Linh Ứng Đồ Hình Mạn Đà La

123456789

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
14 Thg 6 2009
Bài viết
475
Điểm tương tác
68
Điểm
28
Hai đồ hình Mạn Đà La này 123456789 sưu tập từ trang Đại Tạng Kinh Mật Tông Phật Giáo: kinhmatgiao.wordpress.com/

Kim Cang Giới (hay Kim Cương Giới) Mạn Đà La:


Thai Tạng Giới Mạn Đà La:


Còn những truyện linh ứng Mạn Đà La sau đây được trích từ quyển Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục. Nhấn vào đây để xem thêm: http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/showthread.php?33902-Tam-B%E1%BA%A3o-C%C3%A1m-%E1%BB%A8ng-Y%E1%BA%BFu-L%C6%B0%E1%BB%A3c-L%E1%BB%A5c&p=114981#post114981

1. Cảm ứng của Thai Tạng Mạn Đà La tương truyền.

Ðức Tỳ Lô Giá Na Như Lai giảng thuyết Ðại Bi Thai tạng Mạn Đà La cứu hộ hết thảy chúng sinh, ngài Kim Cang Thủ truyền nhận Phật dạy trải qua vài trăm năm sau bài truyền trao cho Ngài Ðạt Ma Cúc Ða ở chùa Thế Vô Yểm tại Trung Ấn Ðộ. Ngài Ðạt Ma Cúc Ða kính cẩn hoằng truyền phó chúc cho Sa-môn Thích Thiện Vô Úy là con cháu đời thứ năm mươi hai của vua Hộc Phạn. Ðến năm Khai Nguyên thứ bảy (713) thời Tiền Ðường, từ Tây vức ngài Thiện Vô Úy đem Ðồ Ấn Mạn Ðà La đến Trung Hoa. Dưới thời vua Huyền Tông (Lý Long Cơ 712-756). Ngài Thiện Vô Uý là Quốc sư, phiên dịch Ðại Giáo Ðại Mạn Ðà La, thiết lập Ðại Ðàn Trường, chư Tôn tòa phóng ánh sáng, trời mưa hoa nhỏ nhiệm mà cúng dường. Với sự cảm ứng ấy không thể ghi chép một cách đơn thuần.

2. Cảm ứng của Kim Cang Giới Mạn Ðà La truyền hoằng.

Xưa kia, Ngài Kim Cang Tát Đoả thân gần trước Ðức Phật Tỳ Lô Giá Na thọ nhận pháp nghĩa Kim Cang Giới Ðại Mạn Ðà La, vài trăm năm sau lại hoằng truyền cho Bồ-tát Long Mảnh. Lại qua vài trăm năm sau, ngài Long Trí mảnh lại truyền trao cho ngài Long Trí. Ngài Long Trí cẩn trong truyền trì như bình đựng đầy nước mà chuyển dời, lại truyền trao đến ngài Kim Cang Trí. Ngài Kim Cang Trí vốn người ở nước Ma Lại Da thuộc nam Ấn Ðộ, theo duyên mà vẫn du tuỳ xứ mà làm lợi ích quần sinh, nghe tại nước Trung Hoa, Phật giáo hưng thạnh, nên theo đường thuyền ngài đến phương đông có thể đến được bờ biển. Ðến năm Khai Nghuyên thứ tám (720) thời tiền Ðường, ngài Kim Cang Trí mới đến Kinh Ấp, từ đó rộng hoằng truyền Bí Mật Giáo, Kiến lập Mạn Ðà La y cứ theo pháp mà làm thành, đều cảm các điềm ứng vậy.

3. Cảm ứng của sự kiến tạo Kim Cang Giới Quán Ðảnh Ðạo Tràng cầu mưa mà được
(Rút từ Kim Cang Trí truyện).

Xưa kia, Hòa Thượng Tam Tạng Pháp Sư Kim Cang Trí vào năm ba mươi mốt tuổi, ngài sang nam Thiên Trúc theo ngài Long Trí thọ học Năm Bộ Quán Ðảnh các tạng Bí mật rồi trở vế lại Trung Thiên Trúc.

Sau đó tại nam Thiên Trúc suốt ba năm nắng hạn, cây cỏ đều khô chết, vua xứ đó sai sứ đến nghinh thỉnh ngài vào ngay trong cung Kiến lập Kim Cang Giới Quán Ðảnh đạo tràng để cầu mưa. Khi ấy, nước mưa đượm nhuần, vua tôi thảy đều mừng vui, bèn vì ngài mà tạo lập chùa, đem thờ Kinh pháp vậy.

4. Cảm ứng của sự lễ bái Kim Long Giới Ðại Mạn Ðà La Ðồ
(Tân lục)

Tương truyền rằng: tại Tân Châu có một người nữ goá bụa, ngu si không có niềm tin, không biết nhân quả. Ðến lúc năm mươi bảy tuổi cảm mắc bệnh tật mà qua đời, trong thấy mọi xự, sau sáu ngày sống lại, người ấy rơi lệ vật vả thân mình mà tự trách lỗi quá. Mọi người thấy lạ bèn hỏi về nguyên do, người nữ ấy đáp rằng:”Tôi thấy những sự hiếm có, chẳng thể nghĩ bàn. Lúc đầu mới chết vào nơi Ðịa ngục sắt lửa, bị ném vào trong Ðịa ngục, nơi ngục có người tâm tâu cùng vua, vua bèn kiểm xét ở một quyển sách mà nói rằng:”Người nữ này ngày trước đến nơi thất Hòa thượng Biện Ngôn Hoằng lễ bái Kim Cang Giới Ðại Mạn Ðà La Quán Ðảnh Ðạo Tràng. Chỉ do công sức ấy nên ngươi chẳng phải là người sinh tử, hãy sớm trở về nhân gian”. Thấy sự việc ấy rồi được sống lại, nhân đó mà phát tâm tu hành vậy.

5. Cảm ứng của sự xưng niệm các Tôn tượng ở Thai Tạng Ðại Mạn Ðà La.
(Tân Lục).

Tương truyền rằng: “Sa-môn A Xa Lệ Huệ Ứng ở chùa Ðại Hưng Thiện truyền pháp Quán Ðảnh, có một vị Sa Di từ năm bảy tuổi theo phụng thờ Hòa thượng. Sau bảy năm, nhân có Phật sự. Vị Sa Di ấy nương nhất tâm xưng niệm Thánh chúng Thai tạng mà cầu nguyện rằng: “Xin Ðại chúng trong Hải hội Khởi Tâm Ðại Bi, khắp cứu mọi người cùng thuyền bị đắm chìm”. Bèn như mộng thấy giữa Hư không Thánh chúng đông nhiều như sao toả phóng ánh sáng. Thân mình vị Sa Di ấy bỗng ở tại trên bờ, hơn năm mươi người kia chẳng bị đắm chìm mà ở đồng một chỗ, trong đó hơn hai mươi người nói là có thấy Thánh chúng giữa hư không. Nên biết sức lực cứu nạn chẳng thể nghĩ bàn vậy.
 
Bên trên