Cho mình hỏi thế nào là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ? 10 ý trong Kinh

jenifertuyet

Registered
Tham gia
27 Thg 8 2016
Bài viết
12
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Cho mình hỏi thế nào là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ?
Với mình xem Kinh thấy có 10 ý này:
Như Lai
Ứng Cúng
Chánh Biến Tri
Minh Hạnh Túc
Thiện Thệ
Thế Gian Giải
Vô Thượng Sĩ
Điều Ngự Trượng Phu
Thiên Nhơn Sư
Phật, Thế Tôn

Huynh đệ nào có thể diễn nói sơ qua giúp mình được không ?
 

rickpham

Moderator
Staff member
Tham gia
19 Tháng 5 2016
Bài viết
1,005
Điểm tương tác
211
Điểm
63
1. NHƯ LAI: Bậc thành đạo, Phật tánh chân như, Niết Bàn thường trụ, bất biến. Như lai là thật tướng vi diệu, không có đi cũng không có đến.

2. ỨNG CÚNG: Bậc phước điền và trí tuệ đầy đủ được thọ lãnh sự cúng dường. Mọi hương hoa, anh lạc, tràng phan, thất bảo cúng dường đều được hưởng phước báo.

3. CHÁNH BIẾN TRI: Bậc chánh trí và thể tánh sáng suốt, giác ngộ hoàn toàn. Hiểu biết rõ sự biến đổi mọi sự vật trong trời đất một cách đúng đắn và chân thật.

4. MINH HẠNH TÚC: Bậc đức hạnh viên mãn, thiện nghiệp hoàn toàn và đầy đủ. Chứng đạt tam minh lục thông, thấu triệt chân lý nguyên nhân các duyên sanh diệt.

5. THIỆN THỆ: Bậc hoàn thiện tất cả mọi việc lành, hạnh nguyện tế độ đã rốt ráo đến nơi. Chấm dứt những duyên nghiệp, không còn luân hồi nữa.

6. THẾ GIAN GIẢI: Đấng hiểu biết sự lý viên dung và thấy rõ ràng mọi chuyện ở thế gian. Từ loài hữu tình đến vô tình đều rõ suốt thấu đáo.

7. VÔ THƯỢNG SĨ, ĐIỀU NGỰ TRƯỢNG PHU: Bậc cao tột, có thể chế ngự và đối trị mọi nhân duyên trong pháp giới, giáo hóa điều phục đến giác ngộ và giải thoát.

8. THIÊN NHƠN SƯ:Bậc Thầy của cõi trời và người, chỉ dạy con đường tu phước đức và tu trí tuệ để thoát khỏi đau khổ sanh tử luân hồi.

9. PHẬT: Phật là thể tánh thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt. Bậc giác ngộ hoàn toàn, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phúc Tuệ lưỡng toàn.

10. THẾ TÔN: Bậc đức hạnh vẹn toàn muôn loài đều tôn kính. Thế tôn còn có tướng lành cao quí, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẽ đẹp, người trời đều cung kính.
 

Ba Tuần

Moderator
Staff member
Tham gia
28 Thg 7 2016
Bài viết
1,536
Điểm tương tác
493
Điểm
83
Như Lai, cái sẵn xưa nay thế;
cùng khắp, chẳng sinh, chẳng tịnh - dơ.

Ứng hiện tuỳ ý thân vô số.
Cúng - kính, tất sinh trưởng phước lành.

Chánh biết rõ ràng nhân, duyên, quả;
Biến Tri, khắp trốn chẳng trở ngăn.

Minh Hạnh, nguyện lành không dư thiếu;
Túc đủ tất cả độ chúng sanh.

Thiện Thệ, tối thiện ai sánh kịp?
Thế Gian Giải nói rõ trong tâm.

Vô Thượng Sĩ ấy bậc Trượng Phu;
Điều phục, nhiếp thọ vô cùng tận:
Vô lượng khổ não, xả thí thân;
Khắp trốn chưa từng không vệt máu.

Thiên Nhân Sư ấy Thầy thế gian;
Tam minh, Ngũ nhãn, Lục thông đủ.
Cho nên xưng tán Phật, Thế Tôn ;
Tự giác, giác tha, viên mãn hạnh.

Nam mô Thập phương thường trụ Pháp thân Tam Bảo.
 
Bên trên