Bổ nhiệm Ban Biên Tập trang web huongdanphattu

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

tanphuqm

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 10 2006
Bài viết
1,775
Điểm tương tác
86
Điểm
48
<TABLE style="WIDTH: 701px; HEIGHT: 192px" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD style="WIDTH: 297px">
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM​

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TW
•–— o 0 o—–•
Số: 004/QĐ -BHDPT


</TD><TD style="WIDTH: 367px">
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</B>
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2012


</TD></TR></TBODY></TABLE></B>​

QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM BAN BIÊN TẬP TRANG WEB.
huongdanphattu.vn (huongdanphattu.com, huongdanphattu.net )
CỦA BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GHPGVN​

Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương:
– Căn cứ Quyết định số 83 - BT ngày 29 tháng 12 năm 1981 của Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng;
– Căn cứ điều 21 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Căn cứ điều 12 chương II Nội quy Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
– Căn cứ Nghị quyết Hội nghị số 362/NQ/HĐTS của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ VI (2007 - 2012) được thông qua ngày 21, 22/8/2008;
– Căn cứ nhu cầu tu học của hàng Phật tử tại gia và hoạt động Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Bổ nhiệm BAN BIÊN TẬP trang web
Huongdanphattu.vn (huongdanphattu.com, huongdanphattu.net ) là cơ quan ngôn luận của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Nhiệm kỳ VI (2007-2012), thành phần nhân sự gồm có các vị như sau:

Tổng biên tập: Thượng tọa THÍCH CHƠN KHÔNG

Thư ký: Cư sĩ DIỆU NHÂN

Tư vấn chuyên môn: Cư sĩ ĐỨC TÂM

Biên tập viên: Phật tử DIỆU THÁI

Biên tập viên: Phật tử PHÚC THIỆN

Kỷ thuật viên: Phật tử PHÚC THÔNG

ĐIỀU 2 : Thượng tọa Tổng Biên tập chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của trang web huongdanphattu.vn (huongdanphattu.com, huongdanphattu.net ).tất cả thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng Hiến chương, chủ trương, đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chính sách pháp luật của Nhà nước và Luật Báo chí (sửa đổi)

ĐIỀU 3 : Quý Hòa thượng, Thượng tọa Phó Trưởng ban Thường trực, Thượng tọa Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Đạo hữu Chánh Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
<TABLE style="WIDTH: 734px; HEIGHT: 199px" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD style="WIDTH: 258px; HEIGHT: 5px">

Nơi Nhận:
- Như Điều 2 “để thực hiện”
- VP1 – VP2
- Ban Tôn giáo Chính phủ
- Cục An ninh xã hội A88
“để được biết”
- Lưu
</TD><TD style="WIDTH: 399px; HEIGHT: 5px">TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐTS GHPGVN
TRƯỞNG BAN HDPT TW

Hòa thượng THÍCH THIỆN DUYÊN

</TD></TR></TBODY></TABLE>
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên