NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


===========================
MỌI SAI SÓT XIN LÀ CỦA PHẦN CON
MỌI CÔNG ĐỨC XIN HỒI HƯỚNG PHÁP GIỚI CHÚNG SINH