Hết vô minh

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
ta nói lời thật ông lại không tin :D ông cứ ở đó mà tìm hiểu gà có trước hay trứng có trước đi. Uổng cho ông học phật mà lại hỏi 2 câu tầm thường như vậy. Sở dĩ có chúng sanh là vì có vô minh, khi hết vô minh thì thành phật thôi. “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh ấy là Thường Lạc Ngã Tịnh.” Câu nói đó lập đi lập lại nhiều lần trong kinh Đại Bát Niết-bàn, cũng là chủ đề Phật tánh của kinh. Khi nào ông làm được 4 chữ đó thì phật tánh hiện ra
Kính Ngài rickpham,

Đệ tử không rõ, thế nào là hết vô minh ? Mong Ngài chỉ giáo !

Nam mô A Di Đà Phật.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Kính Ngài rickpham,

Đệ tử không rõ, thế nào là hết vô minh ? Mong Ngài chỉ giáo !

Nam mô A Di Đà Phật.
:D Đệ nhất giác ngộ:
Thế gian vô thường,
Quốc độ nguy thúy.
Tứ đại khổ không,
Ngũ ấm vô ngã.
Sanh diệt biến dị,
Hư ngụy vô chủ.
Tâm thị ác nguyên,
Hình vi tội tẩu.
Như thị quán sát,
Tiệm ly sanh tử.
Trích kinh bát đại nhân giác
dịch:
DỊCH:

Điều thứ nhất phải thường giác ngộ:
Đời vô thường quốc độ bở dòn.
Khổ không tứ đại thon von,
Năm ấm vô ngã có còn chi đâu.
Đổi đời sanh diệt chẳng lâu,
Giả dối không chủ lý mầu khó tin.
Tâm là nguồn ác xuất sanh,
Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay.
Người nào quán sát thế này,
Lần hồi sanh tử sớm chầy thoát ra.

Đệ nhị giác tri:
Đa dục vi khổ,
Sanh tử bì lao,
Tùng tham dục khởi,
Thiểu dục vô vi,
Thân tâm tự tại.

DỊCH:

Điều thứ hai lại cần giác biết:
Tham dục nhiều, khổ thiệt thêm nhiều.
Nhọc nhằn sanh tử bao nhiêu,
Bởi chưng tham dục, mà chiêu khổ nầy.
Bớt lòng tham dục chẳng gây,
Thân tâm tự tại vui nầy ai hơn.

Đệ tam giác tri:
Tâm vô yểm túc,
Duy đắc đa cầu,
Tăng trưởng tội ác.
Bồ-tát bất nhĩ,
Thường niệm tri túc,
An bần thủ đạo,
Duy tuệ thị nghiệp.

DỊCH:

Điều thứ ba phải thêm giác biết:
Đắm mê trần mải miết chẳng dừng.
Một bề cầu được vô chừng,
Tội kia thêm lớn có ngừng được đâu.
Những hàng Bồ-tát hiểu sâu,
Nhớ cầu tri túc chẳng lâu chẳng sờn.
Cam nghèo giữ đạo là hơn,
Lầu cao trí tuệ chẳng khờn dựng lên.

Đệ tứ giác tri:
Giải đãi trụy lạc,
Thường hành tinh tấn,
Phá phiền não ác,
Tồi phục tứ ma,
Xuất ấm giới ngục.

DỊCH:

Điều thứ tư cần nên giác biết:
Kẻ biếng lười hạ liệt trầm luân.
Thường tu tinh tấn vui mừng,
Dẹp trừ phiền não ác quân nhiều đời.
Bốn ma hàng phục như chơi,
Ngục tù ấm giới thảnh thơi ra ngoài.

Đệ ngũ giác ngộ:
Ngu si sanh tử.
Bồ-tát thường niệm,
Quảng học đa văn,
Tăng trưởng trí tuệ,
Thành tựu biện tài,
Giáo hóa nhất thiết,
Tất dĩ đại lạc.

DỊCH:

Điều thứ năm lại thêm giác ngộ:
Ngu si là gốc khổ luân hồi.
Bồ-tát thường nhớ không ngơi,
Nghe nhiều học rộng chẳng lơi chút nào.
Vun bồi trí tuệ càng cao,
Biện tài đầy đủ công lao chóng thành.
Đặng đem giáo hóa chúng sanh,
Niết-bàn an lạc còn lành nào hơn.

Đệ lục giác tri:
Bần khổ đa oán,
Hoạnh kết ác duyên,
Bồ-tát bố thí,
Đẳng niệm oán thân,
Bất niệm cựu ác,
Bất tắng ác nhân.

DỊCH:

Điều thứ sáu phải nên giác biết:
Người khổ nghèo lắm kết oán hờn.
Không duyên tạo ác đâu sờn,
Bồ-tát bố thí, ai hơn kẻ này.
Lòng không còn thấy kia đây,
Ít khi nhớ đến buồn gây thuở nào.
Dù người làm ác biết bao,
Một lòng thương xót, khổ đau cứu giùm.

Đệ thất giác ngộ:
Ngũ dục quá hoạn.
Tuy vi tục nhân,
Bất nhiễm thế lạc,
Thường niệm tam y,
Ngõa bát pháp khí,
Chí nguyện xuất gia,
Thủ đạo thanh bạch,
Phạm hạnh cao viễn,
Từ bi nhất thiết.

DỊCH:

Điều thứ bảy là thường giác ngộ:
Năm dục gây lầm lỗi ngất trời.
Tuy người thế tục ngoài đời,
Mà lòng không nhiễm vui chơi thế tình.
Ba y thường nhớ của mình,
Ngày nào sẽ được ôm bình ngao du.
Chí mong lìa tục đi tu,
Đạo gìn trong sạch chẳng lu không mờ.
Hạnh lành cao vút kính thờ,
Thương yêu tất cả không bờ bến đâu.

Đệ bát giác tri:
Sanh tử xí nhiên.
Khổ não vô lượng,
Phát đại thừa tâm,
Phổ tế nhất thiết,
Nguyện đại chúng sanh,
Thọ vô lượng khổ,
Linh chư chúng sanh,
Tất cánh đại lạc.

DỊCH:

Điều thứ tám lại nên giác ngộ:
Tử sanh hoài đau khổ vô cùng.
Phát tâm dõng mãnh đại hùng,
Quyết lòng độ hết đồng chung Niết-bàn.
Thà mình chịu khổ muôn vàn,
Thay cho tất cả an nhàn thảnh thơi.
Mọi người đều được vui tươi,
Đến bờ giác ngộ rạng ngời hào quang.

Như thử bát sự,
Nãi thị chư Phật,
Bồ-tát đại nhân,
Chi sở giác ngộ,
Tinh tiến hành đạo,
Từ bi tu tuệ,
Thừa pháp thân thuyền,
Chí Niết-bàn ngạn,
Phục hoàn sanh tử,
Độ thoát chúng sanh.
Dĩ tiền bát sự,
Khai đạo nhất thiết,
Linh chư chúng sanh,
Giác sanh tử khổ,
Xả ly ngũ dục,
Tu tâm Thánh đạo.
Nhược Phật đệ tử,
Tụng thử bát sự,
Ư niệm niệm trung,
Diệt vô lượng tội,
Tiến thú bồ-đề,
Tốc đăng chánh giác,
Vĩnh đoạn sanh tử,
Thường trụ khoái lạc.

DỊCH:

Tám điều như thế dạy qua,
Chính hàng Bồ-tát cùng là Thế Tôn,
Đã từng giác ngộ lẽ chân,
Tiến tu đạo hạnh vô ngần từ bi.
Đốt đèn trí tuệ phá si,
Pháp thân thuyền quí dạo đi Niết-bàn.
Trở vào sanh tử thanh nhàn,
Chúng sanh độ thoát an toàn vui lây.
Lại dùng tám việc trước này,
Mở đường khai lối dắt dìu chúng sanh.
Khiến cho hết thảy biết rành,
Tử sanh khổ não đừng manh chớ mờ.
Xa lìa năm dục đục lờ,
Tâm tu đạo Thánh không giờ nào quên.
Nếu là Phật tử phải nên,
Tám điều như thế hằng đêm tụng hoài.
Ở trong mỗi niệm hằng ngày,
Bao nhiêu tội lỗi diệt rày sạch trơn.
Bồ-đề hoa báu nhẹ thơm,
Trên bờ chánh giác gót chân giẫm liền.
Hằng hà sanh tử lưu linh,
Thường vui yên ổn tâm tình tiêu tan.

Làm được những điều trong kinh bát đại nhân giác thì hết vô minh :D
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
:D Đệ nhất giác ngộ:
Thế gian vô thường,
Quốc độ nguy thúy.
Tứ đại khổ không,
Ngũ ấm vô ngã.
Sanh diệt biến dị,
Hư ngụy vô chủ.
Tâm thị ác nguyên,
Hình vi tội tẩu.
Như thị quán sát,
Tiệm ly sanh tử.
Trích kinh bát đại nhân giác
dịch:
DỊCH:

Điều thứ nhất phải thường giác ngộ:
Đời vô thường quốc độ bở dòn.
Khổ không tứ đại thon von,
Năm ấm vô ngã có còn chi đâu.
Đổi đời sanh diệt chẳng lâu,
Giả dối không chủ lý mầu khó tin.
Tâm là nguồn ác xuất sanh,
Thân hình rừng tội mà mình chẳng hay.
Người nào quán sát thế này,
Lần hồi sanh tử sớm chầy thoát ra.
Làm được những điều trong kinh bát đại nhân giác thì hết vô minh :D
Kính Ngài rickpham,

Có sanh tử để "ly" sao lại nói là hết vô minh được Ngài, đệ tử không rõ ?

Nam mô A Di Đà Phât.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
ta nói lời thật ông lại không tin :D ông cứ ở đó mà tìm hiểu gà có trước hay trứng có trước đi. Uổng cho ông học phật mà lại hỏi 2 câu tầm thường như vậy.
1. Chê câu hỏi dở?! Mình dốt nên hỏi ngu. Chịu chưa. Heee
2. Luôn kêu người khác phải tin => Không thể thảo luận.

Sở dĩ có chúng sanh là vì có vô minh, khi hết vô minh thì thành phật thôi. “
Trả lời rất huề vốn.

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh ấy là Thường Lạc Ngã Tịnh.” Câu nói đó lập đi lập lại nhiều lần trong kinh Đại Bát Niết-bàn, cũng là chủ đề Phật tánh của kinh. Khi nào ông làm được 4 chữ đó thì phật tánh hiện ra
Câu "tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh" => Phật Tánh sẵn có bao đời nay
Kết hợp với câu "Phật tánh ấy là Thường Lạc Ngã Tịnh"
Suy ra tiếp: Thường Lạc Ngã Tịnh là có sẵn bao đời nay.
Mà Thường Lạc Ngã Tịnh là bốn tính chất của Niết Bàn. Vậy Niết Bàn có sẵn.
Vậy thì mâu thuẩn với thực tế chúng sanh Vô Minh phiền não đầy rẩy chưa Niết Bàn.

Cái "Đạo" của đạo hữu không thuyết phục với lý lẽ minh bạch như thế thì làm sao VNBN tin nơi đạo hữu được nè!
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
1. Chê câu hỏi dở?! Mình dốt nên hỏi ngu. Chịu chưa. Heee
2. Luôn kêu người khác phải tin => Không thể thảo luận.


Trả lời rất huề vốn.


Câu "tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh" => Phật Tánh sẵn có bao đời nay
Kết hợp với câu "Phật tánh ấy là Thường Lạc Ngã Tịnh"
Suy ra tiếp: Thường Lạc Ngã Tịnh là có sẵn bao đời nay.
Mà Thường Lạc Ngã Tịnh là bốn tính chất của Niết Bàn. Vậy Niết Bàn có sẵn.
Vậy thì mâu thuẩn với thực tế chúng sanh Vô Minh phiền não đầy rẩy chưa Niết Bàn.

Cái "Đạo" của đạo hữu không thuyết phục với lý lẽ minh bạch như thế thì làm sao VNBN tin nơi đạo hữu được nè!
:D ta thuyết phục ông làm gì? Giờ nói thật ta lười nói với ông làm gì? Nói nhiều chỉ thêm nhọc công ta, tu tịnh độ mà sao nhiều chuyện thế :D Ta thích nói như thế nếu nói ta nói sai thì chỉ ra, còn không sai thì muốn phân tích mổ xẻ làm gì thì tùy
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Kính Ngài rickpham,

Có sanh tử để "ly" sao lại nói là hết vô minh được Ngài, đệ tử không rõ ?

Nam mô A Di Đà Phât.
mới kịp trích điều thứ nhất thôi, làm được 8 điều mới hết vô minh
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
:D ta thuyết phục ông làm gì? Giờ nói thật ta lười nói với ông làm gì? Nói nhiều chỉ thêm nhọc công ta, tu tịnh độ mà sao nhiều chuyện thế :D Ta thích nói như thế nếu nói ta nói sai thì chỉ ra, còn không sai thì muốn phân tích mổ xẻ làm gì thì tùy
Đã chỉ rõ rồi đó. Ở phần đạo hữu nói Phật Tánh = Thường Lạc Ngã Tịnh đó.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Đã chỉ rõ rồi đó. Ở phần đạo hữu nói Phật Tánh = Thường Lạc Ngã Tịnh đó.
vậy ông hiểu được 4 chữ đó không :D hiểu được thì ông sẽ sống trong cõi phật đấy không đùa đâu
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
mới kịp trích điều thứ nhất thôi, làm được 8 điều mới hết vô minh
Kính Ngài rickpham,

"Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo.

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.

Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.

Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề ".

Bát Nhã Tâm Kinh
" Tu-bồ-đề! Ý ông thế nào? Như-lai có chứng được a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề chăng? Như-lai có thuyết pháp chăng?

Tu-bồ-đề đáp: Như con hiểu ý nghĩa của Phật nói, thời không có pháp nhất định gọi là a-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, cũng chẳng có pháp nhất định cho Như-lai thuyết. "

Kim Kim Cang
Nơi biển tánh trong lặng,
Gió thổi làm cát động,
Tánh trong thời chuyển đục.
Hồi quang, tánh lại trong !

Bậc Trí giữ gìn Đạo,
Chẳng thấy lỗi của người,
"Nếu thấy lỗi thế gian,
trái lại thành tự quấy.
Người quấy ta chẳng quấy,"
là "giữ gìn Đạo" vậy !

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 

VO-NHAT-BAT-NHI

Moderator
Staff member
Thành viên vinh dự
Tham gia
23 Thg 8 2010
Bài viết
1,467
Điểm tương tác
416
Điểm
83
vậy ông hiểu được 4 chữ đó không :D hiểu được thì ông sẽ sống trong cõi phật đấy không đùa đâu
Lạc đề, cái đó phải đem ra thực hành, còn để bàn là bàn "Phật Tánh = Thường Lạc Ngã Tịnh đó" là sai.
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Kính Ngài rickpham,

Nơi biển tánh trong lặng,
Gió thổi làm cát động,
Tánh trong thời chuyển đục.
Hồi quang, tánh lại trong !

Bậc Trí giữ gìn Đạo,
Chẳng thấy lỗi của người,
"Nếu thấy lỗi thế gian,
trái lại thành tự quấy.
Người quấy ta chẳng quấy,"
là "giữ gìn Đạo" vậy !

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
muôn pháp độ thế gian
tùy phương mà bốc thuốc
hữu tình nên gieo giống
nhân đất quả lại sinh
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
muôn pháp độ thế gian
tùy phương mà bốc thuốc
hữu tình nên gieo giống
nhân đất quả lại sinh
Bốc thuốc, người không uống;
Chẳng nên giữ bên mình !
Bệnh "si" của hữu tình,
Đủ nhân duyên mới khỏi !

Đất cằn, không nước tưới;
Giống gieo chẳng nẩy mầm.
Bậc Trí rõ Sắc, Không.
Tuy duyên mà hóa độ.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
Bốc thuốc, người không uống;
Chẳng nên giữ bên mình !
Bệnh "si" của hữu tình,
Đủ nhân duyên mới khỏi !

Đất cằn, không nước tưới;
Giống gieo chẳng nẩy mầm.
Bậc Trí rõ Sắc, Không.
Tuy duyên mà hóa độ.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
:D vậy ta nhường lại cho ông tùy duyên hóa độ vậy sẵn tặng thêm cho ông bài kệ
Không tình diệt không giống
Không đất lại không sanh
Không niệm không ý thức
như lai tại hiện tiền
 

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
:D vậy ta nhường lại cho ông tùy duyên hóa độ vậy sẵn tặng thêm cho ông bài kệ
Không tình diệt không giống
Không đất lại không sanh
Không niệm không ý thức
như lai tại hiện tiền
Nên thế, nên thế !

Muôn pháp về một, một về chỗ nào ?

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63

nguyenjobvn

Registered
Tham gia
14 Thg 7 2016
Bài viết
233
Điểm tương tác
61
Điểm
28
:D còn có nhà để chùi sao, đạo hữu thật là giàu, thôi dừng ở đây vậy
Đôi khi cũng hơi bao đồng vậy ! Người sắp chết, hay nói lời thẳng thắn ! :)

Bảo trọng !

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
Bên trên