Kinh Vu Lan Bồn

123456789

Thành viên vinh dự
Thành viên vinh dự
Tham gia
14 Thg 6 2009
Bài viết
475
Điểm tương tác
68
Điểm
28


KINH VU-LAN-BỒN
Hán dịch: Ðời Tây Tấn, Tam tạng Pháp sư Trúc Pháp Hộ.
Việt Dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Ðức Phật trú tại khu vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, bấy giờ, Trưởng giả Ðại Mục-kiền-liên mới chứng đắc sáu thứ Thần thông, muốn cứu độ cha mẹ để báo ân đức sâu dày dưỡng dục, bèn dùng Ðạo nhãn quán sát khắp thế giới, thấy người mẹ đã qua đời của mình bị đọa trong loài ngạ quỷ, không được uống ăn nên thân hình chỉ còn da bọc lấy xương. Tôn giả Mục-liên thấy vậy vô cùng xót thương, buồn bã, liền lấy bát đựng đầy cơm và vận dụng Thần thông đem hiến dâng cho mẹ. Bà mẹ vừa nhận được bát cơm, liền dùng tay trái che đậy, tay phải bốc ăn, cơm chưa vào miệng đã hóa thành than hồng nên không thể ăn được. Tôn giả Mục-liên lớn tiếng kêu khóc trở về bạch Phật, thuật lại đầy đủ mọi sự việc như vậy.

Ðức Phật bảo:

–Mục-liên! Thân mẫu của ông tội chướng sâu dày, không phải năng lực một mình ông có thể cứu được. Tuy lòng hiếu thảo của ông vang động trời đất, nhưng những Thiên thần, địa kỳ, tà ma ngoại đạo, đạo sĩ và bốn vị Thiên vương cũng không thể làm gì được. Nay ông phải nhờ vào oai lực của Tăng chúng ở mười phương thì mới có thể siêu thoát được.

Nay ta chỉ dạy cho ông phương pháp cứu tế để cho tất cả những kẻ khổ nạn cũng được siêu thoát.

Này Mục-liên! Ngày rằm tháng bảy là ngày Tự tứ của mười phương Tăng chúng, nên vì cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện tại, những người đang ở trong vòng khổ nạn luân hồi, mà sắm sửa đầy đủ cơm, thức ăn, năm thứ trái cây, bồn chậu múc nước, hương dầu đèn nến, giường chõng, đồ nằm đầy đủ, đều là loại tươi ngon, tốt đẹp ở đời để dâng cúng đại đức chúng Tăng ở khắp mười phương. Chính trong ngày này, các vị Hiền thánh tăng hoặc tu thiền định; hoặc thường đi kinh hành ở dưới gốc cây lớn; hoặc là hành Thanh văn, Duyên giác đầy đủ sáu Thần thông, giáo hóa tự tại. Hoặc những vị Bồ-tát, Ðại sĩ đã lên Ðịa thứ mười, mà lại phương tiện hiện tướng Tỳ-kheo. Tất cả đều quy tụ trong hàng chúng Tăng, đồng đẳng nhất tâm mà thọ Tự tứ. Vì giới pháp thanh tịnh đầy đủ, nên đạo đức của Tăng chúng sâu rộng mênh mông. Nếu có người dâng cúng chúng Tăng Tự tứ như vậy thì tất cả cha mẹ bà con quyến thuộc trong đời hiện tại đã quá vãng sẽ được siêu sinh trong ba đường khổ liền được đầy đủ áo cơm. Nếu cha mẹ lục thân quyến thuộc còn sống thì được hưởng phước lạc sống lâu trăm tuổi, còn cha mẹ quá khứ bảy đời thì được sinh lên cõi trời Tự tại hóa sinh ở trong cõi trời, hoa lệ chói sáng, hưởng vô lượng phước lạc.

Bấy giờ, Phật bảo chúng Tăng ở mười phương trước tiên phải chú nguyện cha mẹ bảy đời của tín thí rồi sau mới thọ thực. Lại nữa, trước án bàn thờ Phật sắp đặt mọi thứ; tại nơi Tăng chúng hoặc ở trong chùa tháp cũng vậy, chúng Tăng đều phải chú nguyện trước sau rồi mới thọ thực.

Khi ấy, Tôn giả Mục-liên cùng với chư vị Ðại sĩ, Bồ-tát đều rất hoan hỷ, tiếng than khóc bi thương của ngài Mục-kiền-liên cũng tan biến. Thân mẫu của ngài cũng trong ngày ấy được thoát khổ trong loài ngạ quỷ.

Khi ấy ngài Mục-kiền-liên lại bạch:

–Bạch Thế Tôn! Thân mẫu của con đã được siêu thoát, đó là nhờ năng lực công đức Tam bảo, trong đó cũng có uy lực của Tăng chúng. Nếu đời vị lai, tất cả đệ tử Ðức Phật muốn hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ thì kinh Vu-lan-bồn này có thể cứu độ cha mẹ hiện tại cho đến cha mẹ bảy đời chăng?

Ðức Phật nói:

–Này Mục-kiền-liên! Rất hay. Ðiều mà Như Lai muốn nói Tôn giả đã hỏi.

Này thiện nam! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, quốc vương, vương tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan cùng cả thảy dân chúng muốn thực hành đức từ hiếu, trước nên vì cha mẹ hiện tiền, kế đó cha mẹ bảy đời trong quá khứ là cứ đến rằm tháng bảy, ngày chư Phật hoan hỷ, ngày chư Tăng Tự tứ, nên sắp đặt đủ thứ các loại trái cây, thức ăn, nước uống vào bồn Vu-lan để dâng cúng chư Tăng ở mười phương. Ngày chư Tăng Tự tứ cầu nguyện cha mẹ hiện còn, sống lâu trăm tuổi, không bệnh tật. Cha mẹ trong bảy đời quá khứ thoát khỏi khổ đau trong loài ngạ quỷ, được sinh trong cõi trời, người phước lạc an vui.

Thiện nam, thiện nữ là đệ tử của Ðức Như Lai phải nên thực hành chữ hiếu, trong mỗi niệm thường thương tưởng đến cha mẹ hiện tại, cho đến cha mẹ bảy đời trong quá khứ. Hằng năm đến ngày rằm tháng bảy, đem lòng từ hiếu thương tưởng song thân hiện tiền, cha mẹ bảy đời quá khứ, sắm sửa bồn Vu-lan, hiến cúng Phật-đà, dâng cúng chúng Tăng để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nếu là đệ tử của Ðức Phật thì phải tuân giữ những điều trên đây.

Lúc ấy, Tôn giả Ðại Mục-kiền-liên cùng với bốn chúng đệ tử nghe Phật giảng dạy đều rất hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

CHÚ THÍCH:

Danh Từ Phật Học - Vu-Lan-Bồn

Hòa Thượng Tuyên Hóa (Tổ Sư Giác Ngộ Đời Thứ Chín Của Quy Ngưỡng Thiền Tông) giảng thuật:

Vu Lan là tiếng phạn (Ullambana), và có nghĩa là giải đảo huyền, tức là giải cứu nạn treo ngược. Loài người chúng ta nếu bị treo ngược thì rất khổ sở, nên nay chúng ta cần giải cứu những kẻ đang bị lâm vào tình cảnh ấy. Chúng ta cần phải giải cứu ai? Giải cứu cha mẹ, tổ tiên của chúng ta từ những đời quá khứ, giúp họ thoát khỏi nạn treo ngược này!

Chúng ta đều không rõ cha mẹ, tổ tiên đời trước của mình đã có công hay có tội. Nếu có công, tất họ có thể được vãng sanh về Cực-lạc Thế-giới, được sanh lên cõi trời, hoặc là đầu thai trở lại chốn nhân gian mà làm Tổng-thống, làm Hoàng-đế. Thế nhưng, nếu họ có tội thì sao? Thì hoặc là họ bị đọa địa ngục, bị chuyển làm thân ngạ quỷ (quỷ đói), hay bị biến thành súc sanh!

Rằm tháng bảy âm lịch là ngày kỷ niệm ngài Ma-Ha Mục-Kiền-Liên siêu độ mẫu thân. Sinh thời, thân mẫu Ngài vốn không kính tin Tam-Bảo. Bà đã giết hại vô số cá, rùa, tôm, cua; và lại còn có thói keo kiệt không chịu bố thí. Chính vì những tội lỗi này mà bà đã bị đọa vào địa ngục của loài ngạ quỷ, Tôn giả Mục-Kiền-Liên vội mang một bát cơm đến dâng cho mẹ. Bà liền khum tay trái để che lấy bát, tay phải thì vội vàng bốc cơm cho vào miệng; nhưng cơm vừa vô tới miệng thì lập tức biến thành những hòn than rực lửa, không thể nào nuốt được.

Tôn giả Mục-Kiền-Liên bèn cầu xin Đức Phật cứu giúp. Đức Phật dạy Ngài nên thiết cơm chay cúng dường mười phương Tự-tứ tăng (Ngày Tự Tứ là ngày cuối cùng của mùa an cư kiết hạ. Vào ngày đó, nếu có vị Tăng hoặc Ni nào phạm giới thì họ sẽ sám hối trước toàn thể đại chúng). Vì các vị ấy đức hạnh cao cả, có sức oai thần có thể khiến cho cha mẹ đời hiện tại và cha mẹ cùng thân thích quyến thuộc cả bảy đời trước của thí chủ đều được thoát khỏi ba đường ác.

Nếu quý vị tự cảm thấy mình tánh tình quá nóng nảy, “lửa vô-minh” quá mãnh liệt, thì phải biết rằng đó là do cha mẹ, tổ tiên đời quá khứ của quý vị chưa được thoát khỏi khổ não và chưa đạt được vui nên suốt ngày họ cứ giúp quý vị nổi nóng, xúi giục quý vị tạo tội lỗi, để quý vị sớm đến đoàn tụ với họ hơn. Vậy, nếu quý vị cảm thấy như thế, thì phải nhân ngày này mà tạo công đức để siêu độ họ, và khiến cho những kẻ đang ở trong cảnh khốn khó cũng được xa lìa ưu phiền khổ não, và tiêu trừ tội chướng.

Nếu chúng ta có thể cúng dường Tam-Bảo trong ngày này, thì công đức tạo được ấy sẽ thù thắng, lớn lao hơn trong ngày thường đến gấp trăm vạn lần. Trước kia, tại phương Tây rất hiếm khi có được đạo tràng tổ chức Pháp-hội Vu-lan này. Mỗi chúng ta đều nên vì cha mẹ, tổ tiên đời quá khứ của mình mà làm một người con cháu hiếu thuận!
 
Last edited by a moderator:
Bên trên