Bát nhã trí do học mà được.

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
464
Reaction score
113
Điểm
43

(ĐẠI BÁT NHÃ LÀ HỘI 2) TRONG KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA,HỘI Ở NÚI KỲ XÀ QUẬT, TẠI THÀNH VƯƠNG XÁ CÙNG 5000 A LA HÁN.
PHẬT GIẢNG PHẢI HỌC TRÍ TUỆ BÁT NHÃ BA LA MẬT MỚI CÓ THỂ CHỨNG QUẢ NHỎ NHẤT LÀ TU ĐÀ HOÀN ĐẾN PHẬT QUẢ, CHO ĐẾN NGŨ NHÃN VÀ SÁU THẦN THÔNG.
-ĐIỀU NÀY CHỨNG MINH RẰNG: NHỮNG LỐI MÒN TU SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG THEO CÁCH CỦA TRUNG HOA, CHO RẰNG KHÔNG HỌC TRÍ TUỆ BÁT NHÃ BA LA MẬT TỰ NHIÊN HIỆN ĐIỀU ĐÓ KHÔNG BAO GIỜ CÓ.
-ĐỨC THẾ TÔN NHẮC ĐI NHẮC LẠ, ĐỀU PHẢI HỌC TRÍ TUỆ BÁT NHÃ BA LA MẬT KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU LẦN.

KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT, Phẩm thứ nhất:
Đại Bồ Tát muốn đầy đủ đạo huệ, muốn dùng đạo huệ để đầy đủ đạo chủng huệ, muốn dùng đạo chủng huệ để đầy đủ nhất thiết trí, muốn dùng nhất thiết trí để đầy đủ nhất thiết chủng trí, muốn dùng nhất thiết chủng trí để dứt tập khí phiền não, đều phải tu tập Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát phải học tập Bát nhã ba la mật như vậy.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn lên địa vị Bồ Tát, muốn hơn bực Thanh Văn, Duyên Giác, muốn trụ bực bất thối chuyển, muốn có lục thần thông, muốn biết chí hướng của tất cả chúng sanh, muốn có trí huệ hơn tất cả của tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật, muốn được những môn đà la ni, những môn tam muội, đều phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn dùng tâm tùy hỉ để hơn trên những sự bố thí, trì giới, tam muội thiền định, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, giải thoát tam muội của tất cả những người cầu Thanh Văn, Bích Chi Phật, thời phải học Bát nhã ba la mật.
Đại Bồ Tát thật hành phần ít bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, mà muốn do sức phương tiện hồi hướng để được vô lượng vô biên công đức, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn thật hành Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, Sằn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba la mật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn đời đời thân thể giống như thân Phật đủ ba mươi hai tướng đại nhơn, tám mươi tùy hình hảo, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn sanh nhà Bồ Tát, muốn được bực đồng chơn, muốn chẳng rời Phật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đem những thiện căn cúng dường chư Phật và cung kính tôn trọng tán thán tùy ý thành tựu, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn làm cho chúng sanh thỏa nguyện về những thứ uống, ăn, y phục, giường nệm, đèn đuốc, phòng nhà, xe cộ, thuốc men, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh ở hằng sa thế giới đứng vững nơi sáu môn ba la mật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn gieo một thiện căn ở trong phước điền của Phật còn mãi đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác vẫn không hết, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn chư Phật ở mười phương ca ngợi danh hiệu của mình, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn vừa phát ý thời thân liền đến hằng sa thế giới ở mười phương, muốn vừa phát âm thời tiếng vang đến hằng sa thế giới ở mười phương, đều phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn thế giới của chư Phật chẳng dứt diệt, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn an trụ nơi nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, vô sở đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn biết nhơn duyên, thứ đệ duyên, duyên duyên và tăng thượng duyên của các pháp, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn biết pháp như, pháp tánh và thiệt tế của các pháp, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát phải như vậy mà an trụ trong Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn đếm biết số vi trần của những hòn núi, của những quả đất trong Đại Thiên thế giới, muốn phân tích một sợ lông làm trăm phần rồi lấy một phần lông chấm hết nước của những suối ao, sông ngòi, biển cả trong Đại Thiên thế giới mà không kinh động đến loài thủy tộc, muốn thổi một cái liền tắt ngọn lửa cháy khắp Đại Thiên thế giới như hỏa tai lúc kiếp tận, muốn lấy một ngón tay ngăn dừng những cơn gió lớn có thể làm tan nát Đại Thiên thế giới đến tất cả những núi Tu Di như thổi tan đống cỏ mục, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn một lần ngồi kiết già có thể làm cho thân thể khắp tất cả không gian trong Đại Thiên thế giới, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn lấy một sợ lông vít những núi Tu Di trong Đại Thiên thế giới ném qua khỏi vô số thế giới phương khác mà không kinh động đến chúng sanh trong đó, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đem một suất ăn, một bộ y phục, một nén hương, một cành hoa, một cây đèn, một tràng phan, một bảo cái mà có thể cúng dường đầy đủ khắp chư Phật cùng chư Tăng trong hằng sa thế giới ở mười phương, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương đều đủ giới hạnh, tam muội, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, cùng làm cho được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, nhẫn đến được vô dư Niết Bàn, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật lúc bố thí nên biết rõ rằng: Bố thí như vậy được quả báo rất lớn, bố thí như vậy được sanh vào giòng quý hiền, bố thí như vậy được sanh lên trời Tứ Vương, trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Suất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa, bố thí như vậy được nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, nhơn bố thí nầy được bát thánh đạo phần, nhơn bố thí nầy được quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến quả Phật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát thật hành Bát nhã ba la mật, lúc bố thí, do nơi sức huệ phương tiện nên có thể đầy đủ Đàn na ba la mật, Thi la ba la mật, Sằn đề ba la mật, Tỳ lê gia ba la mật, Thiền na ba la mật và Bát nhã ba la mật”.

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Bạch Đức Thế Tôn! Thế nào là đại Bồ Tát lúc bố thí, do nơi sức huệ phương tiện nên đầy đủ sáu ba la mật?”

Đức Phật nói: “Nầy Xá Lợi Phất! Do vì người bố thí, kẻ thọ và tài vật đều bất khả đắc nên có thể đầy đủ Đàn na ba la mật. Vì có tội cùng chẳng tội đều chẳng dính mắc nên đầy đủ Thi la ba la mật. Vì tâm bất động nên đầy đủ Sằn đề ba la mật. Vì thân tâm tinh tấn nên đầy đủ Tỳ lê gia ba la mật. Vì chẳng tán loạn chẳng say đắm nên đầy đủ Thiền na ba la mật. Vì biết tất cả pháp đều bất khả đắc nên đầy đủ Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn được công đức của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đến bờ kia của pháp hữu vi và pháp vô vi, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn biết pháp như, pháp tướng và biên tế vô sanh của các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn đứng trước tất cả hàng Thanh Văn, Duyên Giác, muốn hầu hạ chư Phật, muốn làm nội quyến của chư Phật, muốn được quyến thuộc lớn, muốn được quyến thuộc Bồ Tát, muốn thanh tịnh báo đại thí, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn những tâm xan lẫn, phá giới, sân khuể, giải đãi, tán loạn, ngu si đều chẳng phát khởi, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn làm cho tất cả chúng sanh đứng vững nơi phước bố thí, nơi phước trì giới, nơi phước tu tập thiền định, nơi phước khuyến đạo, nơi tài phước và pháp phước, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn được ngũ nhãn thời phải học Bát nhã ba la mật. Đây là ngũ nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn.

Đại Bồ Tát muốn dùng thiên nhãn thấy chư Phật trong hằng sa thế giới, muốn dùng thiên nhĩ nghe pháp của chư Phật ở mười phương tuyên nói, muốn hiểu biết tâm của Phật, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn nghe được pháp của chư Phật ở mười phương tuyên nói, nghe xong nhớ mãi đến khi thành Vô thượng Bồ đề vẫn không quên, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn thấy thế giới của chư Phật ở quá khứ, thấy thế giới của chư Phật vị lai và thế giới ở mười phương của chư Phật hiện tại, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn nghe mười hai bộ kinh, từ khế kinh trường hàng đến luận nghị kinh mà hàng Thanh Văn nghe cùng chẳng nghe, nghe xong đều muốn đọc tụng, thọ trì trọn vẹn, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Chánh pháp của chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai trong hằng sa thế giới đã tuyên nói, hiện nay nói và sẽ nói, được nghe xong đều muốn tin lãnh thọ trì, thật hành và giảng nói lại cho người khác, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn đem quang minh chiếu khắp những chỗ mà mặt nhựt mặt nguyệt chẳng chiếu đến trong hằng sa thế giới ở mười phương, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn làm cho tất cả chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, những nơi không có danh hiệu Phật, Pháp, Tăng, đều được chánh kiến nghe danh hiệu Tam Bảo, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, do năng lực của ta mà kẻ mù được thấy, kể điếc được nghe, kẻ rách được lành, kẻ đói khát được no đủ, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, do năng lực của ta mà những loài trong ba ác đạo đều được thân người, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Muốn làm cho chúng sanh trong hằng sa thế giới ở mười phương, do năng lực của ta mà được đứng vững nơi giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, được quả Tu Đà Hoàn nhẫn đến quả Vô thượng Bồ đề, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn học oai nghi của chư Phật, muốn nhìn ngó như tượng vương, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát nguyện rằng khiến cho tôi lúc đi, chân tôi cách đất bốn ngón tay không đạp trên đất, tôi sẽ được vô lượng chư Thiên cõi Dục, cõi Sắc, từ Tứ Thiên Vương đến Sắc Cứu Cánh Thiên cung kính vây quanh cùng đi đến dưới cội bồ đề. Tôi sẽ ngồi dưới cội bồ đề và chư Thiên sẽ trải tòa cho tôi. Muốn được như vậy, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Lại nguyện lúc tôi thành Phật, chỗ tôi đi đứng ngồi nằm đều sẽ là Kim cang. Muốn được vậy, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát nếu muốn ngày xuất gia liền thành đạo Vô thượng Bồ đề, liền chuyển pháp luân có vô lượng vô số chúng sanh xa lìa trần cấu ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh, có vô lượng vô số chúng sanh vì chẳng thọ tất cả pháp nên được vô lậu giải thoát, có vô lượng vô số chúng sanh được bất thối chuyển Vô thượng Bồ đề, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật sẽ dùng vô lượng vô số Thanh Văn làm Tăng, lúc nói một thời pháp, tất cả chư Tăng nầy liền được quả A La Hán, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, sẽ dùng vô lượng vô số Bồ Tát làm Tăng, lúc nói một thời pháp, tất cả chư Tăng nầy đều được bất thối chuyển, được vô lượng thọ mạng đầy đủ quang minh, thời phải học Bát nhã ba la mật.
Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, trong thế giới không có danh từ tam độc, dâm dục, sân khuể, ngu si, tất cả chúng sanh đều thành tựu chánh trí huệ, thiện thí, thiện giới, thiện định, thiện phạm hạnh, thiện từ bi, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, sau khi nhập Niết Bàn, chánh pháp không diệt tận, cũng không có danh từ diệt tận, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Đại Bồ Tát muốn lúc thành Phật, chúng sanh ở hằng sa thế giới ở mười phương nghe danh hiệu của ta quyết định sẽ được Vô thượng Bồ đề, thời phải học Bát nhã ba la mật.

Nầy Xá Lợi Phất! Đại Bồ Tát muốn được những công đức như vậy, thời phải học Bát nhã ba la mật.
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
464
Reaction score
113
Điểm
43
Thế nào gọi là (trí) Bát nhã ba la mật?
Khéo làm sáng tỏ luận lý duyên khởi thâm sâu
Nghĩa chân như mật ý Kinh Bát Nhã lìa biên
Vị khai tông Trung Quán Đại Thừa như lời Phật thọ ký
Con kính lễ dưới chân Ngài Long Thọ.


*Như ngài Long Thọ nói trong chương 24 trong Căn Bản Trung Quán:
Không thể chánh quán “không”
Kẻ độn căn tự hại

Như không giỏi chú thuật
Không khéo bắt rắn độc.
*Nếu người căn độn, không khéo hiểu về pháp không, vì sai lầm đối với không, nên sinh ra tà kiến.
-Như vì lợi mà bắt rắn độc, nhưng không thành thạo cách thức bắt, trở lại bị rắn hại.
-Lại như muốn dùng chú thuật nhưng không thể khéo thành thạo, trở lại tự làm hại.
-Người căn độn quán pháp không cũng như vậy.
Lại nữa,
Thế Tôn biết pháp ấy
Tướng sâu xa vi diệu
Độn căn không thể đạt
Vì vậy không muốn nói.

*Do pháp sâu xa vi diệu, không phải là đối tượng lãnh hội của hàng căn độn, nên Đức Thế Tôn không muốn nêu giảng.
HẾT.
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
373
Reaction score
217
Điểm
43
Bát Nhã là cái gì cũng VÔ? VÔ là gì?? Chẳng lẽ RẶN ra CÓ cái VÔ để HỌC????

Đức Phật im lặng khi được hỏi:
Đức Phật CÓ NGÃ hay KHÔNG CÓ NGÃ?


Còn cái quái khỉ gì gọi là kim cang thời luận hoàn toàn không biết CÓ NGÃ hay KHÔNG CÓ NGÃ?

Rồi CHẤP NGÃ TO TỔ BÀ GIẢNG làm như mình biết rõ ràng cái quái khỉ gì gọi là ngài Thánh Thiên khoe khoang khoác lác nói năng tầm bậy, tầm bạ:*"Ông và tôi cũng không có NGÃ"?????????????????
Cái quái khỉ gì là kim cang thời luận này diễu dở lắm.

Miệng thì nói CHẲNG CÓ CÁI QUÁI KHỈ GÌ HẾT????
Vậy mà lại CÓ CÁI QUÁI KHỈ GÌ là kim cang thời luận????

Rỉ rả, lảm nhảm, lải nhải tối ngày "CHẲNG CÓ CÁI QUÁI KHỈ GÌ HẾT????

Giờ con quái khỉ gì là kim cang thời luận RẶN ở đâu mà lại ra CÓ CÁI QUÁI KHỈ GÌ???? để mà HỌC nữa????

Bát Nhã là cái gì cũng VÔ?
VÔ là gì?? Chẳng lẽ RẶN ra CÓ cái VÔ để HỌC????

Má ơi! Cứu con!
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
464
Reaction score
113
Điểm
43
Cái quái khỉ gì là kim cang thời luận này diễu dở lắm.

Miệng thì nói CHẲNG CÓ CÁI QUÁI KHỈ GÌ HẾT????
Vậy mà lại CÓ CÁI QUÁI KHỈ GÌ là kim cang thời luận????

Rỉ rả, lảm nhảm, lải nhải tối ngày "CHẲNG CÓ CÁI QUÁI KHỈ GÌ HẾT????

Giờ con quái khỉ gì là kim cang thời luận RẶN ở đâu mà lại ra CÓ CÁI QUÁI KHỈ GÌ???? để mà HỌC nữa????

Bát Nhã là cái gì cũng VÔ?
VÔ là gì?? Chẳng lẽ RẶN ra CÓ cái VÔ để HỌC????

Má ơi! Cứu con!
A Mi Đà Phật, khẩu nghiệp của thí chủ quá nặng. Học Phật chân chánh.... khi quíu tay quíu chân kêu cha gọi mẹ tới cứu đi:icon_mrgreen::icon_mrgreen:
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
464
Reaction score
113
Điểm
43
Thế Tôn không nói, vậy học (Trí) bát nhã ba la mật như thế nào? Vậy Topic này lập ra cho vui thôi à?
Chắc là chê VN độn căn đi?
*Thế Tôn không nói, là không nói cho những căn cơ không phù hợp Vô Năng ạ! Để tránh hiểu lầm đấy,
-Và thứ hai là người hý luận vặn hỏi thì đơn giản vẫn trả lời bằng hý luận, nhưng tương ưng với Đạo
-Vì sao trả lời bằng hý luận? Vì họ không có tâm chân thành cung kính, dù có dạy diệu pháp thâm sâu tối thắng, chỉ như gió thoảng mây trôi, họ chẳng được lợi ích thật sự, chi bằng mỉm cười cho qua.
-Bài viết này đơn thuần là Topic ở mục Thư giãn thôi ạ!
-Nếu bạn Vô Năng có gì thắc mắc cứ bình luận phía dưới nhé! Thiện tai.
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
ha ha ah . kính bạn VN một ly trà [smile]:

Ừ thì nói học ... thì những thứ phải học bằng tâm --> cũng không nhiều ... xòe hai bàn tay ra là đủ rồi ... cứ xòe hai bàn tay ra đếm ngón tay: một, hai .. ba bốn năm .. sáu bảy tám chín .... mười ...

- trừ đi đủ 10 chướng ngại trong lòng .. trừ đi được 10 kiết sử thì là XOA TAY ---> XONG ... đủ trí tuệ xong qua bờ bên kia luôn [smile]


cho nên mới nói là:

mạc trụ tây phương viễn ... tây phương tại mục tiền .. thủy lưu quy đại hải .... nguyệt lạc bất ly thiên

chớ bảo tây phương xa .. tây phương ngay trước mặt . nhưng sông nước chảy về biển rộng .. nhưng trăng không lặn qua khỏi bầu trời ...


NHƯNG có người lại nói rằng = đã là SÔNG là BIỂN ... là HỒ... thì tất cả đều là --> PHẢI RỘNG .. phải TO ...

cho nên ... 10 ngón tay tí xíu vậy thôi ... mà muốn cụp đi 1 ngón cái cụp cũng trần ai khoai củ ... [smile]

- thí dụ như là THÂN KIẾN: ... chi có đi câu ban đêm thôi mà cũng đầy 1 thân kiến xảy ra rùi --> EM HỎI ANH HÔM NAY ĐI ĐÂU ... mà hỏi dồn dập cả chục lần . nghe sợ quá [smile]

đó là chưa nói những cuộc tình đã lỡ .. ai cũng đều nghe .. khoái hát .. khoái biết .. trong kho tàng những bản TÌNH CA ..


cho nên ... nói BIỂN RỘNG thì BIỂN PHẢI LÀ BAO LA THÔI ... --> ĐÃ LÀ HẢI HUYNH ... thì là PHẢI BỰ ... và CÁI GIẢI THOÁT của HẢI HUYNH BAO GỒM BIẾT BAO NHIÊU VỊ GIẢI THOÁT từ đủ mọi thấp cao .. xa dài ... từ biết bao nhiêu vùng miền .. đều là chạy về tới HẢI HUYNH hết

cho nên người ta mới nói tới TÂM chư PHẬT trong TAM THỜI như là KINH HOA NGHIÊM

nhược nhân dục liễu tri

tam thế nhất thiết phật

ưng quán pháp giới tánh

nhứt thiết duy tâm tạo


và còn nói tới ... dù là một dòng sông .. ngọn suối .. 1 cọng cây ngọn cỏ .... cũng nhiều khi đã đủ KIẾP GIAN NAN [smile]

mạc đạo tây phương cận . tây phương vạn thập trình .. Di Đà thường tiếp dẫn .. vô tử diệc vô sinh

chớ bảo tây phương gần .. tây phương xa vạn dặm .. Phật Di Đà thường tiếp dẫn .. mới tới được giải thoát [smile]


cũng có khi ... người ta đơn giản hóa CÁI TO NHẤT như là HẢI HUYNH ... chỉ bằng một cái QUAY ĐẦU của ĐẠI CHÚNG = Ý THANH TỊNH ... qua 1 đoạn pháp thoại:

Sư trình: "Có khi thượng đường, đại chúng nhóm họp xong, ngài lấy gậy đuổi tan, rồi gọi đại chúng. Đại chúng xoay đầu nhìn lại thì ngài hỏi: ‘Là cái gì?’"

Dược Sơn bảo: "Sao chẳng sớm nói như thế! Ngày nay do ngươi mà ta được thấy Hải huynh."

--> Sư nghe câu này triệt ngộ.
- Vân Nham Đàm Thạnh


đó ... có khi đơn giản miêu tả HẾT --> LỚN THIỆT LÀ LỚN chỉ bằng ấy thôi... nhưng LẠI CÓ 1 NGƯỜI HIỂU ... đúng là TÂM TÍNH TUỆ CĂN rất là linh lợi


hoặc có khi ...như là ĐÊM ĐEN ... LONG ĐÀM đốt đèn đưa ĐỨC SƠN ... nhưng chợt thổi tắt:

Một đêm, sư đứng hầu. Long Đàm bảo:

"Đêm khuya sao chẳng xuống?"

Sư kính chào bước ra, lại trở vào thưa: "Bên ngoài tối đen."

Long Đàm thắp đèn đưa Sư. Sư toan tiếp lấy, Long Đàm liền thổi tắt --> Sư bỗng nhiên đại ngộ, tất cả kiến chấp đều tan vỡ, quỳ xuống lễ bái.

Long Đàm hỏi:
"Ngươi thấy gì?"

Sư thưa: "Từ nay về sau chẳng còn nghi lời nói chư Hoà thượng trong thiên hạ."
- Đức Sơn Tuyên Giám


cho nên .. nếu nói NHỎ .. VẠN THẬP TRÌNH ... thì đúng là XA ... và NHỎ .. và VẠN THẬP TRÌNH cũng là nhiều lắm .. gian nan lắm . và cũng nhiều khi tới cái mức mà như người ta nói: SATURATION rùi ... ĐỦ RỒI

--> thì BÙM .. tự dưng chỉ thấy NGƯỜI TA TẮT NGỌN ĐÈN CẦY .. có ý nghĩa gì đâu ... mà cũng ĐỘT NHIÊN TAN VỠ TẤT CẢ MỌI KIẾN CHẤP [smile]


đúng là ĐƯỜNG ĐI .. muốn nói đủ kiểu .. thì có đủ kiểu .. [smile]


ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
Má ơi! Cứu con!
ha ha hah .. kính bạn Hiền VM một ly trà [smile]:

nếu chỉ nghe đọc kinh luận thôi mà đã kêu má cứu .. thì có thể có trường hợp quen thuộc xảy ra là --> MÁ sẽ không cứu [smile] .... để cho NGƯỜI ẤY nghe kinh khổ chết luôn

---> nhưng có lẽ và chắc chắn rằng là nghe kinh như vậy sẽ không có chết đâu ... dù là NGƯỜI ẤY có kêu hoài mà cũng chưa có chết [smile]


ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
464
Reaction score
113
Điểm
43
ha ha hah .. kính bạn Hiền VM một ly trà [smile]:

nếu chỉ nghe đọc kinh luận thôi mà đã kêu má cứu .. thì có thể có trường hợp quen thuộc xảy ra là --> MÁ sẽ không cứu [smile] .... để cho NGƯỜI ẤY nghe kinh khổ chết luôn

---> nhưng có lẽ và chắc chắn rằng là nghe kinh như vậy sẽ không có chết đâu ... dù là NGƯỜI ẤY có kêu hoài mà cũng chưa có chết [smile]


ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
:icon_stfu::icon_stfu::icon_stfu::khicon65:
 

Kim Cang Thoi Luan

Thành viên vinh dự
Thành viên BQT
Tham gia ngày
13 Tháng 8 2018
Bài viết
464
Reaction score
113
Điểm
43
Kính quý đạo hữu.

Ba Tuần nói về Nhẫn, quý đạo hữu chẳng thể nhẫn mà trả lời: Thế nào là (trí) Bát nhã ba la mật?

Như ông Vô Não đến giết Đức Phật, như chim ưng đòi ăn thịt Phật, quý đạo hữu chẳng thể như Phật hóa độ?

Lại thanh cao nói về tương ưng và độn căn? Rốt cuộc là ngụy thanh cao?
Vâng, cảm ơn lời nhắc nhở của bạn!
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
ha ha hah ... kính bạn VN một ly trà [smile]:

phật đạo tu hành tại tâm .. nên chúng ta cứ phải đặt tâm ở giữa đôi bờ thôi ... có bài hát gì quen thuộc của cô BẢO YẾN nhỉ: Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ [smile]

có 1 không gian nào ... đo -- chiều dài nỗi nhớ

có thoảng mênh mông nào ... sâu thẳm --> hơn tình thươngcho nên .. cứ phải đi hết trong không gian to .. dài và rộng cỡ đó .... THƯỜNG ĐỊNH mà không có BẤT ĐỘNG [smile]

*** hình như ở bên kia ... bạn Hiền Vô Minh đã trích tới đoạn đức Phật nhập diệt ... THƯỜNG "QUA CÁC ĐỊNH XỨ" luôn .... --> mà không có "BẤT ĐỘNG" [smile]

ờ mà đúng không ? [smile]

:lol: :lol:
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
ha ha hah ... kính bạn VN 1 ly trà [smile]:

hồi xưa tui có quen 1 ông thày ... ổng có 1 cô con gái rất là tài giỏi .. nhưng mà có tướng sát phu: 5 đời chồng rùi mà cũng không có bình yên .. nên ổng vô lớp thường than thở mà dặn rằng:

- nếu sau này tụi bay lấy vợ ... nếu mà bà vợ có khó chịu .. thì chạy ra ngoài quán --> uống vài chai bia [smile] .... chắc chắn là ổng chỉ biết có một phương pháp VƯỢT QUA BIỂN KHỔ đó thôi ... --> vì qua được bể khổ là qua đời [smile]

- sẽ có nhiều người sẽ nói khác .. người nói là bỏ đi chỗ khác, người đi coi tv .. người cãi lộn lại .. người sẽ dắt đi mua sắm ...


cho nên .. hôm nay chúng ta thử 1 phương pháp mới ... mà đức Phật dạy ... gọi là LY --> SANH --> HỶ LẠC ĐỊNH .. [smile]


Sau sư đến yết kiến Thạch Đầu, hỏi:

"Lìa định, huệ, Hoà thượng lấy gì dạy người?"

Thạch Đầu đáp: " Ta trong ấy không tôi tớ, lìa cái gì?"ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
ha ha ha ... kính bạn VN một ly trà [smile]:

ờ học trí tuệ bát nhã là vậy đó ... hồi sáng nói tới SƠ THIỀN ... là tập trung trên một đối tượng .. để từ từ BẺ CỤP 1 NGÓN trong 10 ngón luôn:

- đối tượng chúng ta chọn là Ở TRONG ĐÓ KHÔNG TÔI KHÔNG TỚ .... nên bây giờ mời bạn VN xem giùm luôn coi có TÔI TỚ gì trong đó không nhé [smile]


Đến Quy Sơn Linh Hựu, Quy Sơn hỏi:

"Ngươi là Sa-di có chủ hay không chủ?"
Sư thưa: "Có chủ."
Quy Sơn lại hỏi: "Chủ ở chỗ nào?"

Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng, Quy Sơn biết môn đệ thượng hạng.
Sư trình lại câu hỏi "Thế nào ra khỏi giếng ngàn thước không cần giây."

Quy Sơn hét: "Huệ Tịch!"

Sư ứng: "Dạ."

Quy Sơn bảo: "Ra rồi!"

-->> Nhân đây, sư đại ngộ triệt để,cho nên ... lại đúng nữa rùi nhé ... nhờ bạn VN và mọi người xem giùm có TÔI có TỚ ở trong đó không ? [smile]

--> và luôn luôn sẵn sàng còn muôn ngàn thí dụ: KHÔNG TÔI KHÔNG TỚ [smile]

ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

Vo Minh

Active Member
Thành viên vinh dự
Tham gia ngày
27 Tháng 12 2017
Bài viết
373
Reaction score
217
Điểm
43
Vốn đã KHÔNG TÔI KHÔNG TỚ! Vậy cái gì đang NÓI cho cái gì đó?????

Kính đạo hữu, thế nào là (trí) bát nhã ba la mật?
Thạch Đầu đáp: " Ta trông ấy không tôi tớ, lìa cái gì?" là NÓI BẬY!

Vốn đã KHÔNG TÔI KHÔNG TỚ!
Vậy cái gì đang NÓI cho cái gì đó?????

IM LẶNG như Đức Phật cũng còn là vi tế SAI!
Huống gì KHÔNG TÔI KHÔNG TỚ!

Vốn đã ĐỊNH!
Sao còn phải IM LẶNG (động tịnh)?????
VÔ MINH KHÔNG BIẾT mới là trí Bát Nhã.

Thầy Viên Quang kính,

Thầy trích dẫn Bát nhã không biết (Bát Nhã Vô Tri). Bát nhã không có cái biết
"Bát Nhã Vô Tri, Vận Lục Thông, Nhi Hoàng Tứ Trí"

"Bát nhã không biết (Bát Nhã Vô Tri) mà vận lục không thành tựu tứ trí".


Như vậy,

Thầy trích dẫn Bát Nhã Ba la Mật là BIẾT hay KHÔNG BIẾT?????
Cái gì NGỘ cái gì???? Cái gì GIẢI THOÁT cái gì?????

NGÃ BIẾT mà xóa tan NGÃ chấp & PHÁP chấp được sao?????
VÔ NGÃ KHÔNG BIẾT mà xóa tan NGÃ chấp & PHÁP chấp được sao????
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
ha hah ah ... kính bạn Hiền VM một ly trà [smile]:

vẫn là cùng 1 phương pháp đó ... mời bạn Hiền VM kiểm chứng giùm luôn ... có TÔI có TỚ gì không ? [smile]


Sư đến Mã Tổ thưa lại câu đã trình với Thạch Đầu. Mã Tổ bèn nói:

"Ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày chớp mắt. Có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi làm sao?"

Ngay câu này sư đạt yếu chỉ, bèn lễ bái. [smile]

Mã Tổ hỏi: "Ngươi thấy đạo lý gì lễ bái?"

Sư thưa: "Con ở chỗ Thạch Đầu như con muỗi đậu trên trâu sắt."

Mã Tổ bảo: "Ngươi đã biết như thế, phải khéo gìn giữ." Sau khi hầu Mã Tổ ba năm, sư trở về Thạch Đầu và được truyền tâm ấn nơi đây.
- Dược Sơn Duy Nghiễm


Ừ .. thì học TRÍ tuệ bát nhã là như vậy đó .. phương pháp này chỉ là TẬP TRUNG và chỗ KHÔNG TÔI KHÔNG TỚ thì mời bạn Hiền VM kiểm chứng giùm coi có TÔI có TỚ gì không ? [smile]


ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 

khuclunglinh

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia ngày
26 Tháng 12 2017
Bài viết
2,872
Reaction score
568
Điểm
113
ha ha haha .. kính bạn VN một ly trà [smile]:

phương pháp này nói ngắn thì là TRÍ ... nói dài thì là TÍN ...

phật pháp như biển cả

- có thể nương vào --> bằng TÍN

- có thể vượt qua --> bằng TRÍ
- Đại Trí Độ

*** người NƯƠNG VÀO .... thông thường ... vẫn có TA ... chứ không phải là KHÔNG TÔI KHÔNG TỚ [smile]

cho nên phải tiếp thôi ... cũng vẫn nhờ bạn VN coi giùm xem có TÔI có TỚ ở trong ấy không giùm luôn [smile]


Trước khi tịch, Sư gọi đệ tử là Pháp Hiền đến và phó chúc:

" Tâm ấn của chư Phật --> không có lừa dối, (smile)

tròn như thái hư,

không thiếu không dư,

không đi không lại,

không được không mất,

chẳng một chẳng khác,

chẳng thường chẳng đoạn,

vốn không có chỗ sinh, cũng không có chỗ diệt, cũng chẳng xa lìa và cũng chẳng phải chẳng xa lìa. Vì đối với vọng duyên mà giả lập tên ấy thôi... Tổ Tăng Xán khi Ấn khả chứng minh tâm này cho ta bảo ta mau về phương Nam giáo hóa. Đã trải qua nhiều nơi nay đến đây gặp ngươi quả là phù hợp với lời huyền ký. Vậy ngươi khéo giữ gìn, giờ đi của ta đã đến."
- Ti-Ni-Đa-Lưu-Chi

ờ mà đúng không ?

:lol: :lol:
 
Top