Không chịu giải thoát ở Ta Bà mà đòi về Tây Phương giải thoát???

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Thí dụ như trong trường hợp đạo hữu là Ngài Đại Ca Diếp, bỏ qua lòng khiêm tốn, đạo hữu có dám ngồi lên tòa cùng giảng pháp với Đức Phật không?
Ông nói như thế mà nghe được, khi ông đã làm cha mẹ, vậy ông có từ bỏ cha mẹ trước của mình không? Người hiểu được đạo ai lại không tôn sư trọng đạo. Nếu người nào mà đắc đạo lại thiếu những cái đó thì đó là đạo của ma vậy. Những bậc thánh, ông lại đem cái trí phàm phu của ông mà suy lường thánh hạnh. Ta đã nhắc ông nhiều lần, ông vẫn như thế đừng nói vãng sanh, ngay hiện tiền ông cũng chả biết cái gì là an lạc. Mớ tri kiến của ông về kinh điển chẳng có tí tác dụng nào, gặp những người hiểu đạo thi tôi bảo đảm vài ba câu hỏi ông lại chạy co giò lên. Vì những cái ông biết toàn là ý kiến cá nhân chẳng có tí nào vào đạo. Đem cái vọng tâm của ông mà cầu vãng sanh, đừng nói phật di đà, mười phương phật cũng chả vãng cho ông nổi
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
Ông nói như thế mà nghe được, khi ông đã làm cha mẹ, vậy ông có từ bỏ cha mẹ trước của mình không? Người hiểu được đạo ai lại không tôn sư trọng đạo. Nếu người nào mà đắc đạo lại thiếu những cái đó thì đó là đạo của ma vậy. Những bậc thánh, ông lại đem cái trí phàm phu của ông mà suy lường thánh hạnh. Ta đã nhắc ông nhiều lần, ông vẫn như thế đừng nói vãng sanh, ngay hiện tiền ông cũng chả biết cái gì là an lạc. Mớ tri kiến của ông về kinh điển chẳng có tí tác dụng nào, gặp những người hiểu đạo thi tôi bảo đảm vài ba câu hỏi ông lại chạy co giò lên. Vì những cái ông biết toàn là ý kiến cá nhân chẳng có tí nào vào đạo. Đem cái vọng tâm của ông mà cầu vãng sanh, đừng nói phật di đà, mười phương phật cũng chả vãng cho ông nổi
1. Đạo hữu lại sinh tâm! Ngài Đại Ca Diếp Kiến Tánh nhưng không có nghĩa là bậc toàn giác. Phật mời Ngài ấy ngồi chung là ấn khả cho chỗ thấy Tánh đồng với Phật, nhưng Ngài Đại Ca Diếp từ chối vì biết chưa phải là bậc toàn giác.

2. Thật ra chỗ khiến cho Ngài latuan và rickpham phải nhảy vào đây hất cẳng VNBN này là ở chỗ VNBN nói Tổ chưa bằng Phật.

Tổ không bằng Phật là VNBN căn cứ theo Kinh Điển Đại Thừa mà nói, chứ không phải suy diễn vô tội vạ.
Như vầy đây, nhiều căn cứ lắm:

2a. Theo Kinh Duy Ma Cật, Ngài Đại Ca Diếp thừa nhận không thể kham được việc thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật (vì khi ấy sẽ diễn pháp cùng nhau), trong các đệ tử hiện có đó chỉ có Ngài Văn Thù kham lãnh. Khi thăm bệnh hai Ngài đã ứng pháp một cách vô ngại. Nhưng trong Kinh Văn Thù sở thuyết cảnh giới bất khả tư nghì, Phật hỏi ngài Văn Thù đạt cảnh giới Phật(Phật Quả) rồi chăng ? Ngài văn thù thưa rằng: được mà chưa được. Chỗ được là chỗ mà người Kiến Tánh đồng thấy, chỗ chưa được là các hạnh nguyện chưa viên mãn nên chưa thành tựu Phật Quả.

2b. Căn cứ theo Kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh thâm mật giải thì phẩm nói về thập địa, bất động địa vô công dụng hạnh tương đương với người đã Kiến Tánh.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
2c. Một kinh điển trong ngũ bộ kinh có nói: trong một thế gian, cùng thời gian thì không có hai vị cùng giáng sanh thành tựu Phật Quả, nghĩa là tại thế gian ta bà này thời pháp này không có ai nữa thành tựu Phật Quả, trừ khi giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế gian này không còn sự lưu truyền nào và vị Phật tiếp theo là Ngài Di Lặc hiện là Bồ Tát. Đó là kinh điển gì thì VNBN từ từ tìm lại.
À, Kinh Tăng Chi Bộ chương 1 pháp và phẩm không thể có được.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
1. Đạo hữu lại sinh tâm! Ngài Đại Ca Diếp Kiến Tánh nhưng không nghĩa là bậc toàn giác. Phật mời Ngài ấy ngồi chung là ấn khả cho chỗ thấy Tánh đồng với Phật, nhưng Ngài Đại Ca Diếp từ chối vì biết chưa phải là bậc toàn giác.

2. Thật ra chỗ khiến cho Ngài latuan và rickpham phải nhảy vào đây hất cẳng VNBN này là ở chỗ VNBN nói Tổ chưa bằng Phật.

Tổ không bằng Phật là VNBN căn cứ theo Kinh Điển Đại Thừa mà nói, chứ không phải suy diễn vô tội vạ.
Như vầy đây, nhiều căn cứ lắm:

2a. Theo Kinh Duy Ma Cật, Ngài Đại Ca Diếp thừa nhận không thể kham được việc thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật (vì khi ấy sẽ diễn pháp cùng nhau), trong các đệ tử hiện có đó chỉ có Ngài Văn Thù kham lãnh. Khi thăm bệnh hai Ngài đã ứng pháp một cách vô ngại. Nhưng trong Kinh Văn Thù sở thuyết cảnh giới bất khả tư nghì, Phật hỏi ngài Văn Thù đạt cảnh giới Phật(Phật Quả) rồi chăng ? Ngài văn thù thưa rằng: được mà chưa được. Chỗ được là chỗ mà người Kiến Tánh đồng thấy, chỗ chưa được là các hạnh nguyện chưa viên mãn nên chưa thành tựu Phật Quả.

2b. Căn cứ theo Kinh Pháp Hoa, kinh Hoa, kinh thâm mật giải thì phẩm nói về thập địa, bất động địa vô công dụng hạnh tương đương với người đã Kiến Tánh.
:D lại thế rồi, ta đã bảo ông đừng dùng trí phàm phu mà suy lường. Nếu ta vì lời tổ mà nói, ta lại nói tịnh độ là pháp môn tốt nhất sao. Ông thật không hiểu hay cố tình không hiểu. Kinh không nói sai, sai là tại người sai. Ta hỏi ông này, nếu lời ông là chân lý, vậy có ai chỉ ra được chỗ sai của ông không? Thay vì học tính khiêm tốn của những người tu đạo. Ông lại đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, ta không phải thánh thần. Nhưng ông xem từ lúc ta vào diễn đàn, ai nói đúng ta đều đồng tình, ai nói ta sai ta lại hỏi họ đến khi rõ được chỗ sai mà sửa. Còn ông người ta chỉ cho chỗ sai rành rành, lại tìm cách mà đùn đẩy trách nhiệm. Ông học pháp vô thượng lại mang tánh phàm phu mà học, thì ông vô chỗ nào, thượng chỗ nào. Ta nhiều lần từ bi nhắc nhở ông, ông xem tới khi có chuyện có ngoài những điều ta thường nhắc ông không. Lần trước ta nói ông không kiến tánh chỉ là lời ma nói, lần sau ta nhắc ông học tâm khiêm tốn thánh hiền, ông lại khởi tâm phỉ báng ta. Này ông, ta nói những việc này với ông để ta được gì. Danh thơm, tiếng tốt, hay quyền lực. Đã là người cầu đạo vô thượng, thân xác còn phải bỏ. Ông lại chả bỏ được cái tánh phàm phu đó lấy gì mà cầu đạo
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
:D lại thế rồi, ta đã bảo ông đừng dùng trí phàm phu mà suy lường. Nếu ta vì lời tổ mà nói, ta lại nói tịnh độ là pháp môn tốt nhất sao. Ông thật không hiểu hay cố tình không hiểu. Kinh không nói sai, sai là tại người sai. Ta hỏi ông này, nếu lời ông là chân lý, vậy có ai chỉ ra được chỗ sai của ông không? Thay vì học tính khiêm tốn của những người tu đạo. Ông lại đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, ta không phải thánh thần. Nhưng ông xem từ lúc ta vào diễn đàn, ai nói đúng ta đều đồng tình, ai nói ta sai ta lại hỏi họ đến khi rõ được chỗ sai mà sửa. Còn ông người ta chỉ cho chỗ sai rành rành, lại tìm cách mà đùn đẩy trách nhiệm. Ông học pháp vô thượng lại mang tánh phàm phu mà học, thì ông vô chỗ nào, thượng chỗ nào. Ta nhiều lần từ bi nhắc nhở ông, ông xem tới khi có chuyện có ngoài những điều ta thường nhắc ông không. Lần trước ta nói ông không kiến tánh chỉ là lời ma nói, lần sau ta nhắc ông học tâm khiêm tốn thánh hiền, ông lại khởi tâm phỉ báng ta. Này ông, ta nói những việc này với ông để ta được gì. Danh thơm, tiếng tốt, hay quyền lực. Đã là người cầu đạo vô thượng, thân xác còn phải bỏ. Ông lại chả bỏ được cái tánh phàm phu đó lấy gì mà cầu đạo
Được rồi đạo hữu, thật tốn thời gian. Nếu chỉ là lời khuyên thì VNBN xin đa tạ. Nhưng về pháp học thì VNBN hoàn toàn đưa ra đủ y cứ, đạo hữu toàn nói chuyện cá nhân, VNBN không có nhả hứng! Miễn bàn tiếp nha đạo hữu!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Được rồi đạo hữu, thật tốn thời gian. Nếu chỉ là lời khuyên thì VNBN xin đa tạ. Nhưng về pháp học thì VNBN hoàn toàn đưa ra đủ y cứ, đạo hữu toàn nói chuyện cá nhân, VNBN không có nhả hứng! Miễn bàn tiếp nha đạo hữu!
:D lại phải bỏ chạy à, ông tự cho là thông kinh điển, được rồi giúp ta giải câu hỏi này. Vì sao đức phật lại thành phật?
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
:D lại phải bỏ chạy à, ông tự cho là thông kinh điển, được rồi giúp ta giải câu hỏi này. Vì sao đức phật lại thành phật?
Tu không chỗ thành mà dần dần thành tựu Phật Quả.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Phật ở vế trước chữ "thì" là Phật ở sau chữ "thì"?
ông bớt suy nghĩ đi, lời đó rất đơn giản, đức phật thành phật vì ngài làm phật. Nếu như lúc đó ngài nói ngài là thượng thiên thì là thượng thiên. Đó chỉ là giả gọi cho đức phật. Cái chân thật của đức phật là như lai, Đức bổn sư lúc nào cũng tự xưng là như lai. Ngài chẳng có gì để gọi, tại vì gọi cái gì cũng không đủ để hình dung trí tuệ, đức độ, tấm lòng của ngài. Cái gọi mà ta cảm thấy gần nhất là Thế Tôn hay thiên nhân sư. Phật chẳng phải thành vì tu đến không chỗ thành, mà là trí tuệ của ngài đã bao quát cả tam thiên. Nên ngài còn hiệu khác là thế gian giải. Ông xem thập hiệu mà phật có y đó mà làm sẽ thành phật. Làm được hết thập hiệu của đức phật thì thành phật
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
ông bớt suy nghĩ đi, lời đó rất đơn giản, đức phật thành phật vì ngài làm phật. Nếu như lúc đó ngài nói ngài là thượng thiên thì là thượng thiên. Đó chỉ là giả gọi cho đức phật. Cái chân thật của đức phật là như lai, Đức bổn sư lúc nào cũng tự xưng là như lai. Ngài chẳng có gì để gọi, tại vì gọi cái gì cũng không đủ để hình dung trí tuệ, đức độ, tấm lòng của ngài. Cái gọi mà ta cảm thấy gần nhất là Thế Tôn hay thiên nhân sư. Phật chẳng phải thành vì tu đến không chỗ thành, mà là trí tuệ của ngài đã bao quát cả tam thiên. Nên ngài còn hiệu khác là thế gian giải. Ông xem thập hiệu mà phật có y đó mà làm sẽ thành phật. Làm được hết thập hiệu của đức phật thì thành phật
Vậy đạo hữu biết tại sao Kiến Tánh với việc làm được hết thập hiệu là đồng mà chẳng đồng rồi hén. Câu hỏi đó VNBN muốn hỏi Bình Đẳng Giác muốn nghe từ chỗ vị ấy nói.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Vậy đạo hữu biết tại sao Kiến Tánh với việc làm được hết thập hiệu là đồng mà chẳng đồng rồi hén. Câu hỏi đó VNBN muốn hỏi Bình Đẳng Giác muốn nghe từ chỗ vị ấy nói.
:D ta chỉ sợ nếu ông ăn sâu cái suy nghĩ đó họa tới mà chẳng lường trước thôi. Ông có biết phỉ báng thánh hiền hậu quả của nó rất ghê không. Ta chỉ sợ cực lạc ông chẳng đến, lại đến ngục a tỳ. Thánh ý khó lường, dùng phàm phu tánh mà lại suy lường thánh vị. Hậu quả chẳng thể lường
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
:D ta chỉ sợ nếu ông ăn sâu cái suy nghĩ đó họa tới mà chẳng lường trước thôi. Ông có biết phỉ báng thánh hiền hậu quả của nó rất ghê không. Ta chỉ sợ cực lạc ông chẳng đến, lại đến ngục a tỳ. Thánh ý khó lường, dùng phàm phu tánh mà lại suy lường thánh vị. Hậu quả chẳng thể lường
Sao đạo hữu biết VNBN suy lường thánh vị? Chẳng hạn, VNBN nói "Ngài Di Lặc Bồ Tát năng lực chưa hoàn toàn ngang bằng với Đức Phật" là sai chăng? (Tất nhiên VNBN chẳng bằng một góc nào đối với Ngài Di Lặc)
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Sao đạo hữu biết VNBN suy lường thánh vị? Chẳng hạn, VNBN nói "Ngài Di Lặc Bồ Tát năng lực chưa hoàn toàn ngang bằng với Đức Phật" là sai chăng? (Tất nhiên VNBN chẳng bằng một góc nào đối với Ngài Di Lặc)
ta chỉ nhắc nhở ông, chưa đủ quả vị thánh chớ nên dùng tri kiến bản thân mà so sánh các vị thánh. Còn nghe hay không thì tùy ông. Tội đại vọng ngữ, chẳng ai gánh nổi đâu. Ông nói ngài Ca Diếp chưa đủ đức trí so với đức phật, ông lấy gì để biết mà đem ra nói? Dựa vào kinh chăng, ông có biết bất cứ vị a la hán nào. Đều đã siêu thoát tam thiên, những việc các ngài làm ông có lường nổi chăng? Ta nói cho ông biết, chỉ quả vị tu đà hoàn đã được chư thiên lễ lạy. Ông có rõ chăng? Ông chưa ngộ pháp vô sanh mà bàn về thánh vị thì cẩn thận. Các vị thánh chẳng chấp ông làm gì nhưng nhân quả sẽ rõ ràng với ông đấy. Ông là thích tử lại thích nói lời vọng ngôn có biết nhân quả nghiệp báo chăng? Ta vì từ tâm mà nhắc ông, hãy sám hối những điều mình nói. Chớ đợi trầm luân mà khóc than
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
ta chỉ nhắc nhở ông, chưa đủ quả vị thánh chớ nên dùng tri kiến bản thân mà so sánh các vị thánh. Còn nghe hay không thì tùy ông. Tội đại vọng ngữ, chẳng ai gánh nổi đâu. Ông nói ngài Ca Diếp chưa đủ đức trí so với đức phật, ông lấy gì để biết mà đem ra nói? Dựa vào kinh chăng, ông có biết bất cứ vị a la hán nào. Đều đã siêu thoát tam thiên, những việc các ngài làm ông có lường nổi chăng? Ta nói cho ông biết, chỉ quả vị tu đà hoàn đã được chư thiên lễ lạy. Ông có rõ chăng? Ông chưa ngộ pháp vô sanh mà bàn về thánh vị thì cẩn thận. Các vị thánh chẳng chấp ông làm gì nhưng nhân quả sẽ rõ ràng với ông đấy. Ông là thích tử lại thích nói lời vọng ngôn có biết nhân quả nghiệp báo chăng? Ta vì từ tâm mà nhắc ông, hãy sám hối những điều mình nói. Chớ đợi trầm luân mà khóc than
Đạo hữu có ý tốt thì VNBN sẽ nhận. Cũng xin nói rõ một chút: VNBN đối với tất cả người bình thường còn chẳng dám khinh khi huống chi là người tu tập, với các Thánh vị thì VNBN càng không thể sinh tâm khinh xuất. Mặc dù là vậy nhưng không thể phủ nhận sự thật là chỉ có Đức Phật là bậc toàn giác, đầy đủ tất cả mọi đức trí và công hạnh. VNBN nói điều đó để làm gì? Các đạo hữu không chịu tìm hiểu mà lại chê bai VNBN. Đó là có những thứ Phật làm được, các Thánh Vị chưa làm được. Đức Phật biết rõ tất thảy từ căn duyên chúng sanh đến mọi thế giới, các Thánh Vị có những cái chưa biết mặc dù họ đã thoát luân hồi sanh tử. Nhưng chỗ này VNBN chẳng muốn lạm bàn, chỉ ngõ lời chỉ Đức Phật mới được gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn. Lời Phật mà không tin được thì chẳng còn ai đáng tin.


Tội đại vọng ngữ, chẳng ai gánh nổi đâu. Ông nói ngài Ca Diếp chưa đủ đức trí so với đức phật, ông lấy gì để biết mà đem ra nói?
Dĩ nhiên là dựa vào Kinh, chưa ngộ mà chẳng lẽ dựa vào tôi? Đạo hữu không tin Kinh sao? Kinh điển là ngón tay nhưng không phải để bỏ đi đâu nha đạo hữu, tuy không thẩm định được 100% chỗ chứng nhưng hoàn toàn thẩm định được chỗ lầm.

Biện giải một chút: đạo hữu không hỏi chỗ đức trí là gì mà đã vội lên tiếng! Đức là công đức, Trí là trí tuệ. Công đức và trí tuệ đầy đủ nghĩa làm đã làm được thành tựu 10 danh hiệu Phật. Và VNBN cũng đã nói, Ngài Đại Ca Diếp chỗ Kiến Tánh đã được Phật ấn chứng, chỗ thấy Tánh đồng với Phật nhưng 10 danh hiệu chưa làm xong hoàn toàn (có thể được vài phần). Thí như cùng nhau leo núi, đỉnh núi ví như bậc toàn giác, Ngài Ca Diếp leo núi không còn bị ngã té chẳng còn trồi sụt bước nào chắc bước đó chắc chắn tới nơi, còn VNBN trồi lên một bước thì rớt xuống hai ba bước và leo lại. Đại loại như vậy.

PS. Một người xem tôi là phàm phu, lại không tin dẫn chứng Kinh Điển rành rành như thế. Vậy kẻ phàm phu VNBN còn nói gì được nữa? VNBN y cứ vào Kinh Điển, có hiểu sai thì xin chỉ rõ đa tạ vô cùng, đừng nói VNBN suy lường rất tối nghĩa (mà nhắc đạo hữu một chút ngay cả chỗ người phàm cũng chẳng suy lường nổi đâu vì tham sân si cũng chẳng thể suy lường hết được?!).
 

hungmq

Active Member
Tham gia
27 Tháng 5 2014
Bài viết
512
Điểm tương tác
227
Điểm
43
đạo hữu VNBN ơi ! pháp niệm phật không dính mắc vào bất kỳ điều gì không thể lấy trí tuệ biện giải của thê gian ma suy lường thậm chí không thể lấy các pháp tu khác mà suy lường đo đạc, không thể lấy chứng đã đắc của người khác mà hoàn toàn áp dụng vào mình, chẳng dính mắc bất kỳ cái gì cả. đây chính là chỗ khó tin khó hiểu nhất, đạo hữu và các đạo hữu tu tịnh độ niệm Phật cả đời không chán mỏi là được.
này đạo hữu VNBN Nam mô là thủy giác A Di Đà là tương tỵc niệm, Phật là bản giác.
Này đạo hữu Nam mô là năng niệm A Di Đà là tương tục niệm Phật là sở niệm.
này đạo hữu Nam mô là giới luật A Di Đà là Thiền định Phật là trí tuê.
Nam mô A Di Đà Phật cứ vậy mà hành thôi. niệm phật cả đời không chán mỏi.
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
992
Điểm tương tác
491
Điểm
63
đạo hữu VNBN ơi ! pháp niệm phật không dính mắc vào bất kỳ điều gì không thể lấy trí tuệ biện giải của thê gian ma suy lường thậm chí không thể lấy các pháp tu khác mà suy lường đo đạc, không thể lấy chứng đã đắc của người khác mà hoàn toàn áp dụng vào mình, chẳng dính mắc bất kỳ cái gì cả. đây chính là chỗ khó tin khó hiểu nhất, đạo hữu và các đạo hữu tu tịnh độ niệm Phật cả đời không chán mỏi là được.
này đạo hữu VNBN Nam mô là thủy giác A Di Đà là tương tỵc niệm, Phật là bản giác.
Này đạo hữu Nam mô là năng niệm A Di Đà là tương tục niệm Phật là sở niệm.
này đạo hữu Nam mô là giới luật A Di Đà là Thiền định Phật là trí tuê.
Nam mô A Di Đà Phật cứ vậy mà hành thôi. niệm phật cả đời không chán mỏi.
Đạo hữu hungmq mến

Đạo hữu "trích dẫn" hay là PHÁT MINH ra luận đề này vậy???!!!, pháp NIỆM PHẬT là do TƯỞNG, TƯỢNG, DANH mà như thị hiện hành sao lại không liên quan "vào bất kỳ điều gì"!!!

Hề hề, Trừng Hải
 

hungmq

Active Member
Tham gia
27 Tháng 5 2014
Bài viết
512
Điểm tương tác
227
Điểm
43
Đạo hữu hungmq mến

Đạo hữu "trích dẫn" hay là PHÁT MINH ra luận đề này vậy???!!!, pháp NIỆM PHẬT là do TƯỞNG, TƯỢNG, DANH mà như thị hiện hành sao lại không liên quan "vào bất kỳ điều gì"!!!

Hề hề, Trừng Hải
Hề Hề Mai Hưng
Nam mô A Di Đà Phật.
kẻ hậu bối chỉ trả lời với tiền bối 2 câu " im lặng" .
kính tiền bối.
 

trừng hải

Moderator
Staff member
Tham gia
30 Thg 7 2013
Bài viết
992
Điểm tương tác
491
Điểm
63
Hề Hề Mai Hưng
Nam mô A Di Đà Phật.
kẻ hậu bối chỉ trả lời với tiền bối 2 câu " im lặng" .
kính tiền bối.
Hê hề, im lặng mà trả lời thì duy chỉ có PHẬT ĐÀ mà thôi (Im lặng đáp), thiệt là...tịnh độ môn độc tôn!!!

Mến, Trừng Hải
 
Bên trên