Cam lồ thủy chân ngôn

sanghata1

Registered
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
63
Điểm
28
Cam lồ thủy chân ngôn

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha. (7 lần)


Đây là pháp thí cam lồ của Diệu Sắc Thân Như Lai. Tưởng trong tâm nguyệt, từ chữ Tông
chảy cam lồ tràn khắp pháp giới, thấm nhuần cả sáu đạo hữu tình, khiến xa lìa phiền não, được thanh tịnh.

Cam Lồ Thủy Chơn Ngôn.


Yếu giải


Khi tụng chú này, quán tưởng cúng nước biến thành pháp thủy cam lồ, rộng lớn như biển, cùng vật không ngăn, thắm đến nước đây, thường được thanh tịnh diệu lạc. Đây là pháp thí cam lồ của đức Phật Diệu sắc thân Như Lai. Kinh Thí Ngạ Quỉ nói: ''Tụng chú này bảy biến, hay khiến các món ẩm thực và nước đều biến thành màu sữa cam lộ, hay mở rộng cuống họng của tất cả ngạ quỉ, mà được cùng ăn với nhau một cách bình đẳng''

Hỏi: Nếu nói vật ăn và nước uống đều khắp cả thế giới,vậy xin hỏi Phật và chúng sanh để thân đứng, ngồi vàochỗ nào ?

Đáp: Kinh Lăng Nghiêm nói: ''Tánh của sắc là chân không, tánh của không là chân sắc''. Kinh ấy lại nói:''Tánh của thủy là chân không, tánh của không là chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm, ứng khả tri lượng, tùy nghiệp phát hiện''. Lời nói đó có nghĩa là: Tánh của nước là chân không,tánh của không (do nhân duyên mà có) là chân nước,tánh của nó là bản nhiên thanh tịnh, biến khắp pháp giới,tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào, thì hiện ra theo sự hiểu biết của chúng sanh thế ấy. Đó là do tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà hiện ra đó thôi. Kỳ thật thì tánh thể của muôn vật trùm khắp cả pháp giới,thanh tịnh bản nhiên, không sanh không diệt.

Nay hành giả quán trí đều thanh tịnh khắp giáp, thì nước và đồ ăn đâu chẳng khắp giáp. Khi tâm thanh tịnh, thì vật thực uống ăn đều thanh tịnh. Nếu đứng về mặt hiện tượng của vạn pháp, thì ta thấy có chướng ngại nhau. Ngược lại, nếu đứng về mặt bản thể, thì không có gì ngăn ngại. Dụ như đối với muôn vật có hình tướng ở thế gian,thì chúng ngăn ngại nhau, nhưng hư không, thì làm gì cóngăn ngại. Hư không là dụ cho bản thể hay pháp thân.Hiểu thế, thì ta thấy, người cúng thí và vật cúng thí, cả hai tánh thể đều vắng lặng. Chính đó là ý nghĩa khắp cả pháp giới vậy. Như thế, thì pháp vị nhiệm mầu thật khó nghĩ lường.

"MÔNG SƠN THÍ THỰC YẾU GIẢI"
 
Last edited:

sanghata1

Registered
Tham gia
28 Tháng 5 2011
Bài viết
404
Điểm tương tác
63
Điểm
28
Yếu giải


Khi tụng chú này, quán tưởng cúng nước biến thành pháp thủy cam lồ, rộng lớn như biển, cùng vật không ngăn, thắm đến nước đây, thường được thanh tịnh diệu lạc. Đây là pháp thí cam lồ của đức Phật Diệu sắc thân Như Lai. Kinh Thí Ngạ Quỉ nói: ''Tụng chú này bảy biến, hay khiến các món ẩm thực và nước đều biến thành màu sữa cam lộ, hay mở rộng cuống họng của tất cả ngạ quỉ, mà được cùng ăn với nhau một cách bình đẳng''
 
Bên trên