẽ bôi bảng.
Chánh pháp đúng mực, thù thắng của Phật Thích Ca tuyên thuyết dựa trên nền tảng - Pháp hay chẳng trói buộc người.
Latuan cũng dựa trên nguyên tắc đó mà chia sẻ chỗ hiểu biết chứ không phải nhằm mục đích trói người.
Hỏi: Vãng sanh cực lạc là sao? Tâm là gì?
Đáp: Vãng sanh cực lạc là sinh về cõi Tây Phương, cõi Phật A di đà để tiếp tục tu tập thành Phật. Tâm ở trên đầu. Nay là thời mạt pháp hãy niệm Phật A di đà nguyện cầu vãng sanh cực lạc kẻo không còn kịp.
Latuan luận:
Người tu pháp môn Tịnh độ cứ nhất định thuyết nay là thời mạt pháp để trói người vào pháp môn niệm hồng danh Phật A di đà xa rời việc tham cứu kinh sách khác là tự đoạn trí tuệ bản thân. Nhốt thân vào pháp môn niệm Phật làm giáo lý chánh pháp có nơi Tam Tạng kinh bị hạn chế trong tâm thức người học Phật khiến đạo Phật rơi vào thời mạt pháp là thật, do giáo lý chánh pháp bị bó hẹp chỉ còn một pháp môn niệm Phật nên thành mạt pháp.
Người truyền pháp, người xem kinh mà không rõ ý kinh lấy ngụy làm chân làm mai một kho tàng chánh pháp nhãn tạng Như Lai, phạm lỗi này phải chăng là hủy báng chánh pháp, làm thân Phật chảy máu ở yếu tố chia Tông, rẽ Giáo tranh đoạt tín đồ.
Chỉ riêng niệm Phật thì khó thể giúp thế hệ người học Phật già nua, lớn tuổi vãng sanh cực lạc. Vậy mà người tu pháp môn niệm Phật cứ xác quyết như thế thì khác nào việc dối gạt người. Những lỗi lầm này do đâu mà có? Không chỉ vậy thế hệ trẻ học Phật theo pháp môn niệm Phật cũng u mê chẳng thông tỏ chánh pháp chỉ vọng cầu về Tây Phương, một lực lượng hoằng pháp cho đạo Phật thảy đều như thế thì mai này đạo Phật sẽ về đâu?
Lỗi này nếu không phải do người truyền pháp ở pháp môn Tịnh độ không tận lực, tận trí thông đạt chánh pháp thì đổ lỗi cho người học Phật pháp môn niệm Phật thì có sự gượng ép lắm vậy.
Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho người truyền pháp không là chưa đúng mực. Ngày nay, người học Phật tìm đến pháp môn niệm Phật mau chóng bỏ đi trí tuệ bản thân cũng như việc tư duy học Phật, vội tin vào những điều siêu hình huyễn hóa lấy cảnh giả làm chân, dựa vào kinh sách bất liễu nghĩa đã tự thị hiểu biết hơn người, ra sức bảo vệ những điều hư ảo mà tự thân không hề rõ biết.
Trưởng bối nói niệm Phật để mai hậu xả bỏ báo thân này về cõi Cực Lạc là lời nói lỗi lầm.
Bỏ đây về kia, chết ở Ta Bà tái sinh ở Tây Phương cực lạc thì là còn trong sinh tử biết đến bao giờ mới vãng sanh.
Người học Phật mà còn mong có nơi chốn, cõi Phật cao quý để về thì còn trong nhân ngã, bản ngã vẹn nguyên thì khổ não, tham đắm còn. Còn dính mắc vạn pháp hư huyễn thì đâu thể giác ngộ giải thoát hoàn toàn.
Từ Báo thân, cõi Cực Lạc mà trưởng bối dùng là nằm trong tư kiến cá nhân, nó thuộc về pháp thế gian nên sẽ vẫn hoài sinh tử.
Nhân đây latuan gượng nói ngắn gọn về 3 thân của Phật:
- Pháp thân Phật: là vạn pháp, là sơn hà đại địa, hư không, sum la vạn tượng gồm cả mọi loài chúng sinh.
- Báo thân Phật: Trước chính là Phật Thích Ca, nay báo thân Phật là trưởng bối, là latuan, là mọi loài chúng sinh nơi Tam giới. Gọi là báo thân là vì mọi chúng sinh thọ nhận nghiệp báo mà ra đời, do mọi chúng sinh dù là ngoại đạo hay nội đạo đều có Phật tánh nên giả lập gọi là báo thân Phật.
Báo thân Phật cũng là báo thân chúng sinh. Nếu ngộ được chánh pháp báo thân phá ngã trở về Pháp Thân gượng nói là giải thoát hoàn toàn chứ không phải là xả báo thân ở Ta Bà để về Cõi Cực Lạc ngự trên hoa sen cửu phẩm.
Cõi Tiên, cõi Phật mười phương đều là sản phẩm vọng tưởng của Phật giáo Trung Hoa và do người chưa triệt ngộ vẽ vời.
- Hóa thân Phật cũng là chúng sinh 3 cõi. Gọi là hóa thân vì do từ vọng tưởng mà hóa hiện ra. Một hóa thân Phật khác là những vị Phật, bồ tát mà Phật Thích Ca từng thuyết ra. Họ không hề có thật, họ được Phật Thích Ca hóa hiện ra trong kính sách nhằm chứa đựng thông điệp Từ Bi, Hỷ Xả cùng Giác Ngộ.
...
Trên đây là những điều latuan rõ biết, cái biết đúng thật với thực tướng vạn pháp mà latuan nhận chân. Chánh kiến của Phật Thích Ca là sáng rõ, minh bạch. Nhưng mỗi người cũng có chánh kiến riêng latuan không buộc mọi người tin nhận. Trưởng bối cứ xem như là tài liệu tham khảo, nếu nhận ra những điều latuan là ngụy tạo thì trưởng bối sẽ biết chân ở đâu, tín tâm của trưởng bối của mọi người là đâu thể mất.
...
Chính vì tỏ ngộ hoặc khách quan nhin nhận nên vài vị sư thầy đã khẳng định Tam Tạng kinh có hàng giả, hàng nhái từ Trung Hoa.
Sở dĩ họ phải lên tiếng là vì người học Phật Việt Nam hiện rơi vào việc tu phước chẳng tu huệ, xa rời chánh pháp Như Lai. Họ xót xa cho sự mục rỗng chánh pháp mà cất tiếng. Và pháp môn Tịnh độ là nền tảng cho sự lạc lối chánh đạo nên người hiểu đạo đã lên tiếng cảnh tỉnh người học Phật lầm đường tà, lối rẽ.
Latuan này từng lận đận trong khổ não may nhờ tìm đến đạo Phật mà trí tuệ mở mang, thâm nhập được kho tàng vô giá Như Lai tạng.
Với việc đạo Phật rơi vào thời mạt pháp, điều này không ảnh hưởng nhiều đến latuan. Latuan cũng không có hiềm khích, tư thù với pháp môn Niệm Phật hay đạo Phật chỉ vì thấy thân Phật chảy máu nên lấy làm đau xót. Do vậy latuan mới vụng bày cái biết của mình.
Có thể vì trưởng bối cũng như nhiều vị khác tựa nơi pháp môn niệm Phật nên cứ cứng nhắc rằng latuan là người bài bác, đả phá pháp môn niệm Phật.
Vậy mọi người nghĩ sao khi latuan nói tọa thiền không thành Phật, trì chú không thành Phật chỉ có niệm Phật mới thành Phật?
Nếu trưởng bối là người học Phật theo pháp môn thiền tông, mật tông thì sao? Tổng hợp lại tất cả thì sẽ ra latuan đả phá cả Thiền - Tịnh - Mật. Sau rốt là latuan đang phá hoại đạo Phật.
Vậy mục đích sau cùng của latuan ở diễn đàn là gì?
Cứ nhìn chùa to, Phật lớn, các sư thầy giàu sụ, đạo pháp suy đồi thì trưởng bối sẽ khắc biết vì sao có trào lưu chỉ ra những sai quấy có nơi những người học Phật theo pháp môn niệm Phật cũng như của đạo Phật.
Người ta thường nói "Một con sâu làm rầu nồi canh". Vậy trưởng bối tự xét xem sâu hiện tại là nhiều hay ít?
Trước sự sa ngã của số đông người truyền pháp chính danh thì trưởng bối thấy đã có Bậc Long Tượng nào nơi đạo Phật đủ sức ra mặt gánh vác việc Như Lai hay không?
Đạo Phật vì lạc lối chánh đạo nên gượng nói là mạt pháp.
Kính!
P/S: latuan mạn phép trả lời trưởng bối Nguyên Chiếu qua topic này.
Mong rằng vàng thật không ngại lửa. Rất cảm ơn trưởng bối đã chia sẻ!
 
Last edited by a moderator:

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Kính mời Giác Ngộ chia sẻ quan điểm

Thưa đạo hữu Tin Tin cùng trưởng bối Nguyên Chiếu!
Topic của đạo hữu Tin Tin về chủ đề Phật có từng niệm Phật không mở ra rất hay. Đến giờ phút này trưởng bối lại đưa ra câu hỏi cũng rất xảo diệu. Rất cảm ơn những điều mà trưởng bối Nguyên Chiếu và quý hữu Tin Tin đã chia sẻ. Những điều chia sẻ đó ắt hẳn sẽ mang lại sự lợi lạc cho rất nhiều người. Lành thay! Lành thay!
Vấn đề trưởng bối Nguyên Chiếu đặt ra:
"Ng -chiếu thấy các thầy bên Tịnh Độ vẫn thường nhắc nhở và thuyết pháp cho Phật tử làm như vậy mà, không biết tự nhiên hiện nay lại có nhiều ý kiến bác bỏ chuyện niệm Phật A Di Đà của họ vậy? Trường hợp này đạo hữu có ý kiến gì không thưa đạo hữu?".
Latuan giải nghi:
Điều này nếu có trách thì trưởng bối hãy trách người truyền pháp và cả người học Phật ở pháp môn Tịnh độ. Latuan không quơ đũa cả nắm mà chỉ nói đến những vị không dùng trí tuệ khách quan, đúng mực, sáng rõ để mà quán chiếu thực tướng pháp môn tu học của chính mình.
Theo như cách nói của trưởng bối: "Tu học muốn thành tựu thì chúng ta phải có trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, nếu chỉ niệm câu danh hiệu A Di Đà mà không thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhịn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ thì vẫn không được thành tựu. Chúng ta có gieo hạt giống trí tuệ Ba La Mật thì trước khi xả bỏ báo thân này mới được về cõi Cực Lạc và ngược lại. Nên việc chuyên tâm niệm Phật phải đi đôi với hành lời Phật dạy thì mọi việc mới viên mãn".
Các thầy bên Tịnh độ liệu có được mấy người thuyết pháp cho người học Phật ở pháp môn niệm Phật rốt ráo được như lời trưởng bối nói. Điều này latuan có cưỡng từ đoạt lý nói hay không thì trưởng bối cứ tùy duyên tham vấn những người học Phật ở pháp môn niệm Phật bất kỳ thì sẽ rõ.
Theo chỗ latuan được biết thì không chỉ những người già, ít học tu theo pháp môn niệm Phật có sự không hề rõ ràng về những điều mà trưởng bối lập luận ở bên trên mà ngay đến cả những người học Phật trẻ tuổi, trí thức khá cao cũng mụ mẫm về pháp môn tu niệm Phật A di đà.
Họ cứ trói vào đời mạt pháp chỉ còn pháp môn niệm Phật A di đà thù thắng phù hợp mọi căn tánh chúng sinh là thường trụ. Đời mạt pháp kinh sách sẽ không còn, nếu còn giấy thì cũng sẽ không còn chữ viết chỉ còn lại pháp môn niệm Phật A di đà giúp người học Phật vãng sinh cực lạc.
Hỏi: Ai nói vậy?
Đáp: Sư thầy, Tổ, Phật nói vậy. Kinh sách viết vậy.
Hỏi: Kinh nào viết vậy?
Đáp: Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Bát,... Và Kinh A di đà, bộ kinh sau cùng mà Phật Thích Ca thuyết trước ngày nhập diệt.
Latuan vấn: Sư thầy có chứng ngộ sẽ không nói vậy. Nếu là chân Tổ sẽ không nói vậy vì người đạt đạo sẽ rất khéo dùng Tam pháp ấn - Không, vô tướng, vô tác. Họ thuyết xong hoặc viết ra giấy trắng mực đen thì liền đó dùng pháp "bôi bảng" ngay. Phật Thích Ca càng không mắc lỗi nói càn như thế. "Người nào dùng sắc, dùng âm thanh cầu Ta. Người ấy hành đạo Tà, ắt chẳng thấy Như Lai"; "49 năm Ta không từng nói một lời nào"... Vậy sao lại nói rằng Phật thuyết như thế? Phật không dùng pháp để trói người chỉ do người vô minh mà thành sự hư vọng.
Dựa vào Tam pháp ấn sẽ sáng rõ đâu là chánh kinh, đâu là ngụy thư, đâu là ngụy thư trong chánh kinh. Ví như bộ kinh Hoa Nghiêm là ngụy kinh bởi do bộ kinh này vốn không do Phật Thích Ca thuyết và đây là trò vẽ vời của giả danh bồ tát mang tên Long Thọ, yếu tố Không - Vô tướng - Vô tác không có ở bộ kinh này. Có thể nghĩ đến bộ kinh này là ngụy kinh của Phật giáo Trung Hoa. Kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng là những bộ kinh có dấu vết Trung Quốc rõ nét.
Cũng lại như vậy. Kinh A di đà không phải là chánh kinh mà Phật Thích Ca thuyết sau cùng. Người Trung Hoa đã lấy một ý trong bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ để lập nên cõi Phật A di đà làm đối trọng với cõi Tiên của đạo Lão đang thịnh hành lúc bấy giờ. Đương nhiên là việc lập ra ngụy kinh A di đà không phải do một người chứng ngộ hoàn toàn bày ra. Người chứng ngộ hoàn toàn rõ biết không có cõi để Phật hay người giác ngộ về thọ dụng. Do vậy nếu dùng làm pháp dụ thì nói xong sẽ bôi bảng.
Chánh pháp đúng mực, thù thắng của Phật Thích Ca tuyên thuyết dựa trên nền tảng - Pháp hay chẳng trói buộc người.
Latuan cũng dựa trên nguyên tắc đó mà chia sẻ chỗ hiểu biết chứ không phải nhằm mục đích trói người.
Hỏi: Vãng sanh cực lạc là sao? Tâm là gì?
Đáp: Vãng sanh cực lạc là sinh về cõi Tây Phương, cõi Phật A di đà để tiếp tục tu tập thành Phật. Tâm ở trên đầu. Nay là thời mạt pháp hãy niệm Phật A di đà nguyện cầu vãng sanh cực lạc kẻo không còn kịp.
Latuan luận:
Người tu pháp môn Tịnh độ cứ nhất định thuyết nay là thời mạt pháp để trói người vào pháp môn niệm hồng danh Phật A di đà xa rời việc tham cứu kinh sách khác là tự đoạn trí tuệ bản thân. Nhốt thân vào pháp môn niệm Phật làm giáo lý chánh pháp có nơi Tam Tạng kinh bị hạn chế trong tâm thức người học Phật khiến đạo Phật rơi vào thời mạt pháp là thật, do giáo lý chánh pháp bị bó hẹp chỉ còn một pháp môn niệm Phật nên thành mạt pháp.
Người truyền pháp, người xem kinh mà không rõ ý kinh lấy ngụy làm chân làm mai một kho tàng chánh pháp nhãn tạng Như Lai, phạm lỗi này phải chăng là hủy báng chánh pháp, làm thân Phật chảy máu ở yếu tố chia Tông, rẽ Giáo tranh đoạt tín đồ.
Chỉ riêng niệm Phật thì khó thể giúp thế hệ người học Phật già nua, lớn tuổi vãng sanh cực lạc. Vậy mà người tu pháp môn niệm Phật cứ xác quyết như thế thì khác nào việc dối gạt người. Những lỗi lầm này do đâu mà có? Không chỉ vậy thế hệ trẻ học Phật theo pháp môn niệm Phật cũng u mê chẳng thông tỏ chánh pháp chỉ vọng cầu về Tây Phương, một lực lượng hoằng pháp cho đạo Phật thảy đều như thế thì mai này đạo Phật sẽ về đâu?
Lỗi này nếu không phải do người truyền pháp ở pháp môn Tịnh độ không tận lực, tận trí thông đạt chánh pháp thì đổ lỗi cho người học Phật pháp môn niệm Phật thì có sự gượng ép lắm vậy.
Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho người truyền pháp không là chưa đúng mực. Ngày nay, người học Phật tìm đến pháp môn niệm Phật mau chóng bỏ đi trí tuệ bản thân cũng như việc tư duy học Phật, vội tin vào những điều siêu hình huyễn hóa lấy cảnh giả làm chân, dựa vào kinh sách bất liễu nghĩa đã tự thị hiểu biết hơn người, ra sức bảo vệ những điều hư ảo mà tự thân không hề rõ biết.
Trưởng bối nói niệm Phật để mai hậu xả bỏ báo thân này về cõi Cực Lạc là lời nói lỗi lầm.
Bỏ đây về kia, chết ở Ta Bà tái sinh ở Tây Phương cực lạc thì là còn trong sinh tử biết đến bao giờ mới vãng sanh.
Người học Phật mà còn mong có nơi chốn, cõi Phật cao quý để về thì còn trong nhân ngã, bản ngã vẹn nguyên thì khổ não, tham đắm còn. Còn dính mắc vạn pháp hư huyễn thì đâu thể giác ngộ giải thoát hoàn toàn.
Từ Báo thân, cõi Cực Lạc mà trưởng bối dùng là nằm trong tư kiến cá nhân, nó thuộc về pháp thế gian nên sẽ vẫn hoài sinh tử.
Nhân đây latuan gượng nói ngắn gọn về 3 thân của Phật:
- Pháp thân Phật: là vạn pháp, là sơn hà đại địa, hư không, sum la vạn tượng gồm cả mọi loài chúng sinh.
- Báo thân Phật: Trước chính là Phật Thích Ca, nay báo thân Phật là trưởng bối, là latuan, là mọi loài chúng sinh nơi Tam giới. Gọi là báo thân là vì mọi chúng sinh thọ nhận nghiệp báo mà ra đời, do mọi chúng sinh dù là ngoại đạo hay nội đạo đều có Phật tánh nên giả lập gọi là báo thân Phật.
Báo thân Phật cũng là báo thân chúng sinh. Nếu ngộ được chánh pháp báo thân phá ngã trở về Pháp Thân gượng nói là giải thoát hoàn toàn chứ không phải là xả báo thân ở Ta Bà để về Cõi Cực Lạc ngự trên hoa sen cửu phẩm.
Cõi Tiên, cõi Phật mười phương đều là sản phẩm vọng tưởng của Phật giáo Trung Hoa và do người chưa triệt ngộ vẽ vời.
- Hóa thân Phật cũng là chúng sinh 3 cõi. Gọi là hóa thân vì do từ vọng tưởng mà hóa hiện ra. Một hóa thân Phật khác là những vị Phật, bồ tát mà Phật Thích Ca từng thuyết ra. Họ không hề có thật, họ được Phật Thích Ca hóa hiện ra trong kính sách nhằm chứa đựng thông điệp Từ Bi, Hỷ Xả cùng Giác Ngộ.
...
Trên đây là những điều latuan rõ biết, cái biết đúng thật với thực tướng vạn pháp mà latuan nhận chân. Chánh kiến của Phật Thích Ca là sáng rõ, minh bạch. Nhưng mỗi người cũng có chánh kiến riêng latuan không buộc mọi người tin nhận. Trưởng bối cứ xem như là tài liệu tham khảo, nếu nhận ra những điều latuan là ngụy tạo thì trưởng bối sẽ biết chân ở đâu, tín tâm của trưởng bối của mọi người là đâu thể mất.
...
Chính vì tỏ ngộ hoặc khách quan nhin nhận nên vài vị sư thầy đã khẳng định Tam Tạng kinh có hàng giả, hàng nhái từ Trung Hoa.
Sở dĩ họ phải lên tiếng là vì người học Phật Việt Nam hiện rơi vào việc tu phước chẳng tu huệ, xa rời chánh pháp Như Lai. Họ xót xa cho sự mục rỗng chánh pháp mà cất tiếng. Và pháp môn Tịnh độ là nền tảng cho sự lạc lối chánh đạo nên người hiểu đạo đã lên tiếng cảnh tỉnh người học Phật lầm đường tà, lối rẽ.
Latuan này từng lận đận trong khổ não mai nhờ tìm đến đạo Phật mà trí tuệ mở mang, thâm nhập được kho tàng vô giá Như Lai tạng.
Với việc đạo Phật rơi vào thời mạt pháp, điều này không ảnh hưởng nhiều đến latuan. Latuan cũng không có hiềm khích, tư thù với pháp môn Niệm Phật hay đạo Phật chỉ vì thấy thân Phật chảy máu nên lấy làm đau xót. Do vậy latuan mới vụng bày cái biết của mình.
Có thể vì trưởng bối cũng như nhiều vị khác tựa nơi pháp môn niệm Phật nên cứ cứng nhắc rằng latuan là người bài bác, đả phá pháp môn niệm Phật.
Vậy mọi người nghĩ sao khi latuan nói tọa thiền không thành Phật, trì chú không thành Phật chỉ có niệm Phật mới thành Phật?
Nếu trưởng bối là người học Phật theo pháp môn thiền tông, mật tông thì sao? Tổng hợp lại tất cả thì sẽ ra latuan đả phá cả Thiền - Tịnh - Mật. Sau rốt là latuan đang phá hoại đạo Phật.
Vậy mục đích sau cùng của latuan ở diễn đàn là gì?
Cứ nhìn chùa to, Phật lớn, các sư thầy giàu sụ, đạo pháp suy đồi thì trưởng bối sẽ khắc biết vì sao có trào lưu chỉ ra những sai quấy có nơi những người học Phật theo pháp môn niệm Phật cũng như của đạo Phật.
Người ta thường nói "Một con sâu làm rầu nồi canh". Vậy trưởng bối tự xét xem sâu hiện tại là nhiều hay ít?
Trước sự sa ngã của số đông người truyền pháp chính danh thì trưởng bối thấy đã có Bậc Long Tượng nào nơi đạo Phật đủ sức ra mặt gánh vác việc Như Lai hay không?
Đạo Phật vì lạc lối chánh đạo nên gượng nói là mạt pháp.
Kính!
P/S: latuan mạn phép trả lời trưởng bối Nguyên Chiếu qua topic này.
Mong rằng vàng thật không ngại lửa. Rất cảm ơn trưởng bối đã chia sẻ!
Kính Giác Ngộ!
Những lúc như thế này rất cần trí tuệ của bạn để chia sẻ quan điểm giúp chúng sanh thoát khỏi mê lầm. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ quý hữu. Lúc này đây rất cần 1 vị Trí tuệ để định hướng phân giải đâu là chơn đâu là ngụy. Rất mong! Rất mong! A di đà Phật!
 

Tin Tin

Registered
Tham gia
11 Thg 7 2015
Bài viết
173
Điểm tương tác
54
Điểm
28
Kính Giác Ngộ!
Những lúc như thế này rất cần trí tuệ của bạn để chia sẻ quan điểm giúp chúng sanh thoát khỏi mê lầm. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ quý hữu. Lúc này đây rất cần 1 vị Trí tuệ để định hướng phân giải đâu là chơn đâu là ngụy. Rất mong! Rất mong! A di đà Phật!
Thưa quý hữu GiacNgo! Bài viết của ngài latuan quý hữu có nhận xét gì không ạ?
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
415
Điểm
83
Thưa đạo hữu GiacNgo! Latuan không đến với diễn đàn này là nhằm vào mục đích tranh luận chỉ là bày ra những điều mình rõ biết bằng chánh kiến, chánh tư duy. Với chủ đề này đã khiến trưởng bối nguoidienhocphat và quý hữu Tin Tin phải lên tiếng mời đạo hữu ứng tiếng. Điều này cho thấy họ ít nhiều cũng có niềm tin với đạo hữu vậy nên chăng đạo hữu hãy vì họ, vì chánh pháp Như Lai mà mở lời.
Người giác ngộ nói nín đều tự tại, nói nín đều hợp đạo. Có lẽ ngay nội dung của topic này có ít nhiều sự chướng ngại với hai vị đó, đó chính là chỗ họ cần đạo hữu khai thông.
Có câu lý có thông thì sự mới không có điều chướng ngại. Do vậy nếu lý còn chưa thông thì sự ắt khó thành.
Đạo hữu hãy tự suy xét lại đừng tự cô phụ chính mình cũng như những người đang tin tưởng đạo hữu.
Kính!
 

Bất giác

Registered
Tham gia
19 Thg 10 2015
Bài viết
24
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Nêu quan điểm

Kính chào các vị trưởng bối - minh triết, đáng kính .

Trong thời gian chờ đợi Trưởng bối Giác Ngộ trả lời.

Quí vị có thể cho phép Bất Giác này trình ý kiến không ạ.

Dạ ! Nếu được phép nêu lên quan điểm, thì Bất Giác này xin được nói là:

BÀI VIẾT CỦA TRƯỞNG BỐI LATUAN (mở đầu chủ đề Ném viên đá xuống mặt hồ dường như tĩnh lặng) LÀ "SAI BÉT" !

Sai bét nghĩa là từ sai tới sai, hết sức là sai ạ !
 

muathularung

Moderator
Staff member
Tham gia
15 Thg 8 2014
Bài viết
287
Điểm tương tác
95
Điểm
28
Chào Đạo hữu

Kính chào các vị trưởng bối - minh triết, đáng kính .

Trong thời gian chờ đợi Trưởng bối Giác Ngộ trả lời.

Quí vị có thể cho phép Bất Giác này trình ý kiến không ạ.

Dạ ! Nếu được phép nêu lên quan điểm, thì Bất Giác này xin được nói là:

BÀI VIẾT CỦA TRƯỞNG BỐI LATUAN (mở đầu chủ đề Ném viên đá xuống mặt hồ dường như tĩnh lặng) LÀ "SAI BÉT" !

Sai bét nghĩa là từ sai tới sai, hết sức là sai ạ !
Tôi cũng muốn biết được thực hư bài viết của LaTuan là đúng hay sai. nay đạo hữu đã phát hiện ra chỗ thiếu sót trầm trọng dẫn đến sai bét bèn bẹt. vậy mong đạo hữu chia sẻ chỗ hiểu và chỉ rõ những điều bét của LaTuan cho mọi người được rõ . mong lắm thay
 

Bất giác

Registered
Tham gia
19 Thg 10 2015
Bài viết
24
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Tôi cũng muốn biết được thực hư bài viết của LaTuan là đúng hay sai. nay đạo hữu đã phát hiện ra chỗ thiếu sót trầm trọng dẫn đến sai bét bèn bẹt. vậy mong đạo hữu chia sẻ chỗ hiểu và chỉ rõ những điều bét của LaTuan cho mọi người được rõ . mong lắm thay
* Sai lầm đáng thương.

Kính thưa quí trưởng bối.

Theo Bất giác nhận thấy, tuy trưởng bối latuan sai lầm trong quán chiếu, nhưng là cái sai lầm đáng thương chớ không đáng trách.

Ngày xưa Angulimala tức là Tỳ kheo Vô não, vì có nhân thức sai lầm trong pháp tu ,mà đã rượt đuổi hành hung đức Như Lai Thế tôn.Ngày nay Trưởng bối latuan cũng vì nhân thức sai lầm trong pháp tu ,mà đã phủ nhận Đức Phật A Di Đà Thế Tôn, thì cái sai lầm này cũng rất đáng thương.

- Thương cho một người có tâm đạo.

- Thương cho người dày công nghiêng cứu.

- thương cho người muốn đem sở học của mình giúp dở người khác, tuy rằng :

Nhiệt tình + ngu dốt = Phá họai.

Nhớ lại, Trưởng bối latuan đã từng nói: Khi thảo luận, có 2 trường hợp: Người trên nói với kẻ dưới, thì là áp đão. Còn nếu bình đẳng trao đổi mới tìm được lẽ công bằng ?

Trưởng bối đã đứng trên lập trường người không niệm Phật A Di Đà đã kích pháp môn niệm Phật A Di Đà ?

Thì nay vãn bối đứng trên lập trường người niệm Phật A Di Đà phản bát lại người bất niệm.

Nếu được bình đẳng trao đổi không có giận hờn, thì Bất giác này xin hầu tiếp, nếu chẳng được vậy thì thôi vậy....

Thật ra:

Đâu phải so đo đúng với sai,

có chi là đúng, có chi sai.

Sai trong thiền vị.- sai rồi đúng,

Đúng ở nhân gian.- đúng lại sai !

Đúng sai, sai đúng như trường mộng.

Sai đúng, đúng sai giấc liêu trai

Nếu đem sai sót chuyển thành đúng.

thì chẳng uống công một lần sai.

 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
415
Điểm
83


* Sai lầm đáng thương.

Kính thưa quí trưởng bối.

Theo Bất giác nhận thấy, tuy trưởng bối latuan sai lầm trong quán chiếu, nhưng là cái sai lầm đáng thương chớ không đáng trách.

Ngày xưa Angulimala tức là Tỳ kheo Vô não, vì có nhân thức sai lầm trong pháp tu ,mà đã rượt đuổi hành hung đức Như Lai Thế tôn.Ngày nay Trưởng bối latuan cũng vì nhân thức sai lầm trong pháp tu ,mà đã phủ nhận Đức Phật A Di Đà Thế Tôn, thì cái sai lầm này cũng rất đáng thương.

- Thương cho một người có tâm đạo.

- Thương cho người dày công nghiêng cứu.

- thương cho người muốn đem sở học của mình giúp dở người khác, tuy rằng :

Nhiệt tình + ngu dốt = Phá họai.

Nhớ lại, Trưởng bối latuan đã từng nói: Khi thảo luận, có 2 trường hợp: Người trên nói với kẻ dưới, thì là áp đão. Còn nếu bình đẳng trao đổi mới tìm được lẽ công bằng ?

Trưởng bối đã đứng trên lập trường người không niệm Phật A Di Đà đã kích pháp môn niệm Phật A Di Đà ?

Thì nay vãn bối đứng trên lập trường người niệm Phật A Di Đà phản bát lại người bất niệm.

Nếu được bình đẳng trao đổi không có giận hờn, thì Bất giác này xin hầu tiếp, nếu chẳng được vậy thì thôi vậy....

Thật ra:

Đâu phải so đo đúng với sai,

có chi là đúng, có chi sai.

Sai trong thiền vị.- sai rồi đúng,

Đúng ở nhân gian.- đúng lại sai !

Đúng sai, sai đúng như trường mộng.

Sai đúng, đúng sai giấc liêu trai

Nếu đem sai sót chuyển thành đúng.

thì chẳng uống công một lần sai.

Ồ! Chào đạo hữu Bất giác! Latuan đang lắng nghe đạo hữu chỉ rõ cái sai của latuan để mang lại điều lợi ích cho nhiều người đây!
Kính!
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Ồ! Chào đạo hữu Bất giác! Latuan đang lắng nghe đạo hữu chỉ rõ cái sai của latuan để mang lại điều lợi ích cho nhiều người đây!
Kính!
Kính latuan!
Mình thấy bất giác đã chỉ rõ rồi bạn. Bạn chỉ cần mở rộng lòng ra, hạ cái ngã xuống, lắng nghe rồi bạn sẽ thấu hiểu. A di đà Phật!
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
415
Điểm
83
Kính latuan!
Mình thấy bất giác đã chỉ rõ rồi bạn. Bạn chỉ cần mở rộng lòng ra, hạ cái ngã xuống, lắng nghe rồi bạn sẽ thấu hiểu. A di đà Phật!
Kính trưởng bối nguoidienhocphat!
Trưởng bối là người thông minh, mẫn tiệp nghe 1 biết 10. Còn latuan là chúng sinh vô minh, ngu độn nên trước lời khai thị của đạo hữu Bất giác và trưởng bối càng khiến latuan thêm mờ mịt.
Thế nhân vẫn thường nói "Có thương thì thương cho trót" vậy nên latuan mong rằng đạo hữu GiacNgo, Bất giác và trưởng bối nguoidienhocphat đừng quá kiệm lời vì trước lời khai thị của 3 vị có lẽ không chỉ riêng mỗi latuan trở nên hồ đồ, điên đảo.
Kính!
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Kính trưởng bối nguoidienhocphat!
Trưởng bối là người thông minh, mẫn tiệp nghe 1 biết 10. Còn latuan là chúng sinh vô minh, ngu độn nên trước lời khai thị của đạo hữu Bất giác và trưởng bối càng khiến latuan thêm mờ mịt.
Thế nhân vẫn thường nói "Có thương thì thương cho trót" vậy nên latuan mong rằng đạo hữu GiacNgo, Bất giác và trưởng bối nguoidienhocphat đừng quá kiệm lời vì trước lời khai thị của 3 vị có lẽ không chỉ riêng mỗi latuan trở nên hồ đồ, điên đảo.
Kính!
Kính latuan
Những gì cần nói với latuan, nguoidien này đã nói rất nhiều rồi. Cô đọng lại trong 4 từ "Tùy thuận nhân duyên". Không có pháp nào là chánh pháp hay tà pháp hết, pháp tà hay chánh do tâm người tu, người dùng pháp tà mà mang đến lợi lạc cho chúng sanh đó là chánh pháp, người diễn thuyết chánh pháp mang đến chúng sanh tham sân si ngã mạn chấp trước, ganh ghét hơn thua đó là tà pháp.
Quan điểm người điên không nhìn pháp người tu họ tu gì mà nhìn vào kết quả là họ tu được gì, họ tu có tiến bộ không, họ tu có giảm tham sân si không, họ tu có an lạc tự tại hay không. chứ không phải mở miệng ra là nhã chữ phun kinh, dẫn cả tam tạng kinh điển vào, hý luận mà cái tâm nó thúi hoắc, cái tâm nó sân si, cái tâm nó độc ác, cái tâm nó hơn thua, cái tâm nó ngã mạn thì cũng vứt sọt rác mà thôi. Vì cứu mình không được thì làm sao cứu người, thật là uổng một kiếp tu, uổng bao nhiêu công sức tiền bạc để tu mà không ra trò trống gì.
Người tu chánh đạo thì càng tu càng giảm tham sân si, càng tu càng thấy mình chẳng là giống ôn gì cả thua cả trâu bò lợn chó, càng tu càng thấy ai cũng là thầy mình, càng tu càng thấy ai cũng là cha mẹ anh em mình, càng tu càng an tĩnh, càng tu càng an lạc. Ngược lại người tu tà đạo càng tu càng thấy tham sân si, càng tu càng thấy mình giỏi hơn người hay hơn người, càng tu càng thấy mình phải được kính trọng, càng tu càng muốn chúng sanh phải lễ phép phải tôn trọng mình, càng tu càng thấy mình đức cao vọng trọng, càng tu càng thấy chúng sanh thấp kém hơn mình, càng tu càng sân khi ai đó đụng vào bản ngã của mình, càng tu càng thấy pháp mình tu là nhất, đạo mình tu là nhất, thấy kinh mình đọc là thù thắng nhất, đó là mình tu theo tà đạo, mình đã đi ngược đường mà mình không biết,
mình đang rớt xuống vực sâu mà mình cứ nghĩ mình đang thâm nhập vào tự tánh Như Lai.
Càng buông xả nhiều, buông xả pháp, buông xả kinh, buông xả chấp trước, buông xả đạo thì trí tuệ ta mới khai mở tương ứng theo nỗ lực buông xả của ta. A di đà Phật!
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
339
Điểm
83
...... Không có pháp nào là chánh pháp hay tà pháp hết, pháp tà hay chánh do tâm người tu, người dùng pháp tà mà mang đến lợi lạc cho chúng sanh đó là chánh pháp, người diễn thuyết chánh pháp mang đến chúng sanh tham sân si ngã mạn chấp trước, ganh ghét hơn thua đó là tà pháp.....
Chào đ/h Latuan,

Nhân câu nói này của đ/h nguoidienhocphat, không biết ý kiến cua đ/h Latuan như thế nào về câu nói trích dẫn trên

Kính
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
415
Điểm
83
Chào đ/h Latuan,

Nhân câu nói này của đ/h nguoidienhocphat, không biết ý kiến cua đ/h Latuan như thế nào về câu nói trích dẫn trên

Kính
Trình trưởng bối Nguyên Chiếu!
Là không còn lời gì để nói. Là tâm địa hẹp hòi chẳng thể chạm đến lòng người.
Xin từ tạ trưởng bối, mọi người và diễn đàn!
 

latuan

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
15 Thg 4 2015
Bài viết
1,263
Điểm tương tác
415
Điểm
83
Thưa cùng trưởng bối nguoidienhocphat!
Bấy lâu nay latuan cứ ngỡ rằng diễn đàn này không có người có tâm đạo hóa ra trưởng bối là người rất có tâm huyết hoằng pháp. Trước đã xuất hiện một GiacNgo đỉnh đạt, nay lại ra đời một Bất giác với lời lẽ bất khả tư nghị. Trưởng bối với 2 người họ dù thời gian hiện thân nơi diễn đàn này là chẳng đồng nhưng tâm tâm tương tức. Thật là vi diệu, xảo hợp.
Ôi! Nhưng sao trưởng bối lại có tâm phân biệt chúng sinh và Phật? GiacNgo vừa ra mặt trưởng bối đã gọi ngay một tiếng quý hữu thân thương, trìu mến, tay bắt mặt mừng sánh bước chung đôi. Còn Bất giác, phải chăng nick này thô trược nên dù Bất giác ngỏ lời, góp sức mắng cho latuan tỉnh mộng thì trưởng bối vẫn không khách khí mà gọi thẳng tên hiệu?
Nếu 3 vị đã 3 người như 1 cùng ra sức hoằng pháp thì latuan không nên gây cản trở việc tốt của 3 vị. Latuan sẽ rời diễn đàn chúc 3 vị Tam hoa tụ đỉnh, nhất thống quần long.
Trưởng bối nguoidienhocphat với diễn đàn phatphaponline cũng như với đạo pháp là rất tâm huyết. Việc xuất hiện GiacNgo và Bất giác khiến latuan bội phục đạo tâm của trưởng bối. Latuan thật hổ thẹn trước đạo tâm đó, thật chẳng dám quấy nhiễu việc hoằng pháp của mọi người nữa. Nay latuan xin từ tạ, lần từ tạ này ắt sẽ không còn trông thấy nhau. Trưởng bối hãy bảo trọng!
Mong rằng trưởng bối sẽ hoằng pháp trên con đường lớn thênh thang chánh pháp và đừng tự cô phụ chính mình.
Kính!
Chuyện ngày nay rồi cũng sẽ như nước chảy, hoa trôi. Rồi sẽ chẳng còn gì nữa... Pháp Như thảo phủ địa cũng chỉ là lời hư vọng.
 

nguoidienhocphat1

Moderator
Staff member
Tham gia
31 Thg 8 2015
Bài viết
1,959
Điểm tương tác
331
Điểm
83
Thưa cùng trưởng bối nguoidienhocphat!
Bấy lâu nay latuan cứ ngỡ rằng diễn đàn này không có người có tâm đạo hóa ra trưởng bối là người rất có tâm huyết hoằng pháp. Trước đã xuất hiện một GiacNgo đỉnh đạt, nay lại ra đời một Bất giác với lời lẽ bất khả tư nghị. Trưởng bối với 2 người họ dù thời gian hiện thân nơi diễn đàn này là chẳng đồng nhưng tâm tâm tương tức. Thật là vi diệu, xảo hợp.
Ôi! Nhưng sao trưởng bối lại có tâm phân biệt chúng sinh và Phật? GiacNgo vừa ra mặt trưởng bối đã gọi ngay một tiếng quý hữu thân thương, trìu mến, tay bắt mặt mừng sánh bước chung đôi. Còn Bất giác, phải chăng nick này thô trược nên dù Bất giác ngỏ lời, góp sức mắng cho latuan tỉnh mộng thì trưởng bối vẫn không khách khí mà gọi thẳng tên hiệu?
Nếu 3 vị đã 3 người như 1 cùng ra sức hoằng pháp thì latuan không nên gây cản trở việc tốt của 3 vị. Latuan sẽ rời diễn đàn chúc 3 vị Tam hoa tụ đỉnh, nhất thống quần long.
Trưởng bối nguoidienhocphat với diễn đàn phatphaponline cũng như với đạo pháp là rất tâm huyết. Việc xuất hiện GiacNgo và Bất giác khiến latuan bội phục đạo tâm của trưởng bối. Latuan thật hổ thẹn trước đạo tâm đó, thật chẳng dám quấy nhiễu việc hoằng pháp của mọi người nữa. Nay latuan xin từ tạ, lần từ tạ này ắt sẽ không còn trông thấy nhau. Trưởng bối hãy bảo trọng!
Mong rằng trưởng bối sẽ hoằng pháp trên con đường lớn thênh thang chánh pháp và đừng tự cô phụ chính mình.
Kính!
Chuyện ngày nay rồi cũng sẽ như nước chảy, hoa trôi. Rồi sẽ chẳng còn gì nữa... Pháp Như thảo phủ địa cũng chỉ là lời hư vọng.
Kính latuan,
Mình xem batgiac, giacngo, latuan, muathularung, vienquang, admin... đồng đẳng như nhau không khởi tâm phân biệt ai cả. Mình luôn cung kính tôn trọng latuan thì gọi giacngo là quý hữu cũng chỉ là chuyện thường tình. Nếu vì bài viết trên mà quý hữu ra đi, thì nguoidien này rất sám hối. Mục đích chia sẻ để chúng ta hiểu sâu hơn về Phật pháp.
vì tất cả bình đẳng nên ai có gì hay chia sẻ mình đều khen, tán thán, ai có gì sai khiếm khuyết mình đều cảnh tỉnh góp ý cho dù người đó là ai đi nữa là sư phụ của mình, hay admin, vienquang6 trong diễn đàn này, và bạn cũng thấy điều đó. Không vì sự kính trọng bạn mà thấy bạn có 1 số tư tưởng còn khiếm khuyết mà mình đồng tình với bạn. Một người trí tuệ như bạn cũng không thích người khác đồng tình theo mình một cách mù quáng.

Chúng ta càng buông xuống chúng ta sẽ càng thấy được biển rộng trời cao, phật pháp nó còn rộng mở hơn nữa chứ không bó hẹp trong tư duy của mình, càng buông bao nhiêu chúng ta sẽ càng thấy những gì ta hiểu về đạo Phật trước đây chính là ếch ngồi đáy giếng. Càng buông bao nhiêu tâm ta sẽ an lạc hơn bấy nhiêu, ta không còn thấy dính mắc nơi ta và người, pháp ta pháp người, đạo ta đạo người... Hãy tự đập bỏ chính mình, hãy tự phá dỡ chính mình càng nhanh và nhiều bao nhiêu thì càng nhanh tiến về bờ giác.
Nguoidien luon trân trọng bạn là một Thiện Trí Thức! Những vị đạt sở học như bạn quả thật rất khó kiếm tìm, và người điên này cũng học phần nào một số tư duy lập luận từ bạn, nhờ bạn mà người điên này hoàn thiện hơn chính mình. Vì thế xin cảm ơn thiện trí thức latuan.
Mong latuan hiểu được những gì mình chia sẻ. A di đà Phật!
 

Nguyên Chiếu

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Staff member
Tham gia
5 Tháng 5 2014
Bài viết
1,002
Điểm tương tác
339
Điểm
83
Trình trưởng bối Nguyên Chiếu!
Là không còn lời gì để nói. Là tâm địa hẹp hòi chẳng thể chạm đến lòng người.
Xin từ tạ trưởng bối, mọi người và diễn đàn!
Chào đ/h Latuan,

Bấy nhiều tâm huyết và sự học hỏi giáo Pháp của đ/h chỉ gói gọn trong vài câu này thôi à, Nguyên Chiếu thấy làm tiếc lắm. Thôi thì đ/h đã quyết thì Ng Chiếu cũng không cưỡng cầu. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Chúc đ/h thân tâm thường an lạc

Kính.
 

Tin Tin

Registered
Tham gia
11 Thg 7 2015
Bài viết
173
Điểm tương tác
54
Điểm
28
Thưa đạo hữu Tin Tin cùng trưởng bối Nguyên Chiếu!
Topic của đạo hữu Tin Tin về chủ đề Phật có từng niệm Phật không mở ra rất hay. Đến giờ phút này trưởng bối lại đưa ra câu hỏi cũng rất xảo diệu. Rất cảm ơn những điều mà trưởng bối Nguyên Chiếu và quý hữu Tin Tin đã chia sẻ. Những điều chia sẻ đó ắt hẳn sẽ mang lại sự lợi lạc cho rất nhiều người. Lành thay! Lành thay!
Vấn đề trưởng bối Nguyên Chiếu đặt ra:
"Ng -chiếu thấy các thầy bên Tịnh Độ vẫn thường nhắc nhở và thuyết pháp cho Phật tử làm như vậy mà, không biết tự nhiên hiện nay lại có nhiều ý kiến bác bỏ chuyện niệm Phật A Di Đà của họ vậy? Trường hợp này đạo hữu có ý kiến gì không thưa đạo hữu?".
Latuan giải nghi:
Điều này nếu có trách thì trưởng bối hãy trách người truyền pháp và cả người học Phật ở pháp môn Tịnh độ. Latuan không quơ đũa cả nắm mà chỉ nói đến những vị không dùng trí tuệ khách quan, đúng mực, sáng rõ để mà quán chiếu thực tướng pháp môn tu học của chính mình.
Theo như cách nói của trưởng bối: "Tu học muốn thành tựu thì chúng ta phải có trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, nếu chỉ niệm câu danh hiệu A Di Đà mà không thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhịn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ thì vẫn không được thành tựu. Chúng ta có gieo hạt giống trí tuệ Ba La Mật thì trước khi xả bỏ báo thân này mới được về cõi Cực Lạc và ngược lại. Nên việc chuyên tâm niệm Phật phải đi đôi với hành lời Phật dạy thì mọi việc mới viên mãn".
Các thầy bên Tịnh độ liệu có được mấy người thuyết pháp cho người học Phật ở pháp môn niệm Phật rốt ráo được như lời trưởng bối nói. Điều này latuan có cưỡng từ đoạt lý nói hay không thì trưởng bối cứ tùy duyên tham vấn những người học Phật ở pháp môn niệm Phật bất kỳ thì sẽ rõ.
Theo chỗ latuan được biết thì không chỉ những người già, ít học tu theo pháp môn niệm Phật có sự không hề rõ ràng về những điều mà trưởng bối lập luận ở bên trên mà ngay đến cả những người học Phật trẻ tuổi, trí thức khá cao cũng mụ mẫm về pháp môn tu niệm Phật A di đà.
Họ cứ trói vào đời mạt pháp chỉ còn pháp môn niệm Phật A di đà thù thắng phù hợp mọi căn tánh chúng sinh là thường trụ. Đời mạt pháp kinh sách sẽ không còn, nếu còn giấy thì cũng sẽ không còn chữ viết chỉ còn lại pháp môn niệm Phật A di đà giúp người học Phật vãng sinh cực lạc.
Hỏi: Ai nói vậy?
Đáp: Sư thầy, Tổ, Phật nói vậy. Kinh sách viết vậy.
Hỏi: Kinh nào viết vậy?
Đáp: Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Bát,... Và Kinh A di đà, bộ kinh sau cùng mà Phật Thích Ca thuyết trước ngày nhập diệt.
Latuan vấn: Sư thầy có chứng ngộ sẽ không nói vậy. Nếu là chân Tổ sẽ không nói vậy vì người đạt đạo sẽ rất khéo dùng Tam pháp ấn - Không, vô tướng, vô tác. Họ thuyết xong hoặc viết ra giấy trắng mực đen thì liền đó dùng pháp "bôi bảng" ngay. Phật Thích Ca càng không mắc lỗi nói càn như thế. "Người nào dùng sắc, dùng âm thanh cầu Ta. Người ấy hành đạo Tà, ắt chẳng thấy Như Lai"; "49 năm Ta không từng nói một lời nào"... Vậy sao lại nói rằng Phật thuyết như thế? Phật không dùng pháp để trói người chỉ do người vô minh mà thành sự hư vọng.
Dựa vào Tam pháp ấn sẽ sáng rõ đâu là chánh kinh, đâu là ngụy thư, đâu là ngụy thư trong chánh kinh. Ví như bộ kinh Hoa Nghiêm là ngụy kinh bởi do bộ kinh này vốn không do Phật Thích Ca thuyết và đây là trò vẽ vời của giả danh bồ tát mang tên Long Thọ, yếu tố Không - Vô tướng - Vô tác không có ở bộ kinh này. Có thể nghĩ đến bộ kinh này là ngụy kinh của Phật giáo Trung Hoa. Kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng là những bộ kinh có dấu vết Trung Quốc rõ nét.
Cũng lại như vậy. Kinh A di đà không phải là chánh kinh mà Phật Thích Ca thuyết sau cùng. Người Trung Hoa đã lấy một ý trong bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ để lập nên cõi Phật A di đà làm đối trọng với cõi Tiên của đạo Lão đang thịnh hành lúc bấy giờ. Đương nhiên là việc lập ra ngụy kinh A di đà không phải do một người chứng ngộ hoàn toàn bày ra. Người chứng ngộ hoàn toàn rõ biết không có cõi để Phật hay người giác ngộ về thọ dụng. Do vậy nếu dùng làm pháp dụ thì nói xong sẽ bôi bảng.
Chánh pháp đúng mực, thù thắng của Phật Thích Ca tuyên thuyết dựa trên nền tảng - Pháp hay chẳng trói buộc người.
Latuan cũng dựa trên nguyên tắc đó mà chia sẻ chỗ hiểu biết chứ không phải nhằm mục đích trói người.
Hỏi: Vãng sanh cực lạc là sao? Tâm là gì?
Đáp: Vãng sanh cực lạc là sinh về cõi Tây Phương, cõi Phật A di đà để tiếp tục tu tập thành Phật. Tâm ở trên đầu. Nay là thời mạt pháp hãy niệm Phật A di đà nguyện cầu vãng sanh cực lạc kẻo không còn kịp.
Latuan luận:
Người tu pháp môn Tịnh độ cứ nhất định thuyết nay là thời mạt pháp để trói người vào pháp môn niệm hồng danh Phật A di đà xa rời việc tham cứu kinh sách khác là tự đoạn trí tuệ bản thân. Nhốt thân vào pháp môn niệm Phật làm giáo lý chánh pháp có nơi Tam Tạng kinh bị hạn chế trong tâm thức người học Phật khiến đạo Phật rơi vào thời mạt pháp là thật, do giáo lý chánh pháp bị bó hẹp chỉ còn một pháp môn niệm Phật nên thành mạt pháp.
Người truyền pháp, người xem kinh mà không rõ ý kinh lấy ngụy làm chân làm mai một kho tàng chánh pháp nhãn tạng Như Lai, phạm lỗi này phải chăng là hủy báng chánh pháp, làm thân Phật chảy máu ở yếu tố chia Tông, rẽ Giáo tranh đoạt tín đồ.
Chỉ riêng niệm Phật thì khó thể giúp thế hệ người học Phật già nua, lớn tuổi vãng sanh cực lạc. Vậy mà người tu pháp môn niệm Phật cứ xác quyết như thế thì khác nào việc dối gạt người. Những lỗi lầm này do đâu mà có? Không chỉ vậy thế hệ trẻ học Phật theo pháp môn niệm Phật cũng u mê chẳng thông tỏ chánh pháp chỉ vọng cầu về Tây Phương, một lực lượng hoằng pháp cho đạo Phật thảy đều như thế thì mai này đạo Phật sẽ về đâu?
Lỗi này nếu không phải do người truyền pháp ở pháp môn Tịnh độ không tận lực, tận trí thông đạt chánh pháp thì đổ lỗi cho người học Phật pháp môn niệm Phật thì có sự gượng ép lắm vậy.
Nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho người truyền pháp không là chưa đúng mực. Ngày nay, người học Phật tìm đến pháp môn niệm Phật mau chóng bỏ đi trí tuệ bản thân cũng như việc tư duy học Phật, vội tin vào những điều siêu hình huyễn hóa lấy cảnh giả làm chân, dựa vào kinh sách bất liễu nghĩa đã tự thị hiểu biết hơn người, ra sức bảo vệ những điều hư ảo mà tự thân không hề rõ biết.
Trưởng bối nói niệm Phật để mai hậu xả bỏ báo thân này về cõi Cực Lạc là lời nói lỗi lầm.
Bỏ đây về kia, chết ở Ta Bà tái sinh ở Tây Phương cực lạc thì là còn trong sinh tử biết đến bao giờ mới vãng sanh.
Người học Phật mà còn mong có nơi chốn, cõi Phật cao quý để về thì còn trong nhân ngã, bản ngã vẹn nguyên thì khổ não, tham đắm còn. Còn dính mắc vạn pháp hư huyễn thì đâu thể giác ngộ giải thoát hoàn toàn.
Từ Báo thân, cõi Cực Lạc mà trưởng bối dùng là nằm trong tư kiến cá nhân, nó thuộc về pháp thế gian nên sẽ vẫn hoài sinh tử.
Nhân đây latuan gượng nói ngắn gọn về 3 thân của Phật:
- Pháp thân Phật: là vạn pháp, là sơn hà đại địa, hư không, sum la vạn tượng gồm cả mọi loài chúng sinh.
- Báo thân Phật: Trước chính là Phật Thích Ca, nay báo thân Phật là trưởng bối, là latuan, là mọi loài chúng sinh nơi Tam giới. Gọi là báo thân là vì mọi chúng sinh thọ nhận nghiệp báo mà ra đời, do mọi chúng sinh dù là ngoại đạo hay nội đạo đều có Phật tánh nên giả lập gọi là báo thân Phật.
Báo thân Phật cũng là báo thân chúng sinh. Nếu ngộ được chánh pháp báo thân phá ngã trở về Pháp Thân gượng nói là giải thoát hoàn toàn chứ không phải là xả báo thân ở Ta Bà để về Cõi Cực Lạc ngự trên hoa sen cửu phẩm.
Cõi Tiên, cõi Phật mười phương đều là sản phẩm vọng tưởng của Phật giáo Trung Hoa và do người chưa triệt ngộ vẽ vời.
- Hóa thân Phật cũng là chúng sinh 3 cõi. Gọi là hóa thân vì do từ vọng tưởng mà hóa hiện ra. Một hóa thân Phật khác là những vị Phật, bồ tát mà Phật Thích Ca từng thuyết ra. Họ không hề có thật, họ được Phật Thích Ca hóa hiện ra trong kính sách nhằm chứa đựng thông điệp Từ Bi, Hỷ Xả cùng Giác Ngộ.
...
Trên đây là những điều latuan rõ biết, cái biết đúng thật với thực tướng vạn pháp mà latuan nhận chân. Chánh kiến của Phật Thích Ca là sáng rõ, minh bạch. Nhưng mỗi người cũng có chánh kiến riêng latuan không buộc mọi người tin nhận. Trưởng bối cứ xem như là tài liệu tham khảo, nếu nhận ra những điều latuan là ngụy tạo thì trưởng bối sẽ biết chân ở đâu, tín tâm của trưởng bối của mọi người là đâu thể mất.
...
Chính vì tỏ ngộ hoặc khách quan nhin nhận nên vài vị sư thầy đã khẳng định Tam Tạng kinh có hàng giả, hàng nhái từ Trung Hoa.
Sở dĩ họ phải lên tiếng là vì người học Phật Việt Nam hiện rơi vào việc tu phước chẳng tu huệ, xa rời chánh pháp Như Lai. Họ xót xa cho sự mục rỗng chánh pháp mà cất tiếng. Và pháp môn Tịnh độ là nền tảng cho sự lạc lối chánh đạo nên người hiểu đạo đã lên tiếng cảnh tỉnh người học Phật lầm đường tà, lối rẽ.
Latuan này từng lận đận trong khổ não may nhờ tìm đến đạo Phật mà trí tuệ mở mang, thâm nhập được kho tàng vô giá Như Lai tạng.
Với việc đạo Phật rơi vào thời mạt pháp, điều này không ảnh hưởng nhiều đến latuan. Latuan cũng không có hiềm khích, tư thù với pháp môn Niệm Phật hay đạo Phật chỉ vì thấy thân Phật chảy máu nên lấy làm đau xót. Do vậy latuan mới vụng bày cái biết của mình.
Có thể vì trưởng bối cũng như nhiều vị khác tựa nơi pháp môn niệm Phật nên cứ cứng nhắc rằng latuan là người bài bác, đả phá pháp môn niệm Phật.
Vậy mọi người nghĩ sao khi latuan nói tọa thiền không thành Phật, trì chú không thành Phật chỉ có niệm Phật mới thành Phật?
Nếu trưởng bối là người học Phật theo pháp môn thiền tông, mật tông thì sao? Tổng hợp lại tất cả thì sẽ ra latuan đả phá cả Thiền - Tịnh - Mật. Sau rốt là latuan đang phá hoại đạo Phật.
Vậy mục đích sau cùng của latuan ở diễn đàn là gì?
Cứ nhìn chùa to, Phật lớn, các sư thầy giàu sụ, đạo pháp suy đồi thì trưởng bối sẽ khắc biết vì sao có trào lưu chỉ ra những sai quấy có nơi những người học Phật theo pháp môn niệm Phật cũng như của đạo Phật.
Người ta thường nói "Một con sâu làm rầu nồi canh". Vậy trưởng bối tự xét xem sâu hiện tại là nhiều hay ít?
Trước sự sa ngã của số đông người truyền pháp chính danh thì trưởng bối thấy đã có Bậc Long Tượng nào nơi đạo Phật đủ sức ra mặt gánh vác việc Như Lai hay không?
Đạo Phật vì lạc lối chánh đạo nên gượng nói là mạt pháp.
Kính!
P/S: latuan mạn phép trả lời trưởng bối Nguyên Chiếu qua topic này.
Mong rằng vàng thật không ngại lửa. Rất cảm ơn trưởng bối đã chia sẻ!
Kính ngài latuan!
Ngài ném đá và rời đi để lại một mặt hồ gợn sóng. Tin Tin này nhờ những điều ngài chia sẻ mà biết thế nào là ngụy là chân. Lòng người quá đa đoan, lòng Tin Tin nhiều sầu muộn.
Ngài đi, chẳng còn gì cả. Tin Tin cũng đi.
 

Bất giác

Registered
Tham gia
19 Thg 10 2015
Bài viết
24
Điểm tương tác
3
Điểm
3
Kính ngài latuan!
Ngài ném đá và rời đi để lại một mặt hồ gợn sóng. Tin Tin này nhờ những điều ngài chia sẻ mà biết thế nào là ngụy là chân. Lòng người quá đa đoan, lòng Tin Tin nhiều sầu muộn.
Ngài đi, chẳng còn gì cả. Tin Tin cũng đi.
kính xin hỏi ngài là Tin Tin latuan ? hay latuan Tin tin ?

Nhưng sao lại đi ?

Người đi rồi...
Bình nguyên như phẳng lặng ?
Nào hay...
Sóng cuồng dưới đáy sông ?

Đúng ư ? Sai ư ?

Nào ai đã nói gì đâu ?

Ngài ném viên đá, mà lại mong mặt hồ tỉnh lặng ư ?

Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.

Gieo nhân sao lại trốn quả ?

Đây là cái sai thứ nhất của ngài đó.
 

muathularung

Moderator
Staff member
Tham gia
15 Thg 8 2014
Bài viết
287
Điểm tương tác
95
Điểm
28
kính xin hỏi ngài là Tin Tin latuan ? hay latuan Tin tin ?

Nhưng sao lại đi ?

Người đi rồi...
Bình nguyên như phẳng lặng ?
Nào hay...
Sóng cuồng dưới đáy sông ?

Đúng ư ? Sai ư ?

Nào ai đã nói gì đâu ?

Ngài ném viên đá, mà lại mong mặt hồ tỉnh lặng ư ?

Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.

Gieo nhân sao lại trốn quả ?

Đây là cái sai thứ nhất của ngài đó.
Ném viên đá xuống mặt hồ dường như tĩnh lặng.
chỉ là dường như chứ không tĩnh lặng, nếu nói theo câu chữ.
còn mục đích ném đá xuống hồ là làm cho cá nhảy vọt thì đã đạt mục đích rồi.
sao vội trách người vậy.
còn nhảy cao bao nhiêu là tùy lực từng loại " Cá ". chỉ mới mấy con cá ăn nổi mặt hồ, chứ lươn chạch thì khó cảm giao động của cú ném, nên hơi chậm một chút hề hề.
không sao! dư chấn sóng thần còn mạnh gấp trăm lần sóng thần đó.
 

hungmq

Registered
Tham gia
27 Tháng 5 2014
Bài viết
512
Điểm tương tác
227
Điểm
43
Thưa các đạo hữu
Hihi tôi cũng là người niệm Phật Di Đà, nếu tôi đi tới các chùa nghe câu Nam mô A Di Đà Phật rằng niệm đi, niệm đi, niệm câu A Di Đà có vô vàn Đức Phật trong đó thì có lẽ sau khi nghe thuyết giảng của đạo hữu Latuan chắc có lẽ tôi đã lạy Phật Thích Ca để sám hối roài vì cái tôi lạy Phật giả.
Nhưng rất may là không phải vậy, càng ngày càng ngày nghe đọc kinh Niệm Phật Ba La Mật, rồi tìm hiểu Bát Chính Đạo, Tứ niệm xứ, tôi lại hiểu rõ Tâm của mình hơn ai hết.
Này các đạo hữu, Thế gian Pháp khác với Phật Pháp, Thế gian Pháp phải hoà cùng với Phật Pháp nhưng Phật Pháp lại bao trùm thế gian pháp dạng như Vòng tròn to bao trùm vòng tròn nhỏ.
Những nhà học vị, học cao tư duy suy luận theo logic thường cho rằng Phật A Di Đà không có thực.
Nào là những lần tập kết kinh điển, nào là kinh được viết từ Trung Hoa, mà Trung Hoa là đất nước làm hàng nhái v.v.
Thôi tôi không phân tích ở điểm họ cho là sai, vì họ nói không có tức là đúng đó vì rằng Kinh Phật có thuyết rằng:
" Tin rằng đức A-Di-Đà chỉ là do sự niệm tưởng danh hiệu Nam-mô A-Di-Đà Phật phát khởi lên. "
Rồi Đức Phật nói khi sắp nhập Niết Bàn rằng: Các ông nương theo Pháp, giáo Pháp của Như Lai là thầy của các ông, giáo Pháp nào có Bát Chính Đạo trong đó thì các ông nên theo. Tức Bát Chính Đạo không gì ngoài việc đưa con người ta xa rời vọng tưởng mà thường trụ thân tâm.
Nếu làm đúng thì ta luôn gần các ông dù cho ở rất xa, bằng ngược lại thì dù cho ở gần cũng vẫn là xa.
Như vậy rõ ràng rằng họ đã không tin có Phật A Di Đà, tức Phật A Di Đà không bao giờ hiện ra hay hiện lên trong tâm tưởng của họ cả. Vậy thì Quý đạo hữu nào niệm Phật có nói rát cổ họng cả đời cũng chẳng chứng minh được cho họ đâu. Trừ khi họ gặp được nhân duyên gì đó rất lớn.
Toàn dùng trí tuệ logic thế gian mà lập luận phản biện, đọc nghe thật là hay nhưng
Người học Phật chớ bám trụ vào tư duy logic, hay lời trong kinh sách mà đo độ đúng sai, chỉ khi nào đọc kinh rồi thử thực hành theo lời kinh thì mới hiểu (câu này tôi lĩnh hội được từ thành viên aptruong - tgvh) trừ những vị tư duy logic lớn không tin kinh sách Đại Thừa mà cho rằng là của Trung Quốc.

Nhưng này các đạo hữu, các đạo hữu phản bác lại pháp môn này nói là không có nhưng các đạo hữu khác nhớ cho rằng ta luôn có
"CHÂN KHÔNG - DIỆU HỮU"
Bởi lẽ:
Ở dải ngân hà này ta nói không có dải ngân hà nào khác nhưng thực lại có.
Chỉ có hành tinh Trái đất có sự sống nhưng các hành tinh khác không có nhưng thực lại có dù chỉ là dấu hiệu.
Ta chưa lên sao hoả ta nói làm gì có nước trên đó, nhưng thực lại có.
Tất cả chúng chẳng thuộc sở hữu của ta nên ta cho là không có nhưng kỳ thực lại có. Hoặc ta lại cho rằng ai ai kiểm chứng nhưng dù nói ngả nói nghiêng nhưng kỳ thực lại có.
----------------------------------------------------
Này các đạo hữu nếu hiểu rằng
Nam mô là thuỷ giác, A Di Đà là tương tục giác, Phật là bản giác
Nam mô là năng niệm, A Di Đà là tương tục niệm, Phật là sở niệm
Nam mô là thiền định, A Di Đà là giới luật, Phật là trí tuệ
Nam-mô là thế gian giới, A-Di-Đà là pháp giới, Phật là vô sai biệt giới, vô sở hữu cảnh giới, vô trụ xứ cảnh giới.
Chỉ là đoạn trích trong kinh niệm Phật ba la mật thôi nhưng đủ nói lên rồi, nhưng như đạo hữu aptruong bên tgvh có nói đó chỉ đọc kinh không không đủ mà phải có sự thực hành và đã hành là phải Tin thì mới cảm nhận chân thật được. Và muốn rốt ráo thì phải kiên trì.
Như vậy bản thân Phật A Di Đà đâu có bắt chúng ta tin Ngài hay bắt chúng ta ra sức bảo vệ Ngài đâu, Ngài vẫn luôn thường trụ, ngài đến và đi rất tự nhiên. Một người niệm Phật A Di Đà dù cho họ không có trí tuệ logíc phản biện thì họ vẫn có thể có cách suy nghĩ hơn chúng ta rồi, nếu họ năng niệm, tin tưởng tuyệt đối. Tôi có đến một ngôi chùa chuyện niệm Phật Di Đà, các cụ già có cụ tụng niệm Di Đà phải nói là kiên trì mẫu mực, tính cách họ thể hiện đã có tự tính Di Đà trong đó rồi, đôi lúc họ làm sai cách thể hiện của họ thật tuyệt vời, hay họ nói nhờ tôi niệm Phật Di Đà mà được nọ được kia, có người còn đắc pháp Di Đà cơ mà, kẻ nhiều lời như tôi còn phải hổ hẹn với họ. Dường như rằng khi họ phát nguyện tiếng niệm Nam mô A Di Đà Phật thì Phật A Di Đà đã xuất hiện rồi, đã tồn tại ngay trong chính câu Nam mô A Di Đà Phật rồi.
Phật pháp vi diệu là thế. Chứ Phật pháp không phải ở tại nơi đây khi chúng ta dùng tư duy trí tuệ logic để phán để nhân định, dùng lời lẽ hay dùng sức thuyết phục hay nhưng chưa chắc đã đúng.
Lời người thô kệch đơn giản nhưng chưa chắc đã sai.
Ngày xưa đức Đạt Ma theo dòng truyền thừa Thiền Tông là tổ 28 của thiền Ấn, ngài sáng Trung Hoa truyền đạo Ngài cũng khai thi pháp niệm Phật. nhưng đứng trên quan điểm của Bát Chính Đạo và Giới thật không thể nghĩ bàn.
Hơn 200 năm sau ngài Lục Tổ cũng khai thị cũng đứng trên quan điểm của Bát Chính Đạo, và Thập thiện, và Giới cũng thật khổng thể nghĩ bàn.
Trong cách hành niệm Phật đó, khi ta niệm miêng niệm - tai nghe - tâm ngấm - và buông xả, hàng ngày ta sám hối quán chiếu hành động mình làm, việc làm này lợi ích hay không thì rõ ràng ta đã để Tâm ta xa rời vọng tưởng và an trụ trong hồng danh Phật rồi.
Phật Thích Ca cũng là Phật, Phật A Di Đà cũng là Phật, Phật Dược Sư cũng là Phật. Các Ngài đều từ người phàm mà tu nhiều kiếp mà thành Phật, đều có 10 danh hiệu. Các Ngài tu nhiều kiếp diệt nhiều Lậu hữu lậu và vô lậu. và các Ngài không gì ngoài việc khi tu thành Phật luôn gạt bỏ và loại trừ những thường bám mà trở về với Bản giác của chính các Ngài, và như thực bất không.
Do vậy có thể nói Phật luôn luôn tồn tại song hành cùng thằng Tôi, gạt hết cái Tôi thì Phật mới lấp ló xuất hiện.
Tôi mà lớn thì Phật biến mất tiêu, vì không cho trở về với Bản Giác.
Muốn trở về với Bản giác thì phải Năng niệm, muốn không quên phải Tương tục niệm.
Muốn liễu tri thì phải có Giới, và Định, và Tuệ.
Mà niệm ở đây không gì ngoài việc ghi nhớ.
Giác ở đây không gì ngoài việc dừng lại các việc ác, khởi tạo các việc thiện, và chuyên tâm thâu tóm thiện pháp che mờ các ác pháp.
Đi đứng nằm ngồi đều hiểu vậy, nên ta có chính niệm.
Nên nếu hiểu niệm Nam mô A Di Đà Phật như vậy thì Phật A Di Đà luôn tồn tại.
Còn những vị phân tích sâu, logic tin không có thì không có.
Cũng giống như Ngoại đạo cho rằng không có Niết Bàn, rồi mọi sản phẩm và nhân quả tạo ra là do Thượng Đế. Như vậy họ không tin giáo lý của Phật thì là đúng rồi. Vì họ không tin nên họ không cảm nhận được, và vì thế họ mãi không tin.
Nhưng nhớ cho tôi xin nhắc lại một câu này nữa mà tôi tâm đắc " CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU"

Lời kẻ thô kệch, vụng về mong thông cảm.
Này các bạn mọi lời nói của tôi hay của ai đó chỉ là hý luận hãy thực hành.
Dù cho là lời của Tổ, Tổ đã thực hành tức là Diệu hữu của Tổ.
Còn ta khi thâu nhận lời Tổ thì cũng là hý luận lý thuyết như sách giáo khoa. Hãy thực hành để hoà nhập với Tâm.
 
Bên trên