PDA

View Full Version : Đại Pháp Phowa, tức Pháp Chuyển Di Thần Thức đphivan
01-07-2006, 04:37 AM
Phật Tử tu pháp môn Tịnh Độ :


Những lợi ích tối thắng của hành giả khi tu tập Đại Pháp Phowa, tức Pháp Chuyển Di Thần Thức để được vãng sinh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà:

1. Khai mở luân Xa (Chakras) kinh mạch trung ương trong thân thể.

2. Tẩy tịnh các lầm lỗi và tâm ô nhiễm đã huân tập trong nhiều kiếp.

3. Phước đức được tăng trưởng.

4. Hiện đời được bình an hạnh phúc.

5. Lúc lâm chung không sợ bị đọa lạc hay gặp phải cái chết cực kỳ đau khổ. Hành giả có thể giúp đỡ thân nhân và bạn hữu chuyễn di thần thức vào lúc lâm chung.

6. Nếu hành giả tu tập với tâm thành khẩn và thành công, thần thức sẽ được vãng sinh thần tốc về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, tức được giải thoát ra khỏi giòng sinh tử ngay trong kiếp này. Và tại Tây Phương Cực Lạc, Hành Giả sẽ đ được Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng chư Đại Bồ Tát dìu dắt cho đến khi thành tựu Phật Quả.Điện thoại liên lạc: Phương Dung (714) 894-3696
Phổ Lạc: (714) 697-0998


Chú Thích: Đại Sư Traga Rinpochen thuộc dòng Drikung Kagyu (Kagyupa), một dòng được thành lập hơn 850 năm, được truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca (Sakyamuni Buddha) và Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajradhara) đến Gampopa qua 3 hệ thống:

1. Từ Kim Cang Thủ Bồ Tát truyền đến Đại Đạo Sư Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, và Gampopa.

2. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền đến Bồ Tát Long Thọ (Nagarjuna), Bồ Tát Nguyệt Xứng (Chandrakirti), Đại Đạo Sư Atisa và Gampopa.

3. Từ Đức Phật Thích Ca (Sakyamuni Buddh) đến ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Vô Trước (Ashanga) và Gampopa.

Tưởng củng cần nên biết thêm, Đại Pháp Phowa Chuyển Di Thần Thức được vãng sinh về cõi Tịnh Độ được truyền bởi Đức Phật A Di Đà qua bậc Đại Đạo Sư Padma Sambhava (Liên Hoa Sanh Bồ Tát), người đã mang Phật Giáo Mật Tông truyền bá tại Tây Tạng.
-----------------------------------

Seagonz
03-07-2006, 08:19 AM
Phi Vân sư huynh đã cho chúng đệ biết được rất nhiều thông tin quý giá ,mong rằng sư huynh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tốt đẹp này .

Chúc huynh Pháp thể khinh an chúng sanh vị độ .

kimcang
25-09-2006, 11:24 PM
Phương Pháp Chuyển Di Thần Thức của Mật Tông cần phải trải qua sự tu tập do một vị Kim Cang Pháp Sư truyền dạy chứ không thể tự mình xem sách rồi làm đại được.

Người mà không biết đúng phương pháp thực hành Pháp Chuyển Di Thần Thức thì có thể làm hại cho mình cho người.