Các bài thơ về Tịnh Độ và về các Tổ Tịnh Độ III

nam

Registered
Tham gia
31 Thg 7 2017
Bài viết
11
Điểm tương tác
2
Điểm
3
TÂY PHƯƠNG BÁT BỘ LIÊN HOÀN TỊNH ĐỘ THI...

LỜI GIỚI THIỆU

Kính thưa quý vị!

Trong các bài thi này, nếu có gì sai sót từ nội dung đến hình thức, kính mong quý vị, bậc cao minh thông cảm, niệm tình bỏ qua. Chẳng qua, mục đích chính lời khuyên người làm lành lánh dữ để tạo đủ duyên tốt gặp bậc thiện hữu… hướng dẫn đi vào chánh pháp của Phật. Vì lẽ trên, tôi xin mạn phép giới thiệu cho những ai mong muốn đạt được tiến bộ trên con đường đạo pháp. Một thời khóa thực hành mỗi ngày gọi là (Tây Phương Nhựt Khóa) của Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm soạn ra. Thời khóa này phải được tu tập đầy đủ và liên tục. Đây là môn Tịnh Độ thuần chuyên, niệm Phật nguyện đới nghiệp vãng sanh Cực Lạc quốc. Xong phải lấy TÍN NGUYỆN HẠNH làm căn bản. TIN SÂU, NGUYỆN THIẾT, HÀNH CHUYÊN làm gốc. Con thành kính nguyện mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ… gia hộ tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh mười phương đều đủ nhân duyên gặp chánh pháp và đi vào pháp môn thuần chuyên Tịnh Độ!.
XIN HỎI!Tây Phương ở đâu?

Nhưng mà vẫn có

Kiến tánh thấy dễ,

Trăm ngàn chưa một.

Phật tánh vốn sẵn,

Vậy mà ai được?

Kính hỏi Quý Ngài:

Dễ hay là khó?

PHONG VÂN!


NHỨT BỘ TỊNH ĐỘ THI
THUẦN CHUYÊN TỊNH ĐỘ!

PHÁP tuy thấy nhiều! Chánh được bao nhiêu?
MÔN tông dãy đầy! Mạnh ai nấy giữ
NIỆM niệm hỏi đòi! Tịnh tâm thoát tử…?
PHẬT đà thấu suốt! Thời mạt tiêu điều…
THUẦN tu chẳng chịu! đứng đó trông đây?
CHUYÊN cần bậc nhất nào phải duy thiện…
TỊNH thì nên biết trời Tây TÍN NGUYỆN
ĐỘ thoát đường mê chân thật mới hay!
TÍN mà trì danh có thật tin sâu?
NGUYỆN thời mạt pháp có phải như nguyện?
THUẦN chuyên thấy dễ mấy ai khẩn cầu…?
CHUYÊN chỉ ưa thích Nhất tâm bất loạn! (1)
PHÁP dễ thành khó đòi hỏi quá cao
MÔN đồ ngày nay đâu phải bậc thượng
NIỆM luôn ghi nhớ mình thuộc căn nào?
PHẬT chỉ rõ ràng còn không tự lượng!
Muốn trôi sáu nẻo hay về Cực Lạc?
Nên suy xét kỹ chọn đường mà đi…
Không khéo thì ta rơi vào cảnh ngục
Chừng đó đừng than khóc hận làm chi…!
(1) Nhất tâm bất loạn: tức là chánh định, mà vãng sanh hay không là TÍN NGUYỆN, phẩm vị cao hay thấp do HẠNH (không liên quan đến định sâu hay thấp mới được vãng sanh. Lời của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Tổ số 9 trong liên tông).
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 8/3/2019

Kính tặng
NHỊ BỘ LIÊN HOÀN TỊNH ĐỘ THI
NHẮN NHỦ…!

Liên hoàn khúc
1. Nhân đây xin phép một đôi lời?
Nhắn gửi đồng tu Tịnh Độ thôi
Niệm Phật phải cần CHUYÊN với NGUYỆN
Nhớ đừng đặt nặng nghiệp nào vơi?
Được đi hay đến lòng chân thật
Có phải nhất tâm (1)! Mới đổi đời?
Điều kiện Di Đà đâu bắt buộc
Tự mình trói chặt lại LUÂN HỒI!
--------oOo--------
2. LUÂN HỒI khổ lắm bạn đường ơi!
Sáu nẻo trầm luân sẽ tả tơi
PHẬT thuyết sau này trong pháp hội
TÀ TRI đầy rẫy khắp nơi nơi…
Làm người há dễ khi thân mất
Tịnh Độ THUẦN CHUYÊN tức hợp thời
TÍN NGUYỆN song hành đây mới diệu
(2) Trời Tây rực rỡ NGUYỆN xin mời…!

(1) Nhất tâm: tức là nhiếp tâm, thanh tịnh tâm v.v.
(2) Trời Tây: tức là Tây Phương Cực Lạc.
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 29/2/2019

Kính tặng
TAM BỘ LIÊN HOÀN TỊNH ĐỘ THI
KIẾP TRƯỢC…!

Liên hoàn khúc
1. Nhiều kẻ trong đời xưng Pháp Vương?
Tưởng mình chứng đạo! Quả phi thường
Thuyết trình! Kiến giải như là thật
Thiên hạ chờ trông! Có tỏ tường?
Cứ ngỡ Thánh hiền nay đã hiện
Giúp người cứu nạn tựa thiên đường
Đua nhau ao ước nhờ xoa đảnh…
Quán thẳng nhờ đây! Hết đoạn trường?
--------oOo--------
2. Đoạn trường nào phải dễ như chơi?
Mơ ước mai kia cuộc đổi đời…?
Tà kiến! Buồn thay vào kiếp loạn
Mạng người thoáng đó! Tựa bèo trôi…
Chấp mê hay ngộ là gang tất
Thức tỉnh Trời Tây (1)! Rạng sáng ngời…!
Ngũ trược VÔ THƯỜNG bao vấn nạn…
Quay về chánh pháp một đời thôi…
--------oOo--------
3. Đời thôi phải nhớ Phật Di Đà
Thiên hạ đua chen bỏ cửa nhà? (2)
Chỉ biết sắc tài danh với lợi
LUÂN HỒI! NHÂN QUẢ! Mặc ngày qua
Thân người khó được lời xưa dạy?
Chánh niệm Thuần chuyên phải Thiết tha
Chân thật lòng tin thì TÍN NGUYỆN
Nếu không hơi dứt! Bạn cùng MA…

(1) Trời Tây: tức là Tây Phương Cực Lạc.
(2) Cửa nhà: tức là Thai Sen nơi Cực Lạc.
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 27/2/2019

Kính tặng
TỨ BỘ LIÊN HOÀN TỊNH ĐỘ THI
NGUYỆN VƯƠNG!

Liên hoàn khúc
1. Lời nguyện muôn đời! Đấng Pháp Vương (1)!
Di Đà tiếp độ khắp mười phương
Ai tin sẽ đặng! Niềm an lạc...
Chớ bảo NGUYỆN Ngài chỉ hứa suông?
TÍN phải song hành! Chuyên với HẠNH...?
NGUYỆN là sâu sắc một con đường
Đừng cho lời đó là hư dối
ĐỊA NGỤC mai kia! Khóc đoạn trường?
--------oOo--------
2. Đoạn trường dẫu hối cũng thành không?
Ác đạo ba đường đã sẵn mong...
Phật thuyết lời Ngài đâu phải dối!
Ấy mà trần thế kẻ cười ngông
Bảo rằng đó chỉ tùy phương tiện
Dùng thức suy lường lại bẻ cong
Quả thật đáng sợ thời kiếp mạt
Chạnh lòng chua chát! Nỗi buồn trông!
--------oOo--------
3. Buồn trông giáo pháp của đời nay?
Tịnh Độ THUẦN CHUYÊN được những ai?
Mở miệng bảo rằng ta Niệm Phật
Còn tin TÍN NGUYỆN để qua ngày
Nghĩ thương bao kẻ đang lần bước...
Nào biết mai này! Ngậm nuốt cay...
Cực Lạc về không? Là TÍN NGUYỆN
Cho rằng BẤT LOẠN (2) quả lầm thay!
--------oOo--------
4. Lầm thay nào thấu NGUYỆN thời VƯƠNG!
Cứ ngỡ tịnh tâm dứt đoạn trường?
Cảm ứng từ nay lìa sáu nẻo...
Di Đà trăn trở! Thấy mà thương
Hiểu rằng như thế! Ta về được...
Cực Lạc Hồng Liên mấy dặm đường?
Nên biết! Khế cơ thì pháp diệu!
Hợp thời! TÍN NGUYỆN mới là VƯƠNG

(1) Pháp Vương: là một trong những danh hiệu của Đức Phật, chỉ có Phật xứng đáng là Pháp Vương. Nếu ai cho là Pháp Vương (ĐÓ LÀ MA).
(2) BẤT LOẠN: tức là nhất tâm bất loạn vẫn chưa là chứng đạo. Nếu đặt bất loạn lên thành CHÁNH, vô tình chúng ta đã đặt TÍN NGUYỆN xuống thành TRỢ, dù cho có đạt được nhất tâm (vượt được 6 nẻo)... cũng không vãng sanh được. Tại sao? Vì thiếu Tín Nguyện vậy. Hà huống chi thời nầy mấy ai được nhất tâm, nói chi vượt 6 nẻo, cũng đồng nghĩa không tương ứng với lời NGUYỆN của Đức Phật A Di Đà. Quí liên hữu nên cẩn thận và cẩn trọng trên con đường dụng công.
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 13/2/2019.

Kính tặng
NGŨ BỘ LIÊN HOÀN TỊNH ĐỘ THI
TÍN – HẠNH – NGUYỆN!

Liên hoàn khúc
1. Thiên hạ tưởng rằng đạt NHỨT TÂM?
Tây Phương cầm chắc khỏi Thăng Trầm
Nhưng! Mà kính hỏi ai làm được?
(1) Bất Loạn đường tu! Có dễ tầm
Mưa gió mặc dù tuy chẳng dính…
Niệm thành một Khối tựa trăm năm?
Không tin TÍN NGUYỆN! Sao về đặng?
Cực Lạc Liên Đài! Vẫn biệt tăm?
--------oOo--------
2. Biệt tăm vì sao lại không về?
Cực Lạc Trời Tây! Vượt bến mê…
Bổn Nguyện Di Đà sao chẳng thấu?
Bản Hoài Đức Phật một tình quê…
Bảo là Tự Lực! Điều trên hết…
(2) Nhứt phiến đả thành mới khỏi chê
Cảm ứng đâu cần nương TÍN NGUYỆN!
Rằng thưa Thanh Tịnh! Vẫn bên lề…?
--------oOo--------
3. Bên lề sanh tử! Vẫn bằng không?
Chớ bảo Di Đà! Chẳng nhớ mong?
Chỉ tại người cho dù cố niệm…
Đau mồm rát họng cũng hoài công
Buồn thay nhân thế! Chìm trong mộng…
Đức Phật đôi dòng lệ ngóng trông
Tịnh Độ thời nay! Ai thấu triệt?
Luân hồi khi đến! Thế là xong?
--------oOo--------
4. Là xong đi đứt một đời tu?
Vạn kiếp nghìn năm vẫn ngục tù…
Sáu nẻo ba đường sao tránh được?
Thà làm hạng bét dạng người ngu
Tin theo TÍN NGUYỆN! Nghe lời Phật
Tự lực nhường cho! Phải khỏe ru
Kiến giải dù ai! Siêu trác tuyệt
Quỉ thần run sợ! Cũng phàm phu?
--------oOo--------
5. Phàm phu phải biết thân là Huyễn?
Chớ tưởng rằng ta! Hô vạn biến…
Một khối đả thành! Định cảnh thiên
Rồi cho TỰ LỰC không cần chuyển…
Tại sao? Tịnh Độ phải cần CHUYÊN (3)
THA LỰC xem thường như bọt biển
Đức Phật đành than! Quả đảo điên
Còn đâu TÍN HẠNH Ôi! Lời NGUYỆN?

(1) Bất Loạn: tức là nhứt tâm bất loạn (Chánh Định).
(2) Nhứt phiến: tức là một khối.
(3) Chuyên: tức là không tu tạp loạn làm duyên chánh, chỉ lấy thuần chuyên khắc cốt ghi.
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 06/9/2018.

Kính tặng
Lục Bộ liên hoàn Tịnh Độ Thi
HOÀI TÂY…!

Liên hoàn khúc
1. CHÍ kính lòng con nguyện nhớ lời!
TÂM từ ÔNG (1) dạy chỉ chuyên thôi
ĐẢNH buồn thấu rõ nay vào mạt…?
LỄ nguyện hành thâm! Chỉ một đời
VÔ thượng nương về theo TÍN NGUYỆN
NHỨT thì nên niệm mãi không ngơi…
ĐẠI thừa phải biết! Di Đà Phật
SƯ hứa đài sen sẽ đến mời?
Bài họa số 1:
CHÍ cả nghìn năm mãi nhớ lời
TÂM từ Sư dạy: một chuyên thôi
ĐẢNH non người nhắc: Thời sơ mạt…
LỄ tạ! lòng con quyết trọn đời
VÔ thượng Bồ đề vui TÍN NGUYỆN
NHẤT tâm, niệm mãi, niệm không ngơi
ĐẠI ân, nguyện lớn Di Đà Phật
SƯ hứa: Tây Phương Tứ thánh mời

--------oOo--------
2. ĐẾN mời liên hữu diện Di Đà!
CỰC lạc chân thành phải thiết tha
TÍN NGUYỆN thuần chuyên duy Tịnh Độ
HẠNH nhiều hay ít có đâu là…?
TAM luân (2) thật sự bao người được?
LỤC độ (3) xin nhường thoát khỏi đa…
TU tạp mong rằng tin Bản Nguyện! (4)
CÒN không lên xuống cũng Ta Bà?
Bài họa số 2:
ĐẾN thời sẽ thấy Đức Di Đà
CỬU phẩm sen vàng, nguyện thiết tha
TÍN Phật, tin ta, tin Tịnh Độ
HẠNH cần, chuyên niệm quả đây là…
TAM môn thanh tịnh, lòng tin chắc
LỤC đạo xa rồi, chuyên nhứt đa
TU dưỡng tánh chon tròn TÍN NGUYỆN
CÒN chi vướng lụy khỏi Ta Bà
--------oOo--------
3. TA bà sanh tử sướng chi đâu?
SƯ nói về Tây phải nguyện cầu
TÍN NGUYỆN như là con nhớ mẹ!
THUẦN chuyên khẩn thiết phải tin sâu
NIỆM nên xuyên suốt trì danh hiệu
PHẬT bảo rồi đây hết khổ sầu
THẬP ác (5) thánh hiền ai cũng được
YẾU môn hoằng nguyện (6) có bền lâu?
--------oOo--------
4. BỀN lâu thiết thực phải tin sâu?
CHỚ để mai kia vướng nỗi sầu
ĐỪNG ngại đường tu bao vọng tưởng
TỰ mình hỏi lấy! THẬT mong cầu!
NHỨT tâm Tam phước! (7) Rằng quan trọng
NHƯNG! đến liên đài NGUYỆN đứng đầu
THÀNH kính chân tình mong các vị
PHẬT đà tuyên thuyết có sai đâu!
--------oOo--------
5. SAI đâu nên biết! bởi vì ai?
LỜI PHẬT xưa nay chẳng đổi thay
CHÂN lý muôn đời không biến hoại!
THƯỢNG căn nào thấu đặng Liên đài? (8)
PHÀM phu chúng ta! Sao thông hiểu?
CHỈ lấy lòng tin đúng bản hoài (9)
BẬC thánh còn phải nương Tín Nguyện
HUỐNG hồ mạt pháp của đời nay!
--------oOo--------
6. ĐỜI nay giới sát phải trường chay
CHÍ ít sáu ngày hoặc thập trai
NÊN phát tâm từ! Bao Tổ dạy…
MỞ rộng lòng thương kẻ đi sai…
NÀO ai biết được? Vô thường đến!
CỐ gắng hành thâm Nguyện miệt mài…
LỤC tự hồng danh tâm quyết liệt
DI ĐÀ tiếp dẫn một đời nay!
Bài họa số 6:
ĐỜI người mai mắn biết ăn chay
CHÍ quyết gìn lòng giữ giới trai
NÊN rộng lòng Từ như Tổ dạy
MỞ ra, đừng buộc, dẫu người sai
xxx
NÀO ai chẳng phải quyến thuộc đây!
CỐ kết làm chi! Cứ miệt mài!
LỤC đạo luân hổi đành vọng phụ
DI ĐÀ tiếp dẫn mãi xưa nay!
Ni Sư Như Phương (10)

(1) ÔNG: tức là Hòa thượng Thích Thiền Tâm.
(2) TAM luân: tức là không thấy mình cho, không thấy người nhận, không thấy vật cho.
(3) LỤC độ: tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục…
(4) BẢN nguyện: tức 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà (mà lời nguyện thứ 18 là vua của các lời nguyện.)
(5) THẬP ác: tức là ngũ nghịch thập ác…
(6) Hoằng nguyện: tức là pháp môn Dị hành đạo, dễ tu, dễ hành, dễ vãng sanh
(7) NHỨT tâm: tức là nhứt tâm bất loạn; Tam phước: tức là thế phước, giới phước, hành phước…
(8) Liên đài: tức là cõi Cực Lạc…
(9) Bản hoài: tức là phải tin lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
(10) Ni Sư Như Phương: trụ trì chùa Vô Ưu

Trí Chân!
Sài Gòn Ngày 14/6/2019.

Thất Bộ liên hoàn Tịnh Độ Thi
HẠNH NGỘ CHÁNH PHÁP!


Liên hoàn khúc


I. CHÍ thành con viết một đôi lời!
TÂM huyết truyền trao gởi khắp nơi
ĐẢNH kính xin Ngài ban cứu độ
LỄ mong ước nguyện mọi phương trời
ẤN lòng mở rộng sang bao cõi…
QUANG sáng ngàn soi tận nẻo đời!
ĐẠI chiếu tỏa ngời gương trí tuệ
SƯ thương bá tánh, nỗi đầy vơi…



II. Đầy vơi cũng tại, Hỡi nhân sinh?
Chỉ biết xa hoa với dục tình
Cám dỗ quay cuồng theo vật chất…
Mộng mê bất kể, chỉ thân mình
Thương đời trót đã! Ngài khuyên nhũ
Âu yếm làm chi bóng với hình
Cái kiếp luân - hồi xoay chuyển mãi
Động lòng đau xót nghiệp vô minh.



III. Vô minh tràn ngập, tưởng thần tiên?
Nào hiểu sự đời lắm đảo điên?
Ước nguyện con cầu xin PHẬT độ
Mong rằng TỪ PHỤ (1) cõi Hoa liên!
Chúng sinh mai này Tâm khai ngộ
Theo pháp Từ Bi rạng thức viên?
Rộng mở đương chờ trên bước ĐẠO
Đừng quên, xin nhớ những lời khuyên.



IV. Lời khuyên đạm bạc, chẳng ra chi!
Thương nhớ người xưa đã quá thì (2)
Dương thế tuy rằng chưa hạnh gặp
THÍCH – CA hai chữ vạn Từ Bi
Lạc bang (3) mưa pháp hoài muôn thuở!
Hạnh phúc chờ đây! Đợi những gì?
Cùng PHẬT DI – ĐÀ vang khắp cõi…
Lòng thành con nguyện bước chân đi…?



V. Chân đi tìm khắp bậc Minh Sư?
Diễm phúc mừng thay! Đấng Phụ Từ!
Hạnh Ngộ bước đầu: Thơ Tịnh Độ? (4)
Khiến con chợt thức: Nỗi trầm tư…
Tuy Ngài đã tịch bao niên nhỉ?
Cũng ấm tình thương mỗi lá thư…
Đối diện chưa lần! Bao vạn cách
Đó là Ngài ẤN QUANG ĐẠI SƯ!



VI. Đại Sư ơn Thầy! Sao dám quên?
Nhờ phúc hồng ân! Dịp viếng đền?
May mắn sau cùng nay vẫn gặp?
Sư ông Chánh Pháp chẳng đề tên
KÍNH thành gói trọn con tâm niệm
THÍCH Đạo tầm chân mãi vững bền
THIỀN pháp lòng từ muôn vạn lối…?
TÂM tròn ý toại đoạn u phiền!


VII. U phiền ảm đạm tựa hoàng hôn!
Nhìn thấy đời ôi! Thoạt mất còn
Thống khổ đường trần bao nẻo lối…?
KÍNH thưa Thầy hiểu! một lòng son
ĐẢNH đầu khấn lạy Từ Bi rộng,
LỄ cúi cầu xin ý nguyện tròn
SƯ đến bình an bao hạnh phúc
ÔNG thương tha tội! nỗi niềm con!
PHONG VÂN!
Đầu năm 92 lúc đó đệ tử chưa có pháp danh.

(1) Từ phụ: Tức Ngài A Di Đà
(2) Quá thì: tưởng nhớ người đã mất
(tịch) tức Ngài THÍCH CA MÂU NI PHẬT
(3) Lạc bang: Cõi Cực Lạc Phương Tây.
(4) Lá Thơ Tịnh Độ: Tác giả là Ngài ẤN QUANG ĐẠI SƯ, từ hán văn dịch ra việt văn là Hòa Thượng Thiền Tâm.
Con Thành Kính Đến Thầy.


BÁT BỘ LIÊN HOÀN TỊNH ĐỘ THI
(1) HOÀI PHƯƠNG…

Liên hoàn khúc
1. Trót lỡ ra đời! Nghiệp phải mang?
Dù đen hoặc trắng! Đỏ hay vàng…
Không ai thoát được bờ sanh tử
Vua chúa giàu nghèo cũng lễ tang…
Đã thế còn thêm già bệnh khổ
Vô thường chợt đến! Lạnh mồ hoang
Làm nhân nên biết tâm từ ái
Quy hướng Phật Đà đến Lạc Bang (2)?
--------oOo--------
2. Lạc bang về dễ có ai tin?
Nên biết đời người lắm tử sinh
Hà tất bon chen thêm tạo tội…
Luân hồi (3) xoay mãi tại do mình
Trần gian thế sự như là mộng!
Quỷ đến mời đi có thất kinh
Chừng đó mới lo thời đã muộn
Diêm vương sao lại nỡ vô tình?
--------oOo--------
3. Vô tình cũng bởi tại nhân sinh?
Chẳng hiểu Di Đà vốn hiển linh
Lục tự Hồng danh vang khắp cõi…
Vậy mà trần thế vẫn không tin?
Như con thiêu thân sa vào lửa
Ngũ dục (4) mê say chỉ biết mình
Bất kể lời khuyên bao cổ đức
Dòng đời trôi mãi nghiệp vô minh!
--------oOo--------
4. Vô minh lầm bước lại sầu vương
Thành kính khuyên ai chớ lạc đường…?
TÍN NGUYỆN trì Danh qua sáu nẻo… (5)
Thuần chuyên dạ quyết phải kiên cường
Tin lời Bổn Nguyện (6) Di Đà Phật
Thoát khỏi luân hồi! Hết thảm thương
Lời pháp Thích Ca là bất diệt
(7) Bản hoài Ngài chỉ thẳng Tây Phương
--------oOo--------
5. Tây phương chờ sẵn hội Liên Trì!
Phải hỏi rằng ta có chịu đi?
Lìa thoát tử sinh! QUÊ CỰC LẠC
Trở về thôn cũ chốn xưa thì!
Thẳng đường tiến bước không lui sụt
TÍN NGUYỆN HÀNH thâm chẳng ngại gì
Lục tự một lòng chuyên nhứt dạ
Di Đà tiếp dẫn hết sầu bi!
--------oOo--------

6. Sầu bi là khổ lắm ai ơi?
Cuộc sống gian truân một kiếp người
Sáng dậy lo tìm cơm cháo gạo…
Chiều về bầm dập có còn tươi
Quanh năm bươn trải quên ngày tháng
Ngoảnh lại nhìn xem miệng méo cười
Ôi! Tóc rằng đen nay muối chấm
Còn chi thời trẻ tuổi đôi mươi!
--------oOo--------
7. Đôi mươi vừa đó! Đã hoàng hôn!...
Nghĩa mẹ ơn cha khó trả tròn
Nuôi nấng sinh thành bao dưỡng dục
Hiếu đành khất lại! Nợ vì con? (8)
Ân tình chưa trọn! Đà phai bạc
Lưng nhức đầu đau quá mỏi mòn…
Cái kiếp làm nhân bao khổ lụy…
Sáng đi chiều tối lại trèo non!
--------oOo--------
8. Trèo non là tại bởi mưu sinh!
Cuộc sống ngày nay ít nghĩa tình…
Ngũ dục lẫy lừng bao vị kỷ
(9) Ta Bà nào phải chốn thiên đình?
Hỡi người liên hữu luôn ghi nhớ!
Thức tỉnh đường đi! TÍN NGUYỆN thuần
Cực Lạc sen đài đang rộng mở
Đón về QUÊ NỘI (10) chốn thanh bình!

(1) HOÀI PHƯƠNG: tức là Tây Phương Cực Lạc của đấng Từ Phụ A Di Đà Phật. Một cảnh giới có thật. Mà đa phần cho rằng phương tiện và không có thật. Nhân quả không bao giờ quên họ và địa ngục đã có sẵn tên mình…
(2) Lạc Bang: tức là Cực Lạc Phương Tây.
(3) Luân hồi: tức là chết đây sanh kia…
(4) Ngũ dục: tức là tài, sắc, danh, thực, thùy.
(5) Sáu nẻo: tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, người, trời.
(6) Bổn Nguyện: tức là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà lời nguyện thứ 18 là vua của các lời nguyện.
(7) Bản hoài: tức là Đức Phật giới thiệu cảnh giới Tây Phương của Đức A Di Đà Phật là có thật. Ai Tin sâu Nguyện thiết Hành chuyên (tức niệm Phật…) sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là lời Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xác quyết và 10 phương chư Phật xác nhận, đồng thời các vị Tổ chứng minh. Vậy mà! Than ôi! Nhiều vị lại không tin? Buồn thay!
(8) Nợ vì con: tức là đời thứ ba cháu nội, cháu ngoại.
(9) Ta Bà: tức là địa cầu của chúng ta.
(10) QUÊ NỘI: tức Lạc Bang của Đức Phật A Di Đà.
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 24/7/2019.

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ 1!
Liên hoàn khúc
1. PHÁP môn Tịnh Độ! Quả Từ Bi!
SÁM hối hồi tâm! Phật rước đi
HẠ cám thượng vàng! Gom tất cả?
DỄ dàng thù thắng khó so bì
BUỒN thay! Lắm kẻ cho là vọng…
CHẲNG biết chính mình mới mộng si…
BÁC bỏ thẳng thừng đâu có thật
MAI sau đừng trách ngục A Tỳ (1)!
--------oOo--------
2. A Tỳ hỏa ngục biết bao ngày?
ĐỪNG khóc Diêm Ngài (2) nỡ nặng tay
TỊNH Độ pháp môn do PHẬT thuyết
MƯỜI phương xác nhận! Độ đời nay (3)
KHUYÊN xưng nhất hướng trì danh hiệu
VƯỢT khỏi Ta Bà! Thoát mộng say…
CỰC lạc mong rằng tin TÍN NGUYỆN
THAI sen từ đây! Hết bi ai!
(1) Ngục A Tỳ: tức là địa ngục A Tỳ và địa ngục vô gián…
(2) Ngài: tức là 10 vị Diêm Vương cai quản cõi địa ngục.
(3) Đời nay: tức là chúng ta đang sống vào thời mạt pháp.
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 06/9/2019.
--------oOo--------

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ 2!
Liên hoàn khúc
1. CHÚNG sanh phàm thánh cũng không hai
(1) TỰ tánh nào chi khác biệt sai
(2)THANH tịnh xin nhường cho bậc thượng
THÔNG gia tiến sĩ! Quả anh tài
NGƯỜI ngu cam phận vâng lời dạy
THỨC tỉnh đường trần niệm PHẬT ngay
SÁM hối chân thành thân kính lễ!
NGHIỆP dù nặng mấy cũng dần phai!
--------oOo--------
2. DẦN phai nghiệp chuyển nhẹ đôi vai…
LÝ sự viên dung (3) mới bậc tài
ĐỪNG nói cao siêu! Ăn bánh vẽ
PHÁP đàm phải biết mạt thời nay
CHỚ cho Tự tánh là siêu xuất
BÁC bỏ trời Tây (4) chuốc khổ thay…
TỰ hiểu ai là người thượng thượng
LÝ (5) dù trác tuyệt nợ còn vay…
--------oOo--------
3. CÒN vay chưa trả! Nghiệp nào đây?
MỐT nọ mai kia vẫn nợ hoài…
VĨNH kiếp bao giờ ta trả được
CHÍNH mình lạc bước tự an bài
(6) DI Đà Bổn Nguyện! Rằng phương tiện
LỜI Phật cổ Đức đã chỉ bày
TÍN NGUYỆN trì danh xưng lục tự
VẬY mà cố nói chẳng trời Tây
--------oOo--------
4. TRỜI Tây mười ức có bao xa?
CỰC Lạc nào đâu chẳng phải nhà
LÒNG quyết bền lâu câu Phật hiệu
VÃNH sanh đới nghiệp dứt Ta Bà
TRƯỜNG trai lục thập (7) tùy nghi chọn
GIỚI sát hồi tâm! Phải thật thà
(8)MIỆNG nói! Chớ hành theo nẻo khác…
LÀM sao dối gạt được Di Đà?
--------oOo--------
5. DI Đà mười tám (9) Nguyện vì Ta
TỊNH độ thuần xưng (10) tiếp mọi nhà
NÁT thịt tan xương bao vạn kiếp
CHẲNG đền đáp được một phần ba (11)
KHUYÊN nên chuyên nhất luôn trì niệm
MỚI xứng là con Phật Thích Ca
ĐỪNG bận tịnh tâm cùng bất loạn (12)
VÃNG sanh đồng nghĩa diện Di Đà!

(1) Tự tánh: tức là PHẬT tánh và cũng là Tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ (mà chúng ta có làm được không vào thời mạt này).
(2) Thanh tịnh: tức là tâm tịnh, cõi Phật tịnh hoặc nhất tâm bất loạn, nhiếp tâm v.v. Kính hỏi Quý vị vào thời mạt này, thế gian mấy ai đạt được trình độ đó, lời Phật đã huyền ký…
(3) Lý sự viên dung: mới thực sự là người biết pháp nào là khế lý khế cơ hợp thời vào thời mạt pháp này.
(4) Trời Tây: tức là Tây Phương Cực Lạc.
(5) Lý: lý mà không sự là không đạt được mục đính; sự mới hiển lý, chứ lý không hiển sự (nếu cố chấp vào lý thì sự không thành cũng như mình khát nước mà người ta uống, mình có hết khát không?).
(6) Di Đà Bổn Nguyện: tức 48 lời Nguyện của Ngài (10 niệm vãng sanh Cực Lạc…).
(7) Lục thập: tức là thập trai, lục trai.
(8) Miệng nói: tức là nói Đông mà làm Tây.
(9) DI Đà mười tám: tức là lời Nguyện thứ 18 là vua của các lời Nguyện.
(10) Thuần xưng: tức là nhất hướng chuyên xưng trì niệm Hồng Danh Ngài đến ngày vãng sanh (suốt đời không thay đổi lối tu, có nghĩa là 30, 40, 50 năm… tùy theo tuổi thọ của mình mới là Tịnh Độ thuần chánh).
(11) Một phần ba: chỉ là giả dụ dù trăm ngàn lần, triệu lần… cũng còn chưa đền đáp được (huống gì là một phần ba).
(12) Tịnh tâm cùng bất loạn: tức là tâm thanh tịnh và nhứt tâm bất loạn.
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 06/9/2019.
--------oOo--------

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT…!
TÍN phải lòng chân! TÂM thật NGUYỆN cầu!
NGUYỆN mà không thiết bên ngoài cửa miệng
Thuần còn tu tạp chỉ thêm nỗi sầu…
Chuyên niệm trì danh! Hơn ngàn muôn thiện…
Thời mạt suy tàn! Pháp nào dễ độ?
Chỉ duy niệm Phật mới là khế cơ
Một trong tích tắc chuyển mê thành ngộ
Đó là diệu pháp thuần chuyên TỊNH ĐỘ
Cứu cả muôn loài thoát bờ sanh tử
Nhưng thật tiếc thay! Thiên hạ đa phần
Cho là phương tiện! Buồn thay thế sự
Lời Đức Bổn Sư! Chân thật ân cần
Mười phương chư Phật đồng thanh xác nhận
Tha lực Di Đà Cực Lạc về Tây
Ai tin sẽ được luân hồi dứt tận!
Đới nghiệp vĩnh hằng thoát khổ từ đây?
Phong Vân!
Sài Gòn Ngày 24/4/2019THỨC TỈNH!Tâm nhìn vạn vật

Lòng chợt bỗng buồn

Tựa dòng lệ tuôn

Vì thương sự thế

Thấy toàn nhơ, uế…

Chẳng nghĩ trước sau

Miễn đặng đầy bao

Sanh lời gian dối

Dẫu khuyên chẳng thối

Lao vào xa hoa

Bất kể ngày qua

Một màu đen tối

Nẻo đời muôn lối…!

Mạnh được yếu thua

Bởi vốn không chừa

Quên nguồn gốc cội,

Cảnh đời bao tội?

Xin hỏi chúng sinh?

Ngày nao sẽ Hành?

Nguyện lành, căn trổi!

Mong đừng thay đổi

THỨC TỈNH đường đi…

VẠN PHÁP TỪ BI

Đang chờ rộng mở…?

PHONG VÂN

TIẾC THƯƠNG!

Liên hoàn

I. Nhận được tin Thầy, dạ xót xa!
Bàng hoàng con ngỡ chuyện người ta?
Nhưng không, thực tế Ngài viên tịch (1)
Để lại đàn con đã mất cha!



II. Mất cha thống khổ nỗi nào hơn!
Nghĩa nặng Thầy ơi! Khó trả đền
Đảnh lễ cúi đầu con tạ tội
Ngài buồn hôm đó! thiếu tên con



I. Con biết vì duyên nghiệp nặng dày!
Nên ngày Thầy mất con chẳng hay
Bao nhiêu huynh đệ khăn tang đủ
Chỉ luống mình con nỗi đắng cay!



II. Đắng cay chua xót một lòng vương!
Thổn thức tràn dâng lệ Tiếc – Thương
Công hạnh khó bì ai sánh kịp?
Trí Thầy như sắt tựa kim cương…
Kiếp này may mắn con tìm gặp…
Thức tỉnh! Nhờ Thầy CỰC LẠC phương?
Hồi hướng con nguyện về cõi ấy…
Pháp Ngài (2) duy nhất một con đường…?
Đệ tử: Trí Chân
Cuối năm 92
(1) Ngày Thầy viên tịch: 22 – 11 – 92 âm lịch
Con xin thành kính tặng Thầy và cũng là giỗ đầu năm của Thầy, đệ tử nhớ đến Thầy, tuy chưa lần diễm phúc diện kiến Thầy. Để tưởng niệm đến Thầy, công ơn giáo huấn của Thầy, đệ tử kính xin phép mạo muội làm vài bài thi này kính đến Giác Linh Thầy nơi CỰC LẠC và cũng để vơi bớt phần nào tâm tư hiện tại của con!
(2) Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtTHƯƠNG TIẾC!


Mới thoáng mà nay đã một năm?

Người ơi! Đã vắng chốn Thiền lâm

Thương Thầy ray rứt, lòng luôn nhớ

Lời dạy ôn tồn, tựa THẾ - ÂM! (1)

Thắm thiết Ngài khuyên bao đệ tử

Dịu dàng trong mát, gắng tu tâm…

Công ơn TAM BẢO (2) sao đền đáp?

Sư tịch đâu còn dịp báo ân

Đệ tử: Trí Chân
Năm 93

NỖI TRÀN DÂNG!

Chín mươi ba hai mốt tháng mười mười một!
Đó là giỗ Thầy nay giáp một năm
Bóng câu qua lại lặng lẽ âm thầm
Cao nguyên đất đỏ, Đồi thông nước biếc
Nhớ nghĩ ơn Người nỗi niềm thương tiếc!
Cảnh Già – Lam đã vắng bậc chân tu!
Gió rì rào phảng phất tựa ngàn thu
Ngày đó… ! Tràn dâng! Lòng ai thổn thức…
Đệ tử: Trí Chân
Năm 93


DIỆU – PHÁP … DUY – MA – CẬT!


DIỆU dàng nhẫn nại, vốn thâm cao!

PHÁP trụ hay không? Tánh tự nào?

LIÊN thành hóa trắng bao muôn sắc…

HOA lướt sen đăng trổ ngọt ngào…

KINH nghĩa thiết hành vô vạn lượng?

DUY biết lòng chơn chẳng tự hào

MA ấm (1)… nên tìm phương nẻo tránh

CẬT Lực TỪ - BI! Chớ lãng xao!ôôôQUÁN Tưởng quả thừa, hãy nhớ mong?

vi vốn chẳng, Hữu là không?

LƯỢNG Đức niệm trì! Ngũ GIỚI cấm (2)

THỌ hành phải giữ chỉ một lòng

CHƯ PHẬT đại từ thương bao cõi…

KINH PHÁP truyền trao luống ước trông…

TẬP phương bá tánh thân đầy trược..?

YẾU hèn bất kể, đặng làu thông!

PHONG VÂN!

Năm 91

(1) Ma ấm: tức ngũ ấm ma, ma bi, ma hỉ.v.v…
(2) Ngũ giới: tà dâm, vọng ngữ, sát sanh, trộm đạo, tửu.

TUYÊN DƯƠNGĐời người có được là bao?

Sao mà cứ mãi lao đao bốn bề

Nhìn ngay cuộc thế ê chề

Vậy mà lắm kẻ, đùa hề vui tươi

Giành quyền tước vị chẳng nguôi

Lòng tham không bến! vẫn cười khoe khoang

Đoạt tài! Đoạt sắc! còn ngoan?

Cho rằng chẳng phải liên can đến mình?

Kiếp người như bóng với hình

Khuyên rằng ai hỡi! tâm tình đôi câu?

Mong rằng tâm sở nguyện cầu

Nguyện cho tất cả, nhiệm mầu ĐẠO cao

Gắng quên tánh nọ hôm nào?

Tìm chân PHẬT – PHÁP ngọt ngào bay xa

Dù ai có ý niệm tà

Xin khuyên bỏ dứt được là thẳng trung

Thờ CHA! Hiếu MẸ! Kính cung!

Ngũ thường (1) giữ lấy nghìn trùng không phai

Dù cho tất cả gái trai

Một lòng kính ĐẠO, miệt mài chơn tu

Nếu không nghiệp quả lu bù

Bao giờ cho dứt kiếp tù đày đây!

Con xin lòng kính PHẬT đầy!

Dẫu bao nhiêu kiếp ý này chẳng lay

Đời người gió thoảng mây bay

Thất tình lục dục, rằng ai: nhớ đừng?

Khéo không, không khéo lăn đùng

Sa vào Ngạ - Quỷ! Bít bùng hết ra

Địa – Ngục trần thế tránh xa

Đừng ham hư ảo ta bà thế gian

Tuy là tích ĐỨC gian nan

Còn hơn lội suối, băng ngang núi đèo

Cuộc đời tựa cảnh bọt bèo,

Ham chi thế sự, đua chèo bon chen

Tiếc gì cuộc thế đỏ đen

Thác rồi cũng mất, có đem được gì?

Bằng cầm: tạo phước trước đi

Gieo lành căn tốt từ bi chói ngời

Lòng lành hỷ xả cho đời

Sợ gì chẳng được đạo mầu PHÁP – THÂN?

Hiện thời hãy gắng tầm chơn…

Tin nơi cửa PHẬT! ân cần ước ao

Sẽ đắc cảnh PHẬT hôm nào?

Hoặc là CỰC – LẠC! anh đào nở hoa

Con nguyện khắp đất nước nhà

Cùng bao cõi khác, ta bà này đây!

Chúng sinh còn bị đọa đày!

Súc sanh, ngạ quỷ, âm ty chẳng màng

Nguyện người sớm được Thiên Đàng…

Không còn ba cảnh (2) đau thương mọi người

Thế là con đã vui rồi

Người thành BỒ - TÁT! Kẻ ngồi Thinh – Văn

Lòng con se buốt bâng khuâng,

Thời nay mạt pháp như đàn đứt dây?

Quyết thề nói pháp đó đây!

Dù con chưa phải là Thầy xuất gia

Con xin mười phương PHẬT – ĐÀ

Cùng Chư BỒ TÁT PHẬT BÀ (3) độ con

Nguyện lòng đạo hạnh giữ tròn

Tuyên dương chánh pháp đề còn mai sau!​

PHONG VÂN!

(1) Ngũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín
(2) Ba cảnh: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh
(3) PHẬT BÀ: tức là Ngài QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.

MÊ PHÁP (I)

Trẻ sơ sinh khi vừa lọt lòng mẹ

Cất tiếng hát chào đời nổi đam mê…?

Với chuỗi ngày những năm tháng lê thê

Trong luân – chuyển, xoay vần ai có biết

Tuổi trưởng thành trong nỗi niềm tha thiết!

Bao ước mơ cùng vị đắng mặn mà

Rồi một thoáng, tóc phai bạc đã già

Mau quá nhỉ! cuộc đời như cơn lốc..?

Ôi! Trần thế đầy bao kẻ khóc!...

Kẻ khóc cha, người khóc độ tuổi tròn…

Tóc đương xanh, mà nay thấy chẳng còn

Tiếng nức nở của bao người đau khổ!

Nhìn cuộc thế chỉ toàn bao sóng vỗ…?

Thế mà đời vẫn lắm kẻ đua tranh

Chém giết nhau kìa, dòng máu hôi tanh

Cho đến tận bao giờ đây GIÁC NGỘ?

Lòng thương xót PHẬT Từ Bi cứu độ…

Do chúng sanh còn chấp bởi u mê!

Vẫn chìm đắm trong Lục dục ê chề

Nhào lặn hụp trong bể trần gian dối!

Đời một kiếp lấy gì cho tương đối

Với cuộc đời hiểu được những gì không?

Còn hậu, tiền, lai vị, lẫn đục trong…

Thương sự thế sao mà luân chuyển mãi

Bánh xe pháp, Ngài TỪ BI hoan hỷ…

Thuyết độ đời, để cứu giúp chúng sanh

Ngài (1) ước ao Tâm Tánh trỗi căn lành…

Của tất cả chúng sanh đầy bao tội

Dùng phương tiện Ngài quyết tâm lặn lội

Bỏ lầu cao và tước vị không màng

Cùng pha lẫn những châu báo, ngọc, vàng

Chịu khổ hạnh, đi Tầm Chơn Đạo Pháp!

Ngài vị tha! Thương đời sao mê chấp

Thảm thiết thay cứ mãi nẻo luân hồi…

Lòng quảng đại Ngài thuyết đủ bao lời

Độ muôn loài! Dù giàu hèn xơ xác!

Cửa Từ Bi chỉ một lòng son sắc

Gieo căn lành TỨ ĐẾ (2) đạo mầu thay

Hỡi chúng sanh! Của thời thế hôm nay

Dù hiện đại… dẫy đầy bao tội lỗi…

Thật thương thay chúng sanh còn nông nổi!

Cứ cho rằng trong cuộc sống văn minh

Quên mất đi nguồn gốc bản thân mình?

Nhưng thực tế đó chỉ là hư ảo…!

Đã làm người chỉ thấy toàn điên đảo

Thế còn tham không nghĩ đến mai nầy

Rồi thác đi có đem được những gì?

Hay chỉ có xác sình đang thúi rả?

Chánh Pháp đây! Rất gần sao khoan đả!

Biết kiếp mình có kịp nữa hay không?

Đợi chờ chi mà không sạch cõi lòng…

Gieo căn tốt để rồi mai chẳng kịp

Bởi nhân sinh còn mang lòng lừa bịp!

Pháp tiểu thừa hay đại (3)! Vốn chẳng tin

Nên nào thiết dẫu chỉ một lời kinh

Quên mất cả cội nguồn nơi PHÁP – PHẬT

Xin khuyên ai, cõi lòng nên trung thật!

Gieo hột mầu, mong cứu độ thế nhân

Và thập nhị nhân duyên (4) há chẳng cần?

Đừng khinh bỏ mai nầy sa Địa – Ngục

Đời trần thế kết tinh toàn vinh nhục…

Chốn luân – hồi, sáu nẻo vẫn còn đây

Lòng ước mong dẫn độ thoát mai nầy

Không luân chuyển sanh về nơi CỰC – LẠC

PHẬT
Ngài thương mang tâm hồn rào rạt…

Thuyết truyền ra phương tiện Pháp ta đây!

PHẬT nhứt thừa Quả vị thoát đắng cay…

Ngôi bất thối: Đó là ba la mật (5)

Hạnh BỒ TÁT chuyên cần nơi cửa PHẬT

Chớ ngại ngùng hãy quyết trỗi căn cơ

Nguyện lòng đây Tinh tấn chẳng đợi chờ.

Cầu muôn cõi lên ngôi bất thối chuyển.

PHONG VÂN!

Năm 91(1) Ngài: tức THÍCH CA MÂU NI PHẬT
(2) Tứ đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo
(3) Đại: Tức Đại Thừa
(4) Thập nhị nhân duyên: Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, bảo, tử, ưu bi, khổ não.
(5) Ba la mật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.

PHƯƠNG TIỆN … HẾT ĐOẠN TRƯỜNG!Đời người, cuộc thế có bao kỳ?

Lúc mới chào đời khóc như Ri

Người thân lo lắng tiếc chi

Dầm mưa dãi nắng ngại gì thân đây

Sớm hôm khuya thức vẫn lo đầy

Bởi rằng con trẻ vốn thơ ngây

Nào đâu biết những tháng ngày

Lo cho khôn lớn, mai này vinh quang

Tình thương như núi biển hòa vang!

Mong chóng thành Nhơn khắp mọi làng

Trưởng thành sức sống hiên ngang

Đã qua kỳ nhất, hành trang vào đời

Bao năm ăn học với những lời

ĐẠO – ĐỨC! Thầy khuyên chớ bỏ rơi

Đừng nên mê tửu, ham chơi

Hay mê sắc dục, đua đòi tham danh

Quên công dưỡng dục đấng sinh thành

Hằng đêm thao thức với thâu canh

Ơn thầy! bạn hữu sao đành!

Chỉ vì lục vọng, xa cành lìa TÂM?

Thành thật khuyên răn hãy cố tầm?...

Cuộc đời sự thế được bao năm?

Phải chăng vinh nhục thăng trầm

Lao vào nạn khổ lỡ lầm trách ai?

Chuyện đời bạc bẻo lắm đổi thay

Cho rằng cuộc sống phải tranh tài

Có cần hậu quả ngày mai?...

Ăn gian nói lận, miệt mài ganh nhau

Người buôn nhân phẩm, kẻ theo sau

Nhân cách đâu rồi, quả thương đau

Lầu cao tước vị hôm nào!

Chỉ là bọt biển vỗ vào ban mai…

Chợt buồn! xin hỏi gái lẫn trai?

Nhọc nhằn thân chi những đêm dài

Hai mươi mới thấy mà nay…

Tóc pha muối chấm, u hoài trầm tư!

Nhớ chăng, không nhớ, bậc Mẫu Từ

Làm con đã trọn đúng Nhân ư?

Hay là tâm trí lừ đừ…

Chạy theo cặn bã… mỏi nhừ mà quên?...

Phù phiếm xa hoa vốn không Tên

Lọt vào trong đó khó vững bền

Như vào hang tối lênh đênh…

Nào đâu thấu được, nghĩa đền ân xưa…

Thói hư tật xấu tánh chẳng chừa

Tiền đen hoặc trắng cứ đong đưa…

Thuận tay không hốt cũng lừa

Miễn sao mình được, dẫu bừa hay ngang

Cần chi tư cách! Chỉ huy hoàng

Mặc sức ăn chơi với điếm đàng

Thân chìm mất gốc đi hoang…

Trai thì trụy lạc! gái tan cuộc đời

Phù du ảo ảnh bạc hơn vôi

Nay thấy rồi mai đã mất rồi?

Công thành sanh trưởng ôi thôi!

Sao không nhớ lấy thương người bề trên

Sương đến ban mai lại tối tàn

Lần hai đã dứt! Lệ chứa chan

Tóc huyền thành trắng như ban

Lòng tê tái hỏi, sắp tan kiếp người!

Da nhăn mắt kém miệng hết cười!

Lưng còng, mỏi gối, hỏi còn tươi?

Rồi than phận số bồi hồi

Hết còn bay nhảy, rong chơi thuở nào!

Đời người thoáng đó tựa chiêm bao?

Mới thấy đầu xanh đã trắng phau

Còn không nghĩ đến là sao!

Tuy rằng nở muộn! đừng xao nản lòng

Tu Tâm! Dưỡng Tánh… phải thuận dòng

Sao là PHÁP – PHẬT! trổ bên trong

Đừng cho thấy chậm là không?

Kỳ ba sắp hết, gắng trồng cho nhanh

Gieo căn trỗi tánh phải nên hành

BỒ - ĐỀ quả vị cố đua tranh?

Nếu không sa xuống tan tành…

Nghĩa thầy! cha mẹ! vội đành quên sao?

Làm người phải biết đặng ơn cao

Như thế tình thương mãi ngọt ngào

Pháp thừa! tăng trưởng dạt dào

Niệm trì giới hạnh, hoa đào trổ bông?

Nhắn gởi vài lời chớ cạn nông!

Tu thời đạo nguyện nhớ vững lòng

Bền gan kinh pháp cho thông

Tránh xa cám dỗ, quay vòng chuyển luân

Từ Bi cứu khổ lẫn thi ân

Công phu nào dễ khá nhọc nhằn

Thương người, trọng nghĩa kính Tăng!

Là vô lượng đức, hoa đăng hương đàn

Đừng uổng nữa chừng phải gãy ngang

Để đấng sinh ra khỏi bẽ bàng!

Làm con trọn Đạo cho ngoan

Tâm trung! Hiếu lễ, xóm làng ngợi khen

Ham chi vật chất cuộc đỏ đen

Chỉ toàn hư ảo, tựa ánh đèn!

Đến hồi thần chết kề bên

Có đem chi được, chỉ còn trơ xương!

PHẬT Ngài phổ độ! Một lòng thương

Thuyết truyền phương tiện hết đoạn trường

Lòng tin sẽ hết vấn vương

Được lên Cực Lạc Tây Phương PHẬT chờ?

Chúng sanh xin nhắn chớ nghi ngờ

Niềm tin ai có đặng đến Bờ…?

Đừng nghĩ rồi lại làm lơ

Bỏ đi công đức, chơ vơ giữa đời

PHẬT TÁNH! Thưa cùng khắp mọi nơi?

Chúng sanh đừng lầm tưởng nói chơi

PHẬT thừa phá nghiệp đang mời

Thoát vòng sanh tử luân hồi ai ơi…!​

PHONG VÂN!

Giữa năm 90

THÍCH CA MÂU NIBỔN nguyện lòng con đã quyết tâm…

SƯ pháp dù cho khó hằng trăm

THÍCH niềm đạo hạnh chân lần bước…

CA thuyết lời cao diệu cố tầm

MÂU sắc thành sen, sen hóa trắng…

NI là Bi Hỷ! khỏi mê lầm…

PHẬT từ một cõi mầu muôn thuở…

VẠN kiếp Từ Bi QUÁN THẾ ÂM!A DI ĐÀTIẾP cả muôn loài… đủ khắp phương

DẪN độ Từ bi một lòng thương

ĐẠO mầu khuyên hỡi ai nên nhớ!

SƯ Thời vi diệu có phải thường

A kiếp tăng kỳ… đâu dễ thấy!

DI còn, chứ để, phải thành chương…

ĐÀ NI biến hóa siêu bao cõi…

PHẬT rằng CỰC – LẠC, khỏi đoạn trường

PHONG VÂN!

Năm 90QUÁN THẾ ÂMNAM bắc đông tây cũng một nhà

MÔ từ thuở ấy…! vốn bao la

QUÁN lòng thương kẻ trong mê tối

THẾ sự con người luống thiết tha

ÂM tỳ địa ngục xoay chuyển mãi

BỒ ĐỀ khuyên nhủ: có bao xa?

TÁT ĐÀ một cõi… sao không muốn?

Chừng đó rồi đây, có kịp đa!

PHONG VÂN!

Năm 90

ĐẠI THẾ CHÍNAM dần qua bắc lại tây đông?

MÔ pháp bây giờ há chẳng mong

ĐẠI từ thương xót ôi! Bá chúng

THẾ mà lắm kẻ… vẫn còn nông…

CHÍ Ngài quảng đại vang muôn cõi…

BỒ là hoan hỷ một sắc trong…

TÁT Hương đâu dễ nào thối chuyển

Khuyên người nên gắng đặng pháp không?

PHONG VÂN!

Năm 90ĐỊA – TẠNG – VƯƠNGNAM đến phương nào? Hỡi chúng sinh

MÔ rằng không biết chỉ tham tranh…

ĐỊA vị lộc quyền mê với chấp

TẠNG kìa! Kinh đó! Nỡ sao đành?

VƯƠNG pháp bao trùm trên các cõi…

BỒ từ hỷ xả! phải công danh?

TÁT đàn hương xá nương nhờ PHẬT

Đạt niềm đạo – hạnh, sở nguyện thành.CHUẨN – ĐỀ – VƯƠNGNAM thuyết hoằng dương bắc thịnh cường (1)

MÔ hằng kinh nghĩa một tình thương

CHUẨN trì Giới – Hạnh Vô Minh hết

ĐỀ chú lòng thanh dạ tỏ tưởng

VƯƠNG vấn thêm sầu đau với hận

BỒ thời huệ - liễu tựa như gương

TÁT mà không khéo sao rời nghệp?

Xin nhớ đừng quên kẻo lạc đường!

PHONG VÂN!

Năm 90

(1): Nam Tông, Bắc TôngTHANH – TỊNH – ĐẠI – HẢINAM ải gian nan có sá gì?

MÔ PHẬT xin rằng chẳng ước đi

THANH là trong đóa hoa sen trắng

TỊNH thời vô lượng kiếp Từ - Bi

ĐẠI thừa kinh nghĩa nên Tịnh - Độ

HẢI thành tiếng gọi GIỚI – NIỆM – TRÌ

CHÚNG sanh xin hỡi! đừng theo bóng!

BỒ Quả tùy người có khó chi

TÁT cạn trong lòng nhơ với trược…

Từ giã sự đời Tham – Sân – Si

Sợ gì không đắc mầu pháp trọn

Gắng hành kẻo muộn! tử biệt ly…!

PHONG VÂN!

Đầu năm 90

KHUYẾN TU!

Liên hoàn

1. Kiếp sống nhân sinh lắm bẽ bàng
Tuổi đời chưa trọn giấc mơ hoang
Ham danh với lợi gieo bao tội…
Chém giết giành nhau quá ngỡ ngàng!
Thủ đoạn bất cần ai chết kệ
Gian tham phó mặc, chẳng thiên đàng
Dù cho ai nói bao luân lý
Cũng chỉ là như sóng biển vang.



2. Biển vang sầu mộng, động trần ai!
Thương xót con người dạ đổi thay
Tài – sắc – uy – quyền, quên tất cả
Tình – tiền – thân – thế lắm mê say
Vô thường, vọng tưởng, sao không nghĩ?
Một thoáng rồi mang nỗi đắng cay
Nhân – quả kết rồi sao hối kịp
Còn không TU TỈNH, đợi ngày mai…?
PHONG VÂN!
4/6/1999

CHUYỂN NGHIỆP!

THÂN trót sanh ra đã nợ rồi
KHẨU mà không khéo họa đầy vơi…
Ý thời chớ tưởng cho là dễ
NGHIỆP đến mời đi phận lẻ loi
THAM ái quay cuồng bao bến nẻo…
SÂN từ dạo ấy, hãy quên thôi
SI mê tỉnh-thức TÂM liền sáng
Chuyển đến Tây Phương đổi cuộc đời…
PHONG VÂN!
Tháng 10-1999


THAM – SÂN – SI

Liên hoàn

1. Mười năm tu tập tưởng làu thông
Trưa sáng hằng đêm vẫn một lòng
Nghĩ thế cho rằng tâm triệt ngộ
Nhưng mà thực tế chỉ là không
Sân-si khẩu nghiệp còn vương nặng
Tham giận hờn mang tựa biển đông
Ôi nghĩ sao mà chua chát quá!
Thành tâm tôi nhắn một đôi dòng…



2. Đôi dòng tâm sự viết lên đây
Mong ước ngày sau đáo cõi Tây…
Nên gắng thực hành theo lễ khóa…
Như mà chỉ mộng, mộng nào hay!
Sân còn cứ tưởng, cho là hết
Thực tại THAM-SI vẫn chất đầy
Sám hối cúi đầu con lễ Phật
Nguyện rằng tâm lặng kể từ nay!
PHONG VÂN!
13/12/1999
06/11/1999

NHỨT TÂM!

Liên hoàn khúc

Nhứt tâm bất loạn(1) đó là gì?

Tín phải tin sâu giới niệm trì

Lời dạy phải hành theo bổn nguyện

Bản Hoài Phật dạy một đường đi

Không tu tạp hạnh làm duyên chánh!

Chỉ lấy thuần chuyên khắc cốt ghi

Cực Lạc tùy duyên không gián đoạn

Bỏ thân chánh niệm chẳng còn nghi?

--------oOo--------

Còn nghi rồi đây lại luân hồi?

Chớ tưởng luân hồi chỉ thế thôi!

Mà phải hiểu đời như cõi mộng

Nên khuyên đừng chấp đó là tôi

Mê thì lăn mãi trong sanh tử

Ngộ tánh quay đầu hết nổi trôi

Tín nguyện nương về chuyên Tịnh Độ

Vãng sanh ngày đó! Chẳng xa xôi!

Nhứt tâm bất loạn tức là không tu tạp loạn bất cứ một pháp môn nào, chỉ trì danh niệm Phật thuần chuyên Tịnh Độ và tin bản hoài Đức Phật cùng bổn nguyện Phật A Di Đà – tức là NHỨT TÂM. (tin Cực Lạc là có thật và nguyện vãng sanh về - đó là không BẤT LOẠN).

Phong Vân!

Sài Gòn, ngày 24/7/2017.XUÂN!
Liên hoàn
1. Xuân đến làm ai chạnh nỗi niềm!
Nhìn sao cuộc sống khổ triền miên...
Dòng đời, sinh diệt không cùng tận...
Cứ tưởng trần gian tựa cảnh tiên?
Lục đạo thăng trầm bao vấn nạn?..
Luân hồi trôi mãi nghiệp vô biên...
Thương thay nhân thế! Chìm trong mộng.. Biển lớn vô minh vẫn hiện tiền!
--------oOo--------
2. Hiện tiền chợt thấy! Não lòng thay!
Cám cảnh dương gian nợ khổ hoài
Vẫn mãi theo dòng sinh tử biệt?
Làm người nào dễ cõi Trần Ai?
Kính mong xin hỏi đời hay mộng?
THỨC TỈNH trầm luân! Khỏi đắng cay...
Quy hướng hồi đầu năng lễ PHẬT
Tây Phương chờ sẵn một ngày mai?..
Phong Vân!
23/2/07
Mùng 7 tết


 

thantanmadai

Registered
Tham gia
24 Thg 7 2019
Bài viết
347
Điểm tương tác
33
Điểm
28
TÂY PHƯƠNG BÁT BỘ LIÊN HOÀN TỊNH ĐỘ THI...

LỜI GIỚI THIỆU

Kính thưa quý vị!

Trong các bài thi này, nếu có gì sai sót từ nội dung đến hình thức, kính mong quý vị, bậc cao minh thông cảm, niệm tình bỏ qua. Chẳng qua, mục đích chính lời khuyên người làm lành lánh dữ để tạo đủ duyên tốt gặp bậc thiện hữu… hướng dẫn đi vào chánh pháp của Phật. Vì lẽ trên, tôi xin mạn phép giới thiệu cho những ai mong muốn đạt được tiến bộ trên con đường đạo pháp. Một thời khóa thực hành mỗi ngày gọi là (Tây Phương Nhựt Khóa) của Cố Hòa Thượng Thích Thiền Tâm soạn ra. Thời khóa này phải được tu tập đầy đủ và liên tục. Đây là môn Tịnh Độ thuần chuyên, niệm Phật nguyện đới nghiệp vãng sanh Cực Lạc quốc. Xong phải lấy TÍN NGUYỆN HẠNH làm căn bản. TIN SÂU, NGUYỆN THIẾT, HÀNH CHUYÊN làm gốc. Con thành kính nguyện mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ… gia hộ tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh mười phương đều đủ nhân duyên gặp chánh pháp và đi vào pháp môn thuần chuyên Tịnh Độ!.
XIN HỎI!Tây Phương ở đâu?

Nhưng mà vẫn có

Kiến tánh thấy dễ,

Trăm ngàn chưa một.

Phật tánh vốn sẵn,

Vậy mà ai được?

Kính hỏi Quý Ngài:

Dễ hay là khó?

PHONG VÂN!Cái món ni ngày xưa dọn ra rồi này đem xào lại hả .
giờ ta thêm chút mắm muối cho đặm đà dễ nuốt nha.
Nói có Tây Phương
Mần răng mi biết
Kiến tánh nhất thiết
Đều ở trong tâm
Chỉ vì mê lầm
Tầm cầu nơi khác
Chẳng có Phật khác
Mà cứ chạy tìm
Đã nói có sẵn
Mà chẳng chịu tin
Nên dễ thành khó
Trăm ngàn chưa có
Nhưng tin hiện đời
Tự mình có Phật
Còn hơn ngàn phật
Ở tận phương xa
Cho bọn lâu la
Dị đoan mê tín
Tự mình chẳng tin
Nên dễ thành khó
Đừng lấy đừng bỏ
Đã sẵn có rồi
Tự mình thọ dụng
...............................
 
Bên trên