Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83

Giả sử luôn luôn nhẫn nhục, chịu đựng lửa dữ ở địa ngục, đao, trượng ở địa ngục và những khổ não bức bách khác mà thân, tâm kia vẫn bình đẳng không biến, không động, thì Đại Bồ-tát như thế là tu hành Bát-nhã ba-la-mật-đa, hộ trì Bát-nhã ba-la-mật-đa, quán thân tâm bình đẳng như hư không, lãnh chịu các khổ không biến, không động. Đại Bồ-tát lãnh chịu các khổ không biến, không động như vậy, tức là an nhẫn Ba-la-mật-đa.
( Phẩm An Nhẫn Ba La Mật, tập 24, quyển 589 - 600 )
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Bát nhã ba la mật hình như không chỉ có an nhẫn? Tu một món như vậy sẽ thành tựu Vô Thượng Bồ Đề?
Cõi Ta Bà còn gọi là Kham Nhẫn.

Theo ý Đạo hữu thì sao ? Tu một món như vậy có thành tựu Vô thượng Bồ Đề được không ?

Kinh Đại Bát Nhã nói:
Nếu Đại Bồ-tát nào muốn chứng quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề, dù bị các lời mắng chửi, hủy báng của hữu tình khác đều phải nhẫn chịu, không nên khởi tâm giận dữ, oán hận, phải khởi tâm từ bi để báo ân đức kia.
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
"Vô thượng Bồ Đề" mà đức Phật nói trong Kinh là Phật gọi tên cho cái gì đạo hữu biết chăng ?
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Bồ đề là tỉnh thức. Vô thượng bồ đề là tỉnh thức viên mãn.
Vậy tỉnh thức là cụm từ gọi tên cho cái gì đạo hữu ?
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Lòng từ bi? Hay chấp niệm từ bi? Đức Phật từng nói "chúng sanh cần phải cứu độ?"
Từ Bi thì chẳng có niệm chấp.

Chưa từng nghe đức Phật nói nên không biết.
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Đại Bồ-tát vì muốn cứu giúp chúng sanh chóng được giải thoát các khổ bức bách thế gian như: sanh, già, bệnh, chết, buồn, than, lo, âu v.v… nên vào cảnh giới Vô dư y Niết-bàn, phát tâm chuyên cần tinh tấn hướng đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề. ( Kinh Đại Bát Nhã, phẩm Trời khen ngợi )
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Bồ tát muốn cứu độ chúng sanh, vậy cứu độ thế nào là đúng cách?
Vì Kinh giáo như gương soi mình để tự thấy rõ mặt thật của ta.

Đạo hữu nên khởi tâm niệm như thế này: Ta nên y lời Phật dạy mà thực hành, trong những hoàn cảnh thuận nghịch ta tự quán sát tâm ta có được an tịnh hay chẳng được an tịnh; còn luyến ái, ưa thích, còn tham sân hay chẳng còn tham sân, luyến ái.

Nếu còn luyến ái, còn tham sân, còn mừng giận buồn vui, còn ưu tư khổ não trong hoàn cảnh nghịch thuận thì ta nên nhìn nhận ta là địa vị phàm phu chúng sinh hay là Bồ Tát ?

 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Tất cả Đại Bồ-tát Bất thối chuyển, chẳng quí danh tiếng, không đắm trước tiếng khen. Đối với các hữu tình tâm không sân giận, luôn giúp họ được lợi ích an vui. Đến đi ra vào tâm không tán loạn, oai nghi tiến dừng thường trụ chánh niệm. Vì các hữu tình nên mặc dù Bồ-tát ở tại nhà nhưng trong ấy tâm không tham đắm. Tuy hiện thọ dục nhưng tâm chán sợ, như qua đường nguy hiểm tâm thường sợ hãi. Tuy có ăn uống mà lòng lo sợ chẳng yên, chỉ nghĩ lúc nào cho ra khỏi hiểm nạn này. Tuy hiện thọ dụng các thứ của cải nhưng ở nơi đó không sanh tham ái, không tự muôi sống bằng việc phi pháp, bất chánh. Thà tự hy sinh chứ không hại người khác. ( Kinh Đại Bát Nhã, phẩm Tướng bất thối. )
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Thật tánh các pháp đều không thể nói. Vì sao? Vì tánh tất cả pháp rốt ráo đều Không, không có người có thể giảng nói rốt ráo Không đó được.

...Không tức là vô tận, không tức là vô lượng, không tức là vô biên, không tức là các nghĩa khác.
( Kinh Đại Bát Nhã, phẩm Tướng không. )
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
"Y như vầy trì tụng tu hành, được khỏi đọa đường ác, có lợi ích lớn".
Vô Năng nhớ cũng có người viết như vầy, Ngũ Tổ đã khen như vậy.
Theo Đạo hữu thì sao ?
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
373
Reaction score
217
Điểm
43
KHÔNG?????? Diễn tả được????

Thật tánh các pháp đều không thể nói. Vì sao? Vì tánh tất cả pháp rốt ráo đều Không, không có người có thể giảng nói rốt ráo Không đó được.

...Không tức là vô tận, không tức là vô lượng, không tức là vô biên, không tức là các nghĩa khác.
( Kinh Đại Bát Nhã, phẩm Tướng không. )
CÓP NHÁI dở ẹt!
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Tổ cũng không chê dỡ mà.

Vấn đề không phải "pháp nào tin hiểu", mà bản thân muốn thế nào, chí cao gọi là Đại.
Theo Ba Tuần, chí có thể cao gọi là Đại, nhưng hạnh thì không nên vội, hãy bắt đầu từ chỗ gần gũi, thân thuộc, giản dị, dễ thấy.
 

Ba Tuần

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
28 Tháng 7 2016
Bài viết
1,497
Reaction score
470
Điểm
83
Trên kinh nghiệm của Ba Tuần thì không khó quán tâm để nhận ra mình còn tham, sân, ưu bi hỷ não hay không - trong hoàn cảnh thuận nghịch. Cái khó là nhận ra trước khi trạng thái tâm ấy bộc lộ ra thành thái độ của hành động nơi thân mình - để mà ngăn dừng, chuyển hóa.
 
Top