Chân tướng vận hành.

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

*DO KHÔNG THẤU THẮNG NGHĨA, THÌ KHÔNG DIỆT ĐƯỢC KHỔ.
-CÁC HÀNH ĐỀU VÔ THƯỜNG, BIẾN ĐỔI TỪNG SÁT NA.
-XA LÌA PHÁP THẾ TỤC,PHẢI CẦU THẮNG NGHĨA ĐẾ.


Ngài Mã Minh trong Ni Càn Tử Hỏi Nghĩa Vô Ngã Kinh:
Do không thấu thắng nghĩa,
Thì không diệt được khổ.
Lần lữa chịu luân hồi,
Như tằm tự trói buộc.
Như mặt trời mặt trăng,
Xoay vần không ngừng nghỉ.
Chúng sinh trong 3 cõi,
Qua lại cũng như vậy.
Các hành đều vô thường,
Biến đổi từng sát-na.
Xa lìa pháp thế tục,
Phải cầu thắng nghĩa đế.
*HỮU TÌNH Y THEO THẾ TỤC,TĂNG TRƯỞNG NƠI PHIỀN NÃO.
-Ở LÂU TRONG LUÂN HỒI,KHÔNG RÕ PHÁP THẮNG NGHĨA.

-DO Y THEO THẾ TỤC NÊN,TỰ THA SINH BIẾN KẾ [SỞ CHẤP].

Ngài Mã Minh trong Ni Càn Tử Hỏi Nghĩa Vô Ngã Kinh:
Hữu tình y thế tục,
Tăng trưởng nơi phiền não.
Ở lâu trong luân hồi,
Không rõ pháp thắng nghĩa.
Do y thế tục nên,
Tự tha sinh biến kế.
Khởi phân biệt nghi hoặc,
Mà thụ các khổ não.

Chú thích: Biến kế sở chấp tánh:Tất cả những hiện hữu đều là kết quả của trí tưởng tượng (huyễn giác), do chấp trước, cho rằng sự vật trước mắt là có thật, là độc lập.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
480
Reaction score
118
Điểm
43

Khéo làm sáng tỏ luận lý duyên khởi thâm sâu
Nghĩa chân như mật ý Kinh Bát Nhã lìa biên
Vị khai tông Trung Quán Đại Thừa như lời Phật thọ ký
Con kính lễ dưới chân Ngài Long Thọ.Trưởng tử Hiền Trí tối thắng
Thấu đạt tận cùng biển triết học nội giáo, ngoại tông
Tôn kính bảo trì tất cả luận thuyết Ngài Long Thọ
Con khẩn cầu Thánh Thiên, con của Đấng Chiến Thắng.
 
Top