Một số tư tưởng và quan niệm (lạ) trong Phật giáo

Vô Năng

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
7 Thg 2 2017
Bài viết
146
Điểm tương tác
50
Điểm
43
*Lưu ý, từ "Đức Phật" chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

1. Tông, Phái, Pháp môn của Tôi là nhất.

2. Thần thánh hóa Đức Phật. Những người theo quan điểm này cho rằng Đức Phật là một đấng siêu nhiên, bất phàm, phàm phu như chúng ta mãi mãi với không tới.

3. Phàm tục hóa Đức Phật. Những người theo quan điểm này cho rằng Đức Phật cũng là người phàm, không có thần thông, lúc sanh không có hoa sen, lúc nhập diệt không có xá lợi, không có bay trên trời, không thể lên trời, không thể xuống địa ngục, không thể biến ra mưa châu báu,... thậm chí là bác bỏ quan điểm Phật trải qua nhiều kiếp tu hành (tức là mấy kiếp trước Phật cũng là phàm phu, không có tu hành gì hết)...

4. Duy nhất Phật hay Độc tôn Phật (Hội chứng Fan cuồng các Oppa Hàn Quốc). Những người theo quan điểm này cho rằng Đức Thích Ca Phật là Đức Phật duy nhất trên thế gian. Trước Phật chưa có chúng sanh nào thành Phật. Sau Phật cũng không có chúng sanh nào thành Phật. (cho nên bày trừ Tam Thế Phật). Một thể loại độc tôn kiểu như đấng Thượng Đế tối cao quyền năng và duy nhất.

5. (Thường không phải Phật giáo) Cái gì cũng bảo Phật đã từng làm. Ví dụ như Pháp môn A này hồi đó Phật có tu hành.... thấy sang bắt quàng làm họ...

6. Mật Thừa hay Bí mật truyền thừa. Những người theo quan điểm này cho rằng Đức Phật bí mật truyền thừa những thứ ABC này cho những đệ tử XYZ... kiểu như lén la lén lúc ra bụi chuối hay góc vắng mà truyền thừa...

*Vui thôi. Mời mọi người bổ sung thêm...
 
Bên trên